РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Фінансовий менеджмент - Кузьменко

Тема 2. УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

2.1. Класифікація затрат підприємств Будь-яке підприємство представляє собою складне поєднання різноманітних ресурсів, організованих та скоординованих з метою виробництва товарів та послуг. Продукти та послуги виробляються для задоволення попиту. Тому в широкому розумінні виробництво або виробничо-господарська діяльність на підприємстві включає всі процеси, необхідні для створення продукту (розробка, виготовлення) і доведення його до споживача (реклама, інформація, транспорт, торгівля). Для реалізації цих процесів необхідно приймати рішення і здійснювати визначені дії.
В ринкових умовах господарювання широкого застосування одержав розрахунок кінцевих результатів діяльності підприємства за допомогою методу “Витрати – Обсяг - Прибуток”.
Фінансовий менеджер орієнтується на досягнення високого або постійного зростаючого прибутку від реалізації. Одержання бажаного результату залежить від трьох складових витрат на виробництво і реалізацію продукції, планової ціни одиниці продукції і обсягу реалізації. Взаємозв’язок складових визначається в процесі операційного аналізу, який також називають аналізом “Витрати – Обсяг - Прибуток”, тим самим розкриваючи його сутність дослідження залежності між витратами, обсягом реалізації, ціною і прибутком підприємства, а також пошук можливостей максимізації прибутку шляхом вибору найвигіднішого поєднання змінних та постійних витрат.
Основним завданням управління витратами є пошук шляхів найефективнішого використання наявних обмежених ресурсів за допомогою планування, калькулювання, обліку і контролю затрат внутрішньовиробничої діяльності.
Важливою передумовою планування, обліку, калькулювання, прийняття раціональних управлінських рішень є розуміння різноманітної природи факторів, які впливають на величину прибутку (рис. 2). 
  
 
Рис. 2. Класифікація факторів, які впливають на величину прибутку
 Внутрішні фактори поділяються на виробничі і позавиробничі. Виробничі фактори характеризують наявність і використання засобів і предметів праці, трудових і фінансових ресурсів і, в свою чергу, поділяються на екстенсивні та інтенсивні. Екстенсивні фактори впливають на процес одержання прибутку через кількісні зміни: обсягу засобів і предметів праці, фінансових ресурсів, часу роботи обладнання, чисельності персоналу, фонду робочого часу тощо. Інтенсивні фактори впливають на процес отримання прибутку через “якісні” зміни: підвищення продуктивності обладнання і його якості, застосування прогресивних видів матеріалів і удосконалення технології їх обробки, прискорення обертання оборотних засобів, підвищення кваліфікації і продуктивності праці персоналу, зниження матеріалоємкості продукції, удосконалення організації праці і більш ефективне використання фінансових ресурсів тощо.
При здійсненні фінансово-господарської діяльності всі ці фактори знаходяться в тісному взаємозв’язку і взаємозалежності. “Прямий” вплив на величину собівартості продукції, а, отже, і прибутку, пов’язаний з тим, наскільки раціонально і економічно витрачають матеріальні ресурси – адже частка матеріальних витрат у складі собівартості зазвичай коливається від 60 до 90%.
Класифікація затрат.
1. Наявність детальної інформації про витрати дає можливість:
1) встановити ціну виробів, послуг;
2) оцінити: економічність процентів ефективність використання ресурсів окремими підрозділами, значимість замовників з погляду їх внеску у прибуток підприємства.
Залежно від цілей, для них використовують інформацію про затрати, їх можна класифікувати за трьома напрямками.
Для ефективного управління прибутком слід починати з управління витратами. Управління витратами – це:
· усвідомлення того, де, коли і в яких обсягах витрачаються ресурси підприємства;
· прогноз того, де, для чого і в яких обсягах необхідно залучати додаткові фінансові ресурси;
· вміння забезпечити максимально високий рівень віддачі від використання ресурсів.
 Управління витратами – це вміння економити ресурси і максимізувати віддачу від них.
Переваги ефективного управління витратами є наступними:
1)виробництво конкурентноздатної продукції за рахунок більш низьких витрат і, відповідно, цін;
2)наявність якісної і реальної інформації про собівартість окремих видів продукції та їх позиції на ринку порівняно з продуктами інших виробників;
3)можливість застосування гнучкого ціноутворення;
4)надання об’єктивних даних для складання бюджету підприємства;
5)можливість оцінки діяльності кожного підрозділу підприємства з фінансової точки зору;
прийняття обгрунтованих і ефективних управлінських рішень.

