РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Маркетинг - конспект лекцій

Тема 4. Маркетингова товарна політика

4.3. Життєвий цикл товару. 

З життєвим циклом товару пов’язують концепцію, що характеризує збут продукту, прибуток, споживачів, конкурентів і стратегію маркетингу з моменту впровадження товару на ринок до його вилучення з продажу. Автором концепції ЖЦТ став відомий економіст Теодор Левіт, який оприлюднив її в 1965 році. Суттєво доопрацював концепцію з позицій вивчення конкурентоспроможності товару на ринку Ф.Котлер.

В основу концепції ЖЦТ покладена залежність продажу конкретного товару від функції часу. Зображуючи цю залежність кривою, розміщеною в системі координат, по осі ординат відкладають кількісні показники обсягів продажу і прибутку від реалізації, а по осі абсцис – часові показники

 

На цій кривій можна побачити чотири етапи життєвого циклу: впровадження, зростання, зрілість, спад.

Впровадження – це період повільного збільшення обсягів продажу, коли товар щойно з’явився на ринку і його купують перші споживачі. Появі нового товару на ринку передують великі витрати, тому прибутку на цьому етапі, як правило, немає.

Період зростання характеризується інтенсивним визнанням товару і значним зростанням прибутку.

Зрілість пов’язується з періодом уповільнення темпів зростання обсягів продажу, оскільки товар уже придбала переважна більшість покупців. Прибуток стабілізується або навіть частково зменшується внаслідок додаткових витрат на маркетингові заходи з метою протидії конкурентам і залучення нових покупців.

Спад товару позначається різким скороченням обсягів продажу і зменшенням прибутку. Для типового товару найкоротшою є стадія запровадження, а найдовшою – стадія спаду обсягу продажу.

Основні характеристики кожного етапу ЖЦТ наведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1.

Чинники маркетингу, які враховують на різних фазах ЖЦТ

Товар і його зміни

Маркетинг

Виробництво і розподіл

Конкурен ція

Частка роздрібу в ціні товару і прибутку

Покупець і його поведінка

ФАЗА ВПРОВАДЖЕННЯ

Ключове значення для успіху мають: дизайн, споживчі властивості товару, а також зворотний зв’язок із споживачем

Дуже високі видатки на рекламу порівняно з обся гом реалізації товару. Максимальне використан ня иожливостей цін. Вели кі витрати на маркетинг.

Надлишок і незавантаже-ність виробничих потуж-ностей. Випуск товару малими та середніми пар-тіями. Висока собівар-тість. Спеціальні канали збуту.

Незначна кількість конкурентів.

Високі ціни, висока частка роздрібу, низька прибут-ковість. Еластичність цін, доступна окремій роздріб-ній фірмі, не така велика, як у фазі зрілості.

Покупець інертний. Покупця необхідно пере-конати спробувати випро-бувати товар.

ФАЗА ЗРОСТАННЯ

Товари мають технічні та функціональні відмінності. Якість товарів висока. З’являються конкурентні товари.

Високі витрати на рекламу, проте зменшуються у порівнянні з попередньою фазою.

Виробничих потужностей не вистачає. Зрушення в бік масового виробництва. Товаророзподіл здійснюється каналами масового збуту.

Багато фірм вступають у конкурентну боротьбу. Кількість конкурентів стає значною.

Високі прибутки. Дуже високі ціни, проте нижчі, ніж у фазі впровадження. Частка роздрібу в ціні і прибутку стійка до впливу економічного спаду.

Контингенти покупців розширюються. Споживачі приймають товари навіть нестабільної та неоднакової якості.

 

 

Продовж. табл.

Товар і його зміни

Маркетинг

Виробництво і розподіл

Конкуренція

Частка роздрібу в ціні товару і прибутку

Покупець і його поведінка

ФАЗА ЗРІЛОСТІ

Висока якість. Уповільнення змін товарів.

Сегментація ринку. Зусилля спрямовані на продовження ЖЦТ. Поглиблення асортименту. Конкуренція рекламних компаній.

Надлишок виробничих потужностей, товар випускається великими партіями. Високі витрати на фізичний розподіл внаслідок поглиблення асортименту.

Конкуренція цін. Збільшення кількості фірмових марок.

Ціни падають. Частка роздрібу в ціні товару і прибутку зменшується.

Масовий ринок. Насичен ня. Повторні і багатора зові купівлі. Як правило, покупець вибирає з кількох фірмових марок.

ФАЗА СПАДУ

Мала диференціація між товарами. Якість товару нестабільна.

Низьке відношення витрат на рекламу до обсягу реалізації. Низькі інші витрати з марктеингу.

Значний надлишок виробничих потужностей. Використання лише окремих каналів товароруху.

Фірми починають виходи ти  з конкурентної боротьби, кількість конкурентів зменшується.

Низька ціна, низька частка роздрібу в цій ціні. Наприкінці фази ціни можуть підвищитися.

Покупці добре досвідчені, знайомі з товаром.

 

 

 

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.