РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 3. Організація аналітичного обліку в комерційних банках

3.2. Ведення параметрів контрагентів банкуПараметри контрагентів (клієнтів) банку — це обов’язкові параметри, які деталізують інформацію про контрагентів. Вони заповнюються при відкритті:
· аналітичного рахунку для обліку операцій з клієнтами;
· рахунку новому клієнтові в даному банку.
Параметри контрагента включають код контрагента, ідентифікаційний код, резидентність, код держави, ознаку інсайдера, інституційний сектор економіки, форму власності, галузь економіки, вид економічної діяльності.
Цілком зрозуміло, що формуючи параметри контрагентів (а це набір цифр), бухгалтерський апарат банку не має на меті запам’ятати їх значення. Для цього формується картка клієнта, що зазначає всі значення цифр, що входять до номера аналітичного рахунку.
Код контрагента — перший параметр є й ідентифікатором контрагента у внутрішньому списку контрагентів банку. Цей параметр є кодом власника рахунку і він, як правило, набирає значення порядкового номера клієнта відповідно до реєстру контрагентів, який ведеться банком.
Ідентифікаційний код — є другим параметром і визначає персональний номер суб’єкта господарської діяльності — резидента відповідно до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або фізичної особи — платника податків відповідно до Державного реєстру фізичних осіб. ЄДРПОУ затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 за № 118. Зазначимо, що ідентифікаційний код присвоюється суб’єктам господарської діяльності в момент реєстрації в органах державної статистики, про що робиться напис на засновницьких документах, котрі, як відомо, подаються в установу банку для відкриття поточного рахунку. Саме цей код слугує обов’язковим параметром аналітичного обліку і заноситься в картку клієнта.
Формат параметра для юридичної особи — 8 цифр. У разі необхідності доповнюється до 8 знаків нулями зліва. Для фізичних осіб відповідно до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків — 10 цифр.
Для контрагентів, для яких статистичні органи не визначили код за ЄДРПОУ (профспілкові організації, військові частини та інші), до моменту визначення кодів проставляється значення коду 0.
Що стосується ідентифікаційних кодів банків — нерезидентів, то можливі значення цього параметру наводяться у довіднику банків — нерезидентів. Мова йде про, так звані, «унікальні» коди банків — нерезидентів, які доводяться до комерційних банків Департаментом інформатизації Національного банку України.
Третій параметр — резидентність — може набирати значення: резидент (1), нерезидент (2). Визначення параметра надано в Інструкції до форми № 1-ПБ «Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами України».
До секторів та підсекторів економіки належать такі основні типи складових, що є резидентськими в економіці.
1. Підприємства, що мають центр економічної зацікавленості в Україні, якщо вони залучені до виробництва товарів (послуг), складають повний комплект звітності, сплачують податки в Україні. Закордонні підприємства, які залучені до виробничого процесу є резидентами економіки тієї країни, де вони розташовані.
Компанії, що повністю або частково засновані за рахунок інозем­ного капіталу, але знаходяться в Україні і ведуть в ній економічну діяльність, вважаються резидентами України. Це стосується спільних підприємств, дочірніх фірм, банків, заснованих з участю інозем­ного капіталу.
Представництва іноземних компаній, які мають певний штат співробітників, використовують власне чи орендоване приміщення і перебувають в Україні не менш як рік, з погляду платіжного балансу, є резидентами. Те саме положення діє щодо представництв українських компаній за кордоном: вони є резидентами тієї країни, де розташовані, і проводять свою діяльність.
2. Некомерційні установи і корпорації є резидентами тієї країни, за законами якої вони були створені і в якій їх існування як юридич­ного чи соціального об’єкта офіційно визнане та задокументоване.
3. Установи органів державного управління, розташовані на території України, є резидентами економіки і включають усі установи і урядові органи на центральному, обласному і місцевому рівнях, а також посольства, консульства, військові установи та інші одиниці державного управління, розташовані за межами України.
4. Домашнє господарство як сектор економіки має центр економічної зацікавленості в Україні, а тому вважається її резидентом, якщо володіє помешканням на території України і Україна є основним місцем проживання членів даного домашнього господарства.
Власне нерезидентами є юридичні особи та суб’єкти підприємницької діяльності без статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іноземної держави. Відповідно резиденти — це юридичні особи та суб’єкти підприємницької діяльності без статусу юридичної особи, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства України і з місцезнаходженням на її території.
Код держави — це четвертий параметр, який містить код країни-контрагента (клієнта) відповідно до «Класифікатора країн світу» (ДК 007-96). Цей параметр є дуже важливим за умови мультивалютності Плану рахунків. Саме код держави, як обов’язковий параметр контрагента, вказує на країну — учасника розрахунків. Виписку із класифікатора ДК 007-96 наведено у дод. 2. Україна має код 804.
Крім цього, у класифікаторі зазначена група країн, що необхідно для формування звітності: Україна — група 1, країни СНД та Балтії — 2, країни ОЄСР — 3, інші країни — 9.
Параметр код держави має формат 3 цифри. Всього у класифікаторі наведено коди 231 держави світу.
