РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Податковий облік

Тема 9. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА.

9.5. ЗВІТ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА.Починаючи з 1 кварталу 2003 р. суб'єкти малого підприємництва, які сплачують єдиний податок (6%-вий та 10%-вий) подають до органів податкової служби Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - замість двох форм звітності.

Порядок складання розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою затверджено наказом Державної податкової адміністрації України №98 від 28.02.2003 р.; зареєстровано в Міністерстві юстиції України за №221/7542 від 19 березня 2003 р.

Розрахунок про сплату єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою, складений за результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал), суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи подають до 20 числа місяця, що наступає за звітним (податковим) періодом до органу державної податкової служби.

При заповненні (код рядка 1) показника "Середньооблікова чисельність працюючих (чол.) враховуються усі правники суб'єкта малого підприємництва, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представниців, філіалів, відділень та інших відокремлених підрозлів.

У показнику (код рядка 2) "Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору" відображається сума коштів, отримана на поточний рахунок в національній валюті (дебет субрахунку №311) або в касу суб'єкта малого підприємництва (дебет субрахунку №301 "Каса в національній валюті").

У показнику (код рядка 3) "Виручка від реалізації основних фондів" відображається виручка, отримана суб'єктом малого підприємства - юридичною особою, у разі здійснення операцій з продажу основних засобів, яка визначається як різниця між сумою, отриманою від реалізації цих основних засобів, та їх залишковою вартістю (балансовою) на момент продажу.

У показнику (код рядка 4) «Усього виручка від реалізації» відображається загальна сума коштів (рядок 2 + рядок 3), отримана на поточний рахунок в національній валюті (дебет субрахунку №311) або в касу субєкта малого підприємництва (дебет субрахунку № 301) з урахуванням коштів отриманих від реалізації основних засобів.

У показнику (код рядка 5) “Сума єдиного податку за ставкою” () % відображається сума єдиного податку, яку необхідно субєкту малого підприємництва – юридичною особою сплатити не пізніше 20 числа місяцю. Що наступає за звітним (податковим) періодом:

-         6% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору в разі сплати ПДВ;

-         10 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за вийнятком акцизного збору, у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

У рядку 5 “Розрахунку” платник самостійно показує обрану ставку єдиного податку. Розрахунок складають тільки наростаючим підсумком (місячних та кваральних данних окремо не виводять).

У показнику (код рядка 6) “Внески, нараховані на суму дивідендів” відображається сума внесків, які платник єдиного податку зобовязаний при виплаті дивідендів нараховувати та сплачувати до бюджету, до якого зараховується єдиний податок. Емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі ставки встановленої у розмірі 25% (встановленої п. 10.1 ст. 1 ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств” зі змінами та доповненнями), нарахованої на суму дивідендів, призначеної для виплати, без зменшення суми такої виплати і суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до / або одночасно із виплатою дивідендів.

Авансовий внесок з податку на прибуток, нарахований на суму дивідендів, не справляється у разі виплати дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих, випущених підприємством, яке нараховує дивіденди, за умови що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному капіталі підприємства – емітента, незалежно від того чи були такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів) чи ні, а також у разі виплат дивідендів на користь інститутів спільного інвестування.

У показнику (код рядка 7) "Сума податкових зовов'язань, нарахована в попередніх звітних періодах з початку року» відображається сума податкових зобов'язань за єдиним податком та внесками, нарахованими в попередніх звітних податкових періодах з початку року (табл. 1).

Показник у рядку 8 «Податкові зобов'язання до сплати» обчислюють наступним методом: спочатку до єдиного податку (ряд.5) додають внески на дивіденди (ряд. 6), що обидва розраховані з початку року, а потім від отриманого результату віднімають суму податкових зобов'язань за попередні звітні періоди (ряд. 7 = ряд. 8 попереднього Розрахунку).

Службова особа ДПІ (ДПА) у нижній частині Розрахунку за результатами перевірки робить відмітку про виявлені або не виявлені порушення (помилки) і складає відповідний акт в разі виявлення порушень.

Податки та збори (внески), що справляються з юридичних осіб -платників єдиного податку наведено у табл. 1.

Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 28.02.2003 р. №98.

Форму Звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи -платника єдиного податку наведено у Додатку 3 до порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 29 жовтня 1999 р. №599 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 28 грудня 2001 р. №521).

Довідку про суми сплати єдиного податку, які збільшують або зменшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах наведено у Додатку до наказу ДПА України від 20 лютого 2002 р. №81 "Щодо затвердження податкового роз'яснення".

Згідно з Додатком до Порядку складання Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва -юридичною особою "Уточняючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку самостійно виправлених помилок.

Таблиця 1.

