РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Фінансовий облік - Бабіч

Тема 2. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

2.1. Облік касових операційЗгідно з П(с)БО 4 під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на поточних депозитних та інших рахунках у банках.
Грошові кошти — це найбільш ліквідні активи. Вони практично наявні на всіх стадіях діяльності підприємства — від його створення до ліквідації.
У складі грошових коштів обліковують еквіваленти їх, грошові документи.
До грошових коштів належать валюта України та іноземна валюта. Для обліку операцій із грошовими коштами призначені рахунки класу 3 “Кошти, рахунки та інші активи”. Для бухгалтерського обліку цих операцій можуть бути використані регістри, ухвалені Міністерством фінансів у спеціальних методичних рекомендаціях, або інші регістри, які відповідають вимогам ведення бухгалтерського обліку.
Операції з грошовими коштами регламентуються законодавчо-нормативними актами, які будуть розглянуті далі детальніше.
Підприємства всіх форм власності для зберігання готівкових коштів і здійснення операцій з ними створюють на підприємстві касу або вповноважують відповідальну особу для виконання таких операцій.
Каса підприємства — це спеціально обладнане приміщення або місце, призначене для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових документів.
У касі підприємства можуть зберігатися не тільки грошові кошти, а й цінні папери, грошові документи, які є бланками суворої звітності.
Порядок приймання, зберігання, видачі та обліку грошових коштів у касі підприємств регламентується Положенням про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим постановою Правління банку України від 19 лютого 2001 р. № 72 з подальшими змінами та доповненнями (далі — Положення № 72).
Відповідно до цього Положення підприємства (підприємці), які мають поточні рахунки в банках, зобов’язані зберігати свої грошові кошти на цих рахунках на договірних умовах. Розрахунки за своїми зобов’язаннями підприємства (підприємці) здійснюють у безготівковій і готівковій формі.
Для виконання операцій з готівкою на підприємстві призначається матеріально відповідальна посадова особа — касир. Після видання наказу про призначення відповідального працівника на посаду касира його обов’язково під розписку ознайомлюють з порядком ведення касових операцій, після чого з ним укладається договір про повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей.
На підприємствах, де за штатним розкладом не передбачена посада касира, обов’язки останнього може виконувати бухгалтер або інший працівник відповідно до письмового розпорядження керівника підприємства за умови укладання з ним угоди про повну матеріальну відповідальність. Про це в письмовій формі обов’язково повідомляється банк, який здійснює розрахунково-касове обслуговування підприємства.
Обов’язки касира визначені Положенням № 72 і зводяться до повної матеріальної відповідальності за зберігання готівки та проведення всіх операцій з нею.
Підприємства (підприємці), як зазначалося раніше, мають право розраховуватися між собою та з фізичними особами як у готівковій, так і в безготівковій формах. При цьому сума платежу готівкою між суб’єктами підприємницької діяльності протягом одного дня не повинна перевищувати 3 000 грн (обмеження не поширюються на закупівлю окремих видів сільськогосподарської продукції).
За необхідності підприємства отримують готівку з власних рахунків у банку в межах наявних на них коштів на цілі, які визначає власник рахунку під час подання до банку чеку, без додаткових обґрунтовуючих документів.
Готівкові кошти, одержані підприємством з банку, використовуються для розрахунків зі своїм персоналом із заробітної плати, допомоги, компенсацій, витрат на відрядження та з інших виплат фізичним особам. Вони можуть бути використані і для оплати юридичними особами (підприємствами, підприємцями) одержаних товарів, робіт, послуг.
Розраховуватися готівкою підприємство може не тільки за допомогою коштів, одержаних з каси банку, а й за рахунок готівкової виручки, яка надійшла до каси підприємства від операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інших запасів, необоротних активів, а також від позареалізаційних надходжень (внески до статутного фонду тощо). Отримані з каси банку готівкові кошти повинні використовуватися підприємством за цільовим призначенням.
Положенням № 72 регламентується касовий обіг грошових коштів, а саме: залишок їх у касі підприємства на кінець робочого дня; сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного робочого дня. Ці обмеження змінюються залежно від стану грошового обігу в державі й утворюють ліміт залишку готівки. Ліміт залишку готівки — її граничний розмір, що може залишитися в касі підприємства на кінець робочого дня.
Згідно з Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 19 лютого 2001 р. № 69 (далі — Інструкція № 69) зі змінами, внесеними Постановою Правління НБУ від 23 липня 2002 р. № 259, ліміт залишку готівки в касі для підприємства встановлюється банком або самостійно визначається підприємством з урахуванням режиму та специфіки роботи останнього, його віддаленості від установи банку, розміру касових оборотів, визначених строків і порядку здавання касової виручки.
Ліміт каси встановлюється на весь термін дії договору за розрахунково-касового обслуговування, укладеного підприємством з установою банку. Підставою для затвердження загального ліміту каси (з урахуванням потреб відокремлених підрозділів, термінів і порядку здачі готівкової виручки) є складена у двох примірниках у вигляді додатку до договору заявка-розрахунок. Вона оформлюється на основі фактичних показників діяльності підприємства, наприклад за три будь-які місяці з останніх дванадцяти, що передують місяцю встановлення (перегляду), в яких був найбільший обсяг касових операцій.

