РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 7. Облік операцій комерційного банку за безготівковими розрахунками

7.3. Порядок здійснення розрахунків чекамиРозрахунки чеками застосовуються при платежах за фактично отримані товари, виконані роботи, надані послуги. На практиці чекова форма розрахунків є не досить поширеною. Основна причина в тому, що кошти за даним видом розрахунків депонуються на окремому аналітичному рахунку «Розрахунки чеками» до балансових синтетичних рахунків №№ 2526, 2550, 2552, 2554, 2602, 2622. Отже, від моменту депонування до моменту платежу проходить певний час, впродовж якого обігові кошти відволікаються з господарського обороту. Більш того, СЕП забезпечує дуже швидкий період проходження платежів за платіжними дорученнями, чим і пояснюється їх масове використання в Україні.
Проте у країнах Заходу чек є переважною формою розрахунків.
В Україні чек залишається виключно технічним інструментом платежів за рахунками, що визначає обмеженість сфери його застосування.
Відповідно до Інструкції № 7 чек можливий при розрахунках у безготівковій формі між юридичними особами, а також фізичними і юридичними особами з метою скорочення розрахунків готівкою.
Розрахунковий чек — це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекодержателю зазначену у чеку суму коштів.
Важливі функції в процесі розрахунків чеками належать банкам:
· банк-емітент видає клієнту чекову книжку (дод. 10);
· банк чекодержателя приймає чек до виконання, вчиняючи необхідний контроль щодо його законності шляхом пересилки чека до банку-емітента на інкасацію.
Для отримання чекової книжки підприємство подає в банк-емі­тент заяву (див. дод. 11) за підписами відповідальних працівників з відбитком печатки.
Заява проходить такі стадії документообігу:
· надходить операційному працівникові банку, який встановлює особу клієнта за паспортом (або документом, що його замінює), перевіряє правильність заповнення заяви, наявність коштів на рахунку клієнта, відповідність підписів і відбитка печатки чекодавця зразкам, передає заяву на підпис керівнику і головному бухгалтеру банку і врешті, передає заяву разом із талоном в касу;
· касир проставляє на заяві і талоні до нього номери чеків і повертає операційному працівнику чекову книжку разом із заявою під розписку в талоні. Талон до заяви залишається в касі;
· операційний працівник банку перевіряє наявність всіх чеків у чековій книжці, на внутрішній стороні обкладинки зазначає назву чекодавця, номер рахунку, з якого сплачуються чеки, строк дії і ліміт чекової книжки і вписує в кожний чек назву чекодавця, номер МФО банку-емітента, номер рахунку чекодавця, з якого здійснюватиметься сплата чеків;
· оформлена чекова книжка передається разом із заявою працівнику банку, що здійснює внутрішній контроль на предмет правильності її оформлення і наявності контрольного підпису власника. Чекова книжка (на зворотній стороні обкладинки) завіряється печаткою банку і повертається разом із заявою в касу;
· касир ще раз перевіряє наявність всіх чеків у чековій книжці, підписує талон і повертає його операційному працівнику для списання чекової книжки з позабалансового рахунку 9821 «Бланки суворої звітності».
Для отримання фізичною особою чекової книжки чекодавець подає банку-емітенту заяву в одному примірнику, яка заповнюється за всіма вказаними в ній реквізитами. У заяві та талоні до неї чекодавець проставляє номер рахунку, з якого сплачуватимуться чеки.
Оплата чеків гарантована, оскільки депонування проводиться списанням суми ліміту чекової книжки з рахунку клієнта.
Саме тому разом із заявою про видачу чекової книжки в банк подається платіжне доручення для перерахування коштів на аналітичний рахунок «Розрахунки чеками» до балансових синтетичних рахунків: 2526, 2550, 2552, 2554, 2602, 2622.
По мірі розрахунків з постачальниками товарів і послуг чекодавець виписує чек на суму платежу, але не вище ліміту (межі суми, що вказана на зворотній стороні чеку) і передає його отримувачу коштів — чекодержателю.
Одержавши чек, чекодержатель вчиняє певний візуальний контроль (переконується у відсутності виправлень, відповідності суми корінця чеку сумі, вказаній на чеку безпосередньо, строк дії чеку, наявність на ньому чіткого відтиску штампу або печатки банку-емітента і назви чекодавця).
Вчиняючи контрольну перевірку чека, чекодержатель керується тим, що чек, оформлений з порушенням вимог Інструкції № 7 до оплати не приймається.
Приймаючи чек, чекодержатель відокремлює його від корінця в чековій книжці, проставляє на звороті чека та корінці календарний штемпель, підписує чек.
Чекодержатель здає в банк чеки разом з трьома примірниками реєстрів — якщо рахунки чекодавця і чекодержателя ведуться в одній установі банку, і в чотирьох примірниках — на кожну установу банку окремо — якщо рахунки чекодавця і чекодержателя ведуться в різних установах банків.
Реєстр вміщує таку інформацію про чек:
· номер рахунку чекодавця, його ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ідентифікаційний номер, якщо він зазначений в чеку);
· назву банку-емітента та його номер МФО;
· назву чекодержателя, номер його рахунку та ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;
· назву банку чекодержателя та його номер МФО;
· суму чека;
· номер чека;
· загальну суму реєстру.
