РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Фінансовий менеджмент - Кузьменко

Тема 10. БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗРОБЛЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ

10.3. Методи оцінки проектів капітальних вкладеньУсі методи оцінки проектів капітальних вкладень можна поділити на дві групи, рис. 23.

 
Рис. 23. Методи оцінки проектів капітальних вкладень.
 1) методи дисконтування грошових потоків;
2) методи, що не враховують вартість грошей у часі.
 Потреба використання методів оцінювання доцільності капіталовкладень у підприємства виникає при:
· необхідність заміни застарілого обладнання новим;
· розширенні виробничих потужностей через оренду, купівлю готових або побудову приміщень;
· використанні можливостей злиття з іншим підприємством;
· плануванні випуску нових виробів;
· плануванні здійснення рекламних заходів;
· інше.
Найпоширенішими методами оцінки, що передбачають дисконтування грошових потоків є: чиста теперішня вартість та внутрішня норма прибутковості.
Період окупності (Т) – це період часу, необхідний, для повного відшкодування початкових інвестицій за рахунок чистих грошових надходжень від її використання.
Коли порівнюють два чи більше проекти, перевагу надають тим, в яких термін окупності коротший. Проте ухвалені проекти не повинні перевищувати якийсь граничний, раніше визначений термін окупності.
Для нашого прикладу (Іп = 120000 грн., потік грошових коштів (ПГК) = 52000 грн.). Пероід окупності дорівнює:  роки або 2 роки і 3 місяці.
Тепер розглянемо вартість, коли грошові надходження в різні роки різні.

Таблиця 28

Рік

Сума чистих грошових надходжень, грн.

Залишок відшкодованої суми інвестицій на кінець року, грн.

0

-

120000

1

58000

64000

2

52000

12000

3

48000

-

Висновок: період окупності дорівнює 2 роки і частину третього року.

2 роки + 12000 : 48000 = 2,25 року або 2 роки і 3 місяці.

Такий розрахунок має два суттєві недоліки:

перший – він не враховує вартість грошей у часі;

другий – не враховує грошових надходжень в роки, наступні після періоду окупності.

Через це в практиці доволі часто застосовують дисконтований період окупності.

Дисконтований період окупності – це період часу, необхідний для відшкодування диконтованої вартості інвестицій за рахунок теперішньої вартості майбутніх грошових надходжень.

В нашому прикладі (при і = 12%, п = 3)

Таблиця 29

Рік

Сума грошових надходжень, грн.

Фактор дисконту

Сума дисконтованих грошових надходжень, грн.

Залишок невідшкодованої суми інвестицій на кінець року, грн.

0

-

-

-

120000

1

52000

0,8929

46431

73569

2

52000

0,7972

41454

32115

3

52000

0,7118

37014

-

Виходячи з наведених даних, дисконтований період окупності:

2 роки + (32115 : 37014) = 2,9 року

Отже, період окупності з урахуванням зміни вартості грошей більший, ніж без урахування цього чинника.

Чиста теперішня вартість (ЧТВ) – це теперішня (дисконтована) вартість майбутніх грошових надходжень за мінусом теперішньої вартості чистих первісних інвестицій.

  Для визначення ЧТВ проекту капітальних вкладень майбутні грошові надходження дисконтуються із допомогою відповідної ставки дисконту. Потім з суми розрахованої таким чином теперішньої вартості майбутніх грошових надходжень вираховуються теперішня вартість чистих первісних інвестицій.

Якщо

ЧТВ >0 – інвестиційний проект доцільно прийнятий;

ЧТВ=0 – підвищення ефективності діяльності підприємства немає;

ЧТВ<0 – ефективність діяльності підприємства знизиться, проект немає права на існування.

Приклад. Підприємство “Х”, хоче придбати устаткування вартістю 820000 грн., щоб три роки виготовляти нову продукцію. За розрахунками фахівців щорічні грошові надходження очікуються в сумі 350000 грн., а вартість капіталу підприємства становить 12%. Загальні майбутні грошові надходження від інвестицій таким чином становитиме 1050000 грн. Однак для зіставлення цієї суми з первісними інвестиціями необхідно враховувати різницю в часі.

