РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Планування діяльності підприємства

Тема 10. Витрати виробництва

10.5. Планування витрат структурних підрозділів методом бюджетування 

В умовах ринкової системи господарювання управління витратами на підприємстві тісно пов’язане з фінансовим управлінням. Це досягається бюджетуванням витрат, тобто побудовою на підприємстві системи бюджетного планування, контролю й аналізу витрат та фінансових ресурсів. Упровадження бюджетування забезпечує цілу низку переваг [82]:

·    планування бюджетів структурних підрозділів дає більш точ­ні планові обсяги та структуру витрат;

·    затвердження місячних (квартальних, річних) бюджетів надають структурним підрозділам більшої самостійності у викорис­танні фонду оплати праці;

·    спрощення системи контролю бюджетних коштів дасть мож­ливість скоротити непродуктивні витрати робочого часу економічних служб підприємства;

·    застосування жорсткішого режиму економії витрат і фінансових ресурсів підприємства;

·    забезпечення координації різних видів діяльності та окремих підрозділів, погодження інтересів окремих робітників і груп у цілому на підприємстві;

·    стимулювання керівників усіх рангів у досягненні цілей своїх центрів відповідальності.

Система бюджетування може охоплювати на підприємстві як виробничі підрозділи, так і функціональні служби (відділи) і підрозділи непромислової групи.

У практиці, яка склалася, бюджетування обмежуються рамками структурних підрозділів підприємства, а в кращому разі — напрямами витрат. Відповідальність за перелік і суму витрат покладається на керівників структурних підрозділів підприємства.

Такий підхід знижує ефективність застосування бюджетування як інструменту управління фінансами, обмежує коло менеджерів підприємства, заінтересованих в ефективному використанні коштів, не дає змоги розробити систему мотивації всіх працівників підприємства в скороченні витрат.

З іншого боку, укрупнення «місць виникнення витрат» (МВВ) до рівня структурного підрозділу підприємства не дає можливо-
сті підготувати базу нормативів витрат ресурсів на виробництво продукції за МВВ.

Складність полягає в тому, що, незважаючи на те що поняття «місце виникнення витрат» не нове, нині немає чітко розроб­леної методики виокремлення МВВ на діючих підприємствах, а також методики планування й обліку витрат за місцями їх виник­нення.

Бюджетування витрат структурних підрозділів доцільне з певними обмеженнями.

Для виробничих підрозділів основного виробництва, в умовах нестабільних обсягів виробництва й реалізації продукції, доцільніше встановлювати розрахунковий норматив витрат на одиницю обсягу виробництва продукції як у цілому, так і витрати на використання окремих видів ресурсів (на заробітну плату, матеріальні витрати, енергоресурси тощо).

Діяльність підрозділів виробничої інфраструктури має більш складний різнобічний характер, ніж основне виробництво. Перед бюджетуванням витрат на їхню діяльність необхідно визначити склад їхньої роботи, а потім обчислити витрати за кожним видом робіт на підставі обчислення нормативу витрат на виконання окремих робіт (замовлень).

Найбільш доцільне застосування бюджетування витрат підрозділами функціонального управління, як у цілому на підприємстві, так і в його виробничих цехах.

Приклад бюджету центральної бухгалтерії підприємства наведено в табл. 10.12.

Таблиця 10.12

БЮДЖЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ                            «ЗАТВЕРДЖЕНО»

ПІДПРИЄМСТВА НА 2005 р. (тис. грн)                             Генеральний директор

«___» __________ 2004 р.

_______________ Підпис

Головний бухгалтер_________________

Примітка: (+) — плануються витрати

                        (–) — не плануються витрати

№ з/п

Статті бюджету

Фактич­но за 2004 р.

План на 2005 р.

Усього

за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

Фонд оплати праці

+

+

+

+

+

+

2

Господарські потреби (папір, ручки, олівці)

+

+

+

+

+

+

3

Періодична література (журнали, газети за фахом)

+

+

+

+

+

+

4

Комп’ютерні програми бухгалтерського обліку та їх коригування

+

+

+

+

+

+

5

Телефонний, електронний зв’язок

+

+

+

+

+

+

6

Незалежна аудиторська перевірка

+

+

7

Витрати та навчання (семінари, курси підвищення кваліфікації)

+

+

+

+

8

Придбання основних засобів (кондиціонер)

+

+

9

Придбання інвентарю (стіл, стільці)

+

+

10

Поточний ремонт приміщення

+

+

З метою організації системи управління витратами через механізм їх бюджетування необхідно створювати на підприємстві наскрізну систему з функціональних бюджетів:

·    фонд оплати праці;

·    матеріальних витрат;

·    споживання енергії;

·    амортизації;

·    інших витрат.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.