РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Фінансовий облік - Бабіч

Тема 5. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

5.6. Облік вибуття основних засобів та їх переміщення на підприємстві 

Об’єкт основних засобів відповідно до п. 33 П(С)БО 7 “Основні засоби” вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або не­можливості визнання активом.

Згідно із Законом України “Про підприємства в Україні” останні мають право продавати, здійснювати внески в статутний капітал, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування об’єкти основних засобів іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам.

Вибуття основних засобів оформляється Актом на списання основних засобів (ф. № 03-3), в якому відображаються первинна вартість об’єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, причина вибуття об’єкта (реалізація, ліквідація, безоплатна передача тощо), витрати, пов’язані з вибуттям, а також результат від списання об’єкта. На основі акту здійснюються відповідні записи в інвентарних картках та інвентарному списку (зразок 5.3 та 5.4).

Регістри аналітичного обліку (інвентарні картки) реалізованих основних засобів додаються до документів, якими оформлені факти вибуття таких активів.

У процесі реалізації об’єктів основних засобів за грошові кошти в бухгалтерському обліку на відповідних рахунках відображаються:

·   дохід від реалізації в сумі продажної вартості об’єктів;

·   податкові зобов’язання з ПДВ;

·   списання суми нарахованого зносу й залишкової вартості проданих об’єктів;

·   списання витрат, пов’язаних із продажем основних засобів;

·   розрахунки з покупцем;

·   фінансовий результат, пов’язаний із продажем об’єкта основ­них засобів.

 

Базою оподаткування ПДВ операцій із продажу основних засобів є їхня договірна (контрактна) вартість з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків і зборів за винятком податку на додану вартість (п. 4.1 Закону України “Про податок на додану вартість”). Податкове зобов’язання та право на податковий кредит в операціях купівлі-продажу основних засобів виникають тільки у платників ПДВ.

Переміщення основних засобів усередині підприємства (організації): з цеху в цех, із відділу в цех і навпаки — оформляється виписуванням накладної типової форми на внутрішнє переміщення основних засобів. Екземпляр накладної з розписками одержувача й того, хто здав, передається в бухгалтерію підприєм-
ства.

Бухгалтерія підприємства (організації) відмічає у відповідних інвентарних картках передані об’єкти і розміщує їх у картотеці за новим місцезнаходженням. Необхідні записи (відмітки) здійснюються в інвентарних списках об’єктів.

У разі внутрішнього переміщення частини основних засобів, що обліковуються на одній інвентарній картці, бухгалтерія підприємства (організації) здійснює про це відповідну відмітку в екземплярі картки, а також в описі інвентарних карток і одночасно виписує на передані об’єкти додаткові екземпляри інвентарних карток, які розміщуються в картотеці за новим місцезнаходженням переданих основних засобів. Відповідні записи здійснюються в інвентарних картках об’єктів за місцем їх знаходження.

Списання з балансів підприємств (організацій) об’єктів основних засобів, що ліквідуються, здійснюється згідно з Інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України 30.11.99 р. № 291, та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”.

Ліквідація об’єкта основних засобів оформлюється актами на списання типової форми (03-3 “Акт на списання основних засобів” і 03-4 “Акт на списання автотранспортних засобів”, затверджених Міністерством статистики України від 29.12.95 р. № 352), які скла­даються комісією та затверджуються керівником підприємства.

Оформлений акт на ліквідацію основних засобів передається в бухгалтерію підприємства (організації), яка здійснює відмітку про вибуття об’єкта в інвентарній картці, а також в опису інвентарних карток. Відповідні записи здійснюються в інвентарному списку основних засобів за місцем їх знаходження.

Якщо на одній картці обліковується кілька інвентарних об’єктів, частина з яких ліквідується, бухгалтерія відмічає вибуття об’єк­тів у картці, в описі інвентарних карток і в інвентарному списку.

Ліквідація окремих пристроїв, що входять до складу інвентарного об’єкта, тобто його часткова ліквідація, оформляється за загальними правилами.

