РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Рекламна діяльність

Тема 1. Основи рекламної діяльності

1.12. Рекламні агентства і планування рекламних кампанійСтворенням та виготовленням рекламного звернення займають­ся професійні організації, які надають своїм клієнтам повний або обмежений обсяг послуг з планування і проведення рекламних кам­паній, а також окремих її заходів, наприклад, Рекламна агенція стоїть між рекламодавцем і засобами масової інформації (якщо рекламна агенція не має своїх засобів масової інформації або не створена та­кими). Вона виконує всі види послуг від імені і коштом своїх клієн­тів — рекламодавців. Вона має перед рекламодавцями фінансові, юридичні й морально-етичні зобов’язання. Рекламні агенції класифікуються за обсягом наданих послуг (з повним чи обмеженим циклом послуг), за їх видами (універсальні чи спеціалізовані), за територіальною ознакою (місцеві, регіональні, міжнародні) тощо.
Асоціацію рекламодавців створено і в Україні. Вона має на меті:
• упровадження в Україні Міжнародного кодексу рекламної діяльності та вихід українських рекламодавців на міжнародний ринок реклами;
• сертифікацію учасників асоціації та формування іміджу високопрофесійної реклами в Україні;
• класифікацію спільної діяльності учасників асоціації, об’єднання зусиль у творчій, науковій, правовій, соціальній сферах;
• кооперацію членів асоціації для виконання великих комплексних замовлень.
Реклама — це складне мистецтво, тому нею повинні займатися професіонали, які можуть виконувати свою роботу на професійному (з погляду світових вимог) рівні. У конкуренції з вітчизняними і за­кордонними рекламними фірмами виграє та рекламна агенція, яка має у своєму розпорядженні творчих працівників, а не слухняних, але посередніх виконавців.
Значення рекламних агенцій у створенні окремих рекламних звернень і, особливо, у проведенні комплексних рекламних кампаній окремих рекламодавців — виробників чи посередників — є дуже великим.
Рекламні агенції щоденно мають справу з широким колом маркетингових ситуацій. Це дає їм можливість глибшого розу­міння загальної і окремої стратегії поведінки на споживацьких ринках України, необхідні навички й компетентність. У свою чергу, це забезпечує вищу якість рекламних звернень і вищу їх ефективність, ніж тоді, коли їх розробляють і виготовляють самі рекламодавці.
Агенції є незалежними організаціями. Це уможливлює погляд на проблеми рекламодавців збоку, тобто більш об’єктивно. Тим самим послаблюються такі негативні моменти, як залежність від смаків окремих керівників, неправильні установки (ідеї, теми) тощо.
Як правило, рекламні агенції мають добре налагоджені стосунки із засобами масової інформації. Вони мають можливість стабільно і своєчасно закупати у них час і місце для розміщення реклами (якщо агенції мають власну базу чи створені при видавництвах — проблема вирішується ще простіше). Співробітництво із рекламною аген­цією дає змогу рекламодавцю оперативно вирішувати ті питання, які постають перед ним, економити гроші й час.
Звернення до рекламної агенції (особливо коли вона виконує весь комплекс рекламних послуг) забезпечує системний підхід до рекламної діяльності, що значно підвищує її ефективність.
В Україні нині діє близько тисячі підприємств, що займаються рекламуванням. Це рекламно-поліграфічні, редакційно-виконавчі фірми, а також видавничо-поліграфічні комплекси.
Коли ціноутворення виходить з витрат, рекламна агенція кори­стується двома видами калькуляції: прогресивною калькуляцією, коли ціна розраховується на підставі виробничих витрат і повніс­тю або частково перекриває ці витрати, та методом зворотної калькуляції, коли за вихідну точку розрахунку беруть середню ці­ну рекламної послуги на ринку послуг або в окремих провідних рекламних агенціях.
