РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Обґрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності - ШВИДАНЕНКО Г. О., ОГОЛЬ О. В., ЗАЇКІНА В. В.

Тема 6. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТУ

6.2. Порядок проведення санації підприємстваЗдійснення фінансового оздоровлення (санації) фірми зв’язано з упровадженням комплексної системи економіко-організаційних заходів (рис.6.1).

Концепція санації розробляється поетапно, а саме: ідентифікація кризи, первинний аналіз, проектування термінових заходів, точний діагноз проблеми, розробка концепції санації, вибір альтернативних варіантів, деталізація і впровадження концепції, контроль і здійснення нових заходів.
Важливим фактором, який може зумовити банкрутство підприємств, є рівень приватизації. Низький рівень приватизації і наявність державних монополій в Україні створюють багато перешкод (особливо для нових підприємств), зв’язаних з відсутністю достатнього конкурентного середовища, проведення політики протекціонізму.
Водночас держава заінтересована в проведенні санації підприємств за певних умов, а саме:
— забезпечення подальшого розвитку пріоритетних галузей народного господарства;
—галузевої або міжгалузевої переорієнтації діяльності підприємства;
— здійснення антимонопольних заходів тощо.
Порядок проведення санації державних підприємств, крім випадків санації підприємства-боржника у разі порушення справи про його банкрутство, регулюється відповідним положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8.02.1994 р. №67.
Відповідно до цього положення комісія з санації проводить аналіз фінансово-господарського стану підприємства, який починається з основних показників його діяльності та майново-фінансового стану:
1. За даними бухгалтерського балансу визначається загальна вартість майна, сума оборотних активів та величина власних і позикових коштів, вкладених у майно підприємства.
2. Аналіз фінансового стану підприємства проводиться за показниками абсолютної ліквідності на початок та кінець звітного періоду та за показником платоспроможності. Порядок розрахунку цих показників подано у табл. 6.1.

За даними аналітичного обліку на останню звітну дату проводиться розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості із зазначенням дати її виникнення та суми. Якщо наявних активів у ліквідній формі недостатньо для задоволення в установлений термін вимог, пред’явлених до юридичної особи кредиторами, та виконання зобов’язань перед бюджетом, такий суб’єкт підприємницької діяльності визнається неплатоспроможним.
З метою конкретизації основних показників ліквідності проводиться аналіз коштів на розрахунковому, поточному валютному, спеціальному та інших рахунках, на акредитивах, а також аналіз заборгованості за позиками банків і дебіторської заборгованості.
3. Комісія визначає суму витрат у собівартості продукції, не зв’язану з виробничо-господарською діяльністю. При цьому аналізу підлягає фактична (у натуральному та вартісному виразі) наявність сировини, матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів, запасних частин, малоцінних та швидкозношуваних предметів, товарів, інших товарно-матеріальних цінностей, що не мають відношення до виробництва продукції. Виходячи з цього, даються рекомендації щодо їх подальшого використання, в тому числі продажу чи передавання в оренду.
4. На основі даних аналізу фінансово-господарського стану підприємства комісія подає висновки та пропозиції органу, вповноваженому управляти державним майном, який приймає рішення щодо проведення санації даного підприємства. Фінансові та матеріально-технічні джерела санації визначаються індивідуально для кожного підприємства під цільові плани і проекти.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.