Фінансовий результат від ліквідації об’єктів основних засобів внаслідок фізичного або морального зносу визначається як різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків) та залишковою вартістю об’єкта й витратами, пов’язаними з його ліквідацією.

Якщо об’єкт основних засобів ліквідується внаслідок надзвичайних подій (пожежі, повені, землетрусу тощо), то фінансовий результат визначається як різниця між величиною втрат (залишкова вартість об’єкта плюс витрати на остаточну ліквідацію) і величиною доходу у вигляді оприбуткованих матеріалів і страхового відшкодування. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з ліквідації основних засобів показано в табл. 5.26.

 

Таблиця 5.26

ОБЛІК ЛІКВІДАЦІЇ ОБ’ЄКТА
(ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ — 50 000 грн, ЗНОС — 20 000 грн)

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

І. Ліквідація об’єкта основних засобів
унаслідок фізичного та морального зносу

1

Списується сума зносу устаткуван­ня, що ліквідується

131 “Знос основних фондів”

104 “Машини
і об
ладнання”

20 000

2

Списується залиш­кова вартість об­ладнання, що ліквідується

976 “Списання необоротних активів”

104 “Машини
і обладнання”

30 000

3

Нараховуються по­даткові зобов’язан­ня на залишкову вартість

976 “Списання необоротних активів”

641 “Розрахунки
за податками” суб­рахунки “З ПДВ”

6000

4

Списуються ви-
трати, пов’язані з ліквідацією об’єкта

976 “Списання необоротних активів”

661 “Розрахунки з оплати праці” 65 “Розрахунки за страхуванням”

1000

Продовження табл. 5.26

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

5

Оприбутковується металобрухт, отри­маний у резуль­таті ліквідації устат­кування

209 “Інші матеріали”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

500

6

Списуються на фінансові результати витрати, по­в’язані з ліквідацією об’єкта

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

976 “Списання не­оборотних активів”

1000

7

Списуються на фі­нансові результати доходи, отримані від ліквідації об’єкта

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

500

II. Ліквідація об’єкта основних засобів унаслідок надзвичайних подій

1

Списується сума зносу устаткуван­ня, що ліквідується

131 “Знос основних фондів”

104 “Машини і обладнання”

20 000

2

Списується залиш­кова вартість об­ладнання, що ліквідується

991 “Втрати від стихійного лиха”

104 “Машини і обладнання”

30 000

3.

Нараховується під­ряднику за виконані роботи з остаточної ліквідації об’єкта

991 “Втрати від сти­хійного лиха”

631 “Розрахунки з вітчизняними по­стачальниками”

2500

4

Нараховується по­датковий кредит

641 “Розрахунки
за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними по­стачальниками”

500

5

Оприбутковуються різні матеріали від остаточної ліквідації об’єкта

209 “Інші матеріали”

751 “Відшкодуван­ня збитків від надзвичайних подій”

4000

6

Одержано частко­ве відшкодування від страхової ком­панії

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій”

13 000

Закінчення табл. 5.26

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

7

Списуються на фі­нансові результати витрати від над­звичайних подій
(30 000 + 2500)

794 “Результат надзвичайних подій”

991 “Витрати від стихійного лиха”

32 500

8

Списується на фі­нансові результати одержаний дохід у вигляді відшкодування збит­ків (4000 + 13 000)

751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій”

794 “Результат над­звичайних подій”

37 000

 

 

Базою оподаткування ПДВ операцій із продажу основних засобів є їхня договірна (контрактна) вартість з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків і зборів за винятком податку на додану вартість (п. 4.1 Закону України “Про податок на додану вартість”). Податкове зобов’язання та право на податковий кредит в операціях купівлі-продажу основних засобів виникають тільки у платників ПДВ.

Переміщення основних засобів усередині підприємства (організації): з цеху в цех, із відділу в цех і навпаки — оформляється виписуванням накладної типової форми на внутрішнє переміщення основних засобів. Екземпляр накладної з розписками одержувача й того, хто здав, передається в бухгалтерію підприєм-
ства.

