РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Фінансовий менеджмент - Кузьменко

Тема 6. СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

6.3. Структура та аналіз звіту про рух грошових коштівГосподарська діяльність суб’єктів підприємництва здійснюється через відносини купівлі-продажу з постачальниками ресурсів (іншими суб’єктами господарювання, працівниками, власниками та державою) і покупцями товарів (іншими суб’єктами господарювання, працівниками, власниками та державою). Суб’єкт господарювання є одночасно покупцем і продавцем.
Грошовий оборот кожного суб’єкта господарювання пов’язаний з наступними фактами підприємницької діяльності:
- забезпечення процесу підприємницької діяльності (закупівля товарів, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, виплата заробітної плати тощо);
- реалізація товарів, продукції, робіт, послуг, тобто відшкодування витрат і формування доходів;
- сплата податків, обов’язкових відрахувань і зборів;
- отримання і погашення кредитів і сплата відсотків за кредит кредитним установам.
Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів в процесі господарської діяльності відображається у звіті про рух грошових коштів підприємства. Метою звіту про рух грошових коштів є подання інформації про суму чистого надходження або чистого видатку грошової маси підприємства за рік в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Під терміном грошові кошти розуміють як готівку, так грошові еквіваленти (цінні папери) Звіт містить грошові кошти трьох джерел для будь-якого підприємства:
· грошові кошти від операційної діяльності;
· грошові кошти від інвестиційної діяльності;
· грошові кошти від фінансової діяльності.
Грошові кошти від операційної діяльності – це кошти, отримані внаслідок проведен­ня ділових операцій, вони є значною частиною прибутку підприємства.
Оскільки величини грошових коштів та прибутку, отриманих від операційної діяльності, не завжди збігаються, необхідно проводити розрахунок величини грошового потоку від виробничої діяльності за схемою. 
  
  
  

  Рис. 17. Алгоритм розрахунку руху грошових коштів від операційної діяльності
 Отже, операційна діяльність – головне джерело грошових коштів де находження грошей здійснюється за рахунок продажу продукції, використання - оплата матеріалів, заробітна платня та ін.
Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих виробничих активів а також тих фінансових інвестицій які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Вона складається з.
- інвестицій у матеріальні активи (будівлі, земля та обладнання)
інвестицій у фінансові активи(акції, кредитні цінні папери, що їх випускає саме підприємство).
Будь-яке придбання таких активів зменшує, а будь який продаж збільшує грошовий потік підприємства.(рис. 18)


 Рис. 18. Алгоритм розрахунку руху грошових коштів від інвестиційної діяльності
 
Фінансова діяльність охоплює зміну і структуру джерел фінансування власного та позикового капіталу за рахунок:
1) продажу нових, щойно емітованих акцій інвесторам;
2) виплату дивідендів інвесторам;
3) продаж кредитних цінних паперів та виплата на них;
4) отримання і виплата кредитних зобов’язань.
Якщо продаж нових акцій та кредитних цінних паперів збільшує грошовий потік підприємства до виплата дивідендів та будь-яких кредитних зобов'язань зменшує грошо­вий потік. (рис. 19, 20). Рис. 20. Алгоритм розрахунку руху грошових коштів підприємства
 
Загальні принципи складання звіту про рух грошових кошті такі:
· зменшення ненадійних активів приводить до надходження грошей;
· збільшення ненадійних активів приводить до використання грошей;
· збільшення зобов'язань та акціонерного капіталу приводить до надходження грошей;
· зменшення зобов'язань призводить до використання грошей;
· урахування амортизації (не є джерелом грошових коштів, але необхідне коригування прибутку на її величину).
Для підготовки звіту про рух грошових коштів необхідні дані балансу підприємства та звіту про прибутки. Звіт про рух грошових коштів поданий в Додаток Г.
Розширене трактування статей звіту у про рух грошових коштів подано в табл.21.
Таблиця 21
 Характеристика інформаційної бази підприємства за звітом про рух грошових коштів

Назва статті

 

Зміси статті

 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (010)

 

Прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період, наведений у звіті про фінансові результати

 

Амортизація необорот­них активів (020)

 

Амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних активів, нараховані протя­гом звітного періоду

 

Збільшення (зменшення) забезпечень (030)

 

Зміна у графі “Надходження” – збільшення, у графі “Видаток” – зменшення)у складі забезпечень наступних вит­рат і платежів, які не пов’язані з інвестиційною та фінан­совою діяльністю

 

Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць (040)

