РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бюджетна система - конспект лекцій

Тема 2. БЮДЖЕТ ЯК ОСНОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ДЕРЖАВИ

2.2. Склад і структура доходної та видаткової частини.Доходи бюджету це частка централізованих ресурсів держави, які потрібні для виконання нею відповідних функцій.

В Україні, згідно із законодаством, склалась відповідна система доходів державного і місцевих бюджетів, класифікація яких здійснюється за такими ознаками:

1.      Щодо бюджетного устрою:

-         доходи, які надходять до державного бюджету України;

-         доходи, які надходять до місцевих бюджетів;

-         змішані доходи, одна частка яких надходять до державного  бюджету України, а інша – до місцевих бюджетів;

-         відрахування, за рахунок яких формуються позабюджетні фонди.

2.      Щодо джерел сплати:

-         доходи, джерелом яких є ціна товарів (робіт, послуг);

-         доходи, джерелом яких є прибуток чи доход;

3.      Щодо обсягу ставки податків та обов’язкових платежів:

-         пропорційні податки (сплачуються за стабільною ствкою);

-         прогресивні подакти (сплачуються за прогресивними ствками);

4.Щодо методу стягнення:

-         прямі податки(сплачуються  безпосередньо з доходу чи прибутку);

-         непрямі податки (включаються до ціни прподукції, робіт, послуг)

5.Щодо об’єкта оподаткування:

-         податок на додану вартість;

-         податок на доходи чи прибутки підприємств, організацій усіх форм власності та громадян;

-         податки на майно, землю, природні ресурси.

6. Щодо суб’єкта оподаткування:

-податки, які сплачують підприємства та організації усіх форм власності (юридичні особи);

- податки, які сплачують  громадяни.

Враховуючи порядок розмежування доходів між окремими ланками  бюджетної системи, законодавством України визначено склад доходів які зараховуються до відповідних бюджетів.

Так, доходи державного бюджету України формуються за рахунок:

1.Надходжень, що мають бути отримані на загальнодержавні потреби відповідно до законодавства про податки, збори , плати за послуги, що надаються бюджетними установами державної власноті, та інших неподаткових доходів разом із дивідендами на державну частку майна:

-         податок на ДВ;

-         акцизний збір з імпортних товарів;

-         податок на прибуток;

-         ввізне мито;

-         збір за спеціальне виккористання природних ресурсів;

-         збір за забруднення навколишнього природного середовища;

-         консульські збори та ін.

2.Дотації, гранти, дарунки грошима та товарами.

До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів  міжбюджетних трансфертів, належать такі податки і збори:

1)      прибутковий податок з громадян у частині, визначеній статтею 65 БК;

(100% до бюджетів м.Києва та Севастополя; 75%-до  доходів бюджетів міст республ.(в АРК та обласного зн., що справляється  на території цих міст; 25% до доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ.)

2)                 державне мито, в частині, що належить МБ;

3)                 плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;

4)                 плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності;

5)                 плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємн.діяльн.(за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів);

6)                 єдиний податок для суб’єктів підпр.д-ті, у частині, що належить відповідним  бюджетам.

Доходи бюджету районів формуються за рахунок:

-трансфертів з обласного бюджету;

трансфертів з бюджетів для виконання делегованих повноважень територіальних громад села, селища, міста та територіальних громад за об’єктами, що спільно використовуються.

Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів:

·                       місцеві податки і збори;

·                       100% плати за землю для  бюджетів міст Києва та Севастополя. 75% для бюджетів міст республіканського АРК та міст обласного значення; 60% для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань;

·        податок з власників транспортних засобів, що зараховується до відповідного бюджету;

·        надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;

·        податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

·        надходження дивідендів, що є у власності відповідної території;

·        фіксований с/г податок;

·        плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комун.власності;

·        надходження від місцевих грошово-речових лотерей;

·        податок на прибуток підприємств комун.власності;

·        платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення.

Видатки з державного бюджету України - це економічні відносини, які виникають у зв’язку з розподілом централізованого фонду грошових коштів держави і його використання за цільовим призначенням.

Значна кількість певних видів видатків обумовлена низкою факторів: природою і функціями держави, рівнем соціально-економічного розвитку країни, адміністративно-територіальним устроєм держави, формами надання бюджетних коштів.

Склад і структура видатків бюджету України:

1.Державне управління.

2.Судова влада.

3.Міжнародна діяльність.

4.Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу.

5.Національна оборона.

1.      Правоохоронна діяльність.

2.      Освіта.

3.      Охорона здоров’я

4.      Соціальний захист і соціальне забезпечення.

5.      Житлово-комунальне господарство.

6.      Культура і мистецтво.

7.      Засоби масової інформації

8.      Фізична культура і спорт.

9.      Промисловість і енергетика.

10.  Будівництво

11.  С/г, лісове господарство, рибальство та мисливство.

12.  Транспорт, шляхове господарство, зв’язок. Телекомунікації та інформатика.

Та інші ...

Видатки бюджету поділяються на певні види, які можуть характеризуватися якісно і кількісно.

Якісна ознака видатків характеризує їхнє суспільне призначення, а кількісна  - загальний обсяг.

Ці дві ознаки можуть бути у протиріччі. Так, наприклад, потреби держави, що визначаються  якісною ознакою, часто перевищують кількісну, тобто, суму видатків, яка потрібна для задоволення відповідних потреб держави. Це призводить до негативних наслідікв, а саме- до недофінансування видатків, передбачених законом про державний бюджет, зростання зовнішнього та внутрішнього боргу, дефіциту бюджету та інфляції.

Під час кризи фінансові можливості держави обмежені, тому потреби суспільства не відповідають обсягам наданих коштів. Видатки бюджтеу у повному та всебічному обсязі характеризуються тим, яку вони відіграють роль і яке місце посідають у процесах  суспрільного відтворення, яке їхнє соціальне призначення.

 

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.