РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 13. Бухгалтерський облік основних засобів та нематеріальних активів комерційних банків

13.5. Порядок проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів та відображення її результатів у бухгалтерському облікуДля встановлення і приведення у відповідність даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю основних засобів та нематеріальних активів у банках не рідше як один раз на рік перед складанням річного звіту здійснюється інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів.
Інвентаризація проводиться також у разі:
· зміни матеріально відповідальних осіб (на день приймання — передавання справ);
· встановлення фактів крадіжок або зловживань, пошкодження цінностей;
· пожежі або стихійного лиха;
· реорганізації чи ліквідації установи банку.
Для проведення інвентаризації основних засобів створюється інвентаризаційна комісія, персональний склад якої затверджується наказом керівника.
У разі неповного складу інвентаризаційної комісії та відсутності матеріально відповідальних осіб інвентаризація не проводиться до вирішення питання щодо заміни відсутнього члена комісії.
Наявність основних засобів та нематеріальних активів реєструється в інвентаризаційних описах. Після звірки даних описів з даними обліку встановлюються розбіжності, причини яких з’ясовуються.
Члени інвентаризаційної комісії несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за достовірність даних, внесених до опису проінвентаризованих об’єктів.
До опису забороняється вносити дані про залишки цінностей зі слів матеріально відповідальних осіб або за даними обліку, але без перевірки їх фактичної наявності.
При інвентаризації нематеріальних активів як таких, що не мають матеріально-фізичних ознак, їх наявність встановлюється за документами, що були підставою для оприбуткування, а також за документами, якими оформлені (тобто підтверджуються) майнові права. Програмне забезпечення обчислювальної техніки перевіряється за наявністю відповідних носіїв, пояснень та інструкцій щодо їх застосування. За усіма нематеріальними активами інвентаризаційною комісією встановлюється наявність розпорядчого документа керівника установи про затвердження строків використання нематеріальних активів і норми їх амортизації.
При інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів встановлюється не лише їх наявність, а й фактичний стан (міра спрацювання), правильність зарахування до відповідної групи активів установи (основних засобів чи малоцінних і швидкозношуваних предметів). Якщо під час інвентаризації розкрито факти віднесення основних засобів до розряду малоцінних і швидкозношуваних пред­метів чи навпаки, а також наявність предметів, щодо яких немає записів в облікових регістрах, то комісія з’ясовує, коли і за чиїм розпорядженням побудовано (придбано, оплачено) такі об’єкти (роботи), з відображенням цих відомостей у протоколі засідання комісії та пропозицією про внесення змін до облікових даних. Оцінка об’єктів, виявлених під час інвентаризації, як не взятих на облік, проводиться згідно із ринковою вартістю з урахуванням фізичного та морального зносу з оформленням акта оцінки.
Основні засоби, що перебувають у лізингу, у ремонті тощо, вносяться до інвентаризаційного опису на підставі актів, накладних, квитанцій та інших документів, які засвідчують приймання вказаного майна переробними, ремонтними, обслуговуючими та іншими підприємствами. На основні засоби і нематеріальні активи, що не придатні для використання, інвентаризаційні комісії складають окремі інвентаризаційні описи, які використовуються для складання актів на списання.
Основні засоби та нематеріальні активи, що надходять під час інвентаризації, приймаються матеріально відповідальною особою у присутності членів інвентаризаційної комісії та вносяться до окремого інвентаризаційного опису.
У разі тривалого проведення інвентаризації матеріальні цінності, як виняток, можуть відпускатися матеріально відповідальними особами у присутності членів інвентаризаційної комісії. Такі цінності вносяться до окремого інвентаризаційного опису.
Результати інвентаризації відображаються у протоколі засідання інвентаризаційної комісії. Протокол інвентаризаційної комісії має бути у 5-денний строк розглянутий і затверджений керівником установи банку.
Результати інвентаризації мають бути відображені в обліку і звіт­ності того місяця, в якому її було закінчено.
Проводячи інвентаризацію, установа банку зобов’язана переглядати метод нарахування амортизації і строк корисного використання активів, якщо відбулися значні зміни в умовах їх використання.
Основні засоби та нематеріальні активи, що виявлені у надлишку, підлягають оприбуткуванню.
При цьому виконуються проведення:
Д-т 4300 Нематеріальні активи
Д-т 4400 Операційні основні засоби
Д-т 4500 Неопераційні основні засоби
К-т 6809 Інші непередбачені доходи (до 01.01.99 оприбуткування вартості цінностей, що виявлені у надлишку, проводилося за рахунком 6800 «Непередбачені доходи»).
Коли з балансу списуються основні засоби та нематеріальні
активи внаслідок недостачі, недоамортизовані суми враховуються
за рахунком 3552 «Недостачі та інші нарахування на працівни-
ків банку» для відшкодування збитків матеріально відповідальними особами.
При цьому виконуються такі проведення:
Д-т 3552 Недостачі та інші нарахування на працівників банку
Д-т 4309 Знос нематеріальних активів
Д-т 4409 Знос операційних основних засобів
Д-т 4509 Знос неопераційних основних засобів
К-т 4300 Нематеріальні активи
К-т 4400 Операційні основні засоби
К-т 4500 Неопераційні основні засоби.
У разі відшкодування вартості основних засобів та нематеріальних активів:
Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів
К-т 3552 Недостачі та інші нарахування на працівників банку.
Якщо винну особу не встановлено чи у стягненні завданих збитків судом відмовлено або позов про стягнення збитків задоволений частково і при цьому є невідшкодована частина збитків, то у банку виконується бухгалтерське проведення:
Д-т 7809 Інші непередбачені витрати
К-т 3552 Недостачі та інші нарахування на працівників банку.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.