РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Обґрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності - ШВИДАНЕНКО Г. О., ОГОЛЬ О. В., ЗАЇКІНА В. В.

Тема 4. РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ

4.3. Продаж пакетів акцій відкритих акціонерних товариств на некомерційних конкурсах під інвестиційні зобов’язанняУчасниками некомерційних конкурсів для продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств під інвестиційні зобов’язання можуть бути юридичні та фізичні особи, визнані покупцями відповідно до законодавства про приватизацію. На підставі плану приватизації (плану розміщення акцій) ФДМУ або його регіональне відділення приймає рішення про проведення конкурсу. При цьому пакет акцій, що виставляється на конкурс, повинен становити, як правило, не менше 26 % статутного фонду.
Конкурс проводить конкурсна комісія, створена ФДМУ, до якої обов’язково входять представники міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, уповноваженого управляти майном підприємства, що приватизується, а у разі продажу об’єкта комунальної власності — представники відповідного місцевого органу державної виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Комісія (у складі непарної кількості осіб) визначає умови та термін проведення конкурсу і подає відповідні пропозиції ФДМУ на затвердження, готує текст оголошення про проведення конкурсу, приймає та реєструє заяви, а також інші документи, необхідні для участі у конкурсі, протягом 7 робочих днів з дня проведення конкурсу визначає його переможця, подає ФДМУ проект договору купівлі-продажу та протоколи засідання комісії, повідомляє у письмовій формі конкурсантів, які не стали переможцями конкурсу, про його інвестиційну програму. Крім того, комісія визначає доцільність залучення до роботи експертних, консультативних та інших організацій, з якими ФДМУ у разі потреби складає відповідні угоди.
На одному конкурсі може бути запропонований для продажу тільки один пакет акцій. Продаж пакета акцій здійснюється за зазначеною в оголошенні вартістю за наявності двох і більше конкурсантів. Якщо для участі у конкурсі зареєстровано одного конкурсанта, пакет акцій може бути продано такому покупцю за зазначеною в оголошенні вартістю за умови прийняття ним інвестиційних зобов’язань не менших, ніж передбачено вимогами для інвестиційної програми. Внесені інвестиції стають власністю акціонерного товариства і спрямовуються на розвиток підприємства.
Передавання пакета акцій у власність переможця конкурсу здійснюється після виконання ним інвестиційної програми відповідно до умов договору купівлі-продажу. За наявності у переможця конкурсу гарантій одного з вітчизняних банків, перелік яких визначає Національний банк, або гарантій першокласного іноземного банку щодо виконання переможцем конкурсу інвестиційної програми передавання пакета акцій у власність переможця здійснюється після оплати ним вартості пакета відповідно до умов договору купівлі-продажу.
Пакет акцій до моменту переходу права власності до переможця конкурсу залишається у державній власності. На переможця конкурсу без укладання додаткової угоди покладаються функції вповноваженої ФДМУ особи щодо управління цим пакетом акцій. Завдання вповноваженій особі та винагорода за виконання нею своїх функцій визначаються у договорі купівлі-продажу у розмірі, що не перевищує 75 % суми дивідендів, які нараховуються на цей пакет акцій.
Термін проведення конкурсу встановлюється фондом за поданням комісії з урахуванням особливостей акціонерного товариства, пакет акцій якого виставляється на конкурс, але не більше 3 місяців з дня створення комісії. У виданнях органів приватизації та в місцевій пресі оголошення про проведення конкурсу друкується не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дня його проведення. Оголошення містить відомості про найменування і місцезнаходження акціонерного товариства, основну номенклатуру та обсяги продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної, за останні три роки в порівнянних цінах, кількість робочих місць, баланс активів і пасивів, рентабельність основних видів продукції за останні три роки тощо. Інформація про результати конкурсу також підлягає обов’язковій публікації.
Для участі у конкурсі конкурсант подає комісії заяву, квитанцію про сплату реєстраційного внеску у розмірі 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, документ про внесення застави у розмірі 10 % ціни продажу пакета акцій (але не більше суми, еквівалентної 5000 доларів США), або гарантію банку щодо інвестиційних зобов’язань конкурсанта, баланс конкурсанта за останній рік (для юридичних осіб), інвестиційну програму, засвідчені в установленому порядку копії установчих документів, що підтверджують наявність або відсутність частки державної власності у майні конкурсанта та її розмір (для юридичних осіб). Після закінчення конкурсу застава та документи, що засвідчують гарантії банку, у десятиденний термін повертаються всім його учасникам, крім переможця конкурсу. Сума застави, яку вніс переможець конкурсу, після вирахування державного мита зараховується під час остаточних розрахунків, а у разі, коли засобом платежу не є грошові кошти, зазначена сума повертається переможцю.
Переможцем конкурсу визнається конкурсант, який запропонував найкращу інвестиційну програму (рис. 4.6).

Основними критеріями визначення переможця конкурсу є заплановані в інвестиційній програмі обсяги інвестицій та терміни їх внесення. У разі, коли два чи більше конкурсантів подали однакові пропозиції щодо обсягів і термінів внесення інвестицій, переможцем визнається той, хто запропонував ефективніший механізм їх використання.
При визначенні переможця конкурсу порівнюється поточна вартість запропонованих конкурсантами обсягів інвестицій (Vзаг), які визначаються за формулою

де V0 — 10 % загального обсягу інвестицій, передбачених інвестиційною програмою; V1 — сума інвестицій, запропонована конкурсантом для внесення у перший період інвестування; V2 — сума інвестицій, запропонована конкурсантом для внесення у другий період інвестування; Vn — сума інвестицій, запропонована конкурсантом для внесення в останній (n-й) період інвестування. Тривалість періоду інвестування, використана у розрахунку, дорівнює одному кварталу; І — річна ставка рефінансування Національного банку, що діє на день підведення підсумків конкурсу, поділена на 4 (для розрахунку квартальної ставки) та поділена на 100 % [І-річна ставка НБУ / (4 × 100 %)].
Рішення комісії про визначення переможця конкурсу доводиться до відома всіх конкурсантів. Між фондом державного майна та переможцем конкурсу складається договір купівлі-продажу, який містить відомості про продавця і покупця, кількість проданих акцій та номінальну вартість однієї акції, ціну продажу пакета акцій, порядок внесення платежу за пакет акцій, засоби і терміни платежу, права, обов’язки та відповідальність сторін у разі невиконання договірних зобов’язань, порядок здійснення фондом контролю за виконанням умов договору.
У договорі зазначаються зобов’язання сторін, визначені умовами конкурсу. Невід’ємною складовою частиною договору є інвестиційна програма переможця конкурсу. Невиконання покупцем інвестиційної програми є підставою для розірвання в установленому порядку договору купівлі-продажу.
Завдяки такій формі підвищення інвестиційної активності досягнуто певних позитивних зрушень щодо залучення інвестицій у процесі приватизації. Протягом 1996 року до конкуретного продажу під інвестиційні зобов’язання запропоновано 418 пакетів акцій загальною вартістю 141 млн гривень. За підсумками завершених конкурсів держава має отримати (крім 112 млн гривень як сплати за об’єкти) ще інвестицій у підприємства у розмірі понад 149 млн гривень та 184 млн доларів США. Тільки компанія «Крафт Якобс Сушар», яка придбала 88 % акцій Тростянецької фабрики «Україна», гарантувала внесення 22,3 млн доларів США довгострокових інвестицій. За рік, що минув після проведення тендера, обсяги виробництва тут зросли в 1,6 раза, проведено модернізацію виробництва, створено нові робочі місця.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.