Процес створення та виготовлення рекламного звернення ду­же схожий на процес створення й виготовлення самого продукту, що рекламується. За кожним рекламним зверненням стоять сотні рішень багатьох людей у рекламних агенціях і за їхніми межами. На карту ставляться всі капітальні вкладення на дослідження, конструювання (розробку) й виготовлення нового товару або на збереження рівня збуту того, що рекламується.
Рекламне звернення — це засіб, через який трансформуються цілі рекламодавця.
Процес створення й виготовлення рекламного звернення склада­ється з двох етапів — створення та виробництва (виготовлення). Ді­яльність, яка зв’язана зі стадією творчості (створення тексту рекла­много звернення), проходить в основному в рамках рекламних агенцій. Уся інша діяльність, зв’язана із виробництвом, майже зав­жди виконується зовнішніми організаціями.
Рекламне звернення, яке вважається готовим для передачі на поліграфічне виробництво, має назву макета. Тоді, коли йдеться про майбутній рекламний фільм (ролик, кліп), макет називають сценарієм. Виробництво друкованої рекламної продукції передба­чає необхідність використання поліграфічної технології, засобів образотворчого мистецтва, а тому необхідне залучення спеціаліс­тів у галузі поліграфії, графіки, комп’ютерної графіки. Виробниц­тво радіо- і телепрограм, особливо телереклами, передбачає кори­стування послугами аудіо- та відеостудій, виробничих майстерень (цехів), комп’ютерних груп тощо.
Роботою творчого відділу рекламної агенції є опрацювання різ­номанітних ідей щодо рекламування та наступний відбір одного чи кількох варіантів, які потім запускаються у виробництво.
Стадія створення рекламного звернення об’єднує відповідні тво­рчі процеси: написання тексту, ілюстрування й виготовлення попе­реднього або кінцевого варіанта рекламного звернення (макета). Вона закінчується затвердженням макета клієнтом (рекламодавцем) і вибором носія.
Американські спеціалісти з реклами вважають, що процес твор­чості відбувається за такими етапами:
• пошуки факту (визначення проблеми, збирання й аналіз відпо­відних даних);
• пошуки ідеї (продумування пробних ідей як можливих варі­антів);
• опрацювання ідеї (відбір варіантів, додавання інших, комбіну­вання в різних поєднаннях тощо).
Відтак творча група має заглибитися у справи рекламодавця й мати стільки інформації про нього, його продукцію, цільову ауди­торію (її потреби, мотивації, бажання), скільки можна зібрати. Ця група повинна мати доступ до даних досліджень споживчого попиту.
Важливе значення мають безпосередні зустрічі з аудиторією споживачів, коли необхідно визначити, чому той чи той покупець робить ту чи ту покупку, вибирає той, а не інший товар, що «змушує» його взагалі щось купувати або чимось цікавитися.
Опитування цільової групи — це ще один засіб, який допомагає розробити корисні ідеї або придумати відповідний текст, що його можна використати для реклами.
На стадії збирання фактів відбувається також ретельне обгово­рення цілей реклами. Цілі дають вихідну точку для творчого проце­су, водночас утримуючи його в межах реального. Творча група мо­же наперед узяти до уваги обмеження, які накладають конкретні цілі, хоч би на перших етапах розробки рекламної кампанії. Проте іноді вирішення складних проблем приходить тоді, коли розширю­ються рамки проблеми. Отже, ціль не може бути «залізним» обмеж­ником. Це скоріше дороговказ, який є результатом творчості, емпі­ричних досліджень і управлінського досвіду.
На цій стадії треба обов’язково передбачити час на засвоєння й «виношування» ідеї. Найкращі ідеї, як правило, виникають після та­кого засвоювання й осмислювання фактів.
Розробка ідеї — це ядро творчого процесу. Головне — це розро­бити якомога більшу кількість ідей для наступного відбору, не до­пускаючи стримування процесу, а також якомога точніше уявити, чого саме ми хочемо.
