РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Планування діяльності підприємства

Тема 7. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю

7.4. Система показників використання виробничої потужності 

Найоб’єктивнішу аналітичну інформацію про рівень використання виробничих потужностей дає система показників, яка розділяється на три групи:

1)    показники, які характеризують рівень освоєння проектної та використання середньорічної виробничої потужності підприємства;

2)    показники, які характеризують використання устаткування в часі та в потужності (коефіцієнти екстенсивної та інтенсивної завантаженості);

3)    показники використання устаткування та площ у вартісних і натуральних вимірниках.

Показники першої групи:

·    коефіцієнт освоєння проектної потужності (Кп), який характеризує рівень використання введеної в дію нової потужності з метою досягнення стабільного випуску продукції не нижче передбаченого проектом. Цей коефіцієнт розраховують за формулою

 

де Вп — випуск продукції, передбаченої проектом у відповідних вимірниках; Пп — проектна потужність у таких самих вимірниках.

Цей коефіцієнт свідчить про рівень освоєння проектних потуж­ностей нормативного строку;

·    коефіцієнт використання середньорічної виробничої потужності (Кв), який характеризує рівень використання діючої виробничої потужності, обчислюють так:

 

де В — фактичний або плановий річний випуск товарної продукції; Псер — середньорічна виробнича потужність у таких самих вимірниках, що й випуск продукції.

За значенням Кв можна встановити рівень використання й наявності резервів виробничої потужності, а також ступінь напруженості планового завдання на поточний рік.

Показники другої групи:

·    коефіцієнт екстенсивного навантаження (Ке) визначають за формулою

 

де Фф — час фактичної роботи устаткування (у зміну, добу, місяць, рік); Фп — плановий (максимально можливий) фонд часу роботи устаткування за той самий період;

·    до екстенсивних показників використання устаткування належить також коефіцієнт змінності його роботи (Kзм):

 

де Км.-зм — загальна кількість відпрацьованих машино-змін за добу; РМ — кількість встановленого устаткування (діючого та недіючого).

Більш точним методом розрахунку коефіцієнта змінності може бути розрахунок за такими даними: коефіцієнта використання кален­дарного фонду часу й максимальної змінності роботи устаткуван­ня, яка дорівнює трьом за восьмигодинної тривалості зміни. Наприклад, за коефіцієнта використання календарного фонду 0,6 коефіцієнт змінності роботи устаткування дорівнюватиме 1,8 (3 × 0,6);

·    коефіцієнт інтенсивного завантаження (Кі) визначають за формулою:

 

де Вф — фактичний обсяг випуску продукції за одиницю часу;
Вн — технічна (паспортна) норма продуктивності устаткування за одиницю часу.

Наприклад, якщо на устаткуванні виробляється за час 20 одиниць продукції за нормативної продуктивності 25 виробів, то коефіцієнт інтенсивного завантаження дорівнюватиме 0,8 (20 : 25).

Для устаткування, яке має електропривід, Кі визначають за даними про витрати електроенергії (такий показник називають коефіцієнтом використання устаткування за потужністю):

 

де W — витрати електроенергії по даному виду устаткування за конкретний період, кВт/год; tм — машинний час роботи за той же період, год; Nw — потужність встановленого електроприводу на цьому устаткуванні, кВт/год.

Коефіцієнт використання устаткування за потужністю застосовують у багатономенклатурному виробництві, де неможливо розрахувати нормативну продуктивність;

·    інтегральний коефіцієнт завантаження (Кінт) устаткування дає сумарну характеристику рівня використання устаткування як за продуктивністю, так і за часом, і визначається так:

 

Аналіз наведених показників дає змогу отримати інформацію про рівень використання й наявність резервів виробничих потуж­ностей підприємства, його підрозділів і розробити заходи щодо поліпшення їх використання.

Основними способами підвищення ефективності використання виробничих потужностей є:

1)    технічне вдосконалення устаткування й механізмів;

2)    використання прогресивних технологічних процесів;

3)    збільшення часу роботи устаткування (підвищення коефіцієнта змінності, скорочення простоювання);

4)    застосування прогресивних форм організації виробництва тощо.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.