Враховуючи те, що річна сума грошових надходжень у нашому випадку величина постійна, то для розрахунку ЧТВ можна використати таблицю теперішньої вартості ануітету (при і = 12, п = 3), фактор теперішньої вартості ануітету дорівнює 2,4018.

Теперішня вартість майбутніх грошових надходжень дорівнює:

РV = 350000*2,4018=840630 грн.

ЧТВ = 820000 – 840630 грн. = -20630 грн.

Отже, проект, що розглядається не вигідний і його слід відхилити.

Якщо сума грошових надходжень в різні роки різна, то для визначення ЧТВ необхідно дисконтувати кожну суму окремо, для цього слід скористуватися таблицею теперішньої вартості.

Наприклад. Припустимо, що підприємство “У” від проекту очікує такі грошові надходження, грн.

1 рік                  56000

2 рік                  32000

3 рік                  48000

вартість капіталу підприємства становить 12%, вартість устаткування 120000 грн.

Розрахунки зведемо в табл. 30.

Таблиця 30

Грошові надходження, грн.

Фактор дисконту

Теперішня вартість майбутніх грошових надходжень, грн.

56000

0,8929

50002

52000

0,7972

41454

48000

0,7118

34166

Разом теперішня вартість

125622

Початкові інвестиції

(120000)

Чиста теперішня вартість

5622

Отже, для отримання впродовж трьох років вище вказані грошові надходження, підприємство повинно вкласти в надійні цінні папери, або депозит 125622 грн. під 12% річних.

Початкові інвестиції (Іп) це реальна вартість проекту з урахуванням результатів від продажу старого обладнання та сплати податків.

Приклад.

Таблиця 31

Визначення величини початкових інвестицій

Початкові витрати

Позначення

Сума (грош. од.)

Початковий дохід

Позначення

сума

Ціна нового обладнання, машин та ін

Цо

200000

Дохід від продажу старого обладнання

dc

30000

Транспортні витрати на перевезення

tB

4000

Податкова знижка на продаж старого обладнання

dзи

4800

Монтаж

tm

9000

 

 

 

Технічний контроль

t

0

Податкові пільги на інвестиції

dі

20000

Податки на продаж старого обладнання

tпод

0

 

 

 

Разом початкових витрат

vn

213000

Разом початкового доходу

D

54800

 

 

 

Початкова вартість проекту

Іп

158200

In = Vn –D= Цo+ t B+ Tm+tmk+ tпод –dc- dзн - dі

Іn =213000-54800=158200 грн.

Внутрішня норма прибутковості – це ставка дисконту, за якою чиста теперішня вартість проекту капітальних вкладень дорівнює нулю.

Метод внутрішньої норми рентабельності або прибутковості,  на відміну від попереднього методу ЧТВ, дає результати не у грошовому виразі, а в процентному.

Таке визначення може бути використане і для вирахування внутрішньої норми рентабельності інвестицій. Як критерій оцінки ВНР встановлюють фінансову межу прийнятності запропонованих інвестиційних проектів. На практиці менеджери підприємства повинні вибрати необхідний для підприємства рівень дохідності інвестицій з урахуванням того, за якою ціною залучено капітал для інвестування і який “чистий” рівень прибутковості воно хотіло б мати  при використанні.

Іншими словами, це ставка дисконта, при якій грошові надходження = початковим інвестиціям

В умовах ануітету для визнання внутрішньої норми прибутковості використовуємо слідуючу формулу:

