РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 7. Облік операцій комерційного банку за безготівковими розрахунками

7.2. Розрахунки із застосуванням платіжних дорученПлатіжне доручення (див. дод. 8) — документ, в якому відображено письмове доручення клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку на рахунок одержувача коштів.
Платник подає доручення в банк на бланках встановленої форми. Доручення дійсне протягом десяти днів з дати виписки і застосовується в розрахунках за платежами товарного і нетоварного характеру.
У межах договірних відносин доручення можуть використовуватися для проведення платежів у таких варіантах:
· авансовий платіж, тобто до моменту відвантаження товару;
· часткові платежі при значних сумах угоди;
· після відвантаження товару, виконання робіт чи надання послуг;
· у порядку планових платежів при рівномірних і постійних поставках.
При розрахунках за фактично відвантажену, продану продукцію (виконані роботи, надані послуги) у дорученні, в рядку «призна­чення платежу», зазначається назва (вид) відвантаженої, проданої продукції, виконаних робіт, послуг, номер, дата товарно-транспорт­ного документа, що підтверджує цей факт.
При оплаті платіжних доручень в обліку проводиться запис:
Д-т Рахунки платників
К-т Рахунки одержувачів коштів.
За умови обслуговування рахунків одержувачів в інших банках:
Д-т Рахунок платника
К-т 1200.
У будь-якому разі перший примірник доручення виконує функцію меморіального документа і вміщується в документи дня банку платника, другий — видається платнику з відмітками банку про одержання цього документа та проведення розрахунку за ним.
Порядок оформлення платіжних доручень описано в п. 1 цього розділу.
Різновидом платіжного доручення є гарантоване доручення, що застосовується для переказування грошей через підприємства зв’язку без обмеження сумою.
Гарантованими дорученнями платник проводить переказування коштів:
на ім’я окремих громадян (пенсії, аліменти, заробітна плата тощо);
підприємствам — на видатки для виплати заробітної плати, за організований набір працівників для заготівлі сільськогосподарської продукції у населених пунктах, де немає банків.
Для акцепту розрахунків гарантованими дорученнями підприємство подає до банку, що його обслуговує, платіжне доручення у трьох примірниках. Перші два завіряються службовими особами підприємства, які мають право підпису, та скріплюються відбитком печатки. Доручення гарантується банком за умови списання коштів з основного рахунку та депонування суми доручення на окремому аналітичному рахунку «Розрахунки гарантованими платіжними дорученнями» балансових рахунків: 2526, 2550, 2552,2554, 2602, 2622 (далі за текстом — аналітичний рахунок «Розрахунки гарантованими платіжними дорученнями»).
На перших двох примірниках прийнятого до виконання доручення проставляється дата депонування, а нижче неї вміщуються підписи двох працівників банку, уповноважених виконувати депонування.
Потім перший примірник доручення скріплюється відбитком
гербової печатки установи банку і видається платнику під розписку на другому примірнику доручення (у тексті доручення має бути зразок підпису довіреної особи платника).
На першому примірнику доручення, в рядку «Одержувач», крім назви підприємства зв’язку, вміщується такий текст: «Видати

(прізвище, ім’я, по батькові довіреної особи платника)
Зразок його підпису ».
Другий примірник гарантованого платіжного доручення вміщується банком у документи дня, як первинний документ, що надійшов від підприємства в банк для оплати.
Останній примірник доручення скріплюється відбитком штампа банку і видається клієнту як розписка про прийняття доручення.
Установа банку передає відповідному підприємству зв’язку зразки підписів службових осіб і відбитку гербової печатки установи банку, якими оформлюється гарантоване доручення.
Банк не несе відповідальності за підроблений напис на гарантованому дорученні.
Підприємство зв’язку, прийняті ним гарантовані доручення, здає в установу банку, що його обслуговує, при реєстрі платіжних доручень.
Реєстр подається банку в двох примірниках, перший з яких з підписом і зазначенням посади особи, яка підписала реєстр, залишається в документах дня банку, а другий видається представнику підприємства зв’язку як розписка.
Якщо платник та підприємство зв’язку обслуговуються в різних установах банку, то реєстр складається в трьох примірниках. У цьому разі другий примірник реєстру з гарантованими платіжними
дорученнями надсилається до банку, в якому задепоновані кошти платника, а третій видається представнику підприємства зв’язку.
У разі приймання гарантованих доручень банк має стежити за наявністю на звороті доручень штемпеля підприємства зв’язку, яке прийняло доручення в оплату, із зазначенням дати їх приймання.
Установа банку, яка прийняла до оплати реєстр з гарантованими платіжними дорученнями, проводить суму бухгалтерським записом:
Д-т аналітичного рахунку «Розрахунки гарантованими
платіжними дорученнями»
К-т Рахунок підприємства
зв’язку
 
Сума невикористаного гарантованого доручення може бути відновлена за рахунком платника за умови подання першого примірника установі банку, в якому було задепоновано кошти платника.
У разі неподання доручення до оплати протягом одного місяця з дня його виписки, сума цього доручення перераховується з аналітичного рахунку «Розрахунки гарантованими платіжними дорученнями» на балансовий рахунок 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами». По закінченні терміну позовної давності сума доручення списується відповідно до законодавства України.
Ще одним різновидом платіжного доручення є платіжні вимоги–доручення (див. дод. 9) — комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин:
· верхня — вимога одержувача коштів до платника сплатити вартість поставленої йому за договором продукції (виконаних робіт або поданих послуг);
· нижня — доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунку суму, що зазначена у рядку «сума до оплати літерами».
Вимога-доручення заповнюється одержувачем коштів і надсилається безпосередньо платнику. Доставку вимог-доручень до платника може здійснювати і банк одержувача через банк платника. Згодою оплатити вимогу-доручення слугує заповнена платником нижня частина цього документа. Вимога-доручення повертається до банку у строки, що визначаються сторонами в договорі.
Платіжна вимога-доручення приймається до оплати лише за наявності необхідної суми на рахунку платника, а про мотиви відмови сплатити вимогу-доручення, платник повідомляє безпосередньо одержувача у порядку і терміни, передбачені у договорі.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.