РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бухгалтерський облік в комерційних банках

Тема 14. Облік лізингових операцій

14.3. Облік операцій з оперативного лізингу·  Відображення операцій лізингодавцем.

Облік основних засобів, переданих в оперативний лізинг, ведеться лізингодавцем на окремому субрахунку «Оперативний лізинг» балансового рахунку 4400 «Операційні основні засоби».

При цьому здійснюється проведення:

Д-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Оперативний лізинг»

К-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Власні основні засоби»

К-т 4500 Неопераційні основні засоби, субрахунок «Власні ос-
новні засоби».

Лізингодавець протягом строку лізингу нараховує амортизацію основних засобів, переданих в оперативний лізинг, що відображає бухгалтерським проведенням:

Д-т 7423 Амортизація, субрахунок «Оперативний лізинг»

К-т 4409 Знос операційних основних засобів, субрахунок «Опе­ративний лізинг».

Лізингодавцем здійснюється також нарахування лізингових платежів, які обліковуються за рахунком 3578 «Інші нараховані доходи», тобто виконується проведення:

Д-т 3578 Інші нараховані доходи

К-т 6395 Доходи від оперативного лізингу.

На суму отриманих нарахованих лізингових платежів лізингодавець виконує бухгалтерське проведення:

Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів

К-т 3578 Інші нараховані доходи.

Основні засоби, повернені лізингоодержувачем, лізингодавець відображає проведенням:

Д-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Власні основні засоби»

Д-т 4500 Неопераційні основні засоби, субрахунок «Власні ос-
новні засоби»

К-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Оперативний лізинг».

·  Відображення операцій лізингоодержувачем.

Прийняті в оперативний лізинг основні засоби на підставі акта приймання-передавання обліковуються лізингоодержувачем за позабалансовим рахунком 9840 «Орендовані основні засоби» за балансовою вартістю лізингодавця, що зазначається у договорі оперативного лізингу. При цьому виконується проведення:

Д-т 9840 Орендовані основні засоби

К-т 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.

До акта приймання-передавання орендованих основних засобів додається копія інвентарної картки цих основних засобів. Отримані картки зберігаються бухгалтерією лізингоодержувача окремо. Прийняті в оперативний лізинг основні засоби лізингоодержувач обліковує за інвентарними номерами лізингодавця.

Прийняті в оперативний лізинг не цілі об’єкти основних засобів, а їх частини (наприклад, частина приміщення), оприбутковуються на рахунок 9840 «Орендовані основні засоби» у сумі, пропорційній до частини орендованої площі. При зміні лізингових платежів (якщо це передбачено угодою) сума за рахунком 9840 не змінюється.

Зобов’язання щодо сплати лізингових платежів обліковуються за позабалансовим рахунком 9819 «Інші цінності і документи», субрахунок «Зобов’язання за основними засобами, що використовуються на правах оперативного лізингу» в сумі, вказаній в договорі.

Лізингоодержувач нараховує лізингові платежі, які обліковуються на рахунку 3678 «Інші нараховані витрати» наступним бухгалтерським проведенням:

Д-т 7395 Витрати на оперативний лізинг

К-т 3678 Інші нараховані витрати.

А сума сплачених лізингових платежів:

Д-т 3678 Інші нараховані витрати

К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів;

одночасно:

Д-т 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98

К-т 9819 Інші цінності і документи.

Якщо лізингоодержувач здійснює добудову, дообладнання, реконструкцію чи капітальний ремонт об’єкта лізингу, то такі витрати враховуються ним, як капітальні вкладення, за рахунками 4432 «Незавершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг», 4532 «Незавершені капітальні вкладення за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг» і після закінчення робіт, протягом періоду лізингу, враховуються на рахунках 4438 «Завершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг», 4538 «Завершені капітальні вкладення за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг». На завершені капітальні вкладення основних засобів лізингоодержувач нараховує амортизацію, що в обліку відображається проведенням:

Д-т 7423 Амортизація, субрахунок «Капітальні вкладення за ос­новними засобами, прийнятими в оперативний лізинг»

К-т 4438 Завершені капітальні вкладення за операційними основ­ними засобами, прийнятими в оперативний лізинг

К-т 4538 Завершені капітальні вкладення за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг.

