РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 5. Відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті

5.3. Режим функціонування рахунків типу «Н», типу «П»Крім поточних рахунків, рахунків «до запитання» та вкладних (депозитних) рахунків представництвам та установам уповноважені банки можуть відкривати рахунки типу «Н» та типу «П».

Увесь набір документів, що передбачається подавати до уповноваженого банку в разі відкриття рахунків типу «Н» дає повну картину законності діяльності представництв та установ в Україні (табл. 5.1). Рахунки типу «Н» відкриваються у національній валюті.

Таблиця 5.1

Перелік документів для відкриття рахунків типу «Н»

 

Відкриття рахунків

 

Документи, що подаються
до уповноваженого банку
в разі відкриття рахунків

офі-цій-ним представ-ницт­вам

пред-ставни-цтвам юри-дичних осіб-нерези-дентів

пред-став-ницт-вам інозем-них банків

організаці-ям і установам, що за-лучаються для здійснення програм

військовим частинам, Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуєтья на території України, що одержують на утримання бюджетні кошти за кошторисами Міноборони Російської Федерації

1. Заява про відкриття рахунку

+

+

+

+

+

2. Індивідуальна ліцензія Кримського республіканського, по м. Киє­ву чи обласного управління Національного банку України на відкриття рахунку

+

+

+

+

+

3. Копія посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України

+

4. Картка зі зразками підписів і відбитком печатки

+

+

+

+

+

5. Копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні

+

+

+

6. Копія свідоцтва про реєстрацію представництва в Міністерстві зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, засвідчена нотаріально

+

7. Копія легалізованого положення про представництво іноземного банку, засвідчена нотаріально

+

8. Копія реєстраційної картки програми або проекту, засвідчені Національним агентством України з реконструкції та розвитку

+

9. Копія свідоцтва про акредитацію організації (установи) — виконавця програми (проекту), яка під-
тверджує статус виконавця

+

10. Копія програми або проекту міжнародної технічної допомоги

+

Закінчення табл. 5.1

 

Відкриття рахунків

 

Документи, що подаються
до уповноваженого банку
в разі відкриття рахунків

офі-цій-ним представ-ницт­вам

пред-ставни-цтвам юри-дичних осіб-нерези-дентів

пред-став-ницт-вам інозем-них банків

організаці-ям і установам, що за-лучаються для здійснення програм

військовим частинам, Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуєтья на території України, що одержують на утримання бюджетні кошти за кошторисами Міноборони Російської Федерації

11. Дозвіл фінансового органу
Міноборони Російської Федерації як розпорядника бюджетних коштів на відкриття рахунку

+

12. Дозвіл фінансового органу
Чорноморського флоту на відкриття рахунків військовим частинам у складі Чорноморського флоту

+

 

Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття рахунку типу «Н» представництва юридичних осіб-нерезидентів подають такі документи:

·  клопотання юридичної особи-нерезидента до відповідних установ Національного банку України про надання ліцензії на відкриття рахунку типу «Н»;

·  письмову згоду уповноваженого банку на відкриття та обслуговування рахунку типу «Н»;

·  копію свідоцтва про реєстрацію представництва у Міністерстві зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, засвідчену нотаріально або органом, що видав свідоцтво;

·  копію легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру, або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчену нотаріально;

·  копію легалізованої довіреності юридичної особи-нерезидента її офіційному представнику на ведення справ в Україні, засвідчену нотаріально.

Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття рахунку «Н» офіційні представництва подають такі документи:

·  клопотання офіційного представництва до відповідної установи Національного банку України про надання індивідуальної ліцензії на відкриття рахунку типу «Н»;

·  письмову згоду уповноваженого банку на відкриття та обслуговування рахунку типу «А»;

·  копію посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України, засвідчену Міністерством закордонних справ України або нотаріально.

