РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 10. Бухгалтерський облік депозитних операцій установ комерційних банків

10.1. Бухгалтерський облік номіналу депозиту на нарахування процентів за депозитомБухгалтерський облік депозитних операцій грунтується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах: безперервності діяльності; обережності; поділу звітних періодів; дати операції; окремого відображення активів і пасивів; переваги змісту над формою; оцінювання активів і пасивів.
За Планом рахунків виокремлюються групи рахунків для обліку операцій з депозитами до запитання, коротко- і довгостроковими, гарантійними депозитами та ощадними (депозитними) сертифікатами. За економічним змістом і термінами використання коштів депозити поділяються на такі види:
· депозити до запитання;
· депозити на термін.
Депозитами до запитання є також залишки тимчасово вільних коштів клієнтів банку на кореспондентських і поточних рахунках, а також кошти бюджету та позабюджетних фондів. Зазначені рахунки відкриваються згідно з вимогами Інструкції Національного банку України “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті” (зміст Інструкції наведено в розд. 5).
Як і за обліком кредитних операцій, депозит враховується на всю суму його номіналу на депозитному рахунку до моменту погашення.
Безпосередньо облік номіналу депозиту залежить від методу виплати процентів:
· за період;
· на період.
У разі застосування методу “за період”, проценти можуть виплачуватися періодично або в кінці терміну, визначеного депозитною угодою.
Коли застосовується метод “на період”, проценти виплачуються в момент внесення коштів на депозит, тобто авансом. Отже, номінал депозиту перевищуватиме суму, отриману від депонента (власника депозиту). За цим методом сума, що перераховується з рахунку
контрагента банку або вноситься готівкою до його каси, дорівнює сумі номіналу депозиту за вирахуванням процентів, сплачених на період. За цими умовами окремо обліковується номінал депозиту та сплачені авансом проценти:
Д-т Каса (поточний рахунок, кореспондентський рахунок) — на суму отриманих коштів
Д-т Витрати майбутніх періодів на суму нарахованих процентів авансом
К-т Депозити — на суму номіналу.
Кошти на депозит залучаються за процентною ставкою, яка зазначається в депозитній угоді. Для обчислення суми нарахованих процентів комерційні банки використовують, як правило, номінальну або фактичну процентну ставку.
За номінальною процентною ставкою сума депозиту, що капіталізується (прирощується), обчислюється за допомогою простого процента. За фактичною процентною ставкою визначається реальний відносний дохід, який обчислюється в цілому за певний період з врахуванням отриманих раніше процентів.
Під час розгляду питання про нарахування процентів за кре-
дитними операціями зазначалося, що цю роботу виконують
працівники кредитного або фінансового підрозділу банку. Ця
практика поширюється і на операції з нарахування процентів за депозитами. Оскільки бухгалтерія несе відповідальність за до-
стовірність інформації, що включена до фінансової звітності,
працівники мають володіти методикою нарахування процентів, принаймні із суто практичного боку. Застосування методу нарахування, що є основоположним при підготовці фінансової звітності, діє в межах принципів відповідності та обережності. Це означає, що в наказі банку про затвердження облікової політики на від-
повідний фінансовий рік має передбачатися перевірка нарахуван-
ня процентів за депозитами та достовірності записів за рахунка-
ми бухгалтерського обліку. Таку перевірку здійснюють працівники, службовими обов’язками яких не передбачено нарахування процентів.
Щоб оволодіти методикою розрахунку, потрібно усвідомити, що в разі обчислення процентів за допомогою номінальної процентної ставки (метод рівних частин) витрати банку в окремі періоди будуть викривлені щодо поточної вартості сумарних зобов’язань за депозитом, котрі включають номінал та проценти. Це певною мірою є порушенням принципу відповідності.
Розрахунок процентних виплат із застосуванням фактичної процентної ставки (актуарний метод) дозволяє розподіляти витрати, виходячи з поточної вартості депозиту в окремі періоди. Очевидна перевага полягає в тому, що фактичні витрати банку відповідають сумам зобов’язань за депозитом у кожному періоді, включаючи проценти. Тому вартість депозитних ресурсів, обчислювана як відношення процентних виплат до сумарних зобов’язань за депозитом, лишається незмінною.
Розглянемо приклади.
¨ Банк залучає депозит обсягом 10000 грн. на 6 місяців за
річною ставкою 40 % з виплатою в разі погашення процентів, які нараховуються щомісяця. При визначенні кількості днів дії де-
позиту розрахунок виконують за методом “30 / 360”. Отже, су-
ма процентів за 6 місяців становитиме 2000 грн. .
Коли застосовується номінальна ставка і щомісяця нарахову-
ються проценти, витрати банку щомісяця дорівнюють 333 грн. .
Отже, система розрахунків досить проста, проте в разі її застосування існує похибка. На підтвердження цьому розглянемо розрахунок із використанням фактичної ставки, за якою майбутні сплачені суми обчислюються так, як розглянуто далі.
Нехай R — сума номіналу депозиту. Тоді
,
де ln — сума майбутнього платежу наприкінці періоду n, здійснення платежу; i — річна процентна ставка.
Не виключено, що депозитна операція відображатиметься лише двома потоками, а саме:
· залучення депозиту;
· сплата номіналу депозиту та процентів.
У цьому разі фактична річна процентна ставка обчислюється за формулою:
,
де S — нарощена сума депозиту наприкінці періоду n, тобто номінал депозиту разом із процентами; R — сума номіналу депозиту; n — термін останнього.
Отже, у разі застосування фактичної річної процентної ставки сума нарахованих процентів за депозитом за поточний період обчислюється за формулою
,
де S — нарощена сума депозиту наприкінці попереднього періоду (номінал депозиту та проценти); і — річна фактична процентна ставка; n — кількість періодів за депозитом, за яким нараховуються проценти.
Зауважимо, що процентна ставка і період депозиту мають приводитися до однієї бази (рік, квартал, місяць).
Повернемося до умови прикладу.
Фактична процентна ставка, обчислена за наведеною щойно формулою, становитиме 44 % річних:
.
Витрати за депозитом щомісяця розраховуватимуться так як розглянуто далі.
· За 1-й місяць:
 грн.;
· за 2-й місяць:
 грн.;
· за 3-й— 327,87 грн.;
· за 4-й — 337,98 грн.;
· за 5-й — 348,41 грн.;
· за 6-й — 359,16 грн.
Застосування актуарного методу, на відміну від методу рівних частин, забезпечує відображення реального поступового збільшення витрат банку до зростаючого розміру зобов’язань банку за депозитом. Ставка витрат (2,99 %) лишається незмінною.
Результати обчислень подамо у вигляді табл. 10.1.
 
