РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 13. Бухгалтерський облік основних засобів та нематеріальних активів комерційних банків

13.4. Облік амортизації основних засобів та нематеріальних активівВартість основних засобів та нематеріальних активів має систематично й раціонально розподілятися на витрати протягом строку корисного їх використання. Цей процес називається амортизацією. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів здійснюється щомісяця. За активами, які надійшли, амортизація нараховується з першого числа місяця, наступного за місяцем придбання, а за активами, що вибули — припиняється першого числа місяця, наступного за місяцем вибуття. Результат амортизації відображається за рахунками 4309 «Знос нематеріальних активів», 4409 «Знос операційних основних засобів», 4509 «Знос неопераційних основних засобів».
Щодо амортизації слід узяти до уваги ось що.
· По-перше, усі матеріальні та нематеріальні активи довгострокового користування, крім землі, мають обмежений строк експлуатації, а тому їх вартість необхідно розподіляти на витрати протягом усіх років їх експлуатації. Основними причинами обмеженості строку служби активів є фізичний і моральний знос.
· По-друге, термін «амортизація» треба розглядати не як фізичний знос або зменшення ринкової вартості об’єкта протягом строку їх корисного функціонування, а як відображення поступового списання вартості основних засобів на витрати.
· По-третє, амортизація не є процесом оцінки вартості, а процесом її розподілу.
На розмір амортизації активу впливають такі фактори:
· первісна вартість;
· ліквідаційна вартість;
· вартість, яка амортизується;
· строк корисної служби.
При визначенні строку корисної служби активів необхідно враховувати:
1) досвід роботи з відповідними активами;
2) сучасний стан активів;
3) питання ремонту та догляду за активами;
4) сучасні тенденції в галузі техніки.
Строк корисного використання основних засобів та нематеріальних активів визначається банком самостійно.
Існують два головні методи нарахування амортизації: рівно-
мірний та прискорений. Будь-який метод нарахування амортизації має на меті одне: систематичний та раціональний розподіл ціни придбання основних засобів та нематеріальних активів нарахуванням амортизації протягом усіх майбутніх періодів їх корисного
використання.
Визначаючи метод амортизації, слід враховувати інтенсивність використання активу залежно від його конкретного застосування.
Суть рівномірного методу полягає в тому, що витратами поточного періоду визнається завжди однакова частина ціни придбання активів (за вирахуванням певної ліквідаційної вартості) протягом усього визначеного строку їх корисного використання.
Щомісячна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою:
,
де ЦП — ціна придбання активу; ЛВ — визначена чиста ліквідаційна вартість наприкінці строку корисного використання; N — визначений строк корисного використання, місяців.
Ліквідаційна вартість — це сума грошей, яку власник планує отримати, за вирахуванням очікуваних витрат на демонтаж, передання чи продаж. Витрати на ліквідацію можуть іноді дорівнювати очікуваній ліквідаційній вартості. Тому для багатьох активів, які є об’єктами нарахування амортизації, ліквідаційну вартість зовсім не визначають. Визначена чиста ліквідаційна вартість — це не обов’язково вартість брухту чи того, що залишиться від активу на час завершення строку його корисного використання та списання. Ліквідаційна вартість — це вартість для іншого потенційного покуп­ця на дату, коли власнику знадобиться його продати.
Розрахунок амортизації рівномірним методом виконаємо за умовою прикладу.
Банк придбав комп’ютер за 6250 грн.
Визначена чиста ліквідаційна вартість наприкінці
строку корисного використання 250 грн.
Визначений строк корисного використання 3 роки.
Обчислюємо річну суму амортизаційних відрахувань:
(6250 – 250) : 3 = 2000 грн.
Порядок нарахування амортизації протягом усього строку корисного використання комп’ютера має такий вигляд:

 

 

 

Сума витрат на

На кінець року

Рік

знос у поточному періоді, грн.

Сума нарахованого зносу з початку експлуатації, грн.

Балансова вартість, грн.

У день придбання

 

 

6250

1-й

2000

2000

4250

2-й

2000

4000

2250

3-й

2000

6000

250

Усього:

6000

 

 

 

Приклад наведено з розрахунку на рік.

Місячна сума амортизації:

2000 : 12 = 166,66 грн.

Прискорений метод нарахування амортизації передбачає нарахування найбільшої суми амортизації на початковому етапі експлуатації активу та зменшення цієї суми з періоду до періоду протягом загального строку його корисного використання.

