РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 5. Відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті

5.1. Організаційна робота банків з відкриття рахунків суб’єктам підприємницької діяльностіСьогодні та й на перспективу стратегія більшості українських банків спрямовується на розширення клієнтської бази і зростання обсягу послуг, що надаються, тобто планується стабільне збільшення кількості клієнтів і відповідне зростання обсягу залучених коштів. В умовах конкуренції на ринку банківських послуг вимогливість клієнтів до якості розрахунково-касового обслуговування значно зростає. Одним із основних критеріїв вибору є надійність банку, його імідж. За цих умов досить важливе значення має початкова точка взаємодії банку і клієнта, тобто відкриття рахунків.
Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором клієнта і за згодою цих банків.
Банки відкривають рахунки зареєстрованим суб’єктам підприємницької діяльності — юридичним і фізичним особам, філіям, представництвам, відділенням, іншим відокремленим підрозділам підприємств, у тому числі структурним підрозділам, що виділяються у процесі приватизації, а також представництвам юридичних осіб — нерезидентів, іноземним інвесторам, фізичним особам, виборчим фондам (політичних партій, виборчих блоків партій та кандидатів у народні депутати).
У банках відкриваються поточні, депозитні (вкладні) рахунки у національній та іноземній валюті, а також поточні бюджетні рахунки у національній валюті України.
Лише один рахунок може бути відкритий клієнту для формування статутного фонду господарського товариства і один (в іноземній та/або національній валюті) за кожною угодою сумісної (спільної) діяльності без створення юридичної особи.
Юридичні особи-нерезиденти (крім нерезидентів-інвесторів) мо­жуть відкривати поточні рахунки в національній та іноземній валюті на території України лише своєму представництву. Поточні рахунки в національній валюті представництву юридичної особи-нерези­дента відкриваються за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України.
Порядок проведення операцій на рахунках у національній та іноземній валюті регулюється чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України. Основні положення викладені в Інструкції «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті», що затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 537.
Відкриття рахунку супроводжується підписанням угоди між установою банку та власником рахунку. Умови угоди не повинні суперечити вимогам зазначеної інструкції.
Про відкриття, а також закриття рахунку або зміну номерів відкритих рахунків установа банку зобов’язана повідомити податковий орган за місцем реєстрації власника рахунку та Національний банк України протягом трьох робочих днів. Копії повідомлень з документальним підтвердженням про його відправлення залишаються у справі про відкриття рахунків.
Операції за рахунками банк починає проводити після отримання повідомлення від податкового органу про взяття цих рахунків на облік. У разі відкриття двох і більше поточних рахунків у національній валюті, протягом трьох днів власник рахунку зобов’язаний повідомити податковий орган (за місцем своєї реєстрації), який з рахунків визнається основним.
Важливість такого підходу пояснюється тим, що саме на основному рахунку обліковується заборгованість, що списується (стягується) у безспірному порядку за наявності відповідних розпорядчих документів контролюючих органів. Номер основного рахунку також повідомляється банкам, в яких відкриті додаткові рахунки в національній валюті та рахунки в іноземній валюті.
Для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів банківських операцій відповідно до чинного законодавства України підприємствам усіх видів та форм власності, а також їх відокремленим підрозділам відкриваються поточні рахунки. Можуть також відкриватися поточні бюджетні рахунки в разі виділення коштів за рахунок державного або місцевого бюджету для цільового їх використання. Для їх відкриття в установу банку подається набір документів, достатній для введення клієнтського рахунку в автоматизовану базу даних та контролю законності його відкриття. Це такі документи:
· заява на відкриття рахунку встановленого зразка, яка підписується керівником та головним бухгалтером підприємства;
· копія свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, засвідчену нотаріально. Бюджетні установи замість цього документа подають копію довідки про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, що також засвідчується нотаріально або органом, що видав відповідну довідку;
· копія зареєстрованого статуту (положення), засвідчена нотаріально чи органом, який реєструє. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи Указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують. Установи та організації, які діють на підставі законів, статути (положення) не подають;
· копія документа, що підтверджує взяття підприємства на по­датковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;
· картка зі зразками підписів осіб, яким установчими документами (або законодавчо) надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів. У картку заноситься також зразок відбитка печатки, що належить підприємству;
· довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.
