РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 11. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами установ комерційних банків

11.3. Облік довгострокових вкладень банку в акції та вкладень в асоційовані та дочірні компаніїПри віднесенні придбаних акцій до портфеля ЦП банку на інвестиції враховують такі фактори:
· намір інвестора — на інвестиції;
· термін зберігання — більше року.
Окрім цього, довгострокові вкладення банку в акції слід розглядати залежно від взаємовідносин та ступеня контролю інвестора над оперативною та фінансовою діяльністю компанії (банку чи іншого господарюючого суб’єкта), в яку було здійснено інвестиції. Можливі варіанти щодо такого контролю досить детально викладено в Інструкції Національного банку України “Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків”.
Довгострокові інвестиції у статутний фонд компаній та банків, у яких банк-інвестор не має ні контрольного, ні значущого впливу, обліковуються за балансовими рахунками групи 320 “Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції”, а саме:
3202 Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком, випущені банками, в портфелі банку на інвестиції;
3203 Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком, випущені фінансовими (небанківськими) установами, у портфелі банку на інвестиції;
3205 Інші акції та вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції.
Облік нарахування доходів проводиться за рахунком:
3208 Нараховані доходи за акціями та іншими вкладеннями з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції.
Довгострокові інвестиції обліковуються за вартістю їх придбання, що включає ринкову ціну придбаних акцій, комісійні та інші витрати, пов’язані з придбанням.
Як і за обліком ЦП у портфелі банку на продаж досить значущою є інформація аналітичного обліку у розрізі емітентів, яка відображується за окремими особовими рахунками.
Метод вартості є також обов’язковою нормою облікової політики банків щодо обліку довгострокових інвестицій. Механізм його застосування дещо відмінний від механізму оцінки портфеля ЦП банку на продаж.
· Коригування балансової вартості та формування спеціального резерву здійснюється один раз наприкінці року.
· Правило нижчої вартості застосовується до загальної вартості портфеля акцій, а не до кожної її складової.
Розглянемо приклад. Портфель акцій на інвестиції банку “Антей” відбиває така таблиця: 
 

Портфель

Вартість придбання, грн.

Ринкова вартість, грн.

Прості акції ВАТ “Мир”

10000

8000

Привілейовані акції банку “Весна”

25000

22000

Прості акції компанії “Менатеп”

50000

52000

Разом

85000

82000

 

Як бачимо, ринкова вартість загального портфеля ЦП на інвестиції знизилася на 3000 грн., а отже, банку необхідно створити резерв під загальну суму знецінення, що в обліку супроводжується записом:

Д-т 7704 Відрахування в резерв під знецінення
цінних паперів на інвестиції                                         3000 грн.

К-т 3290 Резерв під знецінення цінних паперів
у портфелі банку на інвестиції                                     3000 грн.

Придбаваючи акції, банк сподівається отримати дохід у вигляді дивідендів.

Цей процес відбувається в три етапи:

1. Банк-держатель акцій отримує повідомлення від банку-емітен­та про оголошення дивідендів.

2. З моменту оголошення в банку виконується операція з нарахуванням доходів:

Д-т 3208 Нараховані доходи за акціями та іншими вкладеннями з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції

К-т 6300 Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями.

3. У разі отримання дивідендів виконується таке проведення:

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок у Національному банку України

або  (2600) Поточний рахунок клієнта

К-т 3208.

У разі підвищення ринкової вартості ЦП у портфелі банку на інвестиції порівняно з попередньою датою (кінець минулого фінансового року) виникає надлишок створеного резерву під знецінення. Коригування суми резерву проводиться записом:

Д-т 3290 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції

К-т 7704 Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції.

Довгострокові вкладення банку в асоційовані та дочірні компанії обліковуються за рахунками класу 4 “Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи”, незважаючи на те, що дані операції є операціями банку з цінними паперами. Зазначене рішення продиктоване практикою визначення ліквідності. Ураховано також особливі принципи розподілу прибутку. Так, пайовий метод визнано пріоритетним щодо асоційованих компаній, а метод консолідації — дочірніх.

