РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Маркетинг - конспект лекцій

Тема 3. Комплексне дослідження ринку

3.1. Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку.З погляду маркетингового управління розглядають два основних типи ринків: споживчий і промисловий. Поділ базується на основі подальшого використання придбаних товарів чи послуг.
Споживчий ринок – це окремі особи та домашні господарства, які купують товари та користуються послугами для особистого або сімейного споживання чи використання.
Завдання маркетингу полягає у вивченні впливу факторів на вузькі сегменти ринку і створенні найтиповішої картини такого впливу.
На поведінку покупця впливають фактори (рис.1.1):

 

Рис. 1.1. Фактори, які впливають на поведінку покупця на споживчому ринку

 

Мотив – безпосередня причина, яка спонукає покупця до дії. Мотиви бувають двох типів: раціональні та емоційні.

До раціональних мотивів належать :

ü     мотив економії;

ü     мотив якості товару;

ü     мотив здоров’я, безпеки та захищеності.

До емоційних мотивів належать такі:

ü     мотив радості, фантазії, чуттєвості;

ü     мотив переваги над іншими;

ü     прагнення до індивідуальності та самореалізації.

Теорії мотивацій.

1. Теорія Зигмунда Фрейда. Ми не усвідомлюємо до кінця причини скоєних нами вчинків. Вони формуються глибоко в нашій підсвідомості. Наприклад, паління замінює смоктання пальця в дитини.

2. Теорія Авраама Маслоу. А.Маслоу проаналізував і систематизував потреби людини і проран жував їх. Людина спочатку прагне задовольнити “первинні потреби” (фізіологічні та потреби самозбереження). У міру їх задоволення з’являються стимули до орієнтації на подальші за важливістю “вторинні” потреби (соціальні, потреби в пошані та самоствердженні) (рис.2.2.)

 

Фізіологічні потреби  (голод, спрага)

Потреба самозбереження (безпека, захищеність)

Соціальні потреби (відчуття духовної близькості, любові)

Потреба в повазі (самоповага, визнання і статус)

Потреба в самоствердженні (саморозвиток і самореалізація)

 

 

 

 

 

 

 


Рис.1.2. Потреби за А.Маслоу

 

Доволі часто однаково мотивовані покупці у схожій ситуації діють по-різному, оскільки по-різному відбувається сприйняття та засвоєння ними інформації. Також індивідуальними є переконання та ставлення покупця до тих чи інших товарів. Вони ґрунтуються на отриманих раніше знаннях та досвіді покупця. Менеджерові з маркетингу важливо, щоб пропонований товар вписувався у межі сформованих переконань та ставлення того цільового сегмента ринку, для якого він розроблений.

Суттєво впливають на поведінку покупця особистісні фактори. Протягом життя смаки людини можуть змінюватися. Тому фахівцям з маркетингу важливо врахувати середній вік цільової групи споживачів та їхній сімейний статус. Сім’я на кожному етапі життя має певні потреби: новостворена сім’я є основним покупцем пральних машин, телевізорів, продуктів дитячого харчування, іграшок.

Впливають на потреби споживача і професія та рівень освіти. Рівень доходів визначає можливість споживача придбати товар.

Люди однієї професійної приналежності, рівня доходів чи віку можуть дотримуватись доволі різного стилю життя, що певною мірою зумовлений їх приналежністю до певного типу особистості. Широко відомий поділ людей за типами особистості на холериків, сангвініків, флегматиків та меланхоліків.

Поведінку споживача при покупці товару переважно визначають соціокультурні фактори, зокрема референтні групи.

Референтні групи – це групи людей, які безпосередньо або опосередковано впливають на поведінку споживача.

Так звані членські або первинні колективи, до яких належать друзі, сусіди, колеги на роботі, здійснюють на людину вплив при особистому контакті, або безпосередній вплив. Різного роду суспільні організації належать до вторинних колективів та опосередковано впливають на поведінку споживача.

Сильний вплив на поведінку покупця мають члени його сім’ї. Сім’я є постійним об’єктом досліджень з боку маркетологів. Їх цікавить роль і той вплив, які мають чоловік, дружина та діти на здійснення тієї чи іншої покупки.

Людина є членом великої кількості соціальних груп. Її становище в кожній з них оцінюють із погляду ролі і статусу.

Важливо також з’ясувати, до яких суспільних класів належать представники цільового ринку.

Суспільні класи – стабільні групи в межах суспільства, для яких характерна наявність в їх членів однорідних цінностей, інтересів, моделей поведінки.

У своїй суті приналежність до того чи іншого суспільного класу враховує і рід діяльності індивіда, і рівень його доходу, і володіння нерухомим майном, і моральні цінності тощо. Представники певного суспільного класу віддають перевагу певному типу магазинів, в яких повинен продаватися товар, засобам інформації для їхньої реклами.

Купівельну спроможність покупця визначає і рівень розвитку культури в суспільстві. Культура – першопричина, яка зумовлює потреби й поведінку людини. Поведінка індивіда є результатом виховання. Дитина засвоює базовий набір цінностей, сприйняття, пріоритетів, манер, що притаманні її сім’ї та суспільству загалом.

Кожна культура є узагальненням дрібніших складових – субкультур, які надають своїм членам можливість тіснішого спілкування між собою. Окремі субкультури зі своїми уподобаннями та перевагами представлені групами людей однієї національності чи релігійними угрупованнями.

До факторів-збудників, які визначають поведінку покупця, належать фактори ситуаційного впливу:

ü     зміни в макросередовищі – економічна ситуація в країні, НТП, зміна форм власності;

ü     зміна обставин у покупця – зміна фінансового стану, зміни в ціні даного товару, виникнення необхідності іншої покупки;

ü     атмосфера в магазині , дії інших покупців, які можуть і стимулювати акт купівлі, і протидіяти його здійсненню.

Загалом фактори, які впливають на купівельну поведінку покупця, можна поділити на дві групи:

1. неконтрольовані підприємством – психологічні, особистісні, фактори соціокультурного впливу, фактори ситуаційного впливу;

2. контрольовані підприємством – комплекс маркетингу.

Оскільки підприємство не має впливу на неконтрольовані фактори, воно повинне їх постійно досліджувати та враховувати в маркетинговій програмі. Саме те підприємство має успіх на ринку, котре розуміє, як реагують споживачі на різноманітні ринкові стимули: характеристики товару, ціни на нього, рекламні звернення тощо.

 

Процес прийняття рішення про покупку складається з декількох етапів:

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.