На підставі акта приймання-передавання, що засвідчує повернення основних засобів лізингодавцю, лізингоодержувач списує основні засоби з позабалансового рахунку 9840 «Орендовані основні засоби», вилучає з картотеки відповідну картку і зберігає разом з актом.

Розглянемо приклад.

Лізингоодержувач уклав договір з оперативного лізингу будинку на 3 роки.

Вартість будівлі                                               65433 грн.

Строк корисного використання будівлі 20 років.

Визначена ліквідаційна вартість          5000 грн.

Щорічна лізингова плата                         24000 грн.

Лізингодавець застосовує рівномірний метод нарахування амортизації.

Умовами договору передбачено, що лізингоодержувач здійснює капітальні вкладення в орендований будинок. Лізингодавець витрати не враховує.

Щомісячна плата становить:

24000 : 12 = 2000 грн.

Річна сума амортизаційних відрахувань становить:

(65433 –5000) : 20 = 3021,65 грн.

Щомісячна сума амортизаційних відрахувань:

3021,65 : 12 = 251,80 грн.

У лізингодавця будуть зроблені такі бухгалтерські проведення:

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

На суму переданого в лізинг майна

4400/2*

4400/1**

65433,00

2

На суму нарахованої амортизації

7423

4409

251,80

3

На суму нарахованих лізингових платежів

3578

6395

2000,00

4

На суму отриманих лізингових платежів

Кор. рах.

3578

2000,00

 

  * Операційні основні засоби, субрахунок «Оперативний лізинг».

** Операційні основні засоби, субрахунок «Власні основні засоби».

 

У лізингоодержувача проведення будуть такими.

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

На суму отриманого в лізинг майна

9840

9910

65433

2

На суму зобов’язання щодо сплати лізингових платежів (24000 · 3 = 72000)

9819

9910

72000

3

На суму нарахованої лізингової плати

7395

3678

2000

4

На суму щомісячної лізингової плати

3678
9910

Кор. рах.
9819

2000
2000

 

Через один рік лізингоодержувач здійснив добудову — гараж, вартістю 9000 грн. За умовами договору всі витрати, пов’язані із капітальними вкладеннями, несе лізингоодержувач. У зв’язку з цим лізингова плата (залишок на позабалансовому рахунку 9819) лізингодавцем не переглядається.

Витрати, понесені лізингоодержувачем через таку добудову, визнаються поточними у відповідних облікових періодах протягом визначеного терміну корисної служби гаража чи решти строку лізингу (залежно від того, який з цих періодів коротший) і відносяться на витрати шляхом нарахування амортизації.

Лізингоодержувач визначив строк корисного використання капітальних вкладень (гаража) — 10 років. Визначена ліквідаційна вартість гаража — 500 грн. Оскільки строк корисного використання більший ніж решта строку лізингу, то витрати будуть розподілені на 2 роки.

В обліку виконуються такі проведення:

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

Передоплата робіт

3511

Кор. рах.

9000,00

2

Прийняті виконані роботи

4432

3511

9000,00

3

На суму завершеної добудови

4438

4432

9000,00

 

Щорічна сума амортизаційних відрахувань: (9000 – 500) : 2 = 4250.

Щомісячна сума: 4250 : 12 = 354,17

 

 

 

4

На суму зносу (в кожному місяці)

7423

4438

354,17

5

Після закінчення строку лізингу

9910

9840

65433,00

 

У лізингодавця будуть такі проведення:

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

На суму поверненої будівлі

4400/1*

4400/2

65433

 

* Операційні основні засоби, субрахунок «Власні основні засоби».

 

Зазначимо, що лізинговий бізнес в Україні нині на стадії зарод­ження. Прийняття спеціального Закону «Про лізинг» до певної міри активізувало лізингові процеси. Так, сьогодні вже діють понад 30 структур, які проводять лізингові операції.

Розвиток лізингу в Україні передусім залежить від надійності гарантій, що зменшують фінансові ризики, яких можуть зазнати учасники лізингових операцій. На користь лізингу свідчать його значні переваги порівняно з іншими формами бізнесу, пов’язаними з простим набуттям майна.

Що ж до банку як лізингодавця важливо, аби йому вчасно погашалася основна сума боргу за лізингом та проценти за надання об’єктів у лізинг. Отже, добре відпрацьована система обліку є важливим елементом загального процесу здійснення лізингової операції.


 | ЗМІСТ | © 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.