РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Планування діяльності підприємства

Тема 13. Організаційно-технічний розвиток

13.5. Оцінювання результатів реалізації плану організаційно-технічного розвитку підприємстваОцінювання організаційно-технічного рівня виробництва, його підвищення після реалізації плану ОТР з урахуванням впливу на параметри діяльності підприємства в цілому ведуть за системою показників, які можна поділити на такі
групи:
Показники, що характеризують науково-технічний рівень підприємства:
• напрями інноваційних розробок;
• наявність науково-технічних ресурсів;
• питома вага продукції, що відповідає сучасним техніко-технологічним рішенням;
• ступінь оновлення продукції;
• рівень скорочення життєвого циклу виробів;
• рівень якості продукції;
• частка застарілих видів продукції.
Показники, що визначають техніко-технологічний рівень виробництва:
• рівень автоматизації та механізації виробництва;
• коефіцієнт фізичного спрацювання устаткування;
• середній вік технологічного устаткування;
• рівень прогресивності технологічних процесів;
• середній вік технологічних процесів;
• коефіцієнт технологічної оснащеності виробництва;
• фондоозброєність праці;
• енергоозброєність праці;
• механоозброєність праці;
• коефіцієнт використання сировини й матеріалів;
• рівень утилізації відходів виробництва;
• рівень забруднення навколишнього середовища;
• питома вага екологічно чистої продукції.
Показники, що визначають організаційний рівень виробництва:
• рівень спеціалізації виробництва;
• рівень кооперації виробництва;
• коефіцієнт змінності роботи технологічного устаткування;
• час на виконання замовлення;
• працемісткість продукції;
• час на розроблення та запуск у виробництво нового виду продукції;
• укомплектованість штатного розкладу фірми, %;
• питома вага основних виробничих робочих у загальній кількості всіх працівників підприємства, %;
• плинність кадрів за рік, %;
• втрати робочого часу, %;
• показник травматизму;
• коефіцієнт (показник) пропорційності часткових виробничих процесів за потужністю;
• коефіцієнт безперервності виробничих процесів;
• коефіцієнт паралельності виробничих процесів;
• коефіцієнт прямоточності виробничих процесів;
• коефіцієнт ритмічності виробничих процесів;
• рівень підготовки виробництва, його обслуговування та оперативне управління;
• прогресивність застосованих технічних засобів та інформаційних технологій в управлінні підприємством [85].
Відстежування динаміки цих показників по підприємству, аналіз їхнього рівня порівняно з вітчизняними й зарубіжними конкурентами, проведення бенчмаркингу (виявлення найкращої практики) дають змогу компанії оцінювати рівень свого потенціалу, можливості чи загрози, які обумовлюються її організаційно-технічним станом, адекватність ОТР перспективам і амбіціям підприємства.
Обчислення впливу реалізованих заходів на основні показники діяльності підприємства здійснюють, як правило, за такими показниками:
1. Підвищення продуктивності праці (Вt) за рахунок упровадження організаційно-технічних заходів, %:

де V1 — об’єм товарної продукції, грн; Ч1 — середньооблі-
кова чисельність промислово-виробничого персоналу на рік,
що передує впровадженню заходів, осіб; Σ ΔЧt – зменшення
чисельності промислово-виробничого персоналу в t-му році,
осіб.
2. Відносне вивільнення чисельності промислово-виробничого персоналу:

Така оцінка дає змогу підприємству відстежувати результативність здійснюваних заходів, їхній вплив на цільові показники розвитку, стратегічні параметри підприємства, визначати найрезультативніші для прийняття рішень щодо наступних проектів.


 | ЗМІСТ | © 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.