Таблиця 10.1
Процентні витрати за депозитною операцією

 

Метод рівних частин

Актуарний метод

Період (місяць)

Сума витрат за нарахованими процентами, грн.

Сума зобов’язань банку,
грн.

Ставка витрат до сумарних зобов’я­зань, %

Сума витрат за процен­тами,
грн.

Сума зобов’язань банку,
грн.

Ставка витрат до зобов’язань,
%

1-й

333,33

10333,33

3,23

308,53

10308,53

2,99

2-й

333,33

10666,67

3,12

318,05

10626,58

2,99

3-й

333,33

11000,00

3,03

327,87

10954,45

2,99

4-й

333,33

11333,33

2,94

337,98

11292,43

2,99

5-й

333,33

11666,67

2,86

348,41

11640,84

2,99

6-й

333,33

12000,00

2,78

359,16

12000,00

2,99

Досить поширеною є методика розрахунку процентів за депозитом зі щоквартальною їх капіталізацією. Нехай банк залучає депозит фізичної особи обсягом 50000 грн. на 6 місяців за ставкою 42 % річних з капіталізацією процентів щоквартально. Нарахування процентів проводиться в останній день місяця. Кількість днів у розрахунку береться за методом “30 / 360”.

У разі капіталізації проценти щоквартально зараховуються на депозитний рахунок. Наступне їх нарахування проводиться на суму депозиту, збільшену на суму нарахованих процентів.

Беручи до уваги ці пояснення, виконаємо розрахунок і здобуті результати занесемо до табл. 10.2.


 

Таблиця 10.2

Розрахунок процентних витрат у разі капіталізації процентів

Період

Номінал депозиту, грн.

Процентна ставка

Метод
підрахунку днів

Сума процентних виплат, грн.

1-й

50000

42

30/360

1750

2-й

50000

42

30/360

1750

3-й

50000

42

30/360

1750

4-й

55250

42

30/360

1933,75

5-й

55250

42

30/360

1933,75

6-й

55250

42

30/360

1933,75

 

Усього нараховано 11051,25 грн.

Отже, сума депозиту при погашенні (разом із нарахованими процентами) становить:

50000 + 11051,25 = 61051,25 грн.

Як бачимо, фактична процентна ставка вища за ту, яка зазначена угодою. За формулою  проведемо розрахунок за актуарним методом за кожний місяць дії депозитної угоди (табл. 10.3).

 

Таблиця 10.3

Витрати банку за нарахованими процентами при використанні
актуарного методу, грн.

Період (місяць)

Нарощена сума депозиту

Витрати за процентами

Усього

1-й

1692

 

2-й

51692

1749

 

3-й

53441

1809

 

4-й

55250

1870

 

5-й

57120

1933

 

6-й

59053

1998

 

 

 

 

11051

За цим прикладом виконуються такі бухгалтерські проведення.

·  У разі залучення депозиту:

Д-т Каса, поточний рахунок клієнта                                 50000 грн.

К-т 2630 Короткострокові депозити фізичних осіб           50000 грн.

·  У разі застосування методу рівних частин наприкінці кожного місяця І кварталу банк проводить операцію з нарахування процентів за депозитом:

Д-т 7041 Процентні витрати за строковими коштами,
одержаними від фізичних осіб                                     1750 грн.

К-т 2638 Нараховані витрати за строковими коштами
фізичних осіб                                                              1750 грн.

·  У разі застосування актуарного методу до витрат банку щомісяця відносяться суми нарахованих процентів, зазначених у табл. 10.2.

Протягом 1-го, 2-го та 3-го місяців дії депозитної угоди бухгалтерським проведенням на витрати відносять відповідно 1692, 1749, 1809 грн.

Д-т 7041

К-т 2638.

Згідно з правилами актуарного методу та на підставі положення відповідної депозитної угоди щокварталу банк капіталізує нараховані за 3 місяці суми процентів, про що вноситься запис до системи бухгалтерського обліку:

Д-т 2638 Нараховані витрати за строковими коштами
фізичних осіб                                                              5250 грн.

К-т 2630 Короткострокові депозити фізичних осіб             5250 грн.

Наприкінці 4-го місяця проценти нараховуються з огляду на нарощену суму депозиту (номінал та суми процентів, нарахованих за попередні 3 місяці).

Надалі в межах терміну дії депозитної угоди бухгалтерські проведення з нарахування процентів та їх капіталізації аналогічні до щойно розглянутих.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.