РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 4. Кореспондентські відносини між банківськими установами

4.1. Порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційним банкам у регіональних управліннях Національного банку УкраїниЯк суб’єкт господарської діяльності банк не може функціонувати без кореспондентських відносин з регіональним управлінням Національного банку України та безпосередньо з іншими банками.
Кореспондентські відносини з регіональним управлінням
НБУ встановлюються на підставі укладеної угоди про від-
криття кореспондентського рахунку для проведення між-
банківських розрахунків комерційного банку з іншими банками. Для його відкриття комерційний банк подає регіональному
управлінню НБУ такі документи: заяву на відкриття рахунку; копію банківської ліцензії; копію зареєстрованого статуту засвідченого реєструючим органом або нотаріально; картку зі зразками підписів та печаткою встановленого зразка, засвідчену нотаріально.
При відкритті кореспондентського рахунку регіональне управління НБУ обов’язково у триденний термін повідомляє про це по-
даткову інспекцію, на території якої розташований комерційний банк. Копія повідомлення залишається у справі про відкриття рахунку.
Юридичною адресою власника кореспондентського рахунку вважається та, яку зазначено в картці зі зразками підписів, причому вона має відповідати адресі, вказаній у статуті. Про зміну юридичної адреси власник коррахунку зобов’язаний у тижневий термін повідомити регіональне управління НБУ у письмовій формі. У разі невиконання цієї умови, регіональне управління НБУ має право підняти питання про розірвання укладеної з комерційним банком угоди.
При заповненні зразків підпису виходять з того, що право першого підпису належить керівникові банку та уповнова-
женим ним особам, право другого — головному бухгалтеру
та уповноваженим ним особам. Отже, право першого підпису
не може бути надане головному бухгалтеру чи іншим особам,
які мають право другого підпису, і навпаки, право другого
підпису не може бути надано особі, якій надано право першого підпису.
У разі заміни чи доповнення хоча б одного підпису, подається нова картка зі зразками підписів усіх осіб, що мають право першого та другого підпису.
У картці зі зразками підписів та печатки вказується номер кореспондентського рахунку, а також проставляється ідентифікаційний код власника рахунку.
За тимчасової відсутності печатки (при створенні банку, у зв’язку з реорганізацією, зміною найменування чи підпорядкованості, втратою печатки тощо) керівник (або уповноважена ним особа) регіонального управління НБУ на підставі відповідного звернення надає власникові кореспондентського рахунку термін для виготовлення печатки.
У процесі закриття банку відкривається рахунок на ім’я ліквідаційної комісії. За цих обставин до регіонального управління НБУ подається рішення про ліквідацію банку і нотаріально засвідчена картка зі зразками підписів уповноважених членів ліквідаційної комісії та з відбитком печатки банку, що ліквідовується.
Кореспондентський рахунок комерційного банку закривається:
за рішенням Національного банку України про ліквідацію комер­ційного банку;
за рішенням арбітражного суду про ліквідацію банку чи визнання його банкрутом;
за рішенням загальних зборів акціонерів (засновників) комерційного банку про реорганізацію чи ліквідацію.
У разі закриття кореспондентського рахунку регіональне управління НБУ повідомляє про це податкову інспекцію, на території якої розташований комерційний банк.
Національний банк України здійснює контроль за додержанням комерційними банками банківського законодавства та нормативних актів, що регламентують порядок проведення міжбанківських розрахунків.
Виконані комерційним банком протягом операційного дня
операції за міжбанківськими розрахунками мають бути відображені в той самий день на його кореспондентському рахунку як у балансі комерційного банку, так і в балансі регіонального управління НБУ.
Кореспондентський рахунок відображає міжбанківські розрахунки, які здійснюються через систему електронних платежів. Отже, регіональне управління НБУ надає весь комплекс послуг розрахунково-касового обслуговування за дорученням і за кошти комерційного банку. У договорі про встановлення кореспондентських відносин обумовлюється порядок обслуговування кореспондентського рахунку, права та обов’язки сторін, відповідальність сторін, порядок розрахунків, порядок змін та розірвання договору тощо.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.