Бухгалтерія підприємства (організації) відмічає у відповідних інвентарних картках передані об’єкти і розміщує їх у картотеці за новим місцезнаходженням. Необхідні записи (відмітки) здійснюються в інвентарних списках об’єктів.

У разі внутрішнього переміщення частини основних засобів, що обліковуються на одній інвентарній картці, бухгалтерія підприємства (організації) здійснює про це відповідну відмітку в екземплярі картки, а також в описі інвентарних карток і одночасно виписує на передані об’єкти додаткові екземпляри інвентарних карток, які розміщуються в картотеці за новим місцезнаходженням переданих основних засобів. Відповідні записи здійснюються в інвентарних картках об’єктів за місцем їх знаходження.

Списання з балансів підприємств (організацій) об’єктів основних засобів, що ліквідуються, здійснюється згідно з Інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України 30.11.99 р. № 291, та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”.

Ліквідація об’єкта основних засобів оформлюється актами на списання типової форми (03-3 “Акт на списання основних засобів” і 03-4 “Акт на списання автотранспортних засобів”, затверджених Міністерством статистики України від 29.12.95 р. № 352), які скла­даються комісією та затверджуються керівником підприємства.

Оформлений акт на ліквідацію основних засобів передається в бухгалтерію підприємства (організації), яка здійснює відмітку про вибуття об’єкта в інвентарній картці, а також в опису інвентарних карток. Відповідні записи здійснюються в інвентарному списку основних засобів за місцем їх знаходження.

Якщо на одній картці обліковується кілька інвентарних об’єктів, частина з яких ліквідується, бухгалтерія відмічає вибуття об’єк­тів у картці, в описі інвентарних карток і в інвентарному списку.

Ліквідація окремих пристроїв, що входять до складу інвентарного об’єкта, тобто його часткова ліквідація, оформляється за загальними правилами.

Фінансовий результат від ліквідації об’єктів основних засобів внаслідок фізичного або морального зносу визначається як різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків) та залишковою вартістю об’єкта й витратами, пов’язаними з його ліквідацією.

Якщо об’єкт основних засобів ліквідується внаслідок надзвичайних подій (пожежі, повені, землетрусу тощо), то фінансовий результат визначається як різниця між величиною втрат (залишкова вартість об’єкта плюс витрати на остаточну ліквідацію) і величиною доходу у вигляді оприбуткованих матеріалів і страхового відшкодування. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з ліквідації основних засобів показано в табл. 5.26.

 

Таблиця 5.26

ОБЛІК ЛІКВІДАЦІЇ ОБ’ЄКТА
(ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ — 50 000 грн, ЗНОС — 20 000 грн)

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

І. Ліквідація об’єкта основних засобів
унаслідок фізичного та морального зносу

1

Списується сума зносу устаткуван­ня, що ліквідується

131 “Знос основних фондів”

104 “Машини
і об
ладнання”

20 000

2

Списується залиш­кова вартість об­ладнання, що ліквідується

976 “Списання необоротних активів”

104 “Машини
і обладнання”

30 000

3

Нараховуються по­даткові зобов’язан­ня на залишкову вартість

976 “Списання необоротних активів”

641 “Розрахунки
за податками” суб­рахунки “З ПДВ”

6000

4

Списуються ви-
трати, пов’язані з ліквідацією об’єкта

976 “Списання необоротних активів”

661 “Розрахунки з оплати праці” 65 “Розрахунки за страхуванням”

1000

Продовження табл. 5.26

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

5

Оприбутковується металобрухт, отри­маний у резуль­таті ліквідації устат­кування

209 “Інші матеріали”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

500

6

Списуються на фінансові результати витрати, по­в’язані з ліквідацією об’єкта

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

976 “Списання не­оборотних активів”

1000

7

Списуються на фі­нансові результати доходи, отримані від ліквідації об’єкта

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

500

II. Ліквідація об’єкта основних засобів унаслідок надзвичайних подій

1

Списується сума зносу устаткуван­ня, що ліквідується

131 “Знос основних фондів”

104 “Машини і обладнання”

20 000

2

Списується залиш­кова вартість об­ладнання, що ліквідується

991 “Втрати від стихійного лиха”

104 “Машини і обладнання”

30 000

3.

