РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 11. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами установ комерційних банків

11.1. Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що входять до портфеля цінних паперів банку на продаж 

Придбані для продажу акції з невизначеним прибутком обліковуються за первісною вартістю за балансовими рахунками групи 310 “Акції та інші ЦП з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж”, а саме:

3102 Акції та інші ЦП з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж, які випущені банками;

3103 Акції та інші ЦП з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж, які випущені фінансовими (небанківськими) установами;

3105 Інші акції та ЦП з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж.

Назви наведених балансових рахунків свідчать, що емітентами ЦП можуть бути: банки, фінансові (небанківські) установи, інші емітенти. Проте для створення повного уявлення про здійснену операцію із ЦП цього надто мало. Саме тому комерційний банк широко застосовує загальні параметри аналітичного обліку щодо кожної операції із ЦП, а ведення особових рахунків у розрізі емітентів акцій, термінів випуску, погашення тощо формує необхідну базу даних для потреб звітності за операціями із ЦП.

Первісна вартість придбаних акцій у майбутніх періодах, як правило, не відповідає їх ринковій вартості. Саме тому, зважаючи на принцип обережності, балансова вартість портфеля акцій на продаж коригується за правилом нижчої вартості.

Суть цього правила полягає в тому, що наприкінці кожного місяця балансова вартість ЦП порівнюється з їх ринковою вартістю і, у разі її зниження, створюється спеціальний резерв під нереалізований збиток.

Спеціальний резерв обліковується за балансовим рахунком 3190 “Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж”.

Під час оцінювання портфеля акцій на продаж доцільно зменшити їх ринкову вартість на суму можливих витрат, що, як правило, виникають у процесі продажу акцій. Ідеться про комісійну винагороду за брокерські, юридичні, консультаційні послуги, про сплату біржових зборів та держмита.

Перевищення ринкової вартості акцій над їх балансовою вартістю несе можливість отримання прибутку (у разі їх продажу). Отже, за принципом обережності, бухгалтерський запис не проводиться.

Якщо портфель акцій на продаж включає пакети різних емітентів, то правило нижчої вартості застосовують щодо кожної окремої складової портфеля, тобто взаємна компенсація між нереалізованими прибутками та збитками від різних пакетів акцій не проводиться.

Відрахування до резервів під знецінення акцій на продаж є витратною статтею у фінансовому обліку, а рахунки резервів, як і за кредитними операціями, є контрактивними до балансових рахунків, за якими обліковуються акції на продаж.

Розглянемо приклад. Портфель акцій комерційного банку на продаж включає пакети акцій компаній. Оцінюється цей портфель наприкінці місяця (табл. 11.1).

Таблиця 11.1

Оцінка портфеля акцій на продаж, грн.

Портфель акцій
на продаж

Балансова вартість акцій

Ринкова вартість (за вирахуванням можливих витрат на продаж)

Вартість акцій для переоцінки

Прості акції ЗАТ “Газ”

50000

42000

42000

Привілейовані акції ЗАТ “Україна”

200000

180000

180000

Прості акції фірми “Аваль”

100000

110000

100000

Вартість портфеля

350000

332000

322000

 

За правилом нижчої вартості комерційний банк має створити спеціальний резерв на суму 28000 грн., що в обліку супроводжується записом:

Д-т 7703 Відрахування в резерв під знецінення цінних
паперів у портфелі банку на продаж                          28000 грн.

К-т 3190 Резерв під знецінення цінних паперів у
портфелі банку на продаж                                         28000 грн.

Досить чіткий механізм обліку діє в разі, коли потрібно зменшити залишок створеного спеціального резерву. Це буває в разі підвищення ринкової вартості акцій, що перебувають у портфелі акцій на продаж.

Тоді результат коригування супроводжується таким прове-
денням:

Д-т 3190

К-т 7703 Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж.

Отже, скоригована сума спрямовується на зменшення витрат банку у місяці, за який проводилася оцінка портфеля на продаж.

Доходи банку можуть виникати внаслідок продажу акцій за ціною, що перевищує балансову вартість. У противному разі банк зазнає збитків.

Зауважимо, що результат від продажу акцій обліковується за активно-пасивним рахунком

6203 “Результат від торгівлі цінними паперами на продаж”.

Зрозуміло, що за кредитом рахунку обліковується позитивний результат (прибуток), а за дебетом — негативний (збиток).

Зрештою залишок за рахунком 6203 певною мірою спричинятиметься до зміни обсягу капіталу банку.

Окрім можливого прибутку від операцій з продажу акцій комерційні банки сподіваються на отримання від емітентів дивідендного доходу, що обліковується за рахунком 6300 “Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями”. Облік можливих бухгалтерських проведень щодо операцій банку з акціями на продаж доцільно роз-
глянути за прикладом, що несе відповідну інформацію.

·  1 грудня 1998 року банк “Новий” придбав 5000 акцій відкри-
того акціонерного товариства “Укррічфлот”, сплативши за них 60000 грн.:

Д-т 3105 Інші акції та цінні папери з нефіксованим
прибутком у портфелі банку на продаж                    60000 грн.

К-т 1200 Кореспондентський рахунок у
Національному банку України                                  60000 грн.

·  31 грудня цього самого року поточна ринкова вартість зросла до 13 грн. за акцію:

в обліку дана ситуація не відображається.

·  20 січня 1999 року ВАТ “Укррічфлот” оголосив дивіденди за 1998 рік із розрахунку 15 копійок на акцію:

Д-т 3108 Нараховані доходи за акціями та іншими
цінними паперами з нефіксованим прибутком
у портфелі банку на продаж                                         750 грн.

К-т 6300 Дивідендний доход за акціями та іншими
вкладеннями.                                                               750 грн.

·  2 лютого 1999 року на кореспондентський рахунок КБ “Новий” зараховано суму дивідендів:

Д-т 1200                                                                              750 грн.

К-т 3108                                                                              750 грн.

·  5 лютого 1999 року банк “Новий” продав 1250 акцій по 14 грн. за акцію:

Ø  виручка становила суму                                              17500 грн.

Ø  балансова вартість проданих акцій (12 × 1250)             15000 грн.

Ø  перевищення виручки над балансовою вартістю           2500 грн.

Д-т 1200                                                                           17500 грн.

К-т 3105                                                                           15000 грн.

К-т 6203 Результат від торгівлі цінними паперами на
продаж                                                                       2500 грн.

·  28 лютого 1999 року поточна ринкова вартість акцій знизилась до 11 грн.:

Ø   балансова вартість акцій, що залишилася
в портфелі (12 × 3750)                                                   45000 грн.

Ø  ринкова вартість (11 × 3750)                                         41250 грн.

Ø  зниження вартості                                                         3750 грн.

Д-т 7703 Відрахування до резерву від знецінення
цінних паперів на продаж                                            3750 грн.

К-т 3190 Резерв під знецінення цінних паперів у
портфелі банку на продаж                                          3750 грн.

·  15 березня 1999 року банк реалізував решту акцій за ціною 10 грн. за акцію:

Ø  балансова вартість 3750 акцій                                     45000 грн.

Ø   сума створеного спеціального резерву під їх
знецінення                                                                     3750 грн.

Ø  виручка від реалізації                                                   37500 грн.

Ø  збиток від продажу (45000 – 3750 – 37500)                    3750 грн.

Д-т 1200                                                                           37500 грн.

Д-т 3190                                                                            3750 грн.

Д-т 6203                                                                            3750 грн.

К-т 3102                                                                           45000 грн.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.