РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Фінансовий менеджмент - Кузьменко

Тема 6. СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

6.2. Структура звіту про власний капіталВласний капітал – це активи підприємства, що залишаються після вирахування його зобов’язань перед зовнішніми постачальниками.

Слід зазначити, що сума власного капіталу – це абстрактна вартість активів, яка не є його поточною чи реалізованою вартістю, а тому не відображає поточну вартість прав власників підприємства.

Разом з тим, власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства, він є одним із найістотніших і найважливіших показників, оскільки виконує такі функції:

-  довгострокового фінансування господарської діяльності – знаходиться у розпорядженні підприємства необмежено довго;

-  відповідальності та захисту прав кредиторів – відображений в балансі підприємства власний капітал є для зовнішніх користувачів мірилом відносин відповідальності на підприємстві, а також захистом кредиторів від втрати капіталу;

-  компенсації понесених збитків – тимчасові збитки мають погашатись за рахунок власного капіталу;

-  кредитоспроможності – при наданні кредиту, за інших рівних умов, перевага надається підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю та більшим власним капіталом;

-  фінансування ризику – власний капітал використовується для фінансування ризикованих інвестицій, на що можуть не погодитись кредитори;

-  самостійності та влади – розмір власного капіталу визначає ступінь незалежності (автономності) та впливу його власників на підприємство;

-  розподілу доходів і активів – частки окремих власників у капітал є основою при розподілі фінансового результату та майна при ліквідації підприємства.

Збереження свого капіталу підприємство може забезпечити тільки при отриманні прибутку.

Власний капітал утворюється двома шляхами:

-  внесенням власниками підприємства грошей та інших активів;

-  накопиченням суми доходу, що залишається на підприємстві.

Сума власного капіталу може збільшуватись внаслідок прибуткової господарської діяльності, а також збільшення вартості активів, непов’язаного із підвищенням заборгованості перед кредиторами (до оцінка (індексація) необоротних активів, переоцінка оборотних активів тощо).

Власний капітал – це власні джерела фінансування підприємства, які без визначення строку повернення внесені його засновниками (учасниками) або залишені ними на підприємстві із чистого прибутку. Тому за формами власний капітал поділяється на дві категорії:

-  інвестований (вкладений або сплачений капітал);

-  прибуток.

За рівнем відповідальності власний капітал поділяється на:

-  статутний капітал, сума якого визначається в установчих документах і підлягає обов’язковій реєстрації у державному реєстрі господарюючих одиниць;

-  додатковий капітал (нереєстрований) – це додатково вкладений та індексований капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток.

Статутний і додатковий капітал виконують різні функції. Так, статутний капітал – це первісне джерело інвестування та формування майна підприємства. На відміну від додаткового, він забезпечує регулювання відносин власності та управління підприємством, його розмір не може бути меншим за встановлену законодавством суму.

Мета складання звіту про власний капітал – це розкриття  інформації про зміни в структурі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Розширене трактування статей звіту показано в табл. 19.

Таблиця 19

Характеристика інформаційної бази підприємства за звітом про рух власного капіталу

Назва статті

 

Зміст статті

 

Залишок на початок року (010)

 

Суми власного капіталу, наведені в балансі підприємства відпо­відно на початок і кінець звітного періоду

 

Коригування

Зміна облікової політики (020)

 

Суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення Помилок і зміни у фінансових звітах”

 

Виправлення помилок (030)

Суми коригування, обумовлені виправленням помилок

Інші зміни (040)

Суми коригувань, обумовлені подіями, що відбулися після звітної дати

Скоригований залишок

(050)

Залишок власного капіталу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань (рядки 010-040)

 

Переоцінка активів

Дооцінка основних засобів (060)

Дооцінка до справедливої вартості

Уцінка основних засобів (070)

Уцінка до справедливої вартості

Дооцінка незавершеного виробництва (080)

Дооцінка до справедливої вартості

Уцінка незавершеного виробництва (080)

Дооцінка до справедливої вартості

Уцінка незавершеного виробництва (090)

Уцінка до справедливої вартості

Дооцінка нематеріальних активів (100)

Дооцінка до справедливої вартості

Уцінка нематеріальних активів (100)

Уцінка до справедливої вартості

Чистий прибуток (збиток) за звітний період (130)

Чистий прибуток (збиток) за звітом про фінансові результати

Розподіл прибутку

Виплати власникам (дивіденди) (140)

Нараховані дивіденди та інший розподіл прибутку між власниками

Спрямування прибутку до статутного капіталу (150)

Поповнення статутного капіталу

Відрахування до резервного капіталу (160)

Поповнення резервного капіталу

Внески учасників

Внески до капіталу (180)

Збільшення власного капіталу за рахунок внесків

Погашення заборгованості з капіталу (190)

Збільшення власного капіталу за рахунок зменшення неоплаченого капіталу

Вилучення капіталу

Викуп акцій (часток) (210)

Вартість викуплених акцій (часток) внаслідок виходу учасника

Перепродаж викуплених акцій (часток) (220)

Кошти від перепродажу викуплених акцій (часток)

Вилучення частки в капіталі (140)

Вартість частки

Зменшення номінальної вартості акцій (250)

Сума зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Списання невідшко-дованих збитків (260)

Сума списаних збитків

Безкоштовно отримані активи (270)

Сума одержаних активів

Разом змін в капіталі (290)

Підсумок змін у складі власного капіталу (рядки 060-280)

Залишок на кінець року (330)

Власний капітал за його видами

Аналіз звіту про власний капітал

 Аналізуючи структуру пасиву балансу, ми вже частково провели аналіз власного капіталу підприємства. Але в зв'язку з тим, що в балансі відбивається інформація зі стану на визначену дату, ми не мали можливості простежити, за рахунок яких джерел формувався той чи інший елемент власного капіталу, а також, у якому напрямку використаний власний капітал. Відповідь на дане питання можна одержати, читаючи інформацію форми № 4 «Звіт про власний капітал».

Для того щоб проаналізувати стан і рух власного капіталу підприємства, необхідно на підставі даних форми 4 скласти аналітичну таблицю (табл. 20).

Таблиця 20

Аналіз руху власного капіталу

Показники

Статутний капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Залишок на початок року

3600

-

-

48,7

Надійшло

-

19,2

20

52,6

Використано

-

-

-

20

Залишок на кінець року (рядок 300 форми № 4)

3600

19,2

20

81,3

Абсолютна зміна залишку (рядок 290 форми № 4)

-

19,2

20

32,6

Темп росту, %

100

-

-

166,94

Коефіцієнт надходження

0

-

-

1,08

Коефіцієнт вибуття

0

-

-

0,25

Використовуючи дані форми 4 і аналітичної таблиці, можна розрахувати такі показники руху власного капіталу:

Дані табл. 18 показують, що за звітний рік розмір статутного капіталу підприємства не змінився. Для таких складових власного капіталу, як інший додатковий і резервний капітал розрахувати коефіцієнти надходження і вибуття, а також темпи росту неможливо, якщо на початок року ці статті в складі власного капіталу були відсутні.

Аналізуючи власний капітал, необхідно звернути увага на співвідношення коефіцієнтів надходження і вибуття. Якщо значення коефіцієнтів надходження перевищують значення коефіцієнтів вибуття, виходить, на підприємстві йде процес нагромадження власного капіталу, і навпаки.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.