Підприємство з метою перегляду загального ліміту каси використало для складання нової заявки-розрахунку обсяги касових операцій у касі підприємства й у касі відокремленого підрозділу за жовтень, листопад і грудень.
Дані по підприємству:
а) надійшла до каси виручка — усього 52 870 грн, у тому числі: за жовтень — 17 200 грн, листопад — 16 800 грн, за грудень — 18 870 грн;
б) виплачено готівкою — усього 42 150 грн, у тому числі: у жовтні — 13 350 грн, у листопаді — 13 850 грн, у грудні — 14 950 грн.
Дані по підрозділу:
а) надійшла до каси виручка: усього — 35 800 грн, у тому числі за жовтень — 11 900 грн, за листопад — 11 500 грн, за грудень — 128 400 грн;
б) виплачено готівкою — усього 26 300 грн, у тому числі: у жовтні — 7680 грн, у листопаді — 8400 грн, у грудні — 10 220 грн.
Підприємство відпрацювало за всі три місяці 66 робочих днів, а відокремлений підрозділ — 74 дні.
За цими даними буде складена заявка-розрахунок за формою див. табл. 2.2.

 

ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК
ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО
ЛІМІТУ ЗАЛИШКУ ГОТІВКИ В КАСІ, ПОРЯДКУ
І СТРОКІВ ЗДАВАННЯ ГОТІВКОВОЇ ВИРУЧКИ

Найменування підприємства                                                                                         

Найменування установи банку                                                                                     

Номер поточного рахунку                                                                                              

Місцезнаходження підприємства, телефон                                                                 

Таблиця 2.2

КАСОВІ ОБОРОТИ

Найменування показника

Фактично за три будь-які місяці з
останніх дванадцяти, що передують
установленню (перегляду) ліміту

каса
підприємства

каса
підрозділу

усього

1. Готівкова виручка (надходження до кас підприємства, крім сум, що одержані з установ банків)

52 870

35 800

88 670

2. Середньоденна виручка (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

801

484

1285

3. Виплачено готівкою на різні потреби (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)

42 150

26 300

68 450

4. Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів)

638

355

993

Продовження табл. 2.2

ЛІМІТ КАСИ*, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЗДАВАННЯ ГОТІВКОВОЇ ВИРУЧКИ

Найменування показника

Пропонується
підприємством

Установлено
банком

1. Загальний ліміт залишку готівки в касі підприємства

300

300

2. Порядок здавання виручки

Самостійно

Самостійно

3. Строки здавання виручки

 

 

_________

Ліміт каси визначається як різниця між показниками рядків 2 і 4 стовпчика “Усього” табл. 1 (1285 – 993 = 292 грн).

 

Керівник підприємства                           Керівник установи банку                           

Головний бухгалтер                                                          

Дата                                                             Дата                                                                 

МП                                                               МП                                                                   

 

Якщо підприємство має поточні рахунки в різних установах банків, тоді воно самостійно визначає, в який з них подати заявку-розрахунок для встановлення загального ліміту каси. Після затвердження ліміту в одному з банків копії заявки-розрахунку, завірені ним, подаються до всіх установ банків, у яких відкриті поточні рахунки підприємства.

