РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Філософія - Сморж

Тема 0. Переднє слово

0.0. Переднє словоФілософія як скоцентрована протягом століть "мудрість" і здатність людини до "мудрування" про граничні проблеми людської життєдіяльності нині виходить на свій новий, вищий історичний рубіж. Нове тисячоліття, нові умови, нова людина, зміни в матеріальному і духовному житті людей, зростання ролі людського фактора в суспільних процесах, зміщення акцентів на внутрішнє духовне життя людської особистості, на її суб\'єктивність спонукають створювати, так би мовити, антропологічну філософію в сучасному розумінні цього терміна. Проблеми космосу, природи, суспільства в їх абстрактних визначеннях при всій їх важливості повинні поступитись першістю проблемам людини, які належить розглядати, насамперед, через призму добра і зла, краси і ницості, свободи і совісті, щастя і страждання тощо, тобто не тільки через онтологічні, гносеологічні, соціологічні засади, але й через аксіологічні, психологічні, функціональні. Саме це і характеризує антропологічну переорієнтацію в філософії, а вона, в свою чергу, вимагає нових підходів, нової тематики, нової постановки питань, які мають першочергову актуальність і здатні викликати зацікавленість, зокрема у студентів.
Оскільки навчальний посібник призначений для вищих навчальних закладів, де філософія не є профільним предметом і вивчається за скороченою програмою, то в ньому висвітленню підлягають тільки її інваріантні теми і проблеми, базові категорії та поняття, в основному ті, що їх у сукупності можна було б назвати антропологічною філософією в широкому і сучасному розумінні цього слова. Отже, з нього випадає насамперед усе те, що входить у предмет інших суспільних наук, зокрема в соціальну філософію, соціологію, політологію. Складається навчальний посібник із переднього слова двох частин і десяти розділів, що освітлюють специфіку призначення, історичні типи філософії, основні характеристики людини і суспільства, їх сутність, сучасний стан, прогнози на майбутнє.
Такий зміст навчального посібника, думається, відповідає вимогам часу і завданням вузівської підготовки спеціалістів, у першу чергу гуманітарного профілю, він є одним із варіантів викладання філософії у вищому навчальному закладі.
Сучасний студент має можливість познайомитися з посібниками і філософськими працями різних авторів, у тому числі й зарубіжних, плюралізм ду-6

Переднє слово
мок яких може піти йому як на користь, так і на шкоду. Навчальний посібник покликаний допомогти студенту розібратися в хаосі думок, ідей, концепцій, не даючи йому готових рецептів, але й убезпечуючи його від "розмитості" думки. Особливо це важливо в питаннях, що мають відношення до життєдіяльності людини та її духовного світу, входять у практику, в життєву реальність. Отже, в навчальному посібнику автор намагався дотримуватися монізму, якщо під цим словом розуміти смислову цілісність і логіку викладу курсу, а не монопольне право на думку і претензії на істину останньої інстанції. Адже в навчальному процесі необхідні і монізм, логіка при висвітленні тієї чи іншої теми чи проблеми, і певний "розкид" думок студентів, які повинні не лише заучувати запропоноване, але й мати власну думку, а коли потрібно, і відстоювати її. А викладач повинен допомагати студентам не тільки оволодіти філософською термінологією, основною проблематикою філософії, знанням персоналій, але й спонукати їх мислити для того, щоб у своїй життєдіяльності при нагоді скористатись прочитаним і засвоєним.
При підготовці до семінарських занять, заліків, екзаменів рекомендуються такі підручники, навчальні посібники і довідкові видання:
1. Філософія: Навч. посібник для ВНЗ. 3-тє видання / За ред. І.Ф.Надоль-ного. - К., 2002.
2. Філософія: Підручник для ВНЗ, - 2-ге видання, перероблене і доповнене / За ред. М.І.Горлача, В.Г.Кременя. — К., 2001.
3. Філософія: Підручник для ВНЗ / І.В.Бичко. - К., 2001.
4. Філософія: Навч. посібник для ВНЗ / Причепій Є.М. та ін. - К., 2001.
5. Філософія: Підручник для ВНЗ / За ред. Г.А.Заїченка, В.М.Сагатовсько-го, І.І.Кального, В.І.Даниленка. - К., 1995.
6. Философия: Учебн. пособие для вузов / Лазарев Ф.В., Трифонов М.К.Симферополь, 1999.
7. Філософія: Курс лекцій. Навч. посібник/ Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. та ін. — К., 1994.
8. Философия: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Е.В.Осичнюка. - К., 1994.
9. Філософія: Підручник для ВНЗ / За заг. ред. Горбача Н.Я. - Львів, 1995.

10. Философия: методические рекомендации к изучению вузовского курса / Е.В.Осичнюк, МЛ.Злотина, Л.А.Сморж и др. - К, 1990.
11. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. - М., 1989.
12. Философия: Курс лекций. - 2-е изд., перераб. и доп. / Радугин А.А. — М.,2001.
13. Основы философии: Учебник для вузов / А.Г.Спиркин. - М., 1988.
14. Философский словарь/ Под ред. И.Т.Фролова. — М., 1986.
15. Філософський словник / За ред. В.І.Шинкарука. - К., 1986.
16. Философский энциклопедический словарь. - М., 1989.
7

Переднє слово
17. Философская энциклопедия. В 5-ти т. - М., 1960 - 1970.
Для написання рефератів, самостійної наукової роботи до кожного розділу і його пунктів складений список літератури.
Примітки до окремих розділів для зручності вмішені в кінці посібника.
Завершуючи переднє слово, висловлюю свою велику подяку ректору Київського Міжнародного університету за спонукання до написання цього навчального посібника, кафедрі суспільних наук за створення умов для праці, а також рецензентам, зауваження і побажання яких були мною у міру можливості враховані.

 | ЗМІСТ | © 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.