 Рис. 3. Класифікація затрат за напрямками 
  
1.1. Згідно з першим напрямком класифікації, для визначення собівартості та фінансових результатів діяльності підприємства затрати можна поділити так:
Прямі затрати – це ті, які безпосередньо пов’язані з процесом виробництва або реалізації продукції (послуги) підприємством. Цей вид затрат може бути легко віднесений до виду продукту. До прямих затрат належать:
· сировина та матеріали;
· комплектувальні;
· основна заробітна платня робітників;
· інші.
А) Непрямі затрати пов’язані з роботою підприємства чи його підрозділів загалом або з виробництвом декількох видів продукції, їх не можна безпосередньо віднести на собівартість конкретного виду продукції. До непрямих затрат відносять:
· опалення та освітлення;
· оплату праці менеджерів;
· амортизацію;
· інші.
Б) Затрати на продукцію – це затрати, пов’язані з виробництвом продукції або з придбанням товарів для реалізації, зокрема:
· прямі матеріали;
· пряма заробітна плата;
· купівельна вартість товарів для реалізації.
Цей вид затрат зараховують до виробничої собівартості продукції.
Затрати періоду -  це затрати, прямо не пов’язані з виготовленням конкретного товару, а належить до того періоду, в якому вони зроблені.
До затрат періоду входять:
· адміністративні;
· збутові;
· маркетингові;
· амортизація будівель.
Залежно від мети розрахунку собівартості продукції розрізняють класифікацію затрат за економічними елементами витрати на виробництво і за калькуляційними статтями витрат.
Групування витрат за економічними елементами необхідне для аналізу фінансових результатів господарської діяльності підприємства. Воно показує, що витрачено і скільки, не вказуючи конкретно, на які потреби, тобто встановлюють загальну суму витрат на підприємстві, але не конкретизують напрям затрат безпосередньо на виробництво конкретного виду продукції.
Елементи затрат:
· матеріальні затрати;
· затрати на оплату праці;
· відрахування на соціальні заклади;
· амортизаційні відрахування;
· решта затрат.
Для розрахунку собівартості одиниці певного виду продукції використовують класифікацію за калькуляційними статтями витрат. Такий вид класифікації відображає цільові напрями використання ресурсів і конкретні затрати підприємства на виготовлення і реалізацію одиниці певного виду продукції.
Стаття витрат:
· сировина і матеріали;
· відходи, що повертаються у виробництво;
· напівфабрикати і послуги;
· паливо й енергія на технологічні цілі;
· основна заробітна платня виробничих робітників;
· додаткова заробітна платня;
· відрахування на соціальне страхування;
· спеціальні відрахування;
· затрати на утримання і експлуатацію обладнання;
· загальновиробничі;
· загальногосподарські;
· решта.
В) Крім того, витрати можна класифікувати на ті, що їх включають у собівартість, і ті, що не включають у собівартість.  Згідно із законом “Про оподаткування прибутку підприємств”.
У собівартість враховують:
· матеріальні затрати;
· затрати на оплату праці;
· соціальні відрахування;
· амортизація;
· решту.
Не враховують у собівартість:
· плату за землю;
· податок на власників транспортних засобів;
· оплату інших видів податків;
· штрафи і пеню;
· збитки від бартерних операцій;
· соціальні затрати, решту
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.