РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Управління трудовими ресурсами

ЗМІСТ:


Тема 1. НАСЕЛЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУСПІЛЬСТВА
1.1. Предмет, метод і завдання дисципліни «Управління трудовим потенціалом»
1.2. Населення як демоекономічна категорія
1.3. Джерела інформації про населення
1.4. Характеристика населення України
1.5. Відтворення населення
1.6. Природний рух населення: сутність і показники оцінки
1.7. Міграційні процеси: сутність, причини, види та показники міграції
1.8. Регулювання демографічних та міграційних процесів

Тема 2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕН-ЦІАЛОМ
2.1. Поняття та соціально-економічна сутність трудового потенціалу
2.2. Співвідношення категорій «трудові ресурси», «трудовий потенціал», «робоча сила» та «людський капітал»
2.3. Структура трудового потенціалу суспільства
2.4. Взаємозалежність між населенням та ресурсами праці
2.5. Сутність і роль системи управління трудовим потенціалом суспільства
2.6. Структура системи управління трудовим потенціалом суспільства
2.7. Економічні методи управління трудовим потенціалом
2.8. Правовий метод управління трудовим потенціалом суспільства
2.9. Адміністративно-організаційні методи управління трудовим потенціалом
2.10. Інформаційне та науково-методичне забезпечення системи управління трудовим потенціалом суспільства
2.11. Органи управління трудовим потенціалом суспільства
2.12. Профспілки і спілки підприємців у формуванні та використанні трудового потенціалу суспільства
2.13. Сучасний стан управління трудовим потенціалом в Україні

Тема 3. ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
3.1. Якісні зміни праці у ринкових умовах і вимоги до якості трудового потенціалу
3.2. Конкурентоспроможність робочої сили та чинники, що її визначають
3.3. Зміст, принципи, структура та стратегія розвитку загальної і професійної освіти України
3.4. Сутність і значення професійної орієнтації
3.5. Організація підготовки та підвищення кваліфікації кадрів
3.6. Прогнозування професійно-кваліфікаційного попиту на робочу силу та перепідготовка кадрів
3.7. Концепція людського капіталу
3.8. Людський капітал як реалізована, активна частина трудового потенціалу
3.9. Інвестиції в людський капітал
3.10. Аналіз зисків і витрат при інвестиціях в освіту
3.11. Методи оцінки економічної ефективності інвестування в людський капітал
3.12. Концепція людського розвитку
3.13. Індекс людського розвитку
3.14. Взаємозв’язок економічного зростання, зайнятості та людського розвитку
3.15. Рівень життя, нерівність і людський розвиток
3.16. Гендерна нерівність у розвитку і використанні людського потенціалу
3.17. Динаміка показників людського розвитку в Україні

Тема 4. МОТИВАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
4.1.  Сутність категорії «активність» та її різновиди
4.2. Фактори мотивації економічної активності трудового потенціалу
4.3. Методи мотивації економічної активності населення
4.4. Структура доходів населення і джерела їх формування
4.5. Державне регулювання доходів і вартість життя
4.6. Доходи та платоспроможність населення
4.7. Вплив рівня життя на трудовий потенціал суспільства

Тема 5. Трудовий потенціал суспільства та соціальна політи-ка держави1
5.1. Сутність, завдання та реалізація соціальної політики в Україні
5.2. Сучасні напрями та перспективи розвитку со-ціальної політики в Україні
5.3. Соціальний захист у системі управління трудовим потенціалом
5.4. Правове забезпечення та органи,які здійснюють соціальну політику
5.5. Суспільна праця: її структура та функції
5.6. Організація та управління суспільною працею

Тема 6. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
6.1. Загальне визначення та критерії ефективності господарювання
6.2. Класифікація резервів підвищення ефективності використання трудового потенціалу
6.3. Умови та чинники формування резервів ефективності використання трудового потенціалу
6.4. Показники ефективності використання трудового потенціалу
6.5. Шляхи підвищення ефективності використання трудового потенціалу України

Тема 7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД В УПРАВЛІННІ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СУСПІЛЬСТВА
7.1. Сутність і роль глобалізації
7.2. Можливі наслідки вступу України до СОТ щодо ресурсів праці
7.3. Вплив глобалізації на ресурси праці та соціально-трудові відносини
7.4. МОП — координатор міжнародного співробітництва
7.5. Стан інтеграції України до світового ринку праці
7.6. Концептуальні підходи до системи управління трудовим потенціалом у розвинутих країнах
7.7. Організаційні аспекти профорієнтаційної роботи в країнах з розвинутою ринковою економікою
7.8. Система професійної освіти та професійної підготовки в розвинутих країнах
7.9. Лізинг робочої сили та розвиток підприємництва© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.