РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Обґрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності - ШВИДАНЕНКО Г. О., ОГОЛЬ О. В., ЗАЇКІНА В. В.

Тема 2. ДЕРЖАВНИЙ ТА ГАЛУЗЕВИЙ МАРКЕТИНГ ПРИВАТИЗАЦІЇ

2.1. Система маркетингу приватизації. державний маркетингТрансформація власності об’єктивно зумовлює потребу в підготовці колишніх державних підприємств до суттєвого підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності у результаті їх включення у функціонуючу збутову мережу, а також до партнерства з клієнтами, професійно підготовленими з питань фінансів та маркетингу. Крім того, персонал підприємств ринкової орієнтації має великий (і майже незнайомий нам) досвід щодо мотивації праці, яка розрахована на майбутній підприємницький успіх.
Приватизація зумовлює необхідність створення підприємств нових, життєздатних, з високим рівнем продуктивності праці. Практика країн, які перебудовують економіку, і насамперед Німеччини, показала ефективність галузевих програм продажу на конкурсних засадах малих та середніх підприємств.
Залежно від галузі і величини підприємств необхідно використовувати різні засоби і методи приватизації з тим, щоб досягти успіху. Часто буває доцільним використання комбінованих інструментів приватизації.
У цілому в системі маркетингу приватизації доцільно виділяти три складові, а саме:
— державний маркетинг приватизації,
— галузевий маркетинг приватизації,
— маркетинг приватизації безпосередньо конкретного підприємства.
Складові державного маркетингу приватизації наведені на рис. 2.1.

Держава має законодавчо визначити критерії розукрупнення (поділу) підприємств на окремі структурні самостійні одиниці. Маркетингові дослідження повинні обґрунтувати доцільність такого поділу та економічну ефективність приватизації підприємств окремими частками.
У цьому випадку об’єктом приватизації може бути майно підприємств, цехів, виробництв, дільниць, інших підрозділів, які є цілісними майновими комплексами (одиницями), якщо у разі їх виділення у самостійні підприємства не порушується технологічна єдність виробництва або існує можливість розмежування сфер діяльності та збереження схеми функціональних зв’язків в умовах технологічного відокремлення.
У системі державного маркетингу чільне місце займає санація державних підприємств з метою запобігання їхньому банкрутству, оздоровлення фінансового стану та підвищення конкурентоспроможності.
Державний маркетинг спрямований насамперед на забезпечення в процесі санації подальшого розвитку пріоритетних галузей народного господарства, раціональної галузевої та міжгалузевої переорієнтації діяльності підприємств, здійснення антимонопольних заходів.
Значну роль у системі державного маркетингу відіграє залучення інвестицій, у тому числі й від іноземних інвесторів. Ефективність використання інвестицій, зростання їх обсягів у процесі приватизації з боку як вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів значною мірою залежить від успішного проведення ринкових реформ. В умовах економічної кризи важливе значення має державна підтримка реалізації приватизаційних проектів з урахуванням цілей та завдань державних програм приватизації й структурної перебудови виробництва.
Залучення іноземних інвесторів до приватизації здійснюється продажем їм об’єктів малої приватизації, а також пакетів акцій (часток, паїв) акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації.
Крім продажу пакетів акцій стратегічному інвестору, можливе передання пакета акцій в управління стратегічному інвестору, за умови прийняття державою рішення про доцільність такого проекту. У цьому випадку стратегічний інвестор бере певні інвестиційні зобов’язання, а безпосередньо процес контролюється на основі договору між стратегічним інвестором і державним органом приватизації. Особливу увагу під час вибору (техніко-економічного обґрунтування) післяприватизаційного розвитку об’єкта слід звертати на план зайнятості працівників підприємства, пропозицію інвестора з визначенням максимального розміру інвестицій, строків та порядку їх внесення. Розмір пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, які може придбати іноземний інвестор, не обмежується. Тільки в окремих випадках цей процес ФДМУ погоджує з Кабінетом Міністрів та з Антимонопольним комітетом. Законодавчо затверджено перелік підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності, приватизацію майна яких доцільно здійснити із залученням іноземних інвестицій.
Особливого значення набуває державний маркетинг при здійсненні приватизації великих і середніх підприємств, які мають особливе значення для економіки України.
При залученні інвесторів до процесу приватизації мають ураховуватися як державні інтереси, так і інтереси інвесторів. Підприємство має бути достатньо привабливим (як правило, інвестор зважує можливість повернення інвестицій у грошових потоках за мінімального ризику). Потенційний інвестор цікавиться позиціями даного підприємства на ринку майна, рівнем його конкурентоспроможності.
У випадках, коли покупець не забезпечує виконання умов інвестування, передбачених бізнес-планом або концепцією розвитку підприємства у післяприватизаційному періоді, а також у випадках неефективного господарювання, доведення підприємства до банкрутства необхідно здійснювати процес деприватизації майна, тобто повернення до державної власності з компенсацією попереднім власникам витрат, які вони зробили під час приватизації.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.