РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 5. Відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті

5.5. Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валютіБанківські рахунки в іноземній валюті поділяються на поточні, депозитні (вкладні).

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодавством України та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Фізичним особам (суб’єктам підприємницької діяльності — резидентам), які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, відкривається поточний рахунок за режимом, який визначений для юридичних осіб-резидентів.

Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є такі розрахунки:

·  між юридичними особами-резидентами і юридичними особами-нерезидентами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності за торговельними операціями;

·  між юридичними особами-резидентами на території України за умови наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України;

·  між юридичними особами-нерезидентами та юридичними особами-резидентами через юридичних осіб-резидентів-посередників відповідно до договорів (контрактів, угод), що укладені відповідно до чинного законодавства України;

·  інші розрахунки, що здійснюються відповідно до чинного законодавства України;

·  операції на міжбанківському валютному ринку України;

·  оплата товарів (робіт, послуг) з використанням чеків та пластикових карток.

Поточними неторговельними операціями є такі розрахунки:

·  виплата готівкової іноземної валюти та платіжними документами в іноземній валюті на витрати, пов’язані з відрядженнями;

·  здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті;

·  виплата готівкової іноземної валюти за чеками та пластиковими картками фізичним особам (резидентам та нерезидентам);

·  купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними особами (резидентами та нерезидентами);

·  виплата авторських гонорарів і платежі за користування авторськими правами;

·  перерахування коштів на проведення міжнародних виставок, конгресів, симпозіумів, конференцій та інших міжнародних зустрічей;

·  оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють в Україні;

·  перерахування коштів в іноземній валюті за навчання, лікування, патентування, сплату митних платежів, членських внесків;

·  платежі з відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних та інших правоохоронних органів;

·  виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кордону (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичів тощо);

·  інші виплати та перекази в іноземній валюті, що не суперечать чинному законодавству України.

Поточні рахунки в іноземній валюті можуть відкривати відокремлені підрозділи підприємств за згодою головного підприємства, що має право відповідно до чинного законодавства України використовувати іноземну валюту.

На поточний рахунок відокремленого підрозділу зараховуються валютні кошти за реалізовані товари та надані послуги (у випадках, передбачених законодавством України), а також перераховані го­ловним підприємством чи придбані на міжбанківському валютному ринку України.

Виручка за реалізовані товари та надані послуги після зарахування на поточний рахунок виокремленого підрозділу перераховується на поточний рахунок юридичної особи-резидента у повному обсязі.

Кошти з поточного рахунку виокремленого підрозділу (у межах перерахованих головним підприємством чи придбаних на міжбанківському валютному ринку України) можуть бути використані ним для здійснення таких операцій (згідно з затвердженим кошторисом):

·  на оплату витрат на службові відрядження за кордон своїх працівників, а також для забезпечення експлуатаційних потреб власних (орендованих, зафрахтованих) транспортних засобів під час їх перебування за межами України;

·  на оплату праці працівникам — нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють у зазначених підрозділах і здійснення оплати праці яких передбачено в іноземній валюті;

·  на придбання для власних потреб підрозділу обладнання, меблів тощо за контрактами (договорами, угодами) з нерезидентами.

Вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті відкриваються уповноваженим банком фізичним і юридичним особам (резидентам та нерезидентам) на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та банком на визначений у договорі строк.

Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються підприємствам-резидентам та їх виокремленим підрозділам, фізичним особам-резидентам та нерезидентам, у тому числі тим, що здійснюють і не здійснюють підприємницьку діяльність, а також представництвам юридичних осіб-нерезидентів та розташованим на території України іноземним дипломатичним, консульським, торговельним та іншим офіційним представництвам іноземних держав.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті підприємство-резидент подає уповноваженому банку ті самі документи, що й для відкриття поточного рахунку в національній валюті.

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому банку, де відкрито поточний рахунок в національній валюті, то подається лише заява про відкриття рахунку та картка із зразками підписів і відбитком печатки.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі — суб’єкту підприємницької діяльності відкривається на підставі угоди за умови пред’явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу. До уповноваженого банку також подається: заява встановленої форми, копія свідоцтва про державну реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально чи органом, котрий видав свідоцтво та картка зі зразком підпису, що надається у присутності працівника банку, який відкриває рахунок та засвідчується цим працівником чи нотаріально.

Якщо рахунок відкривається фізичній особі-резиденту, яка не займається підприємницькою діяльністю, то достатньо подати в уповноважений банк заяву та картку із зразком підпису, що надається у присутності працівника банку, який відкриває рахунок та засвідчується цим працівником.

Поточні рахунки в іноземній валюті нерезидентам відкриваються за умови подання до банку документів, перелічених у табл. 5.2.

