РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Фінансовий облік - Бабіч

Тема 3. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

3.8. Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності 

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої, неупередженої інформації про майновий і фінансовий стан підприємства.

Інформацію про фінансові інвестиції можна отримати з таких основних форм звітності:

  Баланс — форма № 1;

  Звіт про фінансові результати — форма № 2;

  Звіт про рух грошових коштів — форма № 3;

  Примітки — форма № 5.

У першому розділі активу Балансу відображається вартість довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (стаття 040), та вартість інших довгострокових інвестицій (стаття 045). Для заповнення цих рядків Балансу використовуються залишки рахунків 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”, 142 “Інші інвестиції пов’язаним сторонам” та 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам”.

Поточні фінансові інвестиції (крім еквівалентів грошових коштів) відображаються в Балансі на статті 220 “Поточні фінансові інвестиції”. Для цього використовують дані рахунка 352 “Інші поточні фінансові інвестиції”.

Поточні фінансові інвестиції у вигляді еквівалентів грошових коштів показуються в балансі на статті 230 “Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті” та на статті 240 “Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті”. Для цього використовують дані рахунка 351 “Еквіваленти грошових коштів”
(табл. 3.22).

Таблиця 3.22

ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
У БАЛАНСІ ТА НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Види фінансових
інвестицій

Статті балансу

Бухгалтерські рахунки, сальдо яких відображені у відповідних статтях звіту

Довгострокові

040 — Довгострокові фі­нансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

141 — “Інвестиції пов’я­заним сторонам за методом обліку участі в капіталі”

Закінчення табл. 3.22

Види фінансових
інвестицій

Статті балансу

Бухгалтерські рахунки, сальдо яких відображені у відповідних статтях звіту

Довгострокові

045 — Інші довгострокові фінансові інвестиції

142 — “Інші інвестиції пов’язаним сторонам”
143 — “Інвестиції непов’язаним сторонам”

Поточні (крім еквівалентів грошових коштів)

220 — Поточні фінансові інвестиції

352 — “Інші поточні фінансові інвестиції”

Еквіваленти грошових коштів

230 — Грошові кошти та їхні еквіваленти в національній валюті

351 — “Еквіваленти грошових коштів”

240 — Грошові кошти та їхні еквіваленти в іноземній валюті

У Звіті про фінансові результати відображаються суми доходів і витрат від інвестиційної діяльності підприємства.

Так, у статті “Дохід від участі в капіталі” (код рядка 110) Звіту про фінансові результати підлягає відображенню сума доходу, отриманого від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що передбачає збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на суму зміни частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

До складу доходів від участі в капіталі включаються:

¨  доходи, отримані у зв’язку зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування в результаті отриманого асоційованими, дочірніми та спільними підприємствами прибутку або зростання власного капіталу таких підприємств у результаті переоцінки необоротних активів, інвестицій тощо;

¨  доходи від внеску або продажу асоційованому, дочірньому або спільному підприємству активів, що припадають на частку інвестора, які визнані такими тільки після продажу асоційованим (дочірнім, спільним) підприємством цього активу іншим особам або в періодах амортизації отриманих або придбаних необоротних активів (цей актив уважається проданим спільним підприємством у межах кількості й вартості подібних активів, реалізованих ним після його отримання);

¨  інші доходи.

Показник рядка 110 Звіту про фінансові результати заповнюється на підставі даних, які в обліку віднесені в дебет рахунка 79 “Фінансові результати” із кредиту таких субрахунків:

721 “Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”;

722 “Дохід від спільної діяльності”;

723 “Дохід від інвестицій у дочірні підприємства”.

Стаття “Інші фінансові доходи” (код рядка 120) Звіту про фінансові результати відображає доходи, отримані підприємством від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

До складу інших фінансових доходів включаються.

·    отримані дивіденди від інших підприємств;

·    отримані відсотки за облігаціями та іншими цінними паперами;

·    інші доходи від фінансової діяльності.

Показник рядка 120 заповнюється на підставі даних, які в обліку віднесені до кредиту субрахунка 792 “Результат фінансових операцій” з дебету субрахунків:

731 “Дивіденди отримані”;

732 “Відсотки отримані”;

733 “Інші доходи від фінансових операцій”.

