РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Планування діяльності підприємства

Тема 10. Витрати виробництва

10.4. Планування зведеного кошторису витрат на виробництво 

Кошторис витрат — це зведений план усіх витрат підприємства на плановий період виробничо-фінансової діяльності. Він є загальною сумою витрат виробництва за видами ресурсів, які буде використано в плановому періоді незалежно від місця. У зведений кошторис включають витрати підрозділів основного виробництва, підрозділів виробничої інфраструктури та витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу.

Зведений кошторис узгоджує всі витрати за основними розділами річного плану діяльності підприємства в грошовій формі. Взаємозв’язок кошторису на виробництво з іншими розділами внутрішньофірмового планування ілюструє рис. 10.2.

Витрати на виробництво продукції у вартісному вираженні формують виробничу собівартість.

Планування витрати на виробництво виконують у такій послідовності:

·     складають кошторис витрат і калькулюють собівартість продукції та послуг допоміжних цехів;

·     формують баланс розподілу продукції та послуг допоміжного виробництва за калькуляційними напрямами й за внутрішньозаводськими підрозділами;

·     складають кошториси та розраховують:

ü  витрати на сировину, матеріали, купівельні комплектуючі вироби, напівфабрикати, технологічне паливо й енергію в основному виробництві;

ü  основну та додаткову заробітну плату робітників, зайнятих у виробництві продукції, з відрахуванням на соціальні заходи;

ü  кошториси витрат цехів допоміжного виробництва;

ü  кошториси витрат, пов’язаних із підготовкою та освоєнням виробництва нової продукції;

ü  кошториси витрат на утримання, експлуатацію та ремонт устаткування;

ü  кошториси витрат, пов’язаних із відшкодуванням зно-
шування спеціальних інструментів і пристроїв цільового призна­чення;

ü  кошториси загальновиробничих витрат.

 

Складаючи зведений кошторис, ураховують усі операційні витрати планового періоду.

У процесі розроблення кошторису витрат на виробництво застосовують три основні методи:

1) кошторисний — на основі розрахунку витрат у межах усього підприємства за даними інших розділів плану;

2) зведений — додаванням кошторисів витрат виробництва окремих цехів;

3) калькуляційний — на основі планових розрахунків за всією номенклатурою продукції, робіт і послуг з розподілом комплексних статей на прості елементи витрат.

У практиці вітчизняних підприємств кошторисний метод є найпоширенішим, його застосування забезпечує взаємозв’язок і приведення в єдину систему розрахунків зведеного кошторису.

Розрахунки витрат на сировину, матеріали, куповані напів-
фабрикати й комплектуючі вироби, технологічне паливо та енергію в основному виробництві складають на основі даних про обсяги виробництва окремих виробів і технічно обґрунтованих норм витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції або робіт, затверджених для планового періоду.

У планових розрахунках можуть використовуватися укрупнені натуральні норми витрат на одиницю продукції або групові норми, розроблені для використання на ряді робочих місць, які мають однакові або подібні виробничі умови, застосовують одно­рідну сировину або матеріали й виробляють однакову продукцію.

На підставі натуральних норм витрат і ціни на матеріальні ресурси визначають норми витрат у вартісному вираженні (з урахуван­ням вартості зворотних відходів).

Витрати електроенергії оцінюють на підставі середньої вартос­ті відповідних видів енергії, яка склалася на підприємстві, із чинних тарифів на енергію, придбану в сторонніх підприємств і організацій, і планової собівартості енергії, яку виготовляють власні енергоцехи.

На підприємствах з великою номенклатурою виробів у планових розрахунках можуть використовуватися зведені норми витрат сировини, матеріалів, палива й енергії на технологічні потреби у вартісному вираженні на виріб у цілому. У цьому разі розрахунки витрат на сировину та матеріали здійснюють виходячи з номенклатурного плану виробництва та зведених норм матеріальних витрат у вартісному вираженні.

Форму кошторису витрат на виробництво наведено в табл. 10.10.