Таблиця 5.2

ПерЕлік документів, що подаються до уповноваженого банку
при відкритті рахунку в іноземній валюті

 

Для відкриття рахунку

 

Назва документа

фізич-ній особі-нере-зиден-ту

розташованим в Ук­раїні дипломатичним, консульським, торговельним та іншим представництвам іноземних держав *

представ-ництву юридич­ної особи-нерезидента

іно­зем­ному інве-стору

пред­став­ництву інозем­ного банку

1. Заява про відкриття рахунку

+

+

+

+

+

2. Картка зі зразками підписів, що надається у присутності працівника банку, який відкриває рахунок та засвідчується цим працівником

+

3. Картка зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально (для * засвідчена Міністерством закордонних справ України)

+

+

+

4. Засвідчена нотаріально копія легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунку

+

5. Копія свідоцтва про державну реєстрацію представництва в Україні, засвідчена нотаріально

+

6. Копія легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчена нотаріально

+

7. Копія легалізованого положення про представництво іноземного банку в Україні, засвідчене нотаріально

+

8. Копія легалізованого доручення юридичної особи-нерезидента її офіційному представництву на ведення справ в Україні, засвідчена нотаріально

+

9. Копія посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію посольства (представництва) на території України, засвідчена нотаріально

+

10. Копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій в Україні, засвідчена нотаріально

+

За умови, що інвестором виступає фізична особа, до уповноваженого банку подається підтвердження іноземного банку про відкритий у ньому рахунок для фізичної особи-інвестора, а також заява на відкриття рахунку та картка зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально.

Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності за участю іноземних інвесторів, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, в уповноваженому банку відкривається окремий поточний рахунок в іноземній валюті.

До банку подаються такі ж документи, які визначені для відкриття рахунку іноземному інвестору. Крім них, додається копія угоди про ведення спільної діяльності та копія документа про реєстрацію цієї угоди (обидві копії засвідчуються нотаріально), а також рішення учасників угоди про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком, яке оформляється у вигляді доручення.

Тимчасовий поточний рахунок в іноземній валюті для зарахування коштів, що вносяться для формування статутних фондів господарських товариств, відкривається в порядку, викладеному щодо тимчасових рахунків у національній валюті.

Поточні рахунки відкриваються фізичним особам (резидентам та нерезидентам), які здійснюють підприємницьку діяльність. В інших випадках відкриваються депозитні (вкладні) рахунки, на підставі угоди та за умови надання паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.

За поточними рахунками фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) проводиться великий обсяг операцій щодо зарахування коштів та їх списання за розпорядженням фізичної особи чи за її дорученням.

Так, на рахунки фізичних осіб-резидентів зараховується валюта: готівкова; за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку; за іменними чеками, виписаними уповноваженими банками України; одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента, як оплата праці, премії, авторські гонорари; за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в’їзді в Україну; перерахована в межах України іншою фізичною особою (резидентом чи нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній валюті тощо.

З поточного рахунку фізичної особи проводяться операції як в іноземній валюті, так і у гривнях.

Так, в іноземній валюті перераховуються кошти за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків відповідно до «Правил переказу іноземної валюти за межі України» за рахунок особистих коштів фізичних осіб — резидентів та нерезидентів; виплачується готівка; проводиться виплата платіжними документами (вивезення за межі України згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України). З рахунку переказується також іноземна валюта на рахунок іншої фізичної особи — громадянина України (переказ можливий лише в межах України) або на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому банку України чи на вкладний рахунок.

Власник рахунку може дати розпорядження на продаж валюти на міжбанківському валютному ринку для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті.

З рахунку в іноземній валюті проводиться три типи операцій у грошовій одиниці України, а саме виплата готівкою та перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг та території України (продаж іноземної валюти здійснюється з використанням курсу Національного банку України), а також інвестування. До речі, дані операції можливо проводити і за рахунками в іноземній валюті нерезидентів.

Загалом проведення операцій за поточними рахунками в іноземній валюті нерезидентів аналогічні до операцій за рахунками резидентів — фізичних осіб. Крім того, визначені окремі, що проводяться лише з рахунків — нерезидентів. Так, поширеною є операція переказування фізичною особою-нерезидентом на рахунок юридичної особи-резидента валютних коштів як інвестиції згідно з чинним законодавством України.

На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нере­зидента зараховується валюта, переказана з-за кордону на ім’я власника рахунку через уповноважені банки; готівкова, що ввезена на територію України і зареєстрована митною службою (в митній декларації робиться позначка уповноваженого банку України про її зарахування на рахунок); за платіжними документами, ввезеними на територію України, що також реєструються митною службою при в’їзді в Україну (копія митної декларації залишається в уповноваженому банку); за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку та за іменними чеками, виписаними уповноваженими банками. Зараховується також валюта, одержана в Україні як оплата праці, премія тощо і переказана в межах України іншою фізичною особою — іноземцем з власного поточного рахунку в іноземній валюті.

Перерахування іноземцем-резидентом валюти на рахунок інозем­ця-нерезидента можливе лише за наявності підтвердження джерел походження цієї валюти.

Фізичними особами-резидентами є не тільки громадяни України, але й іноземці, які отримали посвідку на проживання в Україні. До речі, якщо для відкриття поточних рахунків фізичним особам-резидентам підтверджувати джерела походження коштів в іноземній валюті не потрібно, то фізичним особам-нерезидентам поточні рахунки відкриваються лише за наявності підтвердження джерел походження іноземної валюти. Фізичними особами-нерезидентами вважаються іноземці, що проживають в Україні відповідно до відкритої візи терміном до одного року та громадяни України, які постійно проживають за межами України.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.