Види рекламних телефільмів, побудованих на основі спеціаль­них ефектів, фантазій, сатири або гумору, є в основному емоційни­ми за орієнтацією. Спеціальні ефекти можуть застосовуватись для пробудження страху, сексуальних почуттів тощо. Увага тут зосере­джується не на людях, а тільки на ефектах. Тобто головним є саме повідомлення, а не джерело, а основною метою — пробудження по­чуттів та відчуттів, тих, зрозуміло, які матимуть добрі наслідки для предмета, який рекламується.
Головна вимога до рекламного звернення — воно має бути прос­тим, чітким і не перевантаженим другорядними подробицями. Цей принцип поширюється і на мову рекламних звернень. Надто складна мова навряд чи примусить глядача (читача) витрачати час на її роз­шифровування. Слід завжди пам’ятати, що рекламне звернення створюється для людей, а не для описування виробу чи торгової ма­рки. Стиль звернення не рекомендується суттєво змінювати для ре­кламування того самого продукту.
Коли використовується радіо, необхідно враховувати такі чотири фактори: по-перше, повторювати рекламне звернення якомога час­тіше, по-друге, називати марку на початку передачі, по-третє, пов­торювати назву марки якомога частіше і, по-четверте, давати рекла­мне звернення на початку програми.
Коли створено макет або сценарій, необхідно його погодити з рекламодавцем. Тут завжди є небезпека, що він його оцінить суб’єктивно і втручатиметься у творчий процес. Коли таке трапля­ється, найліпше піти на компроміс: обговорення спрямувати на з’ясування питань, наскільки рекламне звернення відповідає цілям рекламодавця.
На цій стадії також необхідно вибрати виконавців. Кожна рек­ламна агенція повинна мати широке коло виконавців, яких вона вже знає, яким довіряє і для яких готує макет. В Україні значна кількість рекламних агенцій має друкарні або діє при видавництвах.
Про виробництво друкованої реклами ми вже говорили. Додамо тільки, що використання комп’ютерного набору й комп’ютерної графіки зробило справжній переворот у цій галузі поліграфії, майже безмежно розширивши її можливості.
Найбільшого розвитку реклама як творчість набула у США. Розвиток виробничої сфери та потреби належного обслугову­вання цієї сфери зумовили після другої світової війни значне зрос­тання обсягів і форм рекламного обслуговування.
Значний розвиток рекламного бізнесу потребував нових підхо­дів, нових ідей, нових людей. Такі люди з’явилися і створили науко­ву базу рекламного процесу, зробили його творчістю, навіть мис­тецтвом. Це відбулося у 50 — 60 роках XX століття, коли почали творити такі яскраві особистості рекламного бізнесу, як Девід Огілві, Лео Бернет та інші. Ці видатні діячі справляли великий вплив на рекламу протягом другої половини XX століття.
Рекламна кампанія — це розробка рекламного звернення і план його показу. Ефективна, успішна рекламна кампанія — це поєднан­ня влучного рекламного звернення і правильного вибору засобів ма­сової інформації.
Кваліфіковано планувати рекламну кампанію можуть тільки про­фесіонали, які працюють у спеціалізованих рекламних агентствах.
Процес проведення рекламної кампанії можна розділити на чо­тири блоки:
1. Оформлення замовлення на проведення рекламної кампанії.
2. Стратегічне планування рекламної кампанії.
3. Тактичні рішення.
4. Оперативна робота.
На першому етапі необхідно отримати замовлення й визначити його можливий ефект.
Цілі рекламної кампанії можуть бути економічними та комуні­кативними. До економічних належать такі, як збільшення збуту продукту й отримання додаткового прибутку, до комунікативних — виникнення переваг, поява інтересу й намірів, збільшення знань про рекламодавця і його продукт, зміна іміджу в певному напрямі (омолодження, модернізація, виокремлення з інших тощо).
Асигнування на проведення рекламної кампанії розраховуються за різною методикою, яку обов’язково погоджують із замовником. При цьому беруть до уваги як позитивні, так і негативні сторони ок­ремих методів.
