РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Міжнародний менеджмент

Тема 2. Сутність міжнародного менеджменту

2.1. Співвідношення понять менеджмент, світовий менеджмент і міжнародний менеджмент. Менеджмент - це самостійний вид фахової діяльності, спрямований на досягнення в ході будь-якої форми господарювання фірми, що діє в ринкових умовах, визначених намічених цілей шляхом раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів із застосуванням принципів, функцій і методів економічного механізму менеджменту.

 

Принципи менеджменту:

1.           Науковість

2.           Системність

3.           Ієрархічність і зворотна зв'язок

4.           Відповідність прав, обов'язків і відповідальності

5.           Приватна свобода

 

Функції менеджменту:

1.           Планування.

2.           Організація.

3.           Мотивація.

4.           Контроль.

 

Методи менеджменту:

1) Силові

a)           Фізичний примус

b)           правові

2) Економічні

a)           Застосовувані на макро рівні

b)           Застосовувані на мікро рівні

3) Соціально-психологічні методи, що дозволяють менеджеру управляти колективом і кожною окремою людиною з урахуванням його індивідуальних психофізіологічних особливостей.

 

У кожній країні накопичений свій, національний досвід управлінської діяльності, що має свої специфічні риси і національні особливості.

Сукупність всіх управлінських систем розвитку суспільного виробництва, що функціонують у країнах світового співтовариства, весь досвід керування усередині кожної країни і між ними, являє собою систему світового менеджменту.

 

Світовий менеджмент пройшов певну еволюцію у своєму розвитку.

 

 

Еволюція розвитку світового менеджменту

 

№п/п

 Роки

 Цілі

 Характеристика

 Задача

1

 1830-1900

 Випуск товарів першої необхідності

 Немає

 Формування свідомості ринку

2

 1900-1930

 Задоволення споживачів

 Незмінний менеджмент

 Контроль за бюджетом підприємств

3

 1930-1950

 Перехід до загального благоденства

 Змінюється кожні 2-10 років

 Маркетинг, довгострокове планування

4

 1950-1980

 Масовий випуск предметів розкоші

 Часто змінюється

 Стратегічне планування

5

 1980-по н. у

 Задоволення споживачів

 Постійно змінюється

 Стратегічне планування в умовах невизначеності

 

Сучасний менеджмент має розгалужену і складну структуру. Він містить у собі:

1)           Адміністративний менеджмент.

2)           Кадровий менеджмент.

3)           Фінансовий менеджмент.

4)           Інноваційний менеджмент.

5)           Підприємницький менеджмент.

6)           Муніципальний менеджмент.

7)           Менеджмент бізнесу.

8)           Менеджмент людських ресурсів.

9)           Генеральний менеджмент (стратегічний).

10)         Соціальний менеджмент.

11)         Менеджмент маркетингу.

12)         Інформаційний менеджмент.

13)         Міжнародний менеджмент

 

Сучасні тенденції в розвитку світового менеджменту в значній мірі пов'язані з розвитком і поглибленням взаємозв'язків і взаємозалежностей між країнами, із посиленням міжнародного характеру господарської діяльності. Глобалізація світової економіки свідчить про те, що міжнародний бізнес вийшов на якісно новий рівень розвитку й у цій своїй новій якості потребує настільки ж якісно нової системи управління, адекватної вимогам глобальної ефективності бізнесу, що базувалася б на нових підходах глобального мислення менеджерів.

 

Особливості глобального мислення:

1.           Структура глобального мислення включає нове, глобальне бачення проблем, а також припускає нові аналітичні навички і спроможність користуватися новими стратегічними концепціями.

2.           Глобальне сприйняття виходить за рамки національного, міжнаціонального і багато національного світу.

3.           Наявність певних навичок роботи на світовому ринку, формування яких залежить від спроможності переходити від одних видів роботи до інших:

§             аналіз промисловості у світовому масштабі і виявлення найбільше сприятливих місць для реалізації потенційних можливостей фірми;

§             спроможність виявляти головні ринки у світовому масштабі, тобто такі ринки або країни, що по визначених показниках мають ознаки лідерів.

4.           Основна різниця полягає не в обсязі інформації, а в процесах опрацювання наявних даних, у використовуваних системах координат і гаданих кутів зору.

 

У «банк даних» глобального мислення варто включати:

1.           Інформацію про географію світових ринків

2.           Глибокі знання в області всесвітнього економічного розвитку, світової економічної системи, світового бізнесу

3.           Розуміння глобальних тенденцій на політичній арені

 

Етапи формування глобального мислення:

1.           «Внутрішнє» мислення - обмежено рамками окремої території або окремої країни. Воно типово для компаній із великим внутрішнім ринком. Такому типу мислення властиве гарне знання національної культури і сильний вплив так називаного синдрому «винайдено не тут».

2.           Поява менеджерів, що володіють «міжнаціональним» складом розуму, спроможних приймати рішення на рівні двох країн. Такі менеджери, як правило, довго перебували в однієї з закордонних країн. У результаті вони набули деяких корисних навичок по міжнародному бізнесу.

3.           Спеціалісти, що мислять на багатонаціональному рівні. Звичайно це люди, що володіють багатим досвідом в області міжнародного співробітництва декількох країн.

4.           Глобальне сприйняття - виходить за рамки міжнаціонального і багатонаціонального світу. Характеризується уявною рівновіддаленістю від всіх основних ринків. Глобальне мислення формується на основі знань про світ незалежно від кількості відвідуваних країн. Носій глобального мислення може взагалі не їздити по світі, але повинен уміти «бачити» крізь межі окремих територій і країн.

 

Глобальне мислення спеціалістів, що займаються міжнародним бізнесом, є основою формування і розвитку міжнародного менеджменту.

 

Міжнародний менеджмент - це процес застосування управлінських концепцій і інструментів у багатокультурному середовищі й одержання завдяки цьому додаткових переваг і економії часу.

 

Міжнародний менеджмент - це особливий вид менеджменту, головними цілями якого виступають формування, розвиток і використання конкурентних переваг фірми за рахунок можливостей ведення бізнесу в різноманітних країнах і відповідному використанні економічних, соціальних, демографічних, культурних і інших особливостей цих країн і міжкраїнної взаємодії.

 

Завдання міжнародного менеджменту:

1.           Комплексне вивчення, аналіз і оцінка зовнішнього середовища міжнародного бізнесу в інтересах пошуку і реалізації джерел конкурентних переваг фірми.

2.           Поглиблений аналіз і оцінка культурного фонду в кожній країні перебування і використання його можливостей (урахування обмежень) при виробітку стратегічних, тактичних і оперативних рішень по функціонуванню і розвитку фірми як у даній країні, так і в цілому.

3.           Оцінка, вибір і практичне використання організаційних форм, у рамках яких здійснюються закордонні операції фірми, із тим щоб максимізувати ефект використання економічного потенціалу і правових можливостей країн перебування.

4.           Формування і розвиток мультинаціонального колективу фірми і її підрозділів у країні базування й у країнах перебування в інтересах максимального використання особистого потенціалу робітників, можливостей окремих колективів і крос - національних ефектів від їхньої взаємодії усередині фірми.

5.           Пошук, розвиток і ефективне використання різноманітних можливостей бізнес - сервісу, і насамперед у сферах фінансового, технологічного й інформаційного обслуговування економічних операцій.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.