РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Маркетинг - конспект лекцій

Тема 3. Комплексне дослідження ринку

3.3. Аналіз ринкових можливостей підприємства. 

Окрім вивчення поведінки споживачів, комплексне дослідження ринку передбачає аналіз ринкових можливостей, які відкриваються перед підприємством. У ході даних досліджень вивчають особливості і перспективи розвитку попиту на конкретні товари, позиції конкурентів на ринку, їх сильні та слабкі сторони, динаміку цін тощо. На основі отриманої інформації розробляють стратегію і тактику маркетингу.

Важливими для підприємства є показники місткості ринку та стан товарної кон’юнктури ринку.

Місткість ринку – максимально можливий обсяг продажу певного товару протягом року, виражений у натуральних або вартісних одиницях.

Для визначення місткості ринку можна використовувати різні методи:

1. Метод ланцюгових підстановок – використовується тоді, коли фірма виходить на споживчий ринок із новим товаром. Місткість ринку визначається за формулою:

 

М = п * П * Ц,

де п – кількість потенційних покупців даного товару;

    П – кількість покупок, зроблених середнім покупцем;

    Ц – середня ціна одиниці товару.

2. Метод сумування ринків – використовується для ринку товарів промислового призначення, якщо споживачів небагато і кожен з них може укласти договір на велику поставку. Даний метод передбачає відокремлення усіх потенційних споживачів товару на кожному з ринків та підсумування можливих обсягів збуту.

3. Статистичні методи.

Якщо на ринку представлені аналогічні товари декількох товаровиробників, то кожен з них у межах загальної місткості ринку має свою ринкову частку.

Тобто, ринкова частка фірми – це питома вага товарів фірми в загальній місткості даного ринку збуту. РЧФ визначається за формулою:

                                                 Vз.ф.

                                   РЧФ =            * 100%,

                                                  Мр

де Vз.ф. – обсяг збуту фірми;

     Мр – місткість ринку.

Відносна ринкова частка фірми – це відношення РЧФ до ринкової частки найсильнішого ринкового конкурента. Визначається за формулою:

                                                      РЧФ

                                    ВРЧФ =                 .

РЧК

Якщо ВРЧФ >1, то фірма є ринковим лідером і займає сильні ринкові позиції.

Якщо ВРЧФ = 1, то ринкове становище фірми рівносильне з її ринковим конкурентом.

Якщо ВРЧФ<1, то фірма займає слабкі ринкові позиції.

Окрім місткості ринку ще однією важливою його характеристикою є кон’юнктура ринку.

Кон’юнктура ринку – це економічна ситуація, що склалася на ринку відносно попиту, пропозиції, рівня цін, товарних запасів, становища основних фірм-конкурентів.

Найхарактернішими видами товарної кон’юнктури вважають:

1.      Зростаючу – формується в умовах дефіциту (перевищення попиту над пропозицією). Особливості – зростання цін і збільшення кількості укладених договорів.

2.      Високу (стабільну) – характеризується відносною стійкістю високих цін і найбільшою активністю споживачів та постачальників.

3.      Падаючу – зумовлена затоварюванням ринку і характеризується зниженням ринкових ціню скороченням кількості укладених договорів.

4.      Низьку – характеризується низькими цінами і пасивністю суб’єктів ринку.

Вивчення і прогнозування кон’юнктури ринку здійснюють у такій послідовності:

ü     загальне оцінювання особливостей даного товару;

ü     вивчення динаміки виробництва товару, аналіз використання наявних виробничих потужностей;

ü     аналіз попиту і пропозиції;

ü     аналіз товару і його збут;

ü     аналіз динаміки цін; факторів, які впливають на їх зміну;

ü     вивчення конкурентів, аналіз їх сильних та слабких сторін;

ü     аналіз експортно-імпортних відносин.

На підставі отриманої інформації складають кон’юнктурний прогноз на рік-півтора наперед. Кінцева мета такого прогнозу – визначення потенційних можливостей фірми, якими слід скористатись, і потенційних небезпек, котрих слід уникати.

Маркетингова можливість фірми – привабливий напрям маркетингової діяльності, на якому фірма може досягнути конкурентних переваг.

Перед визначенням маркетингових можливостей фірми, доцільно провести SWOT-аналіз, який поєднує аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища фірми і дає змогу виявити сильні і слабкі сторони фірми, визначити маркетингові можливості і загрози.

Таблиця 3.1.

Небезпеки та можливості, сильні і слабкі сторони підприємства

Можливості

Сильні сторони

·        Напрямки політики уряду на розвиток ринкових відносин

·        Значний розмір внутрішнього ринку

·        Невисокий рівень конкуренції

·        Підвищення рівня життя населення

·        Зацікавленість зарубіжних партнерів у співпраці

·        Державні тендери для поставки продукції бюджетним структурам

·         Можливість виходу на зовнішній ринок

·        Можливість розширення потужностей

·        Можливість виробляти продукцію на рівні світових стандартів

·        Цінові переваги

·        Чутливість до нових розробок

·         Хороша матеріальна база для НДДКР

Небезпеки

Слабкі сторони

·        Складність залучення фінансових ресурсів

·        Підвищення цін на енергетичні ресурси

·        Спад виробництва

·        Знос технологічної бази

·        Неплатежі

·        Плинність висококваліфікованих спеціалістів

·        Високі податки

·        Зниження курсу національної валюти

 

·        Підприємство не має достатніх інвестиційних можливостей

·        Значна енергомісткість виробництва

·        Нестача оборотних коштів

·        Відсутність чітких цілей і стратегій розвитку підприємства

·         Низький рівень маркетингових досліджень.

 

Проведений SWOT-аналіз можна представити у вигляді матриці (рис.3.1.):

                      Сильні сторони                Слабкі сторони

1

Перспективна

стратегія

 підприємства

3          Стратегія

використання можливостей зовнішнього середовища та мінімізації слабких сторін підприємства

 

 


    Маркетингові

     можливості

 

2            Стратегія,

яка базується на використанні сильних сторін для усунення можливих загроз зовнішнього середовища

4

Підприємству бажано відмовитися від діяльності на даному ринку

 


   Маркетингові

          загрози

 

 

 

Рис.3.1. SWOT-Матриця

Провівши SWOT-аналіз, фірма може скористатися матрицею Ансоффа для прогнозування свого місця на ринку з врахуванням маркетингових можливостей (рис.3.2.).

Ринки

Товари

Існуючі

Нові

 

Існуючі

1. Глибше проникнення на ринок

2. Розширення меж ринку

 

Нові

 

3. Розроблення товарів

 

4. Диверсифікація

 

Рис.3.2. Матриця Ансоффа

1. Фірма може побачити свої можливості в напрямі глибшого проникнення на існуючий ринок зі своїм існуючим товаром за допомогою інтенсифікації руху товарів, їх активного просування, зниження цін.

2. Фірма може для існуючого товару шукати нові ринки (географічні) чи виявляти нові сфери застосування цього товару.

3. Фірма може розробити нові товари чи модифікувати існуючі для своїх традиційних ринків, скориставшись визнанням споживачів її відомих товарних марок.

4. У фірми можуть з’явитися можливості диверсифікації за рахунок пропозиції нових товарів на нових ринках. Вона може відкрити нові виробництва, що ніяк не пов’язані з її нинішнім асортиментом і ринками.

При позитивному результаті аналізу ринкових можливостей підприємства переходять до сегментації ринку, відбору цільових сегментів та позиціонування товару фірми на ринку.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.