Вибір носіїв реклами — один із найвідповідальніших моментів планування рекламної кампанії, тому що носії самі мають імідж, а отже, впливають на імідж рекламодавця і його продукту. Крім того, необхідно співвідносити завдання і масштаби рекламної кампанії з витратами на неї, а також визначити, які засоби масової інформації підходять для комунікації з відповідною цільовою аудиторією. Ба­жано розробити кілька варіантів використання різних носіїв, теоре­тично визначити їх ефективність і підтвердити її тестуванням, щоб визначити найкращий. Подальший аналіз результатів дає змогу з’ясувати причини невдач і розробити заходи для їх усунення ще в період розробки рекламної кампанії, тобто до початку показу рек­ламного звернення цільовій аудиторії.
Блок тактичних рішень передбачає такі етапи:
1. Визначення завдань поточного планування рекламної кампанії.
2. Визначення жанрів і форм рекламного звернення.
3. Розробка рекламного звернення (макета).
4. Узгодження макета із замовником.
5. Розробка бізнес-плану проведення кампанії з урахуванням носіїв і напрямків рекламної діяльності.
6. Уточнення бюджету асигнувань на проведення рекламної кампанії.
7. Погодження кінцевого варіанта бюджету із замовником.
Завдання поточного планування рекламної кампанії залежать від багатьох факторів, які впливають на маркетинг продукту. Сюди мо­жна віднести: формування в покупця певного рівня знань про даний товар (фірму) через імідж-рекламу товару, який вже давно на ринку, а також спонукання покупців звернутися за даним товаром і нама­гання зробити даного клієнта постійним покупцем даного товару за допомогою стимулюючої реклами.
Рекламна агенція має визначитися відносно жанру та форми ре­кламного звернення. З ними одразу ж стикається глядач (читач, слу­хач). У них знаходить відображення процес так званого кодування інформації, що міститься в рекламному зверненні і яку рекламода­вець (а значить, і рекламна агенція) намагається донести до цільової аудиторії.
Крім тих методів, що про них ми вже говорили, можна використати методи підтвердження, спростування, так звані щеплення тощо. Можна звертатися характерних рис, звичаїв, нави­чок даної групи або системи, вдаватися до пафосу (почуттів), звер­татися до логіки.
Розробляючи текст і сценарій, рекламна агенція має пам’ятати про таке:
1. Необхідно знайти таку тему (ідею) рекламного звернення, щоб вона була підпорядкована цілям маркетингу, розкривала поку­пцям переваги продукту і обґрунтовувала їх, а також пропонувала щось насправді якісне.
2. Рекламне звернення не повинно бути дидактичним, набридли­вим, а має відзначатися винахідливістю й новизною.
3. Важливо точно сформулювати передовсім заголовки й підза­головки (проста мова, загальнодоступні терміни й вислови). Рекла­мні речення мають бути короткими. Як правило, речення в реклам­ному зверненні складається з 10 — 11 слів (пересічний громадянин не в змозі одним поглядом охопити все речення, якщо у ньому більше слів, використовуються складні граматичні звороти тощо).
4. У рекламному зверненні необхідно максимально використати ілюстрації. Велика кількість інформації завжди спричиняє проблеми з її сприйманням та розумовою обробкою. Потенційний покупець реа­гує на надлишок інформації, просто відмовляючись її сприймати. Ось чому рекламна агенція мусить зменшувати пряме інформаційне наван­таження, вдаючися до використання графіків, піктограм, ілюстрацій. Вони можуть замінити значний обсяг прямої інформації, сприймати­муться краще, ніж інші елементи рекламного звернення, і сильніше впливатимуть на поведінку покупця. Ілюстрації треба розробити й роз­містити так, щоб зосередити увагу на ключовій інформації.
5. Необхідно враховувати особливості читання тексту. Швид­кість читання і сприймання його залежить від друкарських особли­востей (розмір літер і відстань між ними, структура тексту, кількість і порядок слів та рядків тощо).
6. Не можна використовувати в тексті заперечні слова та звороти.