Нараховується під­ряднику за виконані роботи з остаточної ліквідації об’єкта

991 “Втрати від сти­хійного лиха”

631 “Розрахунки з вітчизняними по­стачальниками”

2500

4

Нараховується по­датковий кредит

641 “Розрахунки
за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними по­стачальниками”

500

5

Оприбутковуються різні матеріали від остаточної ліквідації об’єкта

209 “Інші матеріали”

751 “Відшкодуван­ня збитків від надзвичайних подій”

4000

6

Одержано частко­ве відшкодування від страхової ком­панії

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій”

13 000

Закінчення табл. 5.26

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

7

Списуються на фі­нансові результати витрати від над­звичайних подій
(30 000 + 2500)

794 “Результат надзвичайних подій”

991 “Витрати від стихійного лиха”

32 500

8

Списується на фі­нансові результати одержаний дохід у вигляді відшкодування збит­ків (4000 + 13 000)

751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій”

794 “Результат над­звичайних подій”

37 000

 

 

ВАТ “Київприлад” передало до статутного капіталу пов’язаній особі ВАТ “Станкозавод” будівлю цеху первісною вартістю 150 000 грн з нарахованим зносом 45 000 грн. В установчому договорі будівля оцінена в 135 000 грн.

Таблиця 5.27

ОБЛІК ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ВНЕСОК
ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ІНШОГО ПІДПРИЄМСТВА

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Списана сума зно­су будівлі

131 “Знос основних засобів”

103 “Будинки
та споруди”

45 000

2

Відображається за­лишкова вартість будівлі як передана інвестиція

143 “Інвестиції непо­в’язаним особам”

103 “Будинки
та споруди”

105 000

3

Різниця між спра­ведливою й залишковою вартістю інвестиції відображається в складі доходів

143 “Інвестиції непов’язаним особам”

746 “Інші доходи від звичайної діяль­ності”

30 000

Таблиця 5.28

БЕЗОПЛАТНА ПЕРЕДАЧА ОБ’ЄКТА
(ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ — 45 000 грн, ЗНОС — 30 000 грн)

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Списана сума зносу переданого об’єкта

131 “Знос основних
засобів”

10 “Основні
засоби”

30 000

2

Списується залиш­кова вартість

976 “Списання необоротних активів”

10 “Основні
засоби”

15 000

3

Відображається податкове зобов’я­зання з ПДВ
(15 000
× 20 %)

976 “Списання необоротних активів”

641 “Розрахунки за податками”

3000

4

Списується на фі­нансові результати витрати з передачі об’єкта

793 “Результати іншої звичайної діяльності”

976 “Списання не­оборотних активів”

18 000

5

Відображається збиток від безоплатної передачі

44 “Нерозподілені прибутки”

793 “Результати іншої звичайної діяльності”

18 000

Таблиця 5.29

ОБЛІК ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
(ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ — 20 000 грн, ЗНОС — 5000 грн,
ДОГОВІРНА ЦІНА — 36 000 грн)

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Відображається договірна вартість про­дажу верстата

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

742 “Дохід від реалізації необоротних активів”

36 000

2

Нараховуються по­даткові зобов’язан­ня з ПДВ

742 “Дохід від реа­лізації необоротних активів”

641 “Розрахунки за податками”

6000

3

Списується сума зно­су верстата

131 “Знос основних засобів”

103 “Будинки та споруди”

5000

4

Списується залиш­кова вартість верстата

972 “Собівартість реалізованих необоротних активів”

103 “Будинки та споруди”

15 000

Закінчення табл. 5.29

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

5

Одержано оплату за реалізований вер­стат

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

36 000

6

Списується на фінансові результати доход від продажу верстата

742 “Дохід від реа­лізації необоротних активів”

793 “Результат ін­шої звичайної діяльності”

30 000

7

Списується на фінансові результати залишкова вартість верстата

793 “Результат ін­шої звичайної
діяльності”

972 “Собівартість реалізованих необо­ротних активів”

15 000

Передача основних засобів як внесок у статутний капітал іншого підприємства регламентується Законом України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91 р. за № 887-ХІ та Законом України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р. № 1576-ХП та П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”, затвердженого наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91 та зареєстрованого в Мінюсті України 17.05.2000 р. № 284.

