РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 12. Облік обмінних операцій в іноземній валюті

12.3. Облік операцій в іноземній валюті, що виконуються за дорученням клієнтів банкуОбслуговування потреби клієнтів щодо купівлі-продажу іноземних валют вважається однією із основних форм участі банків у здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Коло подібних операцій досить широке. Так, імпортерам іноземна валюта необхідна для здійснення розрахунків за товари та послуги, що придбані (надані) за кордоном. Водночас експортери продають валюту, що їм надійшла за реалізовані товари (послуги), аби виконати платежі у гривнях на території України. Власники валютних рахунків у банках можуть мати потребу в розрахунку за зовнішньоекономічним контрактом в іншій валюті, ніж та, що є в їхньому розпорядженні. У цьому випадку банк проводить операцію конверсії валют за рахунками клієнтів поза участю національної валюти.

Виконати заявки клієнтів на купівлю-продаж валюти банк може у різний спосіб, а саме:

·  узяти участь у торгах Української міжбанківської валютної бір­жі (УМВБ) за дорученням клієнтів;

·  укласти угоду з іншим суб’єктом міжбанківського валютного ринку України (МВРУ) щодо придбання або продажу валюти на замовлення клієнта;

·  виконати замовлення своїх клієнтів (продавця та покупця) взаємним заліком коштів у національній та іноземній валютах у межах одного банку;

·  продати клієнту або викупити в нього валюту за власний рахунок у межах ліміту відкритої валютної позиції.

У перших трьох випадках банк, що обслуговує клієнта, є посе­редником між покупцем та продавцем. Отже, рахунки валютних позицій за обліком даних операцій не зачіпаються.

Національним банком України розроблено Порядок підготовки документів, необхідних для купівлі іноземної валюти на УМВБ і КМВБ, а також оплати платіжних доручень у вільно конвертованій валюті на виконання зобов’язань перед нерезидентами як за рахунок власних коштів, так і придбаних на біржах (згідно зі спільною Постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про затвердження антикризових заходів фінансової стабілізації» від 10.09.98 за № 1413).

За виконання операцій купівлі-продажу валюти банк стягує комісію з клієнта та сплачує комісію зовнішньому контрагенту (УМВБ або іншому банку). Комісійні доходи обліковуються за балансовим рахунком 6114 «Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів», а сплачені комісійні витрати — за рахунком 7104 «Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів».

Для відображення операцій купівлі-продажу безготівкової валюти за дорученням клієнтів банки використовують транзитні рахунки:

2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти та дорогоцінних металів для клієнтів;

2800 Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі іноземної валюти та дорогоцінних металів для клієнтів.

Рахунок 2900 відкривається у розрізі валют. За кредитом гривневого аналітичного рахунку 2900.980 (980 — код гривні за єдиним класифікатором валют) банк акумулює суми, отримані від клієнтів для проведення операцій купівлі іноземної валюти. На аналітичних рахунках за кодами валют нагромаджуються кошти клієнтів, що призначаються для продажу, а також розподіляється загальна сума придбаної валюти за поточними рахунками покупців.

Застосування мультивалютного рахунку 2900 полегшує банку проведення розрахунків за торговельними операціями в разі значної кількості клієнтів — покупців та продавців.

Підбиваючи підсумки, складемо бухгалтерське проведення за наведеними операціями банку з купівлі-продажу іноземних валют за дорученням клієнтів, а саме:

дол. США — код валюти 840;

німецьких марок — код валюти 280;

російських рублів — код валюти 810;

українська гривня, як уже зазначалося, має код валюти 980.

1. На замовлення клієнта банк А купує 10000 дол. США на УМВБ (курс долара до гривні — 1 : 3, 5).

·  Згідно з платіжним дорученням клієнта банк депонує гривневу суму — 35000 грн. на рахунку кредиторської заборгованості:

Д-т 2600.980                                                                    35000 грн.

К-т 2900.980                                                                    35000 грн.

·  Проплати за операцією з купівлі валюти банк проводитиме зі свого рахунку ностро, який відкрито в АБ «Кліринговий дім». У разі необхідності він забезпечує залишок за рахунком, що необхідний для розрахунку, тобто переказує кошти на поповнення рахунку:

Д-т 1500.980                                                                    35000 грн.

К-т 1200 Кореспондентський рахунок в Національному
банку України                                                           35000 грн.

·  Після встановлення курсу торгів УМВБ (наприклад USD/UAН — 3,3592) АБ «Кліринговий дім» дебетує кореспондентський рахунок банку А. Ця операція за балансом банку А, котрий виконує замовлення клієнта, відображається так:

Д-т 2900.980                                                                    33592 грн.

К-т 1500.980                                                                    33592 грн.

·  Крім цього, АБ «Кліринговий дім» стягує комісію в розмірі 0,15 % від суми гривневого еквівалента. Зміст цієї операції за балансом банку А записується бухгалтерським проведенням:

Д-т 7104                                                                            50,39 грн.

К-т 1500.980                                                                     50,39 грн.

·  Банк А, у свою чергу, стягує з клієнта комісію за придбання валюти в розмірі 0,3 %:

Д-т 2900.980                                                                    100,78 грн.

К-т 6114                                                                          100,78 грн.

·  Залишок невикористаних коштів у національній валюті банк А зараховує на поточний рахунок клієнта (35000 – 33592 – 100,78 = = 1307,22):

Д-т 2900.980                                                                  1307,22 грн.

К-т 2600.980                                                                  1307,22 грн.

