РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 9. Бухгалтерський облік кредитних операцій в комерційних банках України

9.4. Облік факторингових операційФакторинг — кредитна операція, за якою банк купує у клієнта право на стягнення його дебіторської заборгованості. Ідеться про придбання платіжних документів за продану продукцію або надані послуги (за фактом, що вже відбувся або буде проведений) за узгодженою ціною.
У факторинговій операції здебільшого беруть участь три сторони:
· дебітор — покупець товарів чи послуг клієнта;
· клієнт, котрий продає банку свою дебіторську заборгованість;
· банк, що купує дебіторську заборгованість клієнта і надає додаткові послуги за цією факторинговою операцією.
Факторинг оформлюється спеціальною угодою між банком та клієнтом. Розрізняють конвенційний та конфіденційний факторинг. У разі конвенційного факторингу дебітора повідомляють про придбання банком його фінансових зобов’язань. Відповідні платежі дебітор спрямовує безпосередньо до банку. При конфіденційному
факторингу дебітору не повідомляють про придбання банком його зобов’язань. Тому відповідні платежі дебітор звичайно спрямовує безпосередньо на поточний рахунок клієнта. При цьому клієнт здійснює розрахунки з банком самостійно.
Факторингова угода може укладатися з умовою попередньої оплати або оплати дебіторської заборгованості на визначену дату.
1. У разі оплати дебіторської заборгованості на визначену дату банк сплачує клієнтові всю суму, зазначену у факторинговій угоді, на дату розрахунків. Дата розрахунків — це дата сплати дебіторської заборгованості дебітором, до якої додається узгоджена з клієнтом кількість додаткових днів.
2. Факторингова угода з умовою попередньої оплати подібна до угоди про оплату на визначену дату з тією різницею, що в разі даної угоди банк попередньо, до дати розрахунків, сплачує клієнтові аванс щодо купленої дебіторської заборгованості.
В угоді на факторингове обслуговування має бути також перед­бачено наявність права регресу до клієнта (зворотний факторинг) або його відсутність (незворотний факторинг). Коли надається незворотний факторинг, банк бере на себе ризик отримання збитків у разі можливої неоплати дебітором своїх фінансових зобов’язань перед клієнтом.
В угоді на факторингове обслуговування банк може взяти на себе додаткові обов’язки щодо ведення обліку та стягнення дебіторської заборгованості клієнта.
Під час проведення факторингових операцій банк отримує винагороду у вигляді:
· комісії за факторингове обслуговування клієнта та надання додаткових послуг. Ця комісія виражається у вигляді різниці між сумою дебіторської заборгованості і сумою коштів, що сплачується клієнтові і має обліковуватися за принципом нарахування;
· процентного доходу за наданим клієнтові авансом. Процентний дохід обчислюється від дати надання авансу до дати розрахунків, які зазначені в угоді і обліковується за принципом нарахування.
Укладаючи факторингову угоду, клієнт передає банку розрахункові або платіжні документи на продані ним дебітору товари або надані послуги. Банк обліковує ці документи за відповідними рахунками позабалансом:
Д-т 9800 Розрахункові документи за факторинговими операціями
К-т 9910 Контррахунок.
Куплена дебіторська заборгованість являє собою зобов’язання банку щодо оплати ним дебіторської заборгованості клієнта. Тому на дату укладення факторингової угоди відповідні зобов’язання
обліковуються за номінальною вартістю поза балансом як надані клієнтові зобов’язання з кредитування, що супроводжується таким бухгалтерським проведенням:
Д-т 9100 Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам
К-т 9900 Контррахунок.
Здебільшого в разі проведення факторингової операції банк надає клієнтові аванс щодо купленої дебіторської заборгованості. Авансовий платіж здійснюється банком у вигляді фіксованого процента або у розмірі всієї суми дебіторської заборгованості. На дату, коли кошти перераховуються на рахунок клієнта, здійснюється таке бухгалтерське проведення:
Д-т 2030 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями
К-т Поточний рахунок клієнта, кореспондентський рахунок.
Одночасно сума авансу відображається позабалансом як зменшення зобов’язань банку перед клієнтом:
Д-т 9900 Контррахунок
К-т 9100 Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам.
Платежі, одержані банком від дебітора в рахунок оплати дебіторської заборгованості, відображаються за кредитом рахунку за факторинговими операціями як зменшення залишку несплаченої дебіторської заборгованості:
Д-т 2600, 1200 Поточний рахунок дебітора, кореспондентський рахунок
К-т 2030 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями.
Платежі, одержані від дебітора, але ще не проведені банком, слід відображати за транзитним рахунком:
Д-т 1200, 2600 Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта
К-т 3739 Транзитний рахунок за іншими розрахунками.
Після того як платіж буде проведено, відповідна сума переноситься на рахунок факторингових операцій:
Д-т 3739 Транзитний рахунок за іншими розрахунками
К-т 2030 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями.
На дату розрахунків, яку зазначено у факторинговій угоді, банк здійснює оплату купленої дебіторської заборгованості і перерахування коштів на поточний рахунок клієнта або на кореспондентський рахунок. Ця операція супроводжується таким бухгалтерським проведенням:
Д-т 2030 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями
К-т 1200, 2600 Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта.