Якщо підприємство згідно з Інструкцією № 69 самостійно (без затвердження) розраховує ліміт каси, то воно також складає заявку-розрахунок. Усю готівку понад суму встановленого ліміту підприємство має здавати для зарахування на поточний рахунок у порядку й у терміни, передбачені в цій заявці.

Понадлімітні залишки готівки в касі підприємства визначаються прямим розрахунком за кожен робочий день способом порівняння залишку готівки в касі підприємства на кінець дня з установленим йому (або самостійно визначеним) лімітом, незалежно від того, здійснювалися в цей день касові операції (надходження, виплати) чи ні.

Якщо підприємству ліміт залишку готівки в касі не встановлено, тоді вся наявна в касі на кінець дня готівка вважається понадлімітною.

Суми готівки, видані в підзвіт, але з об’єктивних причин не витрачені, повинні бути повернені до каси підприємства одночас­но з авансовим звітом не пізніше наступного робочого дня після
їх видачі (за відрядженнями — не пізніше трьох робочих днів після повернення з відрядження, на закупівлю сільськогосподарської продукції — не пізніше десяти робочих днів з дня їх видачі). Якщо ця вимога не виконана, такі суми додаються в касі та вся сума порівнюється з лімітом.

Понад установлений ліміт підприємства мають право зберігати в касі грошові кошти, призначені для виплати заробітної плати, премій, дивідендів, допомоги з тимчасової непрацездатності, протягом 3 робочих днів. Після цього строку неодержані грошові кошти здаються в банк для зарахування на поточний рахунок підприємства.

За перевищення встановленого ліміту залишку готівкових коштів у касі підприємства пунктом 1 Указу Президента України “Про застосування штрафних санкцій за порушення готівки” від 12 червня 1995 року № 436/95 (зі змінами та доповненнями) передбачені фінансові санкції у вигляді штрафу в двократному розмірі суми виявлених понадлімітних готівкових коштів за кожний день.

Під час здійснення готівкового обігу на підприємствах крім дотримання ліміту готівки діють й інші обмеження, а саме:

  забороняється за наявності податкової заборгованості використовувати готівкову виручку на виплату заробітної плати, заохочень, допомог усіх видів, компенсацій;

  видача готівки під звіт проводиться тільки за умови повного звіту за раніше отримані суми, а також дотримання термінів звіту за підзвітні суми і повернення невикористаних підзвітних сум (на відрядження — 3 робочі дні після повернення з відрядження, на закупівлю сільськогосподарської продукції, заготівлю вторинної сировини й металобрухту — 10 робочих днів з дня видачі під звіт, на всі інші господарські потреби — наступний робочий день після видачі під звіт.

Під час розрахунків готівкою між підприємствами остання з 15 квітня 2003 р. Має не перевищувати 10 000 грн.

За порушення передбачених правил готівкового обігу підприємство несе матеріальну відповідальність у розмірах, передбачених названим Указом Президента України (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ

 

 

Вид порушення

Розмір фінансової
штрафної санкції

1

Перевищення встановлених лімітів залишків готівки в касі

2-кратна сума перевищення ліміту

2

Неоприбуткування (неповне оприбуткування) готівки в касі

5-кратний розмір неоприбуткованої суми

3

Неустановлення лімітів залишків кас у разі, коли банки повинні встановлювати такі ліміти (застосовується до банків)

50-кратний розмір неоподатковуваного мінімуму до­ходів громадян за кожний випадок

4

Виплата готівки з виручки, отриманої від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень на виплату заробітної плати, матеріального заохочення, допомоги всіх видів, компенсацій за наявності податкової заборгованості

У розмірі здійснених виплат

5

Перевищення встановлених термінів використання наданої під звіт готівки. Видача готівки під звіт без повної звітності за раніше видані кошти

25 % виданих під звіт сум

6

Проведення розрахунків готівкою без подання одержувачем коштів платіжного документа, що стверджує сплату покупцем готівкових коштів

У розмірі витраченої готівки

7

Використання отриманих в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням

У розмірі сплачених коштів

 

Касові операції оформляються відповідними документами (табл. 2.4), типові міжвідомчі форми яких затверджені Держкомстатом України та узгоджені з НБУ й Мінфіном України. Ці документи повинні застосовуватися без змін усіма підприємствами, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності.