Стаття “Інші доходи” (код рядка 130) Звіту про фінансові результати відображає доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

До складу інших доходів зараховуються:

  дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів;

  дохід від неопераційних курсових різниць з активів і зобов’язаннь в іноземній валюті, пов’язаних з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства;

  дохід від безоплатно отриманих активів, визначений у сумі амортизації таких активів одночасно з її нарахуванням;

  інші доходи звичайної діяльності від списання кредиторської заборгованості, що виникла не в ході операційного циклу, після закінчення терміну позовної давності; від вартості від’ємного гудвілу, який визнається доходом.

Під час заповнення рядка 130 необхідно пам’ятати, що доходи, отримані від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів, відображаються в цьому рядку за вирахуванням суми ПДВ, яка нараховується платником податку на додану вартість за їх реалізації.

Показник рядка 130 заповнюється на підставі даних, які в обліку відображаються з дебету відповідного субрахунка рахунка 74 “Інші доходи” у кореспонденції з кредитом субрахунка 793 “Результат іншої звичайної діяльності”.

У статті “Фінансові витрати” (код рядка 140) Звіту про фінансові результати відображаються затрати, пов’язані з залученням позикового капіталу, до складу яких включаються:

·    витрати, пов’язані з нарахуванням або сплатою відсотків тощо та за користування кредитами банків;

·    витрати, пов’язані з випуском, утриманням і обігом власних цінних паперів;

·    витрати, пов’язані з нарахуванням відсотків за договорами
кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо.

Показник рядка 140 заповнюється на підставі інформації, відображеної в обліку з дебету субрахунка 792 у кореспонденції з кредитом субрахунків 951 “Відсотки за кредит” і 952 “Інші фінансові витрати”. Стаття “Втрати від участі в капіталі” (код рядка 150) відображає втрати від зменшення вартості інвестицій (в асоційовані, дочірні, або спільні підприємства), облік котрих ведеться за методом участі в капіталі, які виникають у процесі інвестиційної діяльності підприємства (втрати внаслідок переоцінки необоротних активів, інвестицій тощо). Показник рядка 150 заповнюється на підставі даних, які відображені в обліку з дебету субрахунка 792 у кореспонденції з кредитом відповідних субрахунків рахунка 96 “Втрати від участі в капіталі”. У статті “Інші витрати” (код рядка 160) Звіту про фінансові результати відображаються витрати, які виникли в процесі звичайної діяльності підприємства (крім фінансових витрат), але не пов’язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів, робіт, послуг).

До складу таких витрат зараховуються:

  балансова вартість (собівартість) реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, визначена на дату їх реалізації, а також інші витрати, пов’язані з їх реалізацією;

  втрати від неопераційних курсових різниць (втрати від неопераційної курсової різниці внаслідок зміни курсу гривні до іноземної валюти) за активами й зобов’язаннями неопераційної діяльності підприємства;

  втрати від уцінки необоротних активів та фінансових інвестицій.

У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:

1. Балансова вартість фінансових інвестицій, що включені до складу статті балансу “Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств”, за такими видами:

  фінансові інвестиції в асоційовані підприємства;

  фінансові інвестиції в дочірні підприємства;

  фінансові інвестиції в спільну діяльність із створенням юридичної особи (спільного підприємства).

2. Фінансові інвестиції, що включені до складу статей балансу “Інші довгострокові фінансові інвестиції” та “Поточні фінансові інвестиції” за собівартістю, за справедливою вартістю, за амортизованою собівартістю.

3. Підстави для визначення справедливої вартості фінансових інвестицій.

4. Доходи та втрати від змін справедливої вартості фінансових інвестицій за звітний період.

5. Перелік провідних асоційованих, дочірніх і спільних підприємств із зазначенням частки в капіталі та методів оцінки, що використовуються для обліку таких фінансових інвестицій. Контрольний учасник спільного підприємства в примітках до фінансової звітності також наводить (розкриває) таку інформацію:

¨ загальна сума зобов’язань щодо його часток у спільних підприємствах;

¨ сума зобов’язань інвестиційного характеру щодо його часток у спільних підприємствах та його частки в зобов’язаннях, які він узяв разом з іншими учасниками;

¨ сума своєї частки в зобов’язаннях інвестиційного характеру спільних підприємств.

У Звіті про рух грошових коштів (форма № 3) відображається рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

Відповідно до П(С)БО 4 рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на підставі аналізу змін у статтях розділу “Необоротні активи” форми № 1 “Баланс” і статті “Поточні фінансові інвестиції”.

 

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.