Підприємство, що здійснює внески, виступає інвестором, а одержувач — об’єктом інвестування або емітентом корпоративних прав.

Оцінка внесків основними засобами узгоджується установчими документами учасників, виходячи зі справедливої вартості на дату внесення, а якщо її визначити неможливо, — то за собівартістю, з урахуванням зменшення корисності (П(С)БО 12, п. 9).

Згідно з підпунктом 3.2.8 Закону України “Про ПДВ” не є об’єктом оподаткування операції з “передачі основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її
цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права”.

З урахуванням цього операції з внесків основними засобами в інвестора відображаються відповідними бухгалтерськими записами.

Згідно з Законом України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р. № 1576-ХП учасники (засновники) товариств мають право на одержання компенсації своєї частки в активах підприємства при виході зі складу учасників:

·   будівлями, спорудами, обладнанням і іншими матеріальними цінностями;

·   грошовими коштами;

·   цінними паперами;

·   правом користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням тощо.

На порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з передачі підприємством-емітентом основних засобів їх засновником впливають:

1)    пов’язана чи не пов’язана особа засновника з підприємством-емітентом;

2)    чи саме ті основні фонди, що повертаються, були раніше внесені до статутного фонду підприємства;

3)    чи повернення здійснюють саме тим засновникам, які такі основні фонди вносили;

4)    чи були здійснені внески не основними фондами, а іншими активами (грішми, акціями, правом користування і т. д.).

Якщо ж одна з указаних вимог не дотримується, то операції з повернення оподатковуються ПДВ.

Порядок відображення в обліку операцій з повернення іншому підприємству його внесків наведено в табл. 5.29.

Відповідно до п. 33 П(С)БО 7 “Основні засоби” безоплатно переданий об’єкт виключається з активів, тобто списується з балансу.

На здійснення операції з безоплатної передачі об’єктів основних засобів підприємство складає акт за типовою формою № 03-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” у двох примірниках: перший для себе, а другий передається одержувачу (звичайно при наданні доручення від нього). До першого примірника додається інвентарна картка обліку переданого об’єкта.

Безоплатна передача об’єктів основних засобів згідно з Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” (п. 1.31) та Законом України “Про податок на додану вартість” належать до операцій реалізації та оподатковується. Зобов’язання з податку на додану вартість нараховується передаючою стороною, на залишкову вартість об’єкта. Податок на прибуток сплачує одержувач об’єкта, якщо він не зареєстрований як неприбуткова або благодійна організація.

Порядок відображення в обліку операцій з безоплатної передачі об’єкта наведено в табл. 5.29.

Облік передачі основних засобів в обмін на інші активи розкрито в розділі II “Облік надходження основних засобів”.

Втрати від нестачі основних засобів, виявленої інвентаризацією, або їх крадіжка визначаються та відображаються в обліку залежно від того, встановлені винні особи, чи ні.

Під час встановлення винних осіб сума відшкодування розраховується відповідно до пункту 10 “Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 22.01.96 р. № 116, за формулою:

 

де Рз — розмір збитків, грн;

Бв — балансова вартість об’єкта на дату встановлення факту нестачі (крадіжки), грн;

А — амортизація (знос) об’єкта, грн;

Іінф — загальний індекс інфляції;

ПДВ — розмір податку на додану вартість, грн.

Якщо винні особи не встановлені у звітному періоді, залишкова вартість із донарахуванням на неї податкового зобов’я­зання списується на фінансові результати і відображається в позабалансовому обліку згідно з чинним законодавством до 5 років, а потім списується. У разі встановлення винної особи в одному зі звітних періодів до п’ятирічного строку позову списана сума з позабалансового обліку знімається та згідно з Порядком № 116, здійснюється нарахування на винуватця, за вищенаведеною формулою.

Відображення в обліку різних варіантів наводиться табл. 5.32—5.34.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.