Таблиця 2.4

ДОКУМЕНТИ ОФОРМЛЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 

Код
документа

Назва первинного документа

1

КО-1

Прибутковий касовий ордер

2

КО-2

Видатковий касовий ордер

3

КО-3

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів

4

КО-3а

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

5

КО-4

Касова книга

6

КО-5

Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей

 

Надходження готівки до каси підприємства оформляється прибутковими касовими ордерами за формою № КО-1 (див. зразок 2.1.), підписаними головним бухгалтером або вповноваженою на це особою та касиром.

Особі, яка здала гроші, після отримання їх касиром видається квитанція, підписана головним бухгалтером і касиром та завірена печаткою (штампом).

Одержання готівки з власного рахунка в установі банку підприємство здійснює через касира або іншу вповноважену на те особу за грошовим чеком (іменним) з чекової книжки.

Чекову книжку підприємство придбаває в установі банку за заявою спеціальної форми.

Зберігається чекова книжка в сейфі підприємства. При виписуванні грошового чека жодні виправлення в ньому не допускаються. У чеку вказується цільове призначення готівки, а на корін­ці зазначається прізвище, ім’я та по батькові особи, якій доручено одержання готівки.

На суму одержаної готівки виписується прибутковий касовий ордер і квитанція до нього. Квитанція додається до виписки банку з поточного рахунка та є підтвердженням повного оприбуткування одержаної з банку готівки.

Видача готівки з каси провадиться за видатковими касовими ордерами типової форми № КО-2 (див. зразок 2.2).

 

 

 

Зразок 2.1

ТОВ “Маркет”
______________
(підприємство, організація)

Затверджено
наказом Держкомстату України
від 27.07.98 р. № 263
Типова форма № КО-1

 

ЛІНІЯ ВІДРІЗУ

Тов “маркет”

_____________

(підприємство,
організація)

Ідентифікаційний Код ЄДРПОУ

45678923

Код за
ДКУД

 

КВИТАНЦІЯ
до прибуткового касового ордера

ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР
Серія ____ № 12

 


Серія ____ № 12
Прийнято від____
банку за чеком 548972

Номер документа

Дата
складання

Кореспондуючий
 рахунок, субрахунок

Код аналітичного
обліку

Сума

Код цільового
призначення

 

 

Підстава:
виписка банку
Дві тисячі п’ятсот шістдесят чотири грн
______________
(літерами)

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

28.01.2003

311

 

2564.00

 

 

 

Прийнято від _________ банку за чеком 548972

 

Підстава: виписка банку за 25.01.2001 р., відрядження

28 січня 2003 р.

Дві тисячі п’ятсот чотири грн 00 коп.

 

(літерами)

 

Додаток:____________________________________

Головний бухгалтер

Іванова
(підпис)


Головний бухгалтер Іванова

Одержав касир Петренко

Головний бухгалтер

Петренко
(підпис)

 

 

 

 

Зразок 2.2

ТОВ “Маркет”
______________

Типова форма № КО-2
Затверджена
наказом Мінстату України
від 15.02.96 р. № 51

 

(підприємство,
організація)

 

Ідентифікаційний Код ЄДРПОУ

45678923

Код за ДКУД

 

 

ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

 

Номер
документа

Дата
складання

 

Кореспон-
дуючий
рахунок,
субрахунок

Код аналітичного
обліку

Сума

Код цільового
призначення

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

17

20.01.2003

 

372

 

2200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видати Сидорову Сергію Вікторовичу

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________________

 

Підстава: відрядні витрати

Дві тисячі двісті грн 00 копійок

 

(прописом)

 

Додаток: ______________________________________

 

 

 

 

 

Керівник Шпак                  Головний бухгалтер Іванова

Одержав: Дві тисячі двісті грн 00 коп.

