РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 6. Організація касової роботи в комерційних банках України

6.1. Організація роботи касового апарату банкуКасові операції банку становлять доволі великий обсяг роботи і характеризують одну із головних функцій банку. Більше того, контроль стану ринку операцій з готівкою, що покладений на банківську систему, є однією із важливих передумов поліпшення економічної ситуації в Україні.
Банки, здійснюючи своєчасне касове обслуговування контрагентів (клієнтів), забезпечують тим самим збереження їхніх грошових коштів, а також сприяють додержанню емісійно-касової дисципліни.
Основні аспекти банківської діяльності за вказаними напрямками викладені в Інструкції № 4 «Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20.06.95 за № 149 в редакції постанови Правління Національного банку України від 13.10.97 за № 334.
Усі державні, кооперативні, акціонерні, орендні, колективні, громадські та інші підприємства, організації, установи незалежно від форми власності та видів діяльності, а також особи, що є суб’єктами підприємницької діяльності і мають поточний рахунок в банку, зобов’язані зберігати свої грошові кошти в установах банків. З врахуванням потреб вони можуть одержати готівку з установ банку для розрахунків з працівниками з оплати праці, грошових виплат та заохочень, купівлі цінних паперів, виплати дивідендів, гонорарів, стипендій, пенсій, витрат на службові відрядження, господарські потреби тощо.
Постановою Правління Національного банку України від 18.01.99 за № 14 передбачено, що за касове обслуговування комерційний банк установлює клієнту плату в розмірі, передбаченому договором на касове обслуговування, але не вище 1,0 % від виданої суми готівки.
Плату за касове обслуговування бюджетних організацій, військових частин рекомендується встановлювати у менших розмірах з урахуванням того, що доходи, одержані від комплексного обслуговування державного бюджету, покривають у цілому відповідні витрати комерційного банку.
Видача готівки підприємствам зв’язку на виплату пенсій здій­снюється безкоштовно на підставі того, що Національний банк підкріплює каси комерційних банків на ці операції безкоштовно.
Підприємства можуть мати у своїй касі готівку в межах лімітів залишку готівки в касі, що встановлюється щорічно впродовж першого кварталу, а за необхідністю ліміти можуть переглядатися протягом року.
Ліміт залишку готівки в касі для кожного контрагента, зокрема, встановлюється тим комерційним банком, у якому відкритий поточний рахунок. Установи банків здійснюють повний контроль за дотриманням діючого порядку ведення касових операцій у народному господарстві України. Перевірки здійснюються за даними бухгалтерського обліку та за первинними грошовими документами. Під час перевірки з’ясовують наявність установленого ліміту та забезпечення його щоденного додержання, а також дотримання порядку здавання грошової виручки, своєчасність повернення в банк не витрачених у строк сум заробітної плати, допомог, стипендій та інших сум. Особливу увагу приділяють контролю правильності витрачання готівки, що одержана в банку, враховуючи, що її використання на інші цілі, ніж зазначено у чеку, забороняється.
Перевіряючи правильність ведення касової книги і своєчасність обліку надходжень і видач готівки, установлюють відповідність записів касової книги щодо сум, одержаних і зданих до банку.
Як видно, установи банків активно впливають на організацію готівково-грошового обігу. Але основне в тому, що Національний банк України, як єдиний емісійний і касовий центр держави, організує і регулює обсяг і структуру готівкової маси в обігу відповідно до основних напрямків грошово-кредитної політики. Комерційні банки здійснюють аналіз і прогнозування готівкового обігу, виконують оперативні функції з реалізації єдиної грошово-кредитної політики на території регіону, організують і виконують оперативні функції.
З огляду на сказане основні завдання банків у роботі з готівкового обігу такі:
· безумовне виконання актів Верховної Ради України, Законів України, Указів Президента України, нормативних актів Національного банку України з питань регулювання обсягу і структури готівкової маси в обігу;
· аналіз сукупних оцінок стану збалансованості грошових доходів і витрат населення;
· прогнозування готівкового обігу за загальним обсягом і структурою з врахуванням основних напрямів грошової політики і показників економічного і соціального розвитку;
· раціональна організація готівкового обігу та якнайшвидше залучення готівки до кас банків;
· обмеження готівкової емісії економічно обгрунтованими вимогами зростання обігу готівки;
· своєчасна видача готівки господарюючим суб’єктам на оплату праці, пенсій, допомог та інші цілі;
· додержання встановленого порядку ведення касової і емісійної роботи;
· здійснення контролю за економним та цільовим витрачанням готівки.
Досить значна маса готівкових коштів проходить через поточні рахунки контрагентів, що відкриваються їм в установах банків і які використовуються для обліку руху коштів. Для проведення касових операцій у банку створюється структурний підрозділ — касовий апарат. Керівництво банку самостійно вирішує питання про структуру касового апарата. Але за будь-яких організаційних форм його побудови, касовий апарат проводить прийом і видачу готівки, а також здійснює весь супутний обсяг операцій, як то перерахунок інкасованої виручки, розмін грошових купюр і обмін їх на монету, оформлення і видачу грошових чекових книжок.
Операційна каса — це структурний підрозділ банків, який проводить операції з касового обслуговування клієнтів. Залишок грошей в операційній касі обмежений граничним розміром, що визначається за узгодженням з відповідною установою Національного банку залежно від обсягу готівкового обороту банку та умов його роботи.
Операційна каса може включати окремі види кас, а саме: прибут­кову, видаткову, вечірню, перерахункову грошової виручки. Як правило, основний обсяг готівки в системі комерційних банків проходить через прибутково-видаткові каси.