П’ятий обов’язковий параметр контрагента — ознака інсайдера. Він містить інформацію про належність клієнта до інсайдерів або споріднених осіб відповідно до інструкції «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків». Інсайдер — є особа (юридична або фізична), яка споріднена щодо комерційного банку. В Інструкції докладно характеризується ознака інсайдера. Зазначимо, що до фізичних осіб-інсайдерів належать: акціонери банку, які володіють 10 % і більше акцій банку, керівники (установ банку і установ — засновників), контролери (керівники структурних підроз­ділів установ — засновників банку, працівники органів державної влади і управління).
Юридичні особи-інсайдери — це і установи-акціонери, що володіють 10 % і більше акцій, установи, споріднені банку або установи —
засновники в межах корпоративного об’єднання, споріднені установи, головна установа щодо установи-засновника, асоційовані особи тощо.
Параметр може набувати значення: 01 — інсайдер, 02 — неінсайдер, а також інші значення, що деталізують тип інсайдера. Формат параметра — дві цифри.
Інституційний сектор економіки (шостий параметр) — це параметр, що вказує на статус контрагента в економіці. Параметр визначається за типом (видом) контрагента згідно з Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, які затверджені наказом Мінстату України від 25.07.94 за № 172. Для даного параметра визначається формат — п’ять цифр.
Усі інституційні сектори економіки є складовою узагальнених секторів економіки:
нефінансовий державний 11
нефінансовий недержавний 12
фінансовий банківський 21
фінансовий небанківський 22
центральні органи державного управління 31
місцеві органи державного управління 32
фізичні особи 41
домашні господарства 42
некомерційні організації, що обслуговують
домашні господарства 50
Наприклад, Національний банк України належить до узагальненого сектора економіки (код параметра 21) — фінансовий банківський, зрозуміло, що й комерційні банки також є фінансовим банківським узагальненим сектором економіки.
Щодо параметра інституційних секторів економіки, то Національний банк України має код 12100, а комерційні банки — 12212 (інституційний сектор — національні приватні депозитні грошові корпорації). Довідник інституційних секторів економіки України наведено в дод. 3.
Форма власності, що є сьомим параметром контрагентів, вказує на їхній розподіл за формами власності. Визначення параметра наведене в Державному класифікаторі України ДК 001-94 «Класифі­кація форм власності», що затверджений наказом Держстандарту України від 29.11.98 за № 288. Визначений формат параметра — дві цифри, а саме:
приватна власність 10
колективна власність 20
державна власність 30
у тому числі:
загальнодержавна 31
комунальна 32
власність інших держав 40
власність міжнародних організацій та юридичних
осіб інших держав 50
Галузь економіки, що є восьмим параметром, визначає належність суб’єктів господарської діяльності до конкретних галузей народного господарства. При заповненні цього параметра до уваги береться та галузь економіки, яку зазначено в довідці реєстрації Держкомстату першою. Визначення параметра подано в Загальному класифікаторі галузей народного господарства. Установлено формат параметра — п’ять цифр, і він заповнюється лише для контрагентів — суб’єктів господарської діяльності.
Загальний класифікатор галузей дуже великий за обсягом. Подіб­но інституційним секторам економіки, що деталізують узагальнені сектори економіки, класифікатор галузей народного господарства деталізує узагальнені коди галузей. Так, узагальнена галузь економіки, наприклад машинобудування, код 140, включає 145 галузей економіки, легка промисловість, код 170 — 36 галузей. У дод. 4 наведено кілька кодів галузей народного господарства.
За одинадцятим розділом Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків, що діяв до 1 січня 1998 року, шифри розрахункових рахунків клієнтів будувалися з урахуванням належності суб’єктів господарської діяльності до конкретних галузей економіки. Цілком очевидно, що за цих умов План рахунків у цілому і,
зокрема, одинадцятий розділ «Кредитні розрахункові операції підприємств, організацій і громадян» був дуже важким для запам’я­товування і надзвичайно громіздким.
Перенесення навантаження щодо галузей економіки в систему аналітичного обліку значно спростило План рахунків.
Дев’ятий параметр — види економічної діяльності вказує на розподіл суб’єктів за видами економічної діяльності. Визначення параметра подано в «Класифікаторі видів економічної діяльності».
Даний параметр, а також параметри інституційний сектор економіки, форма власності і галузь економіки для клієнтів-нерези­дентів не заповнюється. Код параметра є обов’язковим для суб’єктів господарської діяльності — резидентів і зазначається у довідці реєстрації Держкомстату.
Визначений формат параметра — п’ять цифр. Для клієнтів — фізичних осіб даний параметр, а також параметр — галузь економіки — не заповнюється.
Наведені 9 обов’язкових параметрів дають підстави сформувати аналітичну картку клієнта.
Для прикладу наведемо сформовану картку двох контрагентів: банку і господарського товариства (назви умовні).

 

Найменування

АКБ «Менатеп»

ТОВ «Альфа»

1

Код контрагента
МФО


321466

422

2

Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ)

19020301

21645557

3

Резидентність (резидент)

1

1

4

Код держави (Україна)

804

804

5

Ознака інсайдера

6

Інституційний сектор економіки

12212

11002

7

Форма власності

20

20

8

Галузь економіки

96120

51121

9

Вид економічної діяльності

96120

60230

 

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.