 
 

(прописом)

 

 

 

25” січня 2001 р.            Підпис Сидоров

 

За паспортом СА № 987654, виданий 32.09.97 р. Ленінським РВ УВС м. Запоріжжя

 

(найменування, номер, дата й місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

 

Видав касир

Петренко

 

 
                         

 

Видаткові касові ордери підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства або ними вповноваженими особами, що зафіксовано наказом по підприємству. Якщо є дозвільний напис керівника на документах, що додаються до видаткових касових ордерів (заявках, рахунках та інших), то підпис керівника на самих ордерах не обов’яз­ковий. Гроші з каси завжди видаються під розписку, яка оформлюється тільки власноручно одержувачем. Одержувач пред’являє касиру документ, що засвідчує його особу (паспорт громадянина, служ­бове посвідчення тощо). Цей документ записується в касовому ордері.

Видача грошей у рахунок праці, допомоги з тимчасової втрати працездатності, премій тощо проводиться за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями. У цьому випадку одержана сума словами не пишеться конкретною особою. На титульній сторінці відомості робиться дозвільний напис про видачу грошей за підписами керівника і головного бухгалтера. На загальну суму видачі незалежно від кількості відомостей складається один видатковий касовий ордер, дата та номер якого проставляється на кожній відомості.

Гроші видаються тільки особі, зазначеній у видатковому документі. Видача грошей іншій особі здійснюється тільки за дорученням, яке оформлюється у встановленому порядку з посиланням на нього у видаткових документах і додається до них. Після закінчення термінів виплати касир повинен:

  у платіжній відомості навпроти прізвища осіб, котрим суми не виплачені, зробити запис “депоновано”;

  скласти реєстр депонованих сум;

  у кінці відомості зробити запис про фактично видану суму та суму, що підлягає депонуванню;

  записати в касову книгу фактично виплачену суму, а на відомості проставити номер видаткового ордера;

  здати депоновані суми на поточний рахунок підприємства в банку.

Здавання готівки з каси підприємства на рахунок у банк оформляється заявою на внесення готівки, форма якої затверджена НБУ. Об’ява заповнюється касиром підприємства. Після здачі готівки касир одержує квитанцію (середня частина бланка об’яви).

Прибуткові та видаткові касові ордери виписуються бухгалтерією й передаються до виконання безпосередньо касирові, а не через особу, що вносить або одержує гроші.

Прибуткові та видаткові касові ордери до передання їх касирові реєструються бухгалтерією в Журналі реєстрації касових ордерів типової форми № КО-3, де їм надаються порядкові номери з початку звітного року.

Усі факти надходження та вибуття готівки на підприємстві відображаються в касовій книзі типової форми № КО-4 (див. зразок 2.3).

Зразок 2.3

Типова форма № КО-4

КАСОВА КНИГА
2003 р.

КАСА ЗА 28 січня 2003 р.

 

Номер
документа

Від кого отримано
(кому видано)

Номер
кореспон-
дуючого рахунку

Прибуток

Видаток

1

2

3

4

5

 

Залишок на початок дня

12,00

12

З банку за чеком 548972

311

2564,00

13

Марков О. О., виручка за товари

361

500,00

25

Сидоров С. В., відрядні витрати

372

2200,00

26

Шпак А. А., госп. витрати

372

370,00

27

У банк, квитанція 8

311

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за день

3064,00

3070,00

 

Залишок на кінець дня

6,00

 

У тому числі на зарплату

Касир Петренко

Записи в касовій книзі перевірив і документи в кількості два

 

(словами)

прибуткових та три видаткових одержав.

 

(словами)

 

 

         

 

Бухгалтер Іванова

Касова книга відкривається підприємством на звітний рік. Її аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та опечатані з прикладенням печатки. Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується керівником і головним бухгалтером. Записи в ній проводяться у двох примірниках із застосуванням копіювального паперу, при цьому другий примірник є відривним і використовується як звіт касира, а перший — залишається в книзі. Виправлення в ній засвідчуються підписами касира та головного бухгалтера, немотивовані виправлення забороняються.

Записи в касовій книзі здійснюються за кожним прибутковим і видатковим касовим ордером, а додані до них документи з метою запобігання повторного використання погашаються штампом або підписом від руки “Одержано”, “Списано” із зазначенням дати.

Касовий звіт складається щодня (у разі виплати зарплати — за 3 дні). Касир у кінці дня підбиває підсумки за день, виводить залишок у касі і передає другий відривний примірник до бухгалтерії як звіт з усіма додатками.