На рахунок типу «Н» для здійснення розрахунків, пов’язаних з утриманням офіційного представництва юридичної особи-нерезиден­та (у тому числі банку), а також для виконання організацією чи установою (групою управління програмами або проектами) статутної діяльності юридичної особи-нерезидента, не пов’язаної з підприємницькою діяльністю в Україні, і для впровадження програм та проектів міжнародної технічної допомоги можуть бути зараховані кошти:

·  від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти, отриманої від відповідного органу іноземної держави чи юридичної особи-нерезидента;

·  отримані посольством, консульством за надані консульські послуги, у тому числі і в готівковій формі;

·  отримані для відшкодування збитків у разі настання страхових випадків;

·  нараховані проценти за залишком коштів на цьому рахунку (якщо таке нарахування передбачене договором між банком та власником рахунку);

·  від продажу на території України майна, що належить пред-
ставництву.

Наявні кошти з рахунку типу «Н» можуть бути використані офіційним представництвом, представництвом юридичної особи-нерези­дента (у тому числі банку), організацією чи установою (групою управління програмою або проектом) згідно з кошторисом з такою метою:

·  здійснення в Україні розрахунків, пов’язаних з утриманням представництва, організації чи установи (зокрема на оплату праці, орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних засобів, поточний ремонт будівлі та приміщення представництва, установи тощо);

·  страхування в Україні майна та транспортних засобів представ­ництва, а також життя і здоров’я його працівників;

·  перерахування офіційним представництвом та представництвом юридичної особи-нерезидента благодійних внесків на користь юридичних осіб-резидентів згідно з чинним законодавством України;

·  перерахування коштів на цілі, передбачені статутом міжнародної організації та її філій, що користуються імунітетом і диплома­тичними привілеями та статутом представництва юридичної особи-нерезидента (покриття витрат на території України імігрантам і біженцям на купівлю квитків, оформлення для них віз, їх проживання в готелях та харчування тощо);

·  впровадження організацією чи установою (групою управління програмою або проектом) програм та проектів міжнародної технічної допомоги.

Наявні кошти на рахунку типу «Н» також можуть бути використані офіційним представництвом та представництвом юридичної особи-нерезидента (в тому числі банку) для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з метою її перерахування:

·  на рахунок відповідного органу іноземної держави чи рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якого представляє на території України це представництво (перерахування здійснюються також у разі припинення діяльності представництва на території України, що підтверджується відповідними документами);

·  на власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку для використання коштів на оплату праці працівників-нерези­дентів, на відрядження та представницькі витрати за кордоном згідно з кошторисом.

Рахунок типу «П» відкривається уповноваженим банком постійним представництвам іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, створеним у будь-якій організаційній формі без статусу юридичної особи. Через ці організації повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України.

Рахунок типу «П» використовується відповідно до правил, установлених для поточних рахунків резидентів України.

Виняток становлять операції купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України. Наявні кошти з рахунку типу «П» можуть бути використані постійним представництвом юридичної особи-нерезидента для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку з метою її перерахування:

·  на рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої воно представляє на території України (отримані кошти від здійснених операцій купівлі-продажу товарів, робіт, послуг, нараховані та зараховані відсотки за розміщеними депозитами та за залишком коштів на цьому рахунку) після сплати обов’язкових податків і платежів у разі припинення діяльності на території України, які підтверджуються відповідними документами;

·  на власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку для використання на оплату праці працівників-нерезидентів, виплату коштів на відрядження за кордон, представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України.

Установи та організації можуть переходити на обслуговування в інший уповноважений банк. За цих умов банк, який закриває рахунки типу «Н» і «П», повідомляє про це податкову адміністрацію за місцем реєстрації представництва, регіональне управління Національного банку України, яке видало ліцензії на їх відкриття. Одночасно банк, в якому рахунок відкривається, повідомляє відповідно ці органи.

Можливо переоформлення рахунку типу «Н» на рахунок типу «П». При цьому оригінал ліцензії на відкриття рахунку типу «Н» повертається відповідній установі Національного банку України, а на відкриття рахунку типу «П» необхідно отримати ліцензію Кримського республіканського, обласного чи Київського міського управління НБУ.

Обслуговуючий банк зобов’язаний повідомити орган держав-
ної податкової адміністрації за місцем знаходження офісу пред-
ставництва про факт переоформлення рахунку типу «Н» на рахунок типу «П».

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.