Перший примірник реєстру чеків має завірятися підписами та відбитком печатки чекодержателя згідно з карткою зразків підписів.
Банк чекодержателя зобов’язаний перевірити правильність складання реєстру (див. дод. 12) і реквізитів чеків та своєчасність пред’явлення його до оплати.
Суми дефектних чеків викреслюються з реєстру з виправленням його підсумку, і такі чеки повертаються чекодержателю під розписку на першому примірнику реєстру.
У разі, якщо чекодавець і чекодержатель обслуговуються в одній установі банку, після перевірки правильності реквізитів чека і реєстру, кошти списуються з відповідного рахунку чекодавця та зараховуються на рахунок чекодержателю на підставі першого примірника реєстру.
Для здійснення розрахунків чеками між клієнтами різних банків банк чекодержателя зобов’язаний прийняти чек з реєстром та ра-
зом з другим та третім примірниками реєстру інкасувати чек спецзв’язком до банку-емітента. У цьому разі кошти на рахунок чекодержателя зараховуються тільки після отримання їх із банку-емітента.
Умови інкасування чеків мають бути зазначені в договорі на розрахунково-касове обслуговування.
Для контролю за оплатою чеків перший примірник реєстру оприбутковується банком чекодержателя на позабалансовому рахунку 9831 «Документи і цінності, відіслані на інкасо».
Останній примірник реєстру повертається чекодержателю з відміткою про оплату — якщо клієнти обслуговуються в одній установі банку, або з відміткою про інкасування — якщо клієнти обслуговуються в різних банках.
Після отримання чека разом із двома примірниками реєстру банк-емітент перевіряє:
відношення даного чека до цього банку;
відповідність номера рахунку чекодавця, який проставлений в чеку, зазначеному в картці;
відповідність підписів та відбитка печатки чекодавця з карткою зразків підписів (у юридичних осіб) або наявність напису: «За дорученням від ________ 199__ р.»;
чи не перевищує сума чека граничної суми ліміту чекової книжки;
належність номера чека до виданої книжки та дотримання строків дії книжки;
правильність оформлення чека.
Після цього банк-емітент перераховує кошти на рахунок чекодержателя. Оплачений чек разом із примірниками реєстру залишається у банку-емітенті. На чеку ставиться штамп банку «Проведено».
Перерахування коштів у банку-емітенті супроводжується відповідним записом:
Д-т Аналітичний рахунок
Розрахунки чеками
К-т 1200.
Якщо чеки не сплачуються у зв’язку з відсутністю коштів на аналітичному рахунку «Розрахунки чеками», то вони викреслюються з реєстру виправленням підсумку і повертаються спецзв’язком банку чекодержателя.
Одночасно банку чекодержателя надсилається електронною поштою повідомлення про причини неоплати чека і банк чекодержателя списує суму реєстру з позабалансового рахунку 9831 та повертає чек чекодержателю із зазначенням причин його неоплати.
При надходженні до банку чекодержателя коштів за оплаченим чеком одночасно із зарахуванням їх за призначенням, на підставі видаткового позабалансового ордера списується сума реєстру, врахованого на позабалансовому рахунку 9831.
При зарахуванні коштів здійснюється бухгалтерське проведення:
Д-т 1200.
К-т Рахунок отримувача коштів.
У разі ненадходження коштів банк чекодержателя після за-
кінчення 10 календарних днів від дати інкасування чека здійснює запит електронною поштою до банку-емітента щодо причин несплати чека.
Банк-емітент, отримавши запит, не пізніше наступного робочого дня має дати відповідь банку чекодержателя, який повідомляє про це чекодержателя.
У разі неотримання відповіді банк чекодержателя повідомляє про це чекодержателя і після закінчення 20 календарних днів від дати інкасування чека списує суму реєстру чека з позабалансового рахунку № 9831 як нереальну для отримання суму платежу.
Невикористані чеки після закінчення строку дії чекової книжки або вичерпання ліміту підлягають поверненню до банку-емітента, де вони мають бути погашені банком. За бажанням клієнта банк може продовжити строк дії чекової книжки або клієнт може поповнити її ліміт у разі його вичерпання.
Для поповнення ліміту чекодавець подає в банк доручення (фізична особа — заяву або заповнює ордер за формою № 52) разом з відповідною чековою книжкою.
У дорученні в рядку «Призначення платежу» вказується «Поповнення ліміту за чековою книжкою».
У разі припинення клієнтом подальших розрахунків чеками та наявності невикористаного ліміту за чековою книжкою до закінчення строку її дії чекодавець подає її в банк разом із дорученням (фізична особа — із заявою або ордером за формою № 52) для зарахування невикористаного залишку ліміту на той рахунок, з якого депонувалися кошти.
Якщо при повному використанні чеків ліміт чекової книжки буде невичерпаним, чекодавцю може бути надана нова розрахункова чекова книжка на суму невикористаного ліміту. Для цього чекодавець має подати в банк книжку з корінцями використаних чеків разом із заявою на отримання нової чекової книжки.
Аналізуючи викладений матеріал, можна прослідкувати переваги розрахунків чеками: гарантія оплати, контроль платника за виконанням умов поставки, зближення часу оплати та поставки товару.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.