Таблиця 10.10

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ

Зміст витрат

Звіт
за минулий рік, тис. грн

План на 20_ р. (тис. грн)

Усього

У тому числі
поквартально

І

ІІ

ІІІ

ІV

Сировина й матеріали

 

 

 

 

 

 

Куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи, послуги вироб­ничого характеру від сторонніх підприємств

 

 

 

 

 

 

Паливо й енергія на технологічні цілі

 

 

 

 

 

 

Зворотні відходи (вираховують)

 

 

 

 

 

 

Основна заробітна плата

 

 

 

 

 

 

Допоміжна заробітна плата

 

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

 

 

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати

 

 

 

 

 

 

Інші виробничі витрати

 

 

 

 

 

 

Втрати від браку

 

 

 

 

 

 

Усього витрат

 

 

 

 

 

 

Розрахунок основної та додаткової заробітної плати робітників, зайнятих виробництвом продукції (робіт, послуг), здійснюють окремо для робітників, зайнятих на відрядній оплаті праці,
і робітників на погодинній оплаті праці.

Основну заробітну плату робітників, зайнятих на відрядній оплаті праці, визначають на підставі обсягу виробництва відповід­них видів продукції, трудомісткості їх виготовлення (норми виробітку), відрядних розцінок і середньогодинної тарифної ставки. Методику розрахунку заробітної плати розглянута в темі 8.

Кошторис витрат на утримання й експлуатацію устаткування складають цехи основного виробництва.

Кожну статтю кошторису обґрунтовують плановими розрахун­ками, вихідними даними для яких є:

·   запланований склад устаткування й транспортних засобів, які визначають на підставі норм використання та планового обсягу виробництва;

·   нормативи витрат рушійної енергії за окремими видами устат­кування й середньої ціни (собівартості) окремих видів енергії;

·   норми витрат купованих матеріалів для експлуатації устаткування, включаючи запасні частини, мастильні та обтиральні матеріали;

·   норми амортизаційних відрахувань;

·   норми обслуговування устаткування та транспортних засобів допоміжними робітниками;

·   розрахунки розподілу продукції (робіт, послуг) допоміжних цехів;

·   розрахунки потреби в малоцінних і швидкозношуваних предметах та інструментах.

Одночасно зі складанням кошторису витрат на утримання й експлуатацію устаткування уточнюють кошторисні (нормативні) ставки цих витрат на одну машино-годину й одиницю продукції.

Розрахунок кошторису загальновиробничих витрат здійснюють за такими даними:

·   структури управління цехами, їхні штатні розклади;

·   норми витрат палива й енергії для опалення, освітлення та інших загальновиробничих потреб;

·   норми амортизаційних відрахувань;

·   розрахунки витрат на охорону праці;

·   розрахунки розподілу продукції й послуг допоміжних цехів;

·   розрахунки витрат на утримання пожежної та сторожової охорони;

·   розрахунок витрат на професійну підготовку й перепідготов­ку кадрів підприємства;

·   норми податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством.

Загальна сума витрат у зведеному кошторисі охоплює, крім витрат на товарну продукцію, також витрати, пов’язані з приростом залишків незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів.

Зауважимо, що в умовах швидкозмінної ринкової кон’юктури на підприємствах доцільно складати на рік прогнозні загальні кошториси з подальшим уточненням їх за кварталами.

Зведений кошторис операційних витрат за статтями має бути погоджено з кошторисом витрат за економічними елементами. Взаємозв’язок операційних витрат за статтями та економічними елементами показано в табл. 10.11.

Таблиця 10.11

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
ЗА СТАТТЯМИ ТА ЕЛЕМЕНТАМИ

Економічні
елементи витрат

Статті операційних витрат

Собівартість реалізованих

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

Усього

Продукції

Товарів

Прямі матеріальні витрати

Пряма оплата праці

Загально-виробничі витрати

Разом

Матеріальні витрати

90

2

92

100

2

4

198

Витрати на оплату праці

33

4,5

37,5

22

7

66,5

Відрахування на соціальні заходи

12

1,5

13,5

8

3

24,5

Амортизація

4

4

5

2

11

Інші операційні витрати

3

3

3

8

1

15

Разом

90

45

15

150

100

40

24

1

315

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.