На практиці існує кілька різновидів методу прискореного нарахування амортизації. Найчастіше користуються двома з них: методом суми (цифр числа) років та методом зменшуваного залишку.

За методом суми (цифр числа) років сума амортизації, котра визначається як витрати поточного періоду, обчислюється множенням первісної вартості за вирахуванням ліквідаційної вартості активу на дріб, абсолютна величина якого послідовно зменшується з року в рік.

Знаменник такого дробу є сумою цифр загального числа років визначеного строку корисної служби активу. Чисельник — цифрою конкретного року експлуатації.

Розглянемо приклад.

Банк придбав автомобіль за                                            30000 грн.

Визначена чиста ліквідаційна вартість                              5000 грн.

Визначений строк корисного використання                          5 років.

1. Обчислюємо необхідні складові дробів для кожного року.

Знаменник — сума цифр строку корисного використання:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15;

чисельник — цифри (роки конкретного корисного використання) у зворотному порядку:

5, 4, 3, 2, 1;

дріб:

рік 1-й — 5/15; рік 2-й — 4/15; рік 3-й — 3/15;

рік 4-й — 2/15; рік 5-й — 1/15 (усього 15/15).

2. Обчислюємо річну суму амортизації та відповідні залишки в кожному обліковому періоді.

 

 

Обчислення

На кінець року

Рік

(результат у грн.)

Сума витрат на знос у поточному періоді, грн.

Сума нарахованого зносу, грн.

Балансова вартість, грн.

У день придбання

 

 

 

30000

1-й

25000 · 5 / 15

8333

8333

21667

2-й

25000 · 4 / 15

6667

15000

15000

3-й

25000 · 3 / 15

5000

20000

10000

4-й

25000 · 2 / 15

3333

23333

6667

5-й

25000 · 1 / 15

1667

25000

5000

Усього:

 

25000

 

 

Метод зменшеного залишку — прискорений метод нарахування амортизації, згідно з яким виконується множення процентної норми рівномірного методу на додаткову процентну норму.

Існує кілька різновидів методу зменшеного залишку. Основою одного з них є прискорена норма нарахування амортизації порівняно з нормою за рівномірним методом.

Норма нарахування амортизації в разі застосування цього методу обчислюється у дві дії:

1) визначається норма для рівномірного методу;

2) здобута норма помножується на додаткову прискорену норму.

Звернемося до умови попереднього прикладу.

Додаткова прискорена норма — 150 % (або 1,50).

1. Обчислюємо норму нарахування амортизації (%), методом зменшеного залишку за один рік:

1 : 5 = 20 (або 0,20).

Норма нарахування амортизації за методом зменшеного залишку, %

20 · 1,50 = 30 (або 0,3).

2. Порядок нарахування амортизації:

 

 

Обчислення

На кінець року

Рік

(результат у грн.)

Сума нарахованого зносу, грн.

Балансова вартість, грн.

У день придбання

 

 

30000

1–й

0,3 · 30000 = 9000

9000

21000

2-й

0,3 · 21000 = 6300

15300

14700

3-й

0,3 · 14700 = 4410

19710

10290

4-й

0,3 · 10290 = 3087

22797

7203

5-й

0,3 · 7203 = 2161

24958

5042

Всього

24598

 

 

 

Сума за балансовою вартістю — 5042 грн. — не може бути меншою за визначену залишкову вартість (у цьому прикладі — 5000 грн.).

Згідно з наведеними методами місячна сума амортизації визначається обчисленням річної суми амортизації та ділення її на 12 (кількість місяців).

Амортизація нематеріальних активів може нараховуватись будь-яким методом, що відображає дійсне зменшення економічної корисності нематеріального активу. Найчастіше амортизація нематеріальних активів нараховується рівномірним методом.

Розглянемо приклад.

Банк придбав патент за 17000 грн., строк використання якого 10 років.

1. Визначаємо річну суму амортизаційних відрахувань:

17000 : 10 = 1700 грн.

2. Обчислюємо місячну суму амортизаційних відрахувань:

1700 : 12 = 141 грн. 67 коп.

Щомісяця протягом усього строку експлуатації банк нараховуватиме амортизацію в сумі 141 грн. 67коп.

Нарахована сума амортизації відображається бухгалтерським проведенням:

Д-т 7423 Амортизація                                                         142 грн.

К-т 4309 Знос нематеріальних активів                                142 грн.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.