Порядок ведення касової книги зберігається і за машинної обробки інформації.

Після одержання звіту касира бухгалтерія перевіряє його з метою правової обґрунтованості, арифметичної точності всіх записів та на підставі цих даних відображає операції в системі рахунків і регістрів обліку.

Як було раніше сказано, для обліку касових операцій використовується активний рахунок 30 “Каса” з двома субрахунками:

  301 “Каса в національній валюті”;

  302 “Каса в іноземній валюті”.

За дебетом рахунка 30 “Каса” відображаються надходження грошових коштів до каси підприємства, за кредитом — виплата грошових коштів з каси.

Для ведення синтетичного обліку касових операцій можуть бути використані регістри бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну України від 29 грудня 2000 р. “Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку” або ж інші регістри (за вибором підприємства).

Якщо суб’єкт господарювання використовує регістри, передбачені вищеназваним наказом, то касові операції відображаються за кредитом рахунку 30 “Каса” в кореспонденції за дебетом різних рахунків у Журналі 1 і відомості 1.1 (див. табл. 2.5 і 2.6) щоденно на підставі звіту касира. У відомості до цього Журналу відображаються обороти за дебетом рахунка 30 “Каса” в корес­понденції за кредитом різних рахунків.


Таблиця 2.5

ЖУРНАЛ 1
З КРЕДИТУ РАХУНКА 30 “КАСА” У ДЕБЕТ РАХУНКІВ за січень 2003 р.

 

 

Номер
запису

Дата
звіту
касира

311
“Поточні рахунки
в національній
валюті”

372
“Розрахунки
з підзвітними
особами”

661
“Розрахунки
за заробітною
платою”

662
“Розрахунки з
депонентами”

685
“Розрахунки
з іншими
кредиторами”

І т. д.

Разом

Подпись: 25 Подпись: 241

2

3

4

5

6

7

8—21

22

1

03.01

800

800

2

06.01

2300

200

2500

3

08—09.01

2500

400

300

3200

[І т. д.]

2570

2570

10

25.01

500

3070

[І т. д.]

 

Усього

2800

4000

5500

400

500

62 700

 

Таблиця 2.6

ВІДОМІСТЬ 1.1
У ДЕБЕТ РАХУНКА 30 “КАСА” З КРЕДИТУ РАХУНКІВ за січень 2003 р.

Номер запису

Дата
звіту касира

311 “Поточні рахунки
в національній валюті”

372 “Розрахунки
з підзвітними особами”

661 “Розрахунки
за заробітною платою”

І т. д.

Разом

Подпись: 251

2

3

4

5

6—19

20

1

03.01

500

2300

2800

2

06.01

200

200

3

08—09.01

25 700

25 700

[І т. д.]

10

25.01

2564

500

3064

[І т. д.]

Усього

59 800

200

2800

62 800

 

Примітка:

Сальдо на початок місяця — 870 грн. Усього за кредитом — 62 700 грн, за дебетом — 62 800 грн. Сальдо на кінець місяця становило 870 грн.


Підприємство може використовувати й регістри журнально-ордер­ної форми. Тоді обороти за кредитом рахунка 30 “Каса” відображаються в журналі-ордері № 1, а за дебетом — у відомості до нього.

Окрім названих, можуть використовуватися й інші регістри обліку.

Якщо підприємство має й іноземну готівкову валюту, тоді в первинних документах обов’язково показується сума операції в національні валюті та в іноземній за курсом НБУ на день здійснення операції. Рекомендується вести окремі регістри для відображення готівкових операцій в іноземній валюті. Зміни валютних курсів готівки відображаються в обліку відповідно до П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”.

Керівник підприємства затверджує час (але не рідше одного разу на квартал) проведення інвентаризації каси та призначає інвентаризаційну комісію. Комісія проводить покупюрну інвентаризацію готівки та інших грошових коштів, які зберігаються в касі. Результати інвентаризації оформлюються актом, в якому наводяться дані про наявність готівки та інших коштів і надлишки, нестачі (якщо вони мають місце), причини їх виникнення. За результатами інвентаризації керівник підприємства приймає рішення про оприбуткування надлишків, або списання нестач за рахунок матеріально відповідальної особи (касира). На підставі рішення керівника надлишки оприбутковуються та зараховуються в дохід підприємства за дебетом рахунка 30 “Каса” і кредитом субрахунка 719 “Інші доходи від операційної діяльності”.