Робота касового апарату проводиться в окремих, спеціально оснащених приміщеннях — касах.
Для зберігання готівки операційної каси в комерційних банках призначаються грошові сховища. У грошових сховищах також зберігаються кошти резервних фондів Національного банку України, іноземна валюта, золото (дорогоцінні метали), інші цінності.
Кожна окрема шафа, металевий стелаж, полиця, на яких розміщено гроші (цінності) у грошовому сховищі замикаються завідуючим касою. Ключі зберігаються у грошовому сховищі в окремій шафі.
Облік прийнятих у сховище грошових білетів, монет та інших цінностей ведеться в книзі обліку готівки операційної каси та в книзі обліку грошей у резервних фондах.
Відповідальним за зберігання грошей (цінностей), що перебувають у грошових сховищах є керівник комерційного банку, його головний бухгалтер та завідуючий касою.
Кожен із цих працівників має окремий ключ від грошового сховища та особисту печатку. Саме цими трьома ключами відчиняються і замикаються грошові сховища, а наявність трьох печаток свідчить про опечатування сховища. Лише названі працівники мають право доступу до грошового сховища. Коло їхніх обов’язків щодо забезпечення схоронності грошей (цінностей) досить чітко визначено Інструкцією № 1 НБУ. Так, їх присутність обов’язкова, якщо з дозволу керівника до сховища заходять працівники банку.
Перед закриттям сховища вони мають перевірити відповідність фактичної наявності резервних фондів операційної каси даним бухгалтерського обліку і залишкам, зазначеним у книзі обліку готівки операційної каси та книзі обліку грошей у фондах. Вони також перевіряють, чи всі цінності, що підлягають зберіганню у сховищі, занесені до сховища. Підписи відповідальних осіб підтверджують правильність залишків, виведених у книгах.
Опечатування грошового сховища по закінченні робочого дня проводиться в присутності представника відділу охорони банку. Про приймання опечатаного грошового сховища він розписується в контрольному журналі на осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, попередньо звіривши відбитки печаток з їх зразками. Контрольний журнал на осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, зберігається в завідуючого касою.
Перед відкриттям грошових сховищ відповідальні працівники у присутності представника охорони перевіряють чи нема пошкоджень дверей, замків тощо, після чого розписуються у контрольному журналі на осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ про прийняття від охорони відбитків печаток, якими опечатані сховища.
Протягом робочого дня сховища, сейфи і шафи повинні бути замкнені на ключі, а при наявності в них цінностей, крім того, опечатані печатками осіб, відповідальних за схоронність цінностей.
До всіх грошових сховищ, сейфів, металевих шаф, в яких зберігаються гроші і цінності, банк має дублікати ключів. Ключі вкладаються в пакет, який обшивається тканиною і опечатується печатками трьох службових осіб, відповідальних за зберігання цінностей. Разом із супровідним листом, підписаним тими ж особами, пакет передається на зберігання до відділу безпеки комерційного банку або до найближчої установи банку.
Перевірка дублікатів ключів проводиться у випадках поломки або втрати першого примірника ключа, а також під час ревізій і перевірок, при зміні службових осіб, відповідальних за зберігання цінностей.
При організації роботи кас комерційних банків, касири забезпечуються металевими печатками, які необхідні для опломбовування пачок з грошовими білетами, мішків з монетою (кліше). На них, а також на печатках відповідальних за зберігання грошей у касі і інших працівників банку проставляється відбиток найменування банку (номера за електронною поштою), порядкового номера печатки (кліше).
Усі печатки, ключі, кліше, іменні штампи реєструються в спеціальному журналі, який ведеться керівником або особою, що визначається за його письмовим розпорядженням (крім касира і завідувача каси).
Порядок організації емісійно-касової роботи в установах банків України регламентується Інструкцією № 1, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 за № 129.
Вона розроблена відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» і визначає порядок здійснення Республіканським банком Криму, регіональними управліннями і установами всіх інших банків емісійних і касових операцій, правил інкасації грошової виручки, перевезення і пересилання цінностей, виконання операцій з іноземною валютою і документами в іноземній валюті, дорогоцінними металами, контролю за зберіганням цінностей і додержанням емісійно-касової дисципліни.
На касову роботу добираються надійні працівники. У кожній установі банку на касирів, інкасаторів, водіїв заводиться особова справа, в якій знаходиться заява про прийняття на роботу, автобіографія, копія наказу про призначення на посаду, витяг з протоколу про прийняття заліку щодо знання Інструкції № 1, а також договір про повну матеріальну відповідальність і фотокартка.
Працівники обліково-операційного апарату здійснюють перевірку всіх розрахунково-грошових документів і забезпечують відображення операцій за рахунками бухгалтерського обліку. Цей апарат очолює головний бухгалтер банку, який у своїй роботі керується Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банківських установах України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 30.12.98 за № 566 (зареєст­ровано в Міністерстві юстиції України 01.02.99 за № 56/334а). Саме на головного бухгалтера, який підпорядковується безпосередньо керівникові банку, покладено контроль за використанням коштів, незалежно від джерела їх формування. Обліково-операційний апарат банку працює за принципом відповідальних виконавців.
За операційними працівниками закріплюється ведення відповідних рахунків, у тому числі і поточних рахунків контрагентів. Конкретні обов’язки працівників обліково-операційного апарату визначаються головним бухгалтером банку.
Принцип відповідальних виконавців, яким доручається одноосіб­но оформляти і підписувати розрахунково-грошові документи, поширюється на касовий апарат.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.