РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бюджетна система - конспект лекцій

Тема 1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ БЮДЖЕТУ

1.3. Склад і структура доходної та видаткової частини.Доходи бюджету це частка централізованих ресурсів держави, які потрібні для виконання нею відповідних функцій.

В Україні, згідно із законодавством, склалась відповідна система доходів державного і місцевих бюджетів, класифікація яких здійснюється за такими ознаками:

1.      Щодо бюджетного устрою:

-         доходи, які надходять до державного бюджету України;

-         доходи, які надходять до місцевих бюджетів;

-         змішані доходи, одна частка яких надходять до державного  бюджету України, а інша – до місцевих бюджетів;

-         відрахування, за рахунок яких формуються позабюджетні фонди.

2.      Щодо джерел сплати:

-         доходи, джерелом яких є ціна товарів (робіт, послуг);

-         доходи, джерелом яких є прибуток чи доход;

3.      Щодо обсягу ставки податків та обов’язкових платежів:

-         пропорційні податки (сплачуються за стабільною ставкою);

-         прогресивні податки (сплачуються за прогресивними ставками);

4.Щодо методу стягнення:

-         прямі податки(сплачуються  безпосередньо з доходу чи прибутку);

-         непрямі податки (включаються до ціни продукції, робіт, послуг)

5.Щодо об’єкта оподаткування:

-         податок на додану вартість;

-         податок на доходи чи прибутки підприємств, організацій усіх форм власності та громадян;

-         податки на майно, землю, природні ресурси.

6. Щодо суб’єкта оподаткування:

-податки, які сплачують підприємства та організації усіх форм власності (юридичні особи);

- податки, які сплачують  громадяни.

Враховуючи порядок розмежування доходів між окремими ланками  бюджетної системи, законодавством України визначено склад доходів які зараховуються до відповідних бюджетів. Так, доходи державного бюджету України формуються за рахунок:

1.Надходжень, що мають бути отримані на загальнодержавні потреби відповідно до законодавства про податки, збори , плати за послуги, що надаються бюджетними установами державної власності, та інших неподаткових доходів разом із дивідендами на державну частку майна:

-         податок на ДВ;

-         акцизний збір з імпортних товарів;

-         податок на прибуток;

-         ввізне мито;

-         збір за спеціальне використання природних ресурсів;

-         збір за забруднення навколишнього природного середовища;

-         консульські збори та ін.

2.Дотації, гранти, дарунки грошима та товарами.

До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів  міжбюджетних трансфертів, належать такі податки і збори:

1)      прибутковий податок з громадян у частині, визначеній статтею 65 БК;

(100% до бюджетів м. Києва та Севастополя; 75%-до  доходів бюджетів міст республ.(в АРК та обласного зн., що справляється  на території цих міст; 25% до доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ.)

2)      державне мито, в частині, що належить МБ;

3)      плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;

4)      плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності;

5)      плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємн.діяльн.(за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів);

6)      єдиний податок для суб’єктів підпр.д-ті, у частині, що належить відповідним  бюджетам.

Доходи бюджету районів формуються за рахунок:

-трансфертів з обласного бюджету;

трансфертів з бюджетів для виконання делегованих повноважень територіальних громад села, селища, міста та територіальних громад за об’єктами, що спільно використовуються.

Видатки з державного бюджету України- це економічні відносини, які виникають у зв’язку з розподілом централізованого фонду грошових коштів держави і його використання за цільовим призначенням.

Значна кількість певних видів видатків обумовлена низкою факторів: природою і функціями держави, рівнем соціально-економічного розвитку країни, адміністративно-територіальним устроєм держави, формами надання бюджетних коштів.

Видатки бюджету поділяються на певні види, які можуть характеризуватися якісного і кількісно.

Якісна ознака видатків характеризує їхнє суспільне призначення, а кількісна  - загальний обсяг.

Ці дві ознаки можуть бути у протиріччі. Так, наприклад, потреби держави, що визначаються  якісною ознакою, часто перевищують кількісну, тобто, суму видатків, яка потрібна для задоволення відповідних потреб держави. Це призводить до негативних наслідків, а саме - до недофінансування видатків, передбачених законом про державний бюджет, зростання зовнішнього та внутрішнього боргу, дефіциту бюджету та інфляції.

Під час кризи фінансові можливості держави обмежені, тому потреби суспільства не відповідають обсягам наданих коштів. Видатки бюджтеу у повному та всебічному обсязі характеризуються тим, яку вони відіграють роль і яке місце посідають у процесах  суспрільного відтворення, яке їхнє соціаьне призначення.

 

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.