РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Податковий облік

Тема 4. ОБЛІК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК.

4.5. ОБЛІК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК.Згідно з Планом рахунків №291 від 30.11.99 р. податок на прибуток обліковується на активному рахунку № 98 "Податок на прибуток". На дебеті цього рахунку ведеться облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій (нарахована сума податку на прибуток), на кредиті - списання на зменшення фінансових результатів діяльності підприємства в кореспонденції з дебетом рахунку № 79 "Фінансові результати".
Рахунок № 98 "Податок на прибуток" має такі субрахунки:
№ 981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності";
№ 982 "Податок на прибуток від надзвичайних подій".
Облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, що визначається від прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для потреб оподаткування) ведеться на субрахунку № 981 без зменшення на суму податку на прибуток, внаслідок обчислення податку на прибуток від алгебраїчної суми прибутку від звичайної діяльності та збитку від надзвичайних подій (згорнутий результат).
Поточні зобов'язання підприємства по податках і платежах відображаються на рахунку № 64 "Розрахунки за податками й платежами", який має такі субрахунки:
№ 641 "Розрахунки за податками";
№ 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами";
№ 643 "Податкові зобов'язання";
№ 644 "Податковий кредит".
На кредиті рахунку № 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображаються нараховані платежі до бюджету, на дебеті - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.
На субрахунку № 641 "Розрахунки за податками" ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість, інші податки).
На субрахунку № 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведеться облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які стягують відповідно до чинного законодавства та облік який не ведеться на рахунку № 65 "Розрахунки зі страхування".
На субрахунку № 643 "Податкові зобов'язання" ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню).
На субрахунку № 644 "Податковий кредит" ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство має право зменшити податкове зобов'язання.
Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться за їх видами.
Збитки від надзвичайних подій відображаються у Звіті про фінансові результати за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків.
Приклад. Підприємство отримало прибуток від звичайної діяльності 1 500 тис. грн., але збитки від надзвичайних подій становлять 300 тис. грн. Таким чином, реальний прибуток становить 1 200 тис. грн. Ставка податку на прибуток - 25%.
Запис в обліку.
1. Сума податку на прибуток від звичайної діяльності:
(1 200 000 х 0,25 = 300 000);
Дебет субрахунку № 981" Податок на прибуток від звичайної діяльності" - 300 тис. грн.
Кредит субрахунку № 641 "Розрахунки за податками" -300 тис. грн.
2. Податок на прибуток при одержанні прибутку від надзвичайних подій:
Дебет субрахунку № 982 "Податок на прибуток від надзвичайних подій" - 75 000 грн.
Кредит субрахунку № 641 "Розрахунки за податками" -75 000 грн.
Проведення 2 можливе за наявності прибутку від надзвичайної діяльності або якщо сума збитку від звичайної діяльності менша від суми прибутку від надзвичайних подій.
Рахунок № 98 "Податки на прибуток" закривається списанням суми на рахунок № 79 "Фінансові результати".
Дебет рахунку № 79 "Фінансові результати" Кредит рахунку № 98 "Податок на прибуток".
У Плані рахунків бухгалтерського обліку рахунок № 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" призначений не для сум податкової заборгованості, термін сплати яких відстрочено згідно із законодавством, а для відображення тимчасової різниці в сумі податку на прибуток, яка виникає внаслідок неспівпадання суми прибутку за даними бухгалтерського обліку та прибутку, який є об'єктом оподаткування.
Цей рахунок тісно пов'язаний з рахунком № 17 "Відстрочені податкові активи" та № 98 "Податок на прибуток".
Приклад. У першому кварталі 2004 р. підприємство отримало дохід від реалізації в сумі 250 тис. грн. та аванси від покупців в сумі 40 тис. грн.
У другому кварталі дохід від реалізації становив 300 тис. грн. (в т.ч. у рахунок авансів, отриманих у першому кварталі), а аванс, сплачений постачальником - 50 тис. грн.
Для спрощення абстрагуємось від інших доходів і витрат. У цьому випадку податок на прибуток, що підлягав сплаті в першому кварталі за ставкою 25%, дорівнює 72,5 тис. грн. (250 + 40 х 25%), але обліковий податок на прибуток дорівнює лише 62,5 тис. грн. (250 х 25%).
Таким чином, виникає відстрочений податковий актив у сумі 10 тис. грн. (72,5 - 62,5), який становив оподаткований прибуток у другому кварталі 2004 р.
Запис в обліку:
Дебет рахунку № 98 "Податок на прибуток" - 62,5 тис. грн.
Дебет рахунку № 17 "Відстрочені податкові активи" -10 тис. грн.
Кредит рахунку № 64 "Розрахунки за податковими платежами" - 72,5 тис. грн.
У другому кварталі 2004 р. податок на прибуток, що підлягав сплаті становив 52,5 тис. грн. (300 - 40 - 50) х 25%), але на витрати другого кварталу мали віднести 75 тис. грн. (300 х 25%). Тому бухгалтерський запис має такий вигляд:
Дебет рахунку № 98 "Податок на прибуток" - 75 тис. грн.
Кредит рахунку № 64 "Розрахунки за податками й платежами"
- 52,5 тис. грн.
Кредит рахунку № 17 "Відстрочені податкові активи"
- 10 тис. грн.
Кредит рахунку № 54 "Відстроченні податкові зобов'язання"
- 12,5 тис. грн.
Такий підхід до обліку податків на прибуток передбачений Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО) 12 "Податки на прибуток" (національний П(С)БУ 17 "Податок на прибуток").
Нижче наведено схематичні проведення з рахунком № 98 "Податок на прибуток"
Дебет Рахунок № 98 "Податок на прибуток" Кредит
Кредит рахунків:
Дебет рахунків:
№ 17 'Відстрочені податкові
№ 17 'Відстрочені податкові
активи"
активи"
№ 54 'Відстрочені податкові
№ 54 'Відстрочені податкові
зобов'язання"
зобов'язання"
№ 64 "Розрахунки за податками
№ 64 'Розрахунки за податками
й платежами"
й платежами"
№ 79 "Фінансові результати"
№ 79 "Фінансові результати" 
 
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.