Економічний зміст пайового методу визначає пропорційну частку прибутку компанії, в яку інвестовано кошти як дохід інвестора. За цим методом банк-інвестор зараховує оголошений емітентом дохід від інвестиції в еквівалентній частці власності на збільшення цієї інвестиції. Отже, нарощується первинна сума інвестиції, що обліковується за такими балансовими рахунками:

·  групи 410 “Вкладення в асоційовані компанії”:

4102 Вкладення в асоційовані банки;

4103 Вкладення в асоційовані (небанківські) фінансові установи;

4109 Вкладення в інші асоційовані компанії;

·  групи 420 “Вкладення в дочірні компанії”:

4202 Вкладення в дочірні банки;

4203 Вкладення в дочірні фінансові (небанківські) установи;

4209 Вкладення в інші дочірні компанії.

З огляду на зміст пайового методу розподілу прибутку принцип нарахування доходів за інвестиціями в асоційовані компанії діє дещо спрощено. Ідеться лише про ситуацію, за якою дивіденди компанією-емітентом оголошуються в одному році, а сплачуються в наступному. Оскільки дивіденди визнаються інвестором тоді, коли вони оголошені емітентом, то сума дивідендів у році оголошення записується за рахунком:

3578 Інші нараховані доходи.

Як підсумок викладеного розглянемо приклади бухгалтерських записів за операціями з інвестицій в асоційовані банки.

·  1 лютого 1998 року банк “Весна” придбав 11000 простих акцій у комерційного банку “Деякий” за ціною 15 грн. за акцію. На цю дату КБ “Деякий” уже випустив в обіг 35000 акцій (номінал акції 10 грн.):

Д-т 4102 Вкладення в асоційовані банки                        165000 грн.

К-т 1200 Кореспондентський рахунок
у Національному банку України                              165000 грн.

·  31 грудня 1998 року банк “Деякий” згідно з фінансовою звітністю звітував про чистий прибуток 200000 грн.

¨  Банк “Весна” має значний вплив, тобто частку у статутно-
му фонді банку “Деякий” — 31,4 % (асоційованою компанія визнається за умови, що інвестор володіє 20 % або більшою часткою капіталу компанії). Отже, банк “Деякий” є асоційованим щодо банку “Весна” і його частка в чистому прибутку банку “Деякий” дорівнює 62800 грн. (200000 × 0,314).

Належну суму чистого прибутку банк “Весна” обліковує як збільшення фінансових інвестицій у банк “Деякий”:

Д-т 4102 Вкладення в асоційовані банки                          62800 грн.

К-т 6300 Дивідендний дохід за акціями та іншими
вкладеннями                                                             62800 грн.

·  31 грудня 1998 року банк “Деякий” оголосив дивіденди в сумі 80000 грн., тобто банк “Весна” на підставі своєї частки 31,4 % претендує на отримання дивідендів в сумі 25120 грн.:

Д-т 3578 Інші нараховані доходи                                      25120 грн.

К-т 4102 Вкладення в асоційовані банки                          25120 грн.

·  20 лютого 1999 року банк “Деякий” виплатив дивіденди. За обліком банку “Весна” проводиться запис:

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок
у Національному банку України                                25120 грн.

К-т 3578 Інші нараховані доходи                                      25120 грн.

Якщо за підсумками фінансового року асоційована компанія звітуватиме про збитки, то банк-інвестор повинен провести в обліку зменшення суми інвестиції (пропорційно до його частки у статутному фонді).

Повернувшись до прикладу, змінимо умову, а саме:

·  31 грудня банк “Деякий” звітував про збитки в сумі 200000 грн., яких він зазнав.

В обліку банку “Весна” буде здійснено запис:

Д-т 7399 Інші банківські операційні витрати                     62800 грн.

К-т 4102 Вкладення в асоційовані банки                          62800 грн.

Облік довгострокових вкладень банку в дочірні компанії прямо пов’язаний із принципом консолідації. Ідеться про те, що банк, як головна компанія, володіючи контрольним пакетом акцій іншого банку, складає зведену консолідовану фінансову звітність. Проте зведена звітність складається в разі виконання двох умов.

1. Банк-інвестор має можливість контролювати діяльність дочірньої компанії;

2. Здійснені інвестиції прямо доповнюють діяльність банку-інвестора.

При не виконанні даних умов вартість придбаних акцій у балансі банку (головної компанії) обліковується як вкладення в асоційовані компанії (410 група балансових рахунків).

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.