 

У графі “Надходження” відображають збитки, у графі “Видаток” – прибутки від курсових різниць внаслідок перерахунку статей балансу в іноземній валюті , не пов’язаних в операційною діяльністю

 

Збиток (прибуток) від і не операційної діяльності (050)

 

У графі “Надходження” відображається збиток, у графі “Видаток прибуток від володіння (дивіденди, відсотки тощо) га реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довгострокових активів, інші прибутки збитки від інвестиційної та фінансової діяльності

 

Витрати на сплату відсотків

(060)

Витрати на сплату відсотків за користування кредитами І позиками, нарахованих протягом звітного періоду

 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в чистих оборотних активах (070)

 

Різниця між сумами грошових надходжень та сумами грошових видатків (рядки 010-060)

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

(080)

 

У графі “Надходження” відображається зменшення, у графі “Видаток” – збільшення статей оборотних активів (крім статей “Грошові кошти та їх еквіваленти”, “Поточні фінансові інвестиції”” та інших статей не операцій­них оборотних активів), що відбулися протягом періоду

 

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

(090)

У графі “Надходження» відображається зменшення, у графі “Видаток збільшення у складі витрат майбутніх періодів, що відбулись протягом звітного періоду

 

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

(100)

У графі “Надходження” відображається зменшення, у графі “Видаток” – збільшення у статтях розділу балансу “Поточні зобов’язання” (крім статей “Поточна заборгова­ність за довгостроковими зобов’язаннями”, “Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками”, сум зобов’язань за відсотками та інших зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю)

 

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх пері­одів

(110)

У графі “Надходження» відображається збільшення, у графі “Видаток” – зменшення у складі доходів майбутніх періодів протягом звітного періоду

 

Грошові кошти від операційної діяльності (120)

 

Різниця між сумами надходжень та видатків (070-110)

 

Сплачені відсотки (130)

 

Суми грошових коштів, використаних на сплату відсот­ків за користування кредитами зиками

 

Сплачені податки на прибуток (140)

 

Використання грошових коштів для сплати податків на прибуток за умови, що вони конкретно не ототожнюються з фінансовою або інвестиційною діяльністю

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (150)

 

Надходження або видаток коштів, відображених у статті “Грошові кошти від операційної діяльності”

 

Рух коштів від надзвичайних подій (160)

 

Відповідно надходження або видаток коштів, пов’язані з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності (170)

 

Результат руху коштів від операційної діяльності ураху­ванням руху коштів від надзвичайних подій

 

ІІ. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація фінансових інвестицій (180)

 

 

Суми грошових надходжень від продажу акцій або бор­гових зобов’язань інших підприємству також часток у капіталі інших підприємств(інші, ніж надходження за такими інструментами ,що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей)

 

Реалізація необоротних активів (190)

 

Надходження грошових надходжень від продажу основ­них засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових необоротних активів(крім фінансових інвестицій)

 

Реалізація майнових комплексів (200)

 

Надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць(за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі майнового комплексу)

 

Отримані відсотки (210)

 

 

Надходження грошових коштів у вигляді відсотків за аванси грошовими коштами та позик, наданих іншим сторонам(інші, ніж аванси позики, здійснені фінансовою установою)

 

 Отримані дивіденди (220)

 

Суми грошових надходжень у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або боргових зобов’язань інших підприємству також часток участі у спільних підприємствах(крім виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей)

 

Інші надходження (230)

 

Надходження грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов’язаних з операційною діяльністю) та позик, наданих іншим сторонам (інші надходження, ніж аванси та позики фінансової установи),надходження грошових коштів від ф’ючерсних контрактів, форвардних контракті, опціонів тощо (за винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність), та інші надходження, які не передбачені у вищезазначених статтях

 

Придбання фінансових  інвестицій (240)

 

Виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов’язань інших підприємству також часток участі у спільних підприємствах(інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей)

 

Придбання необоротних активів (250)

 

Виплати грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів(крім фінансових інвестицій)

 

Придбання майнових комплексів (260)

 

Грошові кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські одиниці(за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу)

 

Інші платежі (270)

 

Аванси (крім пов’язаних з операційною діяльністю) позики грошовими коштами, надані іншим сторонам крім авансів і позик фінансових установ); виплати грошових коштів за ф’ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціями тощо(за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність); інші платежі, що не передбачені у вищезазначених статтях

 

Чистій рух коштів до

надзвичайних подій (280)