Нестачі списуються в дебет субрахунка 947 “Нестачі і витрати від псування цінностей” і кредит рахунка 30 “каса”, а потім сума проводиться за дебетом субрахунка 375 “Розрахунки за відшкодування завданих збитків” і кредитом субрахунка 716 “Відшкодування раніше списаних активів” (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

СХЕМА ОСНОВНИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПРОВЕДЕНЬ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Одержано з поточного рахунка в національній валюті готівка для різних цілей

301

311

2

Одержано готівку з поточного рахунка в іноземній валюті для виплати авансу з відрядження

302

312

3

Надійшла в касу виручка за продукцію власного виробництва

301

701

Продовження табл. 2.7

 

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

4

Надійшла до каси виручка за товари

301

702

5

Надійшла до каси виручка за надані послуги

301

703

6

Одержано готівку від покупців у рахунок оплати раніше відвантаженої продукції товарів (робіт, послуг)

301, 302

361, 362

7

Повернуто до каси невикористані підзвітні суми

301, 302

372

8

Одержані до каси гроші від винних осіб за відшкодування завданих підприємству збитків

301

375

9

Отримано готівкою до каси внесок до статутного фонду

301

46

10

Одержана готівка до каси за перепродані акції власної емісії або за продану частину власника в капіталі підприємства

301

45

11

Оприбутковано до каси фінансову довгострокову допомогу на зворотній основі

301, 302

55

12

Надійшла готівка в рахунок погашення раніше одержаних векселів

301, 302

341, 342

13

Одержані до каси суми в рахунок оплати за житлово-комунальні послуги

301

377

14

Одержано готівку від покупців за продані необоротні активи

301

342

15

Одержані до каси суми в рахунок погашення заборгованості за позичками на індивідуальні потреби

301

163, 371

16

Одержані до каси суми в рахунок погашення раніше списаної дебіторської заборгованості

301

716

17

Одержані до каси суми цільового фінансування

301

48

18

Одержані до каси платежі в рахунок доходів майбутніх періодів (орендна плата, за комунальні послуги тощо)

301

69

19

Оприбутковано до каси готівку від внутрішніх підрозділів, що мають окремі баланси

301

683

20

Надійшла до каси готівка від дочірніх підприємств

301

682

21

Повернено до каси суму надлишково виплаченої зарплати працівників

301

661

Закінчення табл. 2.7

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

22

Оприбутковані надлишки готівки, виявлені під час інвентаризації каси

301

719

23

Виплачено з каси працівникам підприємства заробітну плату, та нараховано допомогу за рахунок фондів соціального страхування

661

301

24

Видано готівку під звіт працівникам підприємства для відрядження та на здійснення інших господарських операцій

372

301, 302

25

Внесена готівка з каси підприємства на його банківські рахунки (виручка, депонована зарплата і т. ін.)

311, 312

301, 302

26

Виплачені з каси депоненти акціонерам, засновникам та іншим власникам корпоративних прав

671

301

27

Виплачено з каси (переказано через відділення зв
’язку) утримані суми за виконавчими листами (аліменти тощо)

685

301

28

Виплачено з каси раніше депоновану заробіт­ну плату

662

301

29

Виплачена з каси працівникам підприємства одноразова допомога за рахунок фонду соціального страхування

652

301

30

Видана з каси працівникам підприємства позичка на індивідуальні потреби (короткострокова, довгострокова)

327, 631

301

31

Погашені готівкою раніше видані короткострокові векселі

621

301

32

Викуплені підприємством акції власної емісії

45

301

33

Видана з каси готівка за рахунок коштів цільового фінансування

48

301

34

Передана з каси готівка інкасатору

333

301

35

Відображено нестачу готівки в касі за результатами інвентаризації

947

301

 

Примітка. У таблиці наведені основні, такі, що найчастіше мають місце, операції з готівковими коштами. У господарській діяльності підприємства можуть бути інші операції, які відображаються за рахунком 30 “Каса” в кореспонденції з різними рахунками.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.