РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Планування діяльності підприємства

Тема 13. Організаційно-технічний розвиток

13.2. Планування технічного та організаційного розвитку підприємства 

Ефективна система планування ОТР ґрунтується на таких принципах:

¾   єдність фінансово-економічних, маркетингових, науково-технічних і соціальних завдань розвитку підприємства;

¾   взаємозв’язок і узгодженість стратегічних та поточних цілей та напрямів діяльності підприємства;

¾   альтернативність визначення, всебічне обґрунтування способів досягнення поставлених завдань і вибір оптимальних
рішень;

¾   бюджетна й ресурсна забезпеченість розроблених планів;

¾   комплексність, безперервність як взаємозв’язок і послідовність, змінність у плануванні;

¾   гнучкість і еластичність як адаптивність планів щодо можливих відхилень або зміни внутрішнього чи зовнішнього середовища [53, с. 192].

Планування ОТР передбачає формування комплексу планів, які мають різне спрямування за цілями, предметом, рівнями, зміс­том і періодом планування:

·   за цільовим призначенням:

ü   стратегічні;

ü   оперативні;

·   часовим горизонтом планування:

ü   довгострокові;

ü   середньострокові;

ü   поточні (короткострокові);

·   ступенем деталізації:

ü   загальнофірмові;

ü   плани підрозділів;

·   функціональною сферою:

ü   маркетингові;

ü   виробничі;

ü   НДДКР;

ü   збутові;

ü   фінансові;

ü   з управління персоналом;

ü   міжфункціональні;

ü   інші;

·   кінцевим результатом:

ü   продуктові;

ü   техніко-технологічні;

ü   організаційні;

ü   з інформаційних технологій;

ü   соціальні;

ü   економічні;

ü   інші;

·   змістовим спрямуванням:

ü   тематичні плани (портфель проектів);

ü   бізнес-плани (обґрунтування інновацій);

ü   проектні плани (реалізації проектів) [53, с. 194—195].

Для кожного конкретного підприємства структура та зміст плану ОТР як комплексу зведених проектів з упровадження
інновацій, поліпшення технічного стану підприємства та організації виробництва визначається такими основними чин-
никами:

·   обраною інноваційною стратегією компанії;

·   масштабністю запланованих стратегічних змін;

·   відповідністю поточного рівня ОТР установленим довгостроковим цілям;

·   обсягами операційної діяльності підприємства;

·   стадією життєвого циклу компанії та її галузевою належ-
ністю;

·   ресурсними, у тому числі фінансовими, можливостями
фірми.

План ОТР — це перелік проектів чи заходів (із зазначенням назви й керівника проекту, строків початку та закінчення, бюджету, місця впровадження й очікуваних результатів), згрупованих у такі основні розділи:

Розділ 1. Науково-дослідні
та проектно-конструкторські роботи

У цьому розділі подають перелік дослідницьких і конструкторських проектів, які виконуються в рамках інноваційної діяльності підприємства власними фахівцями та в межах науково-технічної інтеграції у співпраці із зовнішніми партнерами.

Розділ 2. Підвищення якості продукції,
сервісного обслуговування клієнтів

Цей розділ відображає довгострокові та поточні заходи підприємства щодо підвищення ступеня задоволення клієнтів якістю продукції та послуг, що надаються. Ця діяльність спрямовується як на підвищення рівня певних характеристик продукції та послуг (технічні параметри, дизайн, упаковка, час відповіді на запит щодо обслуговування) та їх офіційне підтвердження шляхом сертифікації, так і створення відповідних організаційних умов — упровадження сучасних систем і методів управління якістю продукції та підприємства, залучення партнерів — постачальників і клієнтів — до вирішення цих завдань. Основними напрямами такої діяльності можуть виступати:

·   підвищення рівня якості та сертифікація продукції;

·   підвищення рівня сервісного обслуговування;

·   упровадження статистичних методів контролю якості;

·   побудова, сертифікація та вдосконалення систем якості;

·   аудит систем якості та продукції постачальників.

Розділ 3. Підвищення техніко-технологічного потенціалу

У цьому розділі зводять усі технічні й технологічні новації, що підлягають впровадженню, разом із рутинними заходами з ремонту, модернізації, заміни устаткування й оснащення. Проекти зі збільшення потужностей, які відображаються в цьому розділі, також можуть або мати інноваційний характер (ґрунтуватися на нових технологіях і обладнанні), або ж дублювати вже апробовані процеси виробництва. Групування цих проектів може мати такий вигляд:

·   механізація й автоматизація виробництва;

·   упровадження нових видів устаткування та оснащення;

·   модернізація виробництва й заміна застарілого устатку-
вання;

·   удосконалення діючих і впровадження нових технологічних процесів та технологій;

·   упровадження ресурсозберігаючих заходів і технологій;

·   розширення потужностей.

