РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бюджетна система - конспект лекцій

Тема 8. ФІНАНСУВАННЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

8.3. Витрати на народне господарство та джерела їх фінансування. Бюджетні інвестиції, їх види. Капітальні вкладення і джерела їх фінансування.Видатки бюджету на економічну діяльність включають такі форми фінансування:
· капіталовкладення;
· операційні витрати;
· кредити і дотації.
Фінансування капіталовкладень може здійснюватись за двома напрямами:
А) у відомчому розрізі;
Б)у розрізі інвестиційних проектів.
Галузевий підхід полягає в тому, що загальна сума виділених бюджетом капіталовкладень направляється міністерствам і відомствам, які в свою чергу, розподіляють цю суму між підприємствами та організаціями.
Цей підхід є основним в Україні, хоча має недолік-розпорошення коштів.
Фінансування інвестиційних проектів навпаки дозволяє концентрувати ресурси на реалізації основних завдань.
Обсяг капіталовкладень, що фінансуються з бюджету, визначається двома чинниками:
* Можливостями бюджету;
* Наявністю необхідних та ефективних проектів
* Виділення з бюджету фінансування на капіталовкладення на даний час не має ніякої нормативної бази.(тобто планування капіталовкладень йде від досягнутого рівня, а не від потреб).
В основу механізму виділення коштів на капіталовкладення лежать потреби у забезпеченні темпів економічного зростання (приріст ВВП).
Операційні витрати, які являють собою видатки бюджету на утримання виробничої інфраструктури, включають:
Фінансування геолого-розвідувальних робіт;
Фінансування лісового і водного господарства;
Землевпорядкувальні роботи;
Заходи по боротьбі зі шкідниками рослин, хворобами тварин, епідеміями.;
Утримання насіннєвих станцій і племінних господарств.
Основними напрямами підтримки малого підприємництва:
- фінансова підтримка інноваційних проектів;
- запровадження спрощеної системи оподаткування;
- удосконалення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів та суб’єктів малого підприємництва;
- формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва.
 Джерела фінансування видатків.
· Бюджетні інвестиційні асигнування;
Це – вкладання коштів у визначенні об’єкти і проекти з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. Вони є капітальними вкладеннями в розвиток виробництва чи соціальну сферу.
· Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, населення.
 Інвестиціями є - всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект.
Такими цінностями можуть бути:
- кошти, цільові банківські вклади, паї, акції, та інші цінні папери;
- рухоме та нерухоме майно(будинки, споруди, устаткування);
- майнові права, що виплачуються з авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності;
- сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих (“ноу-хау”);
- права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові цінності;
Джерела фінансування інвестиційної діяльності.
Інвестиційна діяльність може здійснюватись за рахунок:
- коштів державного бюджету України;
- кошти місцевих бюджетів;
- власні кошти спеціалізованих державних і комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ;
- власні чи запозичені кошти суб’єктів інноваційної діяльності;
- власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха, грошові нагромадження і заощадження громадян, юридичних осіб);
- позичкових фінансових коштів інвестора (облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити);
- залучених фінансових коштів інвестора (кошти, одержані від продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб);
- безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств , громадян.
Форми державного регулювання інвестиційної діяльності.
Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності і контроль за її здійсненням усіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності.
Управління державними інвестиціями здійснюється республіканськими і місцевими органами державної влади й управління та включає планування, визначення умов і виконання конкретних дій по інвестуванню бюджетних і позабюджетних коштів.
Регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом:
системи податків з диференціацією суб’єктів і об’єктів оподаткування, податкових ставок і пільг. З метою регулювання інвестиційного попиту ВРУ може вводитись диференційований податок на інвестиції;
проведення кредитної та амортизаційної політики, в тому числі шляхом прискореної амортизації основних фондів. Пільги по амортизації можуть встановлюватися диференційовано для окремих галузей і сфер економіки, елементів основних фондів, видів устаткування;
подання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей виробництв;
державних норм та стандартів;
антимонопольних заходів;
роздержавлення і приватизації власності;
політики ціноутворення;
проведення експертизи інвестиційних проектів;
визначення умов користування землею, водою та іншими природними ресурсами.
До складу державних капвкладень належать:
- будівельно-монтажні роботи;
- проектно-пошукові роботи;
- геологорозвідувальні роботи;
- інші капвкладення
Капвкладення є сукупністю державних ресурсів, що спрямовуються на розширене відтворення основних фондів.
За структурою державні капвкладення поділяються на:
- галузеву - співвідношення вкладень у різні галузі н/г. Структурна перебудова економіки передбачає першочергове вкладення коштів у розвиток агропромислового комплексу, вугільної промисловості, транспорту та ін. пріоритетні галузі.
- технологічну-співвідношення витрат, які спрямовані на активні елементи основного капіталу.
- територіальну - співвідношення капвкладень у нові регіони;
- відновлювальну і відтворювальну - співвідношення спрямування капвкладень у нове будівництво, модернізацію, технічне переозброєння і реконструкцію ОФ.
За джерелами фінансування державні капвкладення поділяються на:
- централізовані (кошти державного бюджету, регіональних і місцевих бюджетів, позабюджетних фондів, державні позики)
- децентралізовані (власні кошти державних підприємств, міністерств і відомств)
За формами відтворення державні капвкладення поділяють на:
- нове будівництво;
- розширене виробництво;
- реконструкцію; технічне оснащення.
Видатки на фінансування капвкладень відносять до видатків розвитку. Процес фінансування цих видатків здійснюється з бюджетів за підпорядкуванням у межах затверджених сум через головних розпорядників коштів у міру надходження доходів. За умов невиконання бюджетів за доходами видатки на капітальні вкладення фінансуються за залишковим принципом, тобто після покриття поточних видатків. 
 
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.