Різниця між сумами грошових надходжень та видатків в надзвичайних подій (рядки 180-270)

Рух коштів від надзвичайних подій (290)

Надходження або видатки коштів, пов’язаних з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (300)

 

Результати руху коштів від інвестиційної діяльності (рядок 280) з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій

 

ІІІ. Рух грошових коштів у результаті фінансового діяльності

Надходження власного капіталу (310)

Грошові кошти від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу

 

Отримані позики (320)

Надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань

Інші надходження (330)

Надходження пов’язані з фінансовою діяльністю, крім подій за рядками 310,320

Погашення позик (340)

Виплати грошових коштів для погашення отриманих позик

Сплачені дивіденди (350)

Дивіденди, сплачені підприємством

Інші платежі (360)

Використання грошових коштів для вилуплення раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою тощо

 

Як бачимо, між усіма видами фінансових звітів існує тісний взаємозв’язок. Баланс підприє­мства та звіт про прибутки, складання звіту про рух грошових коштів.

У підприємства можуть бути випадки, коли є чистий прибуток, але немає грошей на рахунку.

Отже, будь-які управлінські рішення впливають як на величину отриманого прибутку (чи збитків), так і на зміну активів та пасивів підприємства, особливо-оборотного капіталу, грошових коштів, дебіторської заборгованості, товарно-матеріальних запасів і поточних виплат. Усі ці зміни відображають у звіті про рух грошових коштів.

Таблиця 22

 Можливі проблеми з готівкою у разі отримання чистого прибутку

 Щоб уникнути проблем із грошовими коштами

Ви повинні

Товар проданий, гроші не надійшли

 

Контролювати дебіторську заборгованість

 

Купили багато сировини, використали мало у виробництві

 

Оцінити зміни рівня запасів сировини і готової продукції

 

Ви зробили великі платежі (орендна плата наперед, інвестиції, дивіденди

 

Контролювати використання, грошових коштів

 

 Зміст звіту може суттєво відрізнятись для різних підприємств з урахуванням необхідності відображення особливостей цих підприємств. Однак три основні складові, розглянуті раніше, присутні в будь-якому звіті кожного підприємства.

Користь звіту в тому, що він відображає динаміку зміни фінансових показників підприємства як результат прийняття управлінських рішень.

 

Аналіз структури грошових коштів підприємства

Приклад структури грошових потоків аналізованого підприємства за два роки представлена в табл. 23.

Таблиця 23

Аналіз структури грошових потоків

Вид діяльності

Попередній рік

Звітний рік

Операційна

74,5(+)

3,4(+)

Інвестиційна

36(–)

100,1(–)

Фінансова

30(–)

150(+)

Чистий рух засобів за звітний період

8,5(+)

53,3(+)

Загальна оцінка якості керування

гарне

нормальне

 

Аналізуючи дані таблиці можна сказати, що у попередньому році якість керування підприємством характеризувалась як гарна. Протягом року структура грошових потоків підприємства трохи погіршилася, і в звітному періоді якість керування підприємством уже характеризувалась як нормальна. Це було викликано тим, що в звітному періоді через недостатність коштів від операційної діяльності підприємству довелося залучити довгострокові кредити в сумі 150 тис. грн. Факт залучення кредиту, тим більше довгострокового, сам по собі не є негативним явищем. У той же час звертає на себе увага те, що скоротився потік коштів у результаті операційної діяльності на 71,1 тис. грн., чи майже в 30 разів. Тому що спостерігався явний ріст обсягу виробництва (у звітному періоді розмір чистого виторгу від реалізації зріс на 20 % у порівнянні з попереднім), таке скорочення грошових потоків у результаті операційної діяльності, можна пояснити різким ростом розміру дебіторської заборгованості (темп росту склав 5,19). А це, у свою чергу, свідчить про погану роботу відповідних служб підприємства.

Збільшення чистого потоку коштів у 6,27 рази відбулося знов-таки завдяки залученню кредиту.

Якщо така тенденція збережеться в майбутньому, підприємство може виявитися на порозі кризи.

Таким чином, підприємству необхідно прагнути збільшувати розміри грошових потоків від операційної діяльності. Тому що основною причиною їхнього скорочення є ріст суми дебіторської заборгованості, то можна порадити вжити заходів по скороченню дебіторської заборгованості. Надалі ж необхідно більш критично відноситися до своїх потенційних покупців, а також більше уваги приділяти організації платіжної дисципліни.


© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.