РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Фінансовий облік - Бабіч

Тема 6. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

6.5. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів 

У виробничій діяльності підприємства використовуються засоби праці відносно невисокої вартості та невеликого строку служби. Такі предмети називаються малоцінними та швидкозношуваними (далі — МШП), і належать вони до класу запасів.

МШП визнаються активами, якщо існує ймовірність того, що підприємство одержить у майбутньому економічну вигоду від їх використання та їхня вартість може бути достовірно визначена.

Відповідно до П(С)БО 9 “Запаси” МШП охоплюють предмети, які використовуються протягом не більше 1-го року або нормального операційного циклу, якщо він більше року.

У наказі про облікову політику підприємства встановлюється вартісна межа для розміщення основних та малоцінних засобів.

До МШП належать інструменти, господарський інвентар, спецодяг і спецвзуття тощо.

Малоцінні предмети, строк використання яких більше ніж 1 рік (спецінструменти та спеціальні пристрої тощо), обліковуються в складі основних засобів як інші необоротні матеріальні активи на субрахунку 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”. На відміну від МШП, їхня вартість погашається нарахуванням зносу, що передбачено П(С)БО 7 “Основні засоби”.

Для обліку МШП використовується активний основний інвентарний рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”. За дебетом рахунка відображається надходження предметів, а за кредитом — їх списання.

Аналітичний облік МШП ведеться за їхніми видами (однорідними групами), установленими, виходячи з умов діяльності підприємства. Складський облік предметів здійснюється аналогічно обліку виробничих запасів.

Документальне надходження МШП на підприємство формулюється аналогічно операціям з надходження виробничих запасів.

Згідно з наказом Мінстату України від 22 травня 1996 р. № 145 застосовуються спеціальні типові форми первинних документів для їх обліку в місцях експлуатації та з їх списання:

  № МШ-1 “Відомість поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв);

  № МШ-2 “Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів” (зразок 6.3);

  № МШ-3 “Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)”;

  № МШ-4 “Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів” (зразок 6.4);

  № МШ-5 “Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні” (зразок 6.5);

  № МШ-6 “Особиста картка №__ обліку спецодягу і захисних засобів”.

Первинна вартість МШП у процесі їх оприбткування визначається аналогічно до виробничих запасів (згідно з П(С)БО 9 “Запаси”).

Вартість МШП, переданих в експлуатацію, списується з балансу на витрати діяльності, але для контролю за їх зберіганням ведеться оперативний кількісний облік за місцями експлуатації. Для цього використовуються типові форми № МШ-2, МШ-6 “Інвентарні описи”. У цих документах фіксується надходження та списання предметів у кількісному виразі.

 

Таблиця 6.8

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ МШП

 

 

Зміст операції

Дебет
рахунка

Кредит
 рахунка

1

Оприбутковані МШП, одержані від постачальників:

 

 

 

— за купівельною вартістю

22

63

 

— на суму податкового кредиту з ПДВ

641

63

 

— на суму, перераховану постачальнику
(з ПДВ)

63

31

2

Відображено витрати з транспортування МШП сторонніми організаціями:

 

 

 

— за чинними тарифами

22

63

 

— на суму податкового кредиту з ПДВ

641

63

 

— на сплачену суму (з ПДВ)

63

31

3

Оприбутковані МШП (інструменти тощо), виготовлені власними силами (допоміжними підрозділами):

 

 

 

— за фактичною собівартістю

22

23

4

Оприбуткування МШП, одержаних від інших джерел:

 

 

 

— унесених до статутного капіталу

22

40 (46)

 

— одержаних безоплатно

22

745

 

— виявлених як надлишки під час інвентаризації

22

719

5

Списання з балансу за первісною вартість МШП, переданих в експлуатацію:

 

 

 

— цехам основного та допоміжних виробництв для виготовлення конкретних видів продукції (виконання робіт, надання послуг)

23

22

 

— цехам основного та допоміжних виробництв (інструменти та пристрої загальновироб­ничого призначення)

91

22

 

— підрозділам загальногосподарського значення

92

22

 

— складу готової продукції для панування готової продукції

93

22

 

— обслуговуючим виробництвам і господарствам і на соціально-культурні потреби

949

22

6

Під час списання з експлуатації предметів, що зносилися (зіпсувалися), оприбутковано відходи корисного використання за справедливою вартістю

209

716

Операції зі списання МШП відображаються в журналі № 5.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.