У разі, коли дебітор затримує оплату або не в змозі вчасно погасити свою дебіторську заборгованість, відповідна сума неоплаченої дебіторської заборгованості переноситься на рахунок простроченої заборгованості за факторинговими операціями. При цьому банк здійснює такі бухгалтерські проведення:
Д-т 2037 Прострочена заборгованість суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями
К-т 2030 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями.
Внаслідок ризиковості факторингових операцій, у банку завжди існує ймовірність отримання збитків. Тому банк має створювати за даними операціями відповідні резерви.
Списання сумнівної заборгованості за рахунками суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями здійснюється за рахунок резерву, створеного під відповідну факторингову операцію. При цьому сума списаної безнадійної заборгованості переноситься на позабаланс. З поліпшенням фінансового стану дебітора за рішенням керівництва банку дебіторська заборгованість може бути перенесена назад на рахунок сумнівної заборгованості. При отриманні коштів у рахунок оплати раніше списаної за рахунок резерву дебіторської заборгованості, відповідна сума спрямовується на зменшення витрат (відповідні рахунки групи 770 «Відрахування в резерви та списання сумнівних активів»).
Розглянемо приклад.
1 травня банк купує в хімічного комбінату рахунки-фактури на суму 100000 грн. за ціною 97000 грн. Згідно з угодою, 5 травня банк сплачує аванс хімічному комбінату у розмірі 80 % купівельної ціни дебіторської заборгованості. Усі рахунки-фактури виписані на 1 травня. З них 40000 грн. мають бути виплачені протягом 10 днів, а інші 60000 грн. — протягом 30 днів.
За узгодженням з клієнтом дата розрахунків встановлюється на 27 травня.
1 травня банк обліковує позабалансом рахунки-фактури, які отримані від хімічного комбінату:
Д-т 9800 Розрахункові документи за факторин-
говими операціями 100000 грн.
К-т 9910 Контррахунок 100000 грн.
Одночасно банк відображає виникнення позабалансом зобов’я­зань з кредитування:
Д-т 9129 Інші зобов’язання з кредитування, які надані
клієнтам 97000 грн.
К-т 9900 Контррахунок 97000 грн.
5 травня банк здійснює аванс у розмірі 80 % купівельної ціни дебіторської заборгованості:
Д-т 2030 Рахунки суб’єктів господарської діяльності
за факторинговими операціями 77600 грн.
К-т 2600 Поточний рахунок клієнта, кореспон-
дентський рахунок 77600 грн.
І водночас позабалансом:
Д-т 9900 Контррахунок 77600 грн.
К-т 9129 Інші зобов’язання з кредитування, які
надані клієнтам 77600 грн.
10 травня дебітор вчасно сплачує відповідну частку дебіторської заборгованості:
Д-т Поточний рахунок дебітора, кореспондентський
рахунок 40000 грн.
К-т 2030 Рахунки суб’єктів господарської діяльності
за факторинговими операціями 40000 грн.
27 травня, на дату розрахунків, згідно з угодою банк здійснює заключні розрахунки з клієнтом, тобто перераховує на його рахунок 20 %, що залишились:
Д-т 2030 Рахунки суб’єктів господарської діяльності
за факторинговими операціями 19400 грн.
К-т Поточний рахунок клієнта, кореспондентський
рахунок 19400 грн.
Та одночасно позабалансом:
Д-т 9900 Контррахунок 19400 грн.
К-т 9129 Інші зобов’язання з кредитування, які надані
клієнтам 19400 грн.
30 травня у разі своєчасної оплати дебітором своєї заборгованості банк здійснює бухгалтерське проведення:
Д-т Поточний рахунок дебітора (кореспондентський
рахунок банку) 60000 грн.
К-т 2030 Рахунки суб’єктів господарської діяльності
за факторинговими операціями 60000 грн.
Якщо дебітор своєчасно не сплачує за своєю заборгованістю, банк переносить відповідну суму на рахунок простроченої заборгованості за факторингом:
Д-т 2037 Прострочена заборгованість суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями 60000 грн.
К-т 2030 Рахунки суб’єктів господарської діяльності
за факторинговими операціями 60000 грн.
У разі укладання факторингової угоди з умовами регресу, при своєчасній несплаті дебітором заборгованості, банк повертає клієнтові несплачені платіжні документи і вимагає відшкодування коштів, які були надані банком згідно з умовами факторингової угоди. При цьому здійснюються такі бухгалтерські проведення:
Д-т 9910
К-т 9800 Розрахункові документи за факторинговими операціями.
Банк отримує комісію за надані факторингові послуги з врахування платіжних документів. Отримана комісія по факторингу обліковується за принципом нарахування і відображається за рахунком 6110 «Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів» на дату підписання факторингової угоди.
Комісія, яка отримана за надані додаткові послуги, враховується по рахунку інших комісійних доходів за операціями з клієнтами.
Банк також отримує доход у вигляді процентів за наданий клієнту аванс. Процентний дохід враховується на основі принципу нарахування. Нарахування процентів здійснюється з дати фактичного надання коштів клієнтові до дати розрахунків. Проценти за аванс обліковуються за рахунком процентних доходів за факторинговими операціями (6023).
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.