Розділ 4. Заходи з охорони й оздоровлення
навколишнього середовища

Напрями природоохоронної роботи безпосередньо пов’язані з технічною та технологічною базою підприємства й мають охоплювати заходи, що нівелюють шкідливий вплив діяльності підприємства на довкілля. Основні підрозділи можуть відображати проекти зі:

·   скорочення шкідливих викидів в атмосферу;

·   зменшення рівня забруднення землі та стічних вод;

·   застосування екологічно безпечних технологій та устаткування;

·   упровадження стандартів серії ISO 14000.

Розділ 5. Упровадження заходів
з наукової організації праці

Проекти та заходи цього розділу плану ОТР спрямовано на підвищення ефективності організації праці, робочих місць і процесів, створення безпечних умов роботи і приведення кількості працівників у відповідність до прогресивних обґрунтованих норм, вони можуть формуватися за такими напрямами:

·   упровадження сучасних методів організації робочих місць;

·   удосконалення розподілу та кооперації праці;

·   скорочення рівня ручної праці, шкідливих умов роботи;

·   удосконалення нормування й оплати праці, у тому числі впровадження обґрунтованих норм і нормативів праці;

·   поліпшення умов праці, у тому числі заходи з охорони праці та техніки безпеки;

·   підвищення культури виробництва.

Розділ 6. Удосконалення планування й організації
виробництва, функціональних та загальнокорпоративних
систем управління підприємством

Цей розділ відображає розвиток систем управління виробництвом, функціональними сферами діяльності й підприємством у цілому. Він може охоплювати напрями, пов’язані з удосконаленням форм і методів організації виробництва, його спеціалізацією, кооперацією, аутсорсингом; упровадженням сучасних інструментів управління функціональними сферами, наприклад, системи бюджетування, формування ефективної системи звітності в межах управлінського обліку, розвиток тих чи інших форм збутових мереж, упровадження нової системи оплати праці, компенсаційного пакета тощо.

Розділ 7. Упровадження сучасних
інформаційних технологій

Цей напрям відображає зусилля компанії з застосування програмного забезпечення та інформаційних технологій в операційній і управлінській діяльності, що стає в умовах ринку, конкурен­ції, прискорених змін істотним чинником гнучкості та мобільності підприємства, ефективності управлінських рішень, підвищення рівня керованості та прозорості всіх процесів.

Для зведення основних розділів плану ОТР в єдиний документ може бути рекомендована така його форма (табл. 13.1).

Таблиця 13.1

ФОРМА ПЛАНУ ОТР

Назва розділу
плану ОТР
 проекту
(заходу)

Мета
проекту
(заходу)

Кінцевий результат

Підрозділ, де здійснюється проект (захід)

Дати
початку
й закінчення

Бюджет проекту

Менеджер проекту

1

2

3

4

5

6

7

...

...

...

...

...

...

...

План ОТР може бути як довгостроковим (стратегічним), так і поточним — як конкретизація проектів і заходів на поточний період (рік). Цей план має міжфункціональний характер і об’єднує діяльність усіх підрозділів, що відповідають за реалізацію тих чи інших проектів і заходів, спрямованих на ОТР компанії. Він формується або в межах департаменту розвитку компанії, якщо такий існує, або зводиться в єдиний документ службою, відповідальною за планування на підприємстві, на основі пропозицій, що їх подають залучені до цих процесів департаменти, відділи, підрозділи.

Етапи формування плану:

1)   визначення довгострокових цільових параметрів розвитку підприємства, розроблення відповідної стратегії їх досягнення;

2)   конкретизація стратегічних завдань щодо забезпечення організаційно-технічного рівня підприємства, відповідного до встановлених загальнокорпоративних цілей;

3)   оцінка поточного ОТР та обґрунтування напрямів його підвищення, установлення пріоритетних сфер цієї діяльності;

4)   розроблення та аналіз альтернативних пропозицій щодо способів забезпечення цільових показників ОТР, відбір найефективніших альтернативних проектів і заходів;

5)   узгодження потреб та можливостей компанії щодо фінансування відібраних інноваційних проектів і заходів;

6)   формування, оформлення та затвердження стратегічного й поточного плану ОТР з подальшим доведенням його до відповідних підрозділів і виконавців;

7)   реалізація плану ОТР, контроль за виконанням проектів та оцінка отриманих результатів з погляду досягнення цільових параметрів.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.