РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 11. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами установ комерційних банків

11.5. Облік власних боргових зобов’язань комерційного банку 

Банківський вексель є цінним папером, що
вільно обертається.

Основною метою випуску банківських векселів є формування оптимальної структури ресурсної бази банку за рахунок альтерна­тивних джерел надходження коштів. Оптимізація структури ресурсної бази досягається шляхом підвищення питомої ваги строкових зобов’язань, векселів, зокрема, які є ліквідними і привабливими для інвесторів фондовими інструментами. Окрім цього, емісія банківських векселів сприяє розширенню спектра надійних фондових інструментів.

Банк, що є емітентом векселя, засвідчує безумовне грошове зобов’язання сплатити, після настання терміну, визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Векселі можуть бути прості та переказні, але банки можуть випускати тільки прості векселі.

Як загалом боргові цінні папери інших емітентів, банк-емітент може продавати власні боргові зобов’язання (векселі) за номіналом, зі знижкою (дисконтом) або надбавкою (премією). Тому облік здійснюється за кожною складовою векселя окремо за такими балансовими рахунками:

3300 Прості векселі, емітовані банком (обліковується вексель за номінальною вартістю);

3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банками

3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком.

Підставою для оформлення банківського векселя є:

·  угода купівлі-продажу векселя;

·  документ, що підтверджує факт зарахування на кореспондентський рахунок банку суми, визначеної угодою.

Аналітичний облік емітованих банком векселів ведеться в
автоматизованому режимі або у спеціальному журналі за такою формою:

 

№ п/п

Назва ремітента

МФО банку

Номер проданого векселя

Номінальна сума векселя

Дата продажу

Дата погашення

Процент за векселем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облік операцій, пов’язаних з емісією векселів оформляється сукупністю таких бухгалтерських записів.

·  Оприбуткування бланків векселів:

Д-т 9820 Бланки цінних паперів

К-т 9910 Контррахунки до рахунків груп 96—98;

·  продаж векселя за номінальною вартістю:

Д-т 1001 Банкноти та монета в касі банку

або

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ

або

Д-т Поточний рахунок контрагента

К-т 3300 Прості векселі, емітовані банком;

·  використано бланки векселів:

Д-т 9910 Контррахунок

К-т 9820 Бланки цінних паперів;

·  продажа векселя з премією:

Д-т 1001 Банкноти та монета в касі банку

або

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ

або

Д-т Поточний рахунок контрагента

К-т 3300 Прості векселі, емітовані банком

К-т 3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком;

·  щомісячна амортизація премії:

Д-т 3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

К-т 7050 Процентні витрати за ЦП власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів;

·  продаж векселя з дисконтом:

Д-т 1001 Банкноти та монета в касі банку

або

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ

або

Д-т Поточний рахунок клієнта

Д-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком

К-т 3300 Прості векселі, емітовані банком.

У всіх випадках при реалізації векселів здійснюється бухгалтерське проведення щодо списання використаних бланків векселів:

Д-т 9910 Контррахунок

К-т 9820 Бланки цінних паперів;

·  щомісячна амортизація дисконту:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів

К-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком;

·  щомісячне нарахування процентів за векселем з обумовленим процентом:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком

К-т 3308 Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком;

·  викуп векселів з метою їх подальшого перепродажу або завчасного погашення за номінальною вартістю:

Ø  на суму залишку неамортизованої премії:

Д-т 3307 Неамортизована премія за цінними паперами власного боргу, емітованими банком

К-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів;

Ø  на суму залишку неамортизованого дисконту:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком

К-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком;

Ø  на суму номінальної вартості векселя:

Д-т 3300 Прості векселі, емітовані банком

К-т 1001 (1200, Поточний рахунок контрагента);

·  викуп векселів з метою подальшого перепродажу або завчасного погашення за ринковою ціною:

Ø  на суму залишку неамортизованої премії:

Д-т 3307 Неамортизована премія за цінними паперами власного боргу, емітованими банком

К-т 6203 Результат від торгівлі цінними паперами на продаж;

Ø  на суму залишку неамортизованого дисконту:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів

К-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком;

Ø  на суму номінальної вартості векселів:

Д-т 3300 Прості векселі, емітовані банком

К-т 1001 Банкноти та монета в касі банку

або 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ

або Поточний рахунок клієнта;

Ø  на суму різниці між ціною викупу векселя та його номінальною вартістю:

Д-т 6203 Результат від торгівлі цінними паперами на продаж:

К-т 1001 Банкноти та монета в касі банку

або 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ

або Поточний рахунок клієнта;

·  викуп векселів з метою подальшого перепродажу:

Ø  на суму неамортизованої премії:

Д-т 3307 Неамортизована премія за цінними паперами власного боргу, емітованими банком

К-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів;

Ø  на суму залишку неамортизованого дисконту:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів

К-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком;

·  на суму векселя за ціною викупу:

Д-т 3300 Прості векселі, емітовані банком

К-т 1001 Банкноти та монета в касі банку

або 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ

або Поточний рахунок клієнта;

Ø  на різницю між номінальною вартістю векселів і ціною їх
викупу:

Д-т 3300 Прості векселі, емітовані банком

К-т 6203 Результат від торгівлі цінними паперами на продаж власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів.

Під час подальшого розгляду бухгалтерських проведень за операціями з векселями можна обмежитися лише кодовим позначенням балансових рахунків, оскільки за попередніми записами їх назви вже запам’яталися.

·  Погашення векселя у терміни, визначені умовами емісії, проводиться на суму номінальної вартості:

Д-т 3300

К-т 1001

або 1200

або Поточний рахунок клієнта;

·  виплата процентів за векселями, які випущені з обумовленою процентною ставкою:

Д-т 3308

К-т 1001

або 1200

або Поточний рахунок клієнта;

·  знищення бланків погашених векселів:

Д-т 9910

К-т 9812 Погашені цінності.

 

До власних боргових ЦП банків належать також ощадні (депо­зитні) сертифікати. Вони можуть випускатися як строкові (під певний договірний процент на визначений термін), так і до запитання. Ощадні сертифікати бувають іменні та на пред’явника.

Дохід за ощадними сертифікатами виплачується за умови пред’явлення їх для оплати у банк, що є їх емітентом.

У разі, якщо власник сертифіката вимагає повернення депонованих коштів за строковим сертифікатом раніше зазначеного в ньому строку, то йому виплачується процент знижений, рівень якого визначається на договірних умовах при внесенні депозиту.

Облік ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих банком, здійснюється за балансовим рахунком

3320 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком.

Нарахування витрат проводиться щомісячно з відображенням сум за рахунком

3328 Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком.

З 1 січня 1999 року в діючий План рахунків за групою 332 “Ощадні сертифікати, емітовані банком”, введено рахунки: 3326 “Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними)
сертифікатами, емітованими банком” та 3327 “Неамортизована премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, які випущені банком”.

Ці зміни означають, що облік за даним видом боргових цінних паперів надалі здійснюватиметься у розрізі складових: номіналу, дисконту, премії. Цей порядок характерний (про що йшлося раніше) для обліку інших типів цінних паперів, що обліковуються банком у портфелях на продаж та на інвестиції.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.