7. Ілюстрації можна використовувати як основний засіб для при­вертання уваги. Але між ілюстрацією та об’єктом рекламного звер­нення має існувати настільки тісний зв’язок, щоб його можна було пояснити буквально одним-двома словами.
8. Користуватися послугами «знаменитостей» дуже бажано, оскільки вони привертають увагу до рекламного звернення. Але необ­хідно знати міру, бо в іншому разі в пам’яті глядача (читача) може залишитися тільки знайоме обличчя якоїсь «зірки».
9. Рекламне звернення треба давати з позначками «новинка», «вперше» тощо, а також у певному обрамленні (рамка, коло, віньєт­ка), тоді вони привертають увагу значно більше, ніж спрощені об’яви.
10. Можна користуватися для створення рекламного звернення гумористичними й сексуальними мотивами, але дуже обережно, щоб вони не відвертали увагу від основної ідеї звернення.
11. Необхідно використовувати метод «стиснення часу». Він дає змогу не тільки економити гроші, а й збільшити швидкість надання інформації за звичайної швидкості мови диктора у кадрі.
Цим, звичайно, не вичерпуються всі рекомендації щодо напи­сання текстової частини рекламного звернення, але цього досить для зрозуміння елементарних принципів роботи текстовиків рекла­мних агенцій.
Як уже було сказано, американський учений Лассвел розробив загальну комунікативну модель, яка складається з таких чотирьох елементів: комунікатора, звернення, носія звернення та того, хто сприймає звернення, — реципієнта (покупець, споживач). Тобто, у цій моделі беруть участь: рекламодавець (комунікатор), рекламна агенція, засоби масової інформації (носій звернення) та цільова аудиторія (реципієнт).
Кожний учасник рекламного бізнесу якось впливає на загальний ефект рекламної кампанії. Тому останній є похідним від якості всієї низки рекламних дій співучасників.
1. Реклама продуктів харчування. Вивчіть вашого покупця. Ваші смаки й смаки споживачів — це не те саме. Розкажіть про використан­ня товару, що рекламується, не забуваючи нагадати про його смакові якості. Покажіть сам продукт, покажіть його апетитно, смачно. Нехай глядач почує, як смажиться м’ясо, як ллється кава. Покажіть індивіду­альність вашого товару. Якщо у нього є якісь реальні характерні риси, максимально використайте їх у рекламі. Кулінарні рецепти активізують сприйняття рекламного звернення. У друкованій рекламі не розміщуйте рецепти всередині тексту та не друкуйте їх на кольоровому тлі.
2. Промислова реклама. Необхідно залучити до роботи професіоналів високого класу. Промислова реклама складніша за рекламу споживчих товарів. Вона потребує ґрунтовних доказів. Споживач повинен знати, чим відрізняється товар, що рекламується, від анало­гічних, наскільки він є ліпшим за ті, котрі себе вже зарекомендували на ринку. Покажіть, що може ваш товар, експериментуйте з ним. Якщо ви продаєте техніку, наведіть технічні дані. Промисловці ба­жають знати ці дані, але такі тексти привертатимуть увагу й тих, кому вони зараз не потрібні (проста цікавість чи інтерес на майбутнє).
3. Фінансова реклама. Працюйте так, щоб породити довіру. Для фінансової реклами атмосфера довіри є найважливішою, тому що фінансові послуги дають відчутний ефект лише протягом певного часу користування ними. Демонструйте стабільність. Знайдіть на роль демонстратора людину, якій довіряють. Люди прихильні до компаній, які завжди кажуть правду. Будьте обережні з гумором та жартами (гроші — серйозний бізнес). Не породжуйте в людей ані тіні сумніву у вашій об’єктивності. Надайте рекламному зверненню вигляду методичного посібника, щоб у центрі уваги була фінансова послуга. Сміливо називайте ціни. Не думайте, що це відштовхує. Чі­тко визначені ціни, навіть високі, збільшують інтерес до рекламного звернення. Повторюйте вдалі знахідки. Іноді глибоке сприйняття рекламного звернення починається тільки з десятого показу.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.