Податки та збори (внески), що справляються з юридичних осіб — платників єдиного податку

Вид податку (збору)

Нормативний акт, згідно з яким справляється податок

Термін сплати

Термін подання звітності

Пункт документа, що регулює термін: 1) сплати; 2) подання звітності

Єдиний податок

Указ №727/98

Щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця

Щоквартально до 20 числа місяця, шр настає за звітним кварталом

1)п. 3 Указу №727/98; 2) п. 4 Указу № 727/98

Податок на додану вартість

Закон №168/97

Не пізніше 20 числа місяця, шр настає за звітним періодом (місяцем або кварталом)

У разі місячного звітного періоду - протягом наступних 20 календарних днів, шр настають за останнім календарним днем звітного місяця; у разі квартального - протягом 40 календарних днів, шр настають за останнім календарним днем звітного кварталу

1)пп. 7.7.1 Закону №168/97; 2) пп. 4.1.4 Закону №2181

Акцизний збір

Декрет №18-92

Протягом 10 календарних днів, шр на­стають за ос­таннім днем подання звітності*

Щомісячно, не пізніше 20 числа місяця, щр настає за звітним

1)пп. 5.3.1 Закону №2181; 2)пп.4.1.4 Закону №2181

Податок доходів фізичних осіб (утримується з доходів найманих працівників)

Закон №889-ІУ

Податок підлягає сплаті до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом

а) Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (виплаченого), в інтересах платника податку, а також сум утриманих з нього податку - шр-квартально, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу;

б) Інформація про всі випадки отримання заяв платників податку про застосування пільги (ПСП) та заяв про відмову від такої пільги - щорічно у складі річної податкової звітності

1)ст. 18.12. Закону №889-М; 2а) ст. 19.2. Закону №889-М; 26) ст 6.3.2. Закону №889-ІV.

Збір на обов'язкове Державне пенсійне страхування із сум сукупного оподаткову­ваного доходу найманих працівників

Закон № 1058-М

Страхові внески, нара­ховані за відповідний базовий звітний період (місяць), сплачуються не пізніше ніж через 20 ка­лендарних днів із дня закінчення такого періоду.

а) Щомісячно, не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня закінчення звітного місяця, - Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

1)ст. 5 Закон №1058-№, п.9.3.2. Інструкції №21-1; 2) п 9І.5. Інструкції №21-1

Страхові внески у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (утриму­ються з доходів най-маних працівників)

Закон № 2240

Один раз на

місяць -

день, встановлений для одержання в установах банку коштів на оплату праці

Щоквартально, не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним кварталом

1)ст. 23 Закону № 2240; 2) постанова №6

Страхові внески на випадок безробіття (утримуються з доходів найманих працівників)

Закон № 1533

Один раз на місяць в день одержання роботодавцями в установах банків коштів на оплату праці

Щоквартально, не пізніше 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня, 15 січня

1)ст. 17 Закону №1533; 2) пп. 6.7 Інструкції №339

Страхові внески від нещасного випадку на виробництві

Закон № 31105

Щомісячно у день одержання коштів на оплату праці в установах банків

Щоквартально: до 10 квітня, 10 ліпня, до 10 жовтня поточного року; за рік- до 15 січня року, наступного за звітним

1)пп. 4.12 інструкції № 12; 2) пп 7.5 інструкції №12

Податок з власників транспорт­них засобів

Закон № 1963

Щоквартально рівними частинами до 15 числа мі­сяця, що настає за звітним кварталом

Один раз на рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року

1) ст. 5 Закону №1963; 2) пп. 4.1.4. Закону № 2181

Місцеві податки та збори (крім комунального податку та збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі)

Декрет №5693

Перераховуються до місцевих бюджетів у порядку, визначеному радами народних депутатів

Звітність може бути передбачена в порядку, визначеному радами народних депутатів з урахуванням Закону № 2181

1)ст. 19 Декрету № 56-93

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Закон № 587

Протягом 10 календарних днів, шр настають за останнім днем подання звітності

Щомісячно, не пізніше 20 числа місяця, шр настає за звітним

1)ПП. 5.3.1 Закону №2181; 2) пп. 4.1.4 Закону №2181

Збір за забруднення навколишнього

середовища

Закон №1264

Протягом 10 календарних днів, шр настають за останнім днем подання звітності

Щоквартально протягом 40 календарних днів, шр настають за останнім календарним днем звітного кварталу. За рік- протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року

1) пп. 5.3.1

Закону №2181; 2)пп.4.1.4 Закону №2181

Уразі проведення готівкових розрахунків і використання РРО

Закон №1776

-

Щомісячно, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, подається Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій

2) п. 7 ст. Закону №1776

* У деяких випадках (при виробництві та реалізації алкогольних напоїв, тютюнових втробів, а також у разі імпорту акцизний збір сплачується в іншому порядку).


 | ЗМІСТ | © 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.