РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Фінансовий менеджмент - Кузьменко

Тема 8. ОЦIНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

8.1. Методи оцінки фінансового стануДля оцінки фінансового стану фірми належить розрахувати та розглянути окремі показники. Необхідно їх узагальнити й виконати остаточний аналіз. Для того використовують такі методи:
· аналіз тренду;
· порівняння показників досліджуваного підприємства з галузевими;
· метод взаємозв'язку окремих фінансових показників за системою “Дюпон”;
· інші методи.
Аналіз тренду – це аналіз фінансових коефіцієнтів підприємства протягом деякого періоду часу. Використовують для визначення рівня поліпшення або погіршення фінансового стану підприємства. Щоб зробити аналіз тренду, треба накреслити графік зміни відносних показників із роками і простежити тенденцію зміни цих показників. Так же можна здійснити порівняння зі зміною середніх показників по галузі і зробити висновки про зміну фінансового стану підприємства порівняно зі зміною середніх показників галузі.
Порівняння показників досліджуваного підприємства із середніми
галузевими показниками передбачає складення таблиці, в якій за кожним з
показників робиться конкретний висновок. Кількість та види показників при тому обирає на власний розсуд аналітик підприємства. Проведемо таке порівняння для умовного підприємства. Табл. 26. підсумовує відносні показники діяльності умовного підприємства.
На рис. 16. наведено схему, яка називається таблицею Дюпон і показує взаємозв'язок між прибутком на інвестований капітал, обіговістю активів, чистим доходом та часткою кредитного капіталу.
У лівій частині схеми досліджено чистий дохід від реалізації та загальну величин активів підприємства. Поділивши величин чистого прибутку на виторг від реалізації, визначимо, який процент від кожної гривні реалізації відкладається для власників акцій.
Далі, щоб визначити, скільки разів щорічно підприємство „обертає" свої сумарні активи, виторг від реалізації ділиться на загальну суму активів. Результат множення дає значення коефіцієнта прибутковості активів (КППВ).

Рис. 21. Взаємозв'язок окремих показників оцінки фінансового стану підприємства (таблиця „Дюпон")
Якщо б підприємство фінансувалося лише за рахунок власного (акціонерного) капіталу, то значення коефіцієнта прибутковості власного капіталу та значення коефіцієнта прибутковості після вирахування податків та процентів були б однакові, тому що величина загальної вартості активів дорівнювала б величині власного (акціонерного) капітал.
Якщо ж підприємство використовує позиковий капітал, величина цих коефіцієнтів неоднакова. Якщо величина власного (акціонерного) капіталу менша, ніж 100%, то коефіцієнт прибутку власного капіталу (КПВК) має бути більший, ніж коефіцієнт прибутковості після вирахування процентів та податків (рентабельність активів) (КППВ).
Особливістю є те, що коефіцієнт прибутковості активів після вирахування податків та відсотків (КППВ) повинен бути помножений на мультиплікатор власного (акціонерного) капіталу.
Таблиця 27
Підсумкові фінансові показники
(для умовного підприємства в умовній галузі)

Назва відносного показника

 

Формула для розрахунку

 

Значен­ня коефі­цієнта

 

Середнє значення коефіцієнта по галузі

 

Комен­тар

 

За ліквідністю

Поточний коефіцієнт ліквідності

 

величина оборотного капіталу

 

3,2

 

4,2

 

Дуже низьке

 

короткотермінові боргові зобов'язання

 

За управлінням активами

Миттєвий коефіцієнт ліквідності

 

величина       товарно-оборотного   -   матеріальні капіталу        запаси

 

1,8

 

2,1

 

Низьке

 

короткотермінові боргові зобов'язання

 

Середній період покриття дебіторської заборгованості

 

сума дебіторської заборгованості

 

45 днів

 

44 дні

 

Доволі добре

 

обсяг річних продаж/360

 

Коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів

 

виробнича собівартість реалізованої продукції

 

4,9

 

8,0%

 

Дуже низьке

 

вартість товарно-матеріальних запасів у середньому за рік

 

Коефіцієнт оборотності основних активів

 

річний обсяг продаж

 

 

 

3,0%

 

Нор­мальне

 

вартість основних засобів

 

Коефіцієнт оборотності активів

 

річний обсяг продаж

 

1.5

 

1,7%

 

Дещо низьке

 

загальна сума активів

 

За управлінням кредитами

Коефіцієнт заборгованості

 

загальна сума заборгованості

 

49,9%

 

35%

 

Високий ступінь ризику

 

загальна вартість активів

 

Коефіцієнт покриття процентних платежів

 

прибуток

 

3,9%

 

6,0%

 

Низький ступінь ризику

 

сума процентних платежів

 

Коефіцієнт покриття постійних витрат

 

фонд до   платежі вирахувань + за боргами

 

2,0%

 

5,0%

 

Низький ступінь ризику

 

процентні платежі + платежі за боргами + орендні платежі / (1 - ставка податку)

 

За доходністю

Коефіцієнт прибутковості продажів

 

величина чистого доходу

 

4,0%

 

5.0%

 

Дуже низьке

 

обсяг продажів

 

Основний

коефіцієнт доходності

 

дохід до вирахувань

 

18.0%

 

22,0%

 

Дуже низьке

 

середньорічна вартість активів

 

Коефіцієнт прибутковості активів

 

величина чистого доходу

 

5,5%

 

9,0%

 

Дуже низьке

 

 

 

Коефіцієнт прибутковості вчасного капіталу

 

величина чистого доходу

 

12,0%

 

14, 9%

 

Дуже низьке

 

величина власного (акціонерного; капіталу

 

За ринковою вартістю

Коефіцієнт відношення ціни акції до прибутку на акцію

 

ціна за одну акцію

 

10 0%

 

11, 5%

 

Доволі низьке значення

 

прибуток на одну акцію

 

Коефіцієнт відношення ринкової вартості акції до її балансової вартості

 

величина ринкової вартості акції

 

14

 

16

 

Доволі низьке значення

 

величина балансової вартості акції

 

Рівняння Du Роnt показує, як пов'язані коефіцієнти прибутковості продажів, коефіцієнти загального обігу вартості активів та використання позиченого капіталу при визначенні прибутку на власний (акціонерний) капітал.
Це рівняння також може бути використане для аналізу можливостей поліпшення функціонування підприємства.
Дані про чистий прибуток підприємства можуть бути використані відділом маркетингу для аналізу можливості збільшення ціни реалізації, маючи на меті підвищення прибутку, або її зменшення для стимулювання продажів як результати до переходу виробництва нової продукції або освоєння нових ринків тощо. Бухгалтери обліку витрат виробництва можуть дослідити різні статті затрат працювати над їх зменшенням
Частина схеми, де наведені дані про обіг капіталу, дає інформацію для аналізу капітальних затрат на основні фонди та пошуку шляхів їх зменшення.
Працівники фінансового відділу підприємства можуть отримати інформацію для аналізу альтернативних можливостей фінансової стратегії, збільшуючи чи зменшуючи обсяги позичкового капіталу.


© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.