Звернувшись до таблиці теперішньої вартості ануітету, бачимо, що при п = 3 фактор дисконту 2,3077 знаходяться між значеннями 2,2832 (при і = 15%) та 2,3216 (при і = 14%).
Це означає, що ВНП проекту має значення між 14% і 15%.
Оскільки вартість капіталу в нашому прикладі становить 12%, тоді ВНП (14%-15%), перевищує ставку вартості капіталу підприємства.
Якщо існує необхідність в точніших розрахунках, то для визначення ВНП слід застосовувати метод лінійної інтерполяції. (формули 1 і 2).
1) і1 + (f1 – fx) : (f1 – f2) * (i2 – i1)
2) і2 + (fx – f2) : (f1 – f2) * (i2 – i1)
де і2, і1 – відповідно верхня і нижня ставки дисконту, в межах якого
знаходиться значення ВНП;
f2 та f1 – значення фактору дисконту відповідно при ставці дисконту і2 та і1;
fх – значення фактора дисконту при ставці, що є внутрішньою нормою прибутковості.
В нашому прикладі:
15% – (2,3077 – 2,2832) : (2,3216 – 2,2832) * 1% = 14,36%
або 14% + (2,3216 – 2,37077) : (2,3216 – 2,2832) * 1% = 14,36%
З методу ВНП можна вивести правило, суть якого в тому, що всі інвестиції, які мають внутрішню норму рентабельності вищу, ніж необхідний дохід (або бар’єрний коефіцієнт), є прийнятні. Тобто загалом можливі три варіанти:
ВНР>БК – проект прийнятий;
ВНР<БК – проект не прийнятий;
ВНР=БК – рішення може бути різне.
Різниця між ВНР і БК показує запас фінансової міцності проекту. Окрім того, внутрішня норма рентабельності інвестицій має низку корисних економічних пояснень. Одне з них, наприклад, те, що ВНР може бути найвищим процентом, під який підприємство може позичати гроші, використовувати фонди, придбані в наслідок інвестицій, виплачувати кредит тощо.
Четвертий з основних методів оцінки доцільності капіталовкладень – визначення індексу прибутковості або облікової норми прибутковості.
Індекс прибутковості – це відношення величини середнього чистого прибутку, одержаного внаслідок здійснення проекту капітальних вкладень, до середньої або початкової вартості інвестицій у цей проект.
За допомогою цього індексу порівняємо теперішню вартість майбутніх доходів із початковими інвестиціями.
, ЧПср = ЧП : п
де kпр – індекс прибутковості;
ЧПср – грошові потоки в період t;
n – кількість років;
Іn –початок інвестицій.
 У нашому прикладі середній чистий прибуток дорівнює:
ЧПср = (16000+12000+8000) : 3 = 12000 грн.

Проект можна вважати прийнятим якщо кпр >1
Недоліком цього показника э те, що цей показник не враховує реальних грошових потоків, а саме вони забезпечують можливість інвестування та реінвестування. Крім того, різні підприємства можуть використовувати різні бази розрахунку цього показника.
Ще один метод оцінювання доцільності капіталовкладень, який не вважають основним , але доволі часто вживають – це метод еквівалентних річних витрат (ЕРВ). Його використовують при оцінці прийняття рішення, коли неможливо або дуже складно прогнозувати додатковий грошовий потік (ремонт чи придбання обладнання; альтернативні варіанти опалення, освітлення тощо).
Приклад: підприємство користується верстатом, який можна продати за 600грн, або модернізувати за 400грн. Що дасть можливість його експлуатувати ще 5років, а потім здати на металобрухт. Альтернативний варіант - купівля нового верстата за 1000 грн. який без модернізації прослужить 10 років, а потім його здадуть на металобрухт. Який варіант вигідніший як ставка дисконту становить 10% ?
ЕРВ модернізації = 1000 : 3,791=26грн.
де 1000 – вартість модернізації (600+400)
ЕРВ придбання нового верстата = 1000 : 6,145=651грн.
 
Отже, порівнюючи ЕРВ при модернізації і ЕРВ при придбанні нового верстата, робимо висновки про доцільність того чи іншого варіанта.
 Після ознайомлення з методами аналізу ефективності капіталовкладень доцільно ознайомиться з обмеженням при використанні цих методів.
 Перше обмеження пов’язане з використанням прогнозованих даних оцінювання капіталовкладень і передбачене, що грошові потоки за весь період реалізації проекту досить точно з прогнозовані.
 Друге обмеження передбачає, що суми капіталовкладень, які використані в розрахунках, будуть незмінними протягом усього прогнозованого періоду.
 Якщо немає певності в цих показниках, то необхідно прогнозувати не лише величину показників, а й імовірність отримання цієї величини.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.