·  У день торгів (для доларів США) або наступного банківського дня (для інших валют) АБ «Кліринговий дім» перераховує банку А куплену валюту на його кореспондентський рахунок. Надходження валюти відображається проведенням:

Д-т 1500.840                                                                   10000 USD

К-т 2600.840                                                                   10000 USD

2. Продаж на УМВБ 10000 дол. США за дорученням клієнта.

·  Згідно із заявою клієнта валюта, що призначена на продаж, списується з валютного рахунку клієнта:

Д-т 2600.840                                                                   10000 USD

К-т 2900.840                                                                   10000 USD

·  У день торгів банк перераховує валютні кошти на кореспондентський рахунок АБ «Кліринговий дім» у зарубіжному банку-кореспонденті. Записи в бухгалтерському обліку виконуються за датою валютування:

Д-т 2900.840                                                                   10000 USD

К-т 1500.840                                                                   10000 USD

·  У день торгів УМВБ стягує з учасників операції продажу валюти 0,15 % гривневого еквівалента проданої валюти (курс, установлений на торгах — 3,6598 USD/UAH)). АБ «Кліринговий дім» списує, у свою чергу, відповідну суму комісії з кореспондентського рахунку банку:

Д-т 7104                                                                            54,90 грн.

К-т 1500.980                                                                     54,90 грн.

·  Наступного дня після зарахування проданої валюти на кореспондентський рахунок АБ «Кліринговий дім» за результатами торгів виконуються розрахунки в національній валюті:

Д-т 1500.980                                                                    36598 грн.

К-т 2900.980                                                                    36598 грн.

·  Банк стягує комісію в розмірі 0,2 % з продавців валюти:

Д-т 2900.980                                                                     73,20 грн.

К-т 6114                                                                            73,20 грн.

·  Банк перераховує гривневий еквівалент проданої валюти за вирахуванням комісії (0,2 %) на поточний рахунок клієнта-продавця валюти:

Д-т 2900.980                                                                36524,80 грн.

К-т 2600.980                                                                36524,80 грн.

Наведені приклади підтверджують: операції продажу-купівлі іноземної валюти за гривню за дорученням клієнта на розмір валют­ної позиції банку не впливають. Проте нерідко банки здійснюють торговельні операції за власною ініціативою та в межах лімітів відкритої валютної позиції.

Розглянемо приклади.

1. Банк проводить купівлю 200000 російських рублів за курсом УМВБ — 0,338 руб./грн.; офіційний курс — 0,340 руб./грн.

·  Списання валютних коштів з рахунку клієнта і відкриття довгої відкритої валютної позиції:

Д-т 2600.810              200000 руб. (68000 грн. за офіційним курсом)

К-т 3800.810              200000 руб. (68000 грн. за офіційним курсом)

·  Перерахування гривневого еквівалента на поточний рахунок продавця:

Д-т 3801.810                                                                    67600 грн.

К-т 2600.980                                                                    67600 грн.

·  Отримання комісійного доходу — 0,2 %:

Д-т 2600.980                                                                    135,20 грн.

К-т 6114                                                                          135,20 грн.

·  Відображення в обліку реалізованого фінансового результату (різниця між гривневим еквівалентом проданої валюти за офіційним курсом та курсом продажу: 68000 – 67600 = 400 грн.):

Д-т 3801.810                                                                        400 грн.

К-т 6204                                                                              400 грн.

2. Продаж клієнту 30000 німецьких марок за курсом УМВБ — 2,259 DEM/UAH при офіційному курсі — 2,273 DEM/UAH.

·  Зарахування валюти на рахунок клієнта та відкриття короткої валютної позиції:

Д-т 3800.280       30000 DEM (68190 UAH — за офіційним курсом)

К-т 2600.280       30000 DEM (68190 UAH — за офіційним курсом)

·  Списання гривневого еквівалента з рахунку покупця:

Д-т 2600.980                                                                    67770 грн.

К-т 3801.280                                                                    67770 грн.

·  Комісійний дохід — 0,3 %:

Д-т 2600.980                                                                    203,31 грн.

К-т 6114                                                                          203,31 грн.

·  Відображення в обліку реалізованого фінансового результату (68190 – 67770 = 420):

Д-т 6204                                                                              420 грн.

К-т 3801.280                                                                        420 грн.

3. Операція конверсії коштів за рахунками клієнта в іноземній валюті.

Банк за дорученням клієнта поповнює його рахунок в ні-
мецьких марках на суму 20000 зазначених грошових одиниць
за рахунок доларів США, які є на рахунку, аби мати змогу
проводити розрахунки за іноземним контрактом у німецьких марках.

Курс угоди, означений банком, такий: 1,6840 дол./марка, офіційні курси — 3,6957 дол./грн. та 2,2573 марка/грн.

·  Зарахування 20000 марок на валютний рахунок клієнта:

Д-т 3800.280        20000 марок (45146 грн. — за офіційним курсом)

К-т 2600.280        20000 марок (45146 грн. — за офіційним курсом)

·  Списання еквівалентної суми доларів США з валютного рахунку клієнта (20000 : 1,684 = 11876,48):

Д-т 2600.840                       11876,48 дол. США

(43891,91 грн. — за офіційним курсом)

К-т 3800.840                       11876,48 дол. США

(43891,91 грн. — за офіційним курсом)

·  Відображення гривневого еквівалента валютної позиції (пам’я­таємо, що вартість придбаної іноземної валюти визначається на рівні вартості проданої іноземної валюти, у нашому прикладі — доларів США):

Д-т 3801.840                                                                43891,91 грн.

К-т 3801.280                                                                43891,91 грн.

На кінець дня всі залишки в іноземній валюті оцінюються за офіційним курсом.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.