Якщо поточний рахунок відкривається відокремленому підрозділу підприємства, то для його відкриття необхідно подати в банк заяву, підписану керівником і головним бухгалтером цього підрозділу, засвідчену нотаріально копію Положення про підрозділ та копію довідки про внесення цього підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав цю довідку. Подається також картка із від­битком печатки і зразками підписів службових осіб та клопотання підприємства або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які виокремлюються у процесі приватизації). У клопотанні вказується місцезнаходження основного підприємства, його ідентифікаційний номер, номер основного поточного рахунку та банк, у якому він відкритий, а також податковий орган, де підприємство перебуває на обліку. В обов’язковому порядку подається копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію, а також довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.
Низка спеціальних документів подається в банк при відкритті поточних рахунків суб’єктам, що здійснюють специфічні види діяльності. Так, крім зазначених документів (щодо підприємств), господарські товариства, договірні об’єднання, товарні біржі, друковані засоби масової інформації (редакції, видавництва) надають нотаріально засвідчену копію установчого договору.
Колективні сільськогосподарські підприємства, товариства споживчої кооперації, політичні партії, релігійні організації, духовні навчальні заклади додатково подають протокол (копію) загальних зборів про створення, засвідчені нотаріально.
Орендні підприємства — копію договору оренди, засвідчену нотаріально.
Проте статут для відкриття рахунків не подається товариствами з повною відповідальністю, командитними товариствами, селянськими (фермерськими) господарствами, підприємцями (без створення юридичної особи), установами та організаціями, які фінансуються з бюджету та іншими суб’єктами підприємницької діяльності, у яких наявність статуту не передбачена законом.
Фізичним особам — суб’єктам підприємницької діяльності, які проводять діяльність без створення юридичної особи, рахунки в банку відкриваються на їх ім’я за умови подання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу. За дорученням підприємця, що засвідчене нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.
За минулі роки розвитку набули такі види діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво, інші види сумісної діяльності. Діяльність здійснюється за угодами (контрактами) без утворення юридичної особи. Для її проведення в банку відкривається один поточний рахунок, якщо подано:
· заяву про відкриття рахунку, підписану особою, якій надано право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком (на підставі довіреності);
· копію угоди про ведення сумісної діяльності та копію документа про реєстрацію такої угоди (контракту), що засвідчені нотаріально або органом, що видав цей документ (подається тільки за договорами з участю іноземних інвесторів);
· рішення учасників угоди про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису у вигляді довіреності;
· картку зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатись рахунком, засвідчену нотаріально. У картці проставляєтья зразок відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю всіх учасників надано право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком.
Відмітка установи банку про відкриття рахунку ставиться на титульній сторінці першого примірника договору (контракту).
Відповідно до чинного законодавства України господарські товариства, на момент його реєстрації, мають закумулювати 30 % внесків засновників у статутний фонд.
Для зарахування коштів, що вносяться з метою формування статутного фонду господарського товариства, в установі банку відкривається рахунок. Для його відкриття подається рішення засновників про призначення особи, якій надається право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком, яке оформлюється у вигляді довіреності, засвідченої нотаріально (якщо засновником є фізична особа), а також копія установчого договору, засвідчена нотаріально.
Обов’язковою умовою є подача заяви на відкриття рахунку, підписана особою, уповноваженою засновниками; картки зі зразком її підпису, засвідченої уповноваженим працівником банку.
Кошти з цього рахунку перераховуються тільки на поточний рахунок зареєстрованого в установленому порядку господарського товариства або повертаються засновникам (учасникам).
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.