РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Міжнародний менеджмент

Тема 1. МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС, ЙОГО СУТНІСТЬ, РОЗВИТОК І СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ

1.1. СУТНІСТЬ І ЕВОЛЮЦІЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУВедення міжнародного бізнесу має значні відмінності в порівнянні з веденням бізнесу в рамках країни. Велике значення для успішної діяльності фірми набувають речі, про які національним компаніям не доводиться навіть думати. У зв'язку з цим стає очевидним необхідність ретельного вивчення особливостей ведення і управління міжнародним бізнесом, чим саме і займається міжнародний менеджмент.
 
Міжнародний бізнес можна визначити як ділову взаємодію фірм різних форм власності або їхніх підрозділів, що знаходяться в різних країнах, що має головною метою одержання прибутку за рахунок отримання вигод із переваг ділових міжнародних операцій.
 
«Міжнародний бізнес - це підприємницька діяльність, пов'язана з використанням капіталу в різноманітних формах і переваг підвищеної ділової активності; здійснюється з метою отримання прибутку і поширюється на міжнародну економічну сферу»
Великий економічний словник / під ред. А.Н. Азрилияна. -М. : «Правова культура», 1994. -с. 229
 
Міжнародний бізнес включає будь-які господарські операції, що здійснюються двома і більше країнами. Такі ділові взаємовідносини можуть виникати на рівні як приватних, так і державних організацій. У випадку участі приватних компаній у міжнародному бізнесі господарські операції, як правило, проводяться з метою одержання прибутку. Діяльність фірм, що мають державну форму власності, не завжди орієнтована на прибуток.
 
Основні причини здійснення міжнародного бізнесу:
1) Вихід до нових джерел корисних копалин і сировини;
2) Доступ до нових ринків робочої сили;
3) Прагнення до нових ринків збуту.
 
Характерні риси міжнародного бізнесу:
1) Отримання прибутку відбувається за рахунок використання переваг виходу за межі національних ринків.
2) Підприємства отримують додаткові економічні можливості, що витікають із:
a. Ресурсних особливостей міжнародних ринків;
b. Місткості зарубіжних ринків;
c. Правових особливостей зарубіжних країн;
d. Специфіки міждержавних політичних та економічних взаємовідносин.
3) Внаслідок інтернаціоналізації кожному бізнесу стає максимально доступним глобальний бізнес-сервіс, незалежний від національної належності, орієнтований лише на економічну ефективність.
4) Визначна роль культурного фактора в діяльності міжнародних компаній.
5) Міжнародний бізнес – це система постійно оновлюваних і складно взаємодіючих професійних знань принципово вищого рівня, ніж наявна в будь-якому національному бізнесі.
6) Міжнародний бізнес вбирає в себе найкращі національні зразки, все найкраще у світовій практиці.
7) Принципова відмінність міжнародного бізнесу полягає в оберненій оцінці внутрішньої державної ситуації: негативні тенденції в економіці можуть відкрити додаткові можливості для розвитку міжнародних компаній.
8) На відміну від національної конкуренції, міжнародний бізнес може відчувати підтримку своєї держави у боротьбі з конкурентами в багатьох формах.
9) Інформація – головний стратегічний ресурс міжнародного бізнесу, адаптація – його головна стратегічна зброя.
 
Етапи розвитку міжнародного бізнесу:
1. Комерційна ера (1500-1850 р.р.)
Особливості:
§ пошук особистих вигод, пов'язаних із торгівлею колоніальними товарами в Європі;
§ формування бізнесу-сервісу міжнародного бізнесу (інвестиційного, страхового, інфраструктури);
§ суверенність і незалежність бізнесу в його закордонних операціях;
§ жорстка залежність міжнародного бізнесу від взаємовідносин між країнами;
§ уперше висвітлені ключові питання міжнародного менеджменту
 
Основні питання управління міжнародним бізнесом:
§ оцінка доцільності і потенційних вигод (втрат) від перенесення підприємницької активності за національні межі;
§ виявлення чинників, від котрих реально залежить прийняття такого роду рішень;
§ ступінь залежності дій і рішень від державної політики;
§ виявлення й оцінка чинників, що впливають на ведення бізнесу за рубежем в інтересах забезпечення прибутковості і безпеки.
 
2. Ера експансії (1850 - 1914 р.р.)
Особливості:
§ переорієнтація міжнародного бізнесу з вивозу екзотичних товарів на видобуток сировини і систематичне плантаційне господарство в колоніальних регіонах; ріст інвестицій у розвиток виробництва колоніальної продукції;
§ посилення взаємозв'язку бізнесу і державної влади;
§ виникнення міжнародного поділу праці;
 
Основні питання управління міжнародним бізнесом:
§ визначення мотивів існування і розвитку, як-от - використання більш ефективних ресурсів, розширення ринків збуту, нові сфери додаткових фінансових ресурсів, використання вигідних можливостей місцевого законодавства;
§ розробка методів реалізації виявлених мотивів;
§ врахування в діяльності міжнародних компаній місцевих культурних особливостей.
 
3. Ера концесій (1914 -1945 р.р.)
Особливості:
§ Ріст національної самосвідомості колоніальних народів;
§ Загострення суперництва на світових ринках сировини, напівфабрикатів і готових виробів;
§ Інтернаціоналізація використання людських ресурсів;
§ Виявлення переваг і обмежень державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
Основні питання управління міжнародним бізнесом:
§ Розширення функцій і сфери впливу міжнародних компаній;
§ Розвиток організаційної структури міжнародного бізнесу;
§ Боротьба за придбання конкурентних переваг, загострення суперництва;
§ Формування прошарку менеджерів середньої ланки з представників місцевого населення.
 
4. Ера національних держав (1945 -1970 м.м.)
Особливості:
§ Розширення сфери міжнародного бізнесу в зв'язку зі становленням і розвитком нових держав;
§ Ріст міжнародних ринків капіталу, сфери міжнародного аудиту і консалтингу;
§ Формування мультинаціонального бізнесу;
§ Створення і залучення мережі мультинаціонального обслуговування (банки, університети, установи охорони здоров'я і т.д.), що підготувало перехід до ери глобалізації.
 
Основні питання міжнародного менеджменту:
§ Усвідомлення того, що ретельне врахування взаємних вигод – найбільш ефективна стратегія міжнародних відносин;
§ Врахування культури і національних стереотипів поведінки іноземних партнерів дає економічний ефект і створює конкурентні переваги більш високого порядку;
§ Перехід міжнародного бізнесу на якісно новий рівень призводить до поступової заміни управління зовнішньоекономічною діяльністю на міжнародний менеджмент.
 
5. Ера глобалізації (починаючи з 70-х м.м. ХХ в.). Міжнародні економічні зв'язки охопили практично всі країни, що істотно вплинуло на розвиток як національних економік, так і світової економіки в цілому.

 | ЗМІСТ | © 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.