РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка виробництва

Тема 4. ЗАРОБІТНА ПЛАТА В РИНКОВИХ УМОВАХ

4.3. Тарифна система праці та її елементиТарифна система використовується для диференціації розмірів заробітної плати працівників залежно від їх кваліфікації, відповідальності, складності, якості праці, її кількості та результатів. З допомогою тарифної системи установлюються співвідношення між низько – і високооплачуваними категоріями працівників.
Тарифна система – це сукупність нормативних документів, за якими здійснюється державне планування і регулювання
диференціації рівня заробітної плати залежно від складності, умов праці, народногосподарського значення галузі, інтенсивності, територіального розміщення підприємств.
Основними елементами тарифної системи є: довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників; тарифні сітки, тарифні ставки, система надбавок і доплат до тарифних ставок, схеми посадових окладів, або єдина тарифна сітка.
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників – це систематизований за видами діяльності збірник описів професій, які наведені в Класифікаторі професій (КП).
Класифікатор професій є складовою частиною державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації [11].
Довідник є нормативним документом, обов`язковим у питаннях управління персоналом в організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. За допомогою довідників кваліфікаційних характеристик професій проводяться тарифікація робіт (встановлюється розряд роботи), присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам, формуються програми підготовки і підвищення кваліфікації робітників.
Кваліфікаційна характеристика професії працівника має такі розділи: „Завдання та обов’язки”, „Повинен знати”, „Кваліфікаційні вимоги”, „Спеціалізація”, „Приклади робіт”.
На кожному підприємстві згідно з вимогами чинного законодавства і на основі Довідника розробляються та затверджуються керівником посадові інструкції для керівників, професіоналів та фахівців. При цьому враховують конкретні завдання та обов`язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розкладу підприємства.
Посадові інструкції містять такі розділи: “Загальні положення”, “Завдання та обов`язки”, “Права”, “Відповідальність”, “Повинен знати”, “Кваліфікаційні вимоги та взаємовідносини (зв`язки) за професією, посадою”.
Для технічних службовців і робітників у разі необхідності розробляються робочі інструкції, в яких такі розділи, як “Загальні положення”, “Взаємовідносини (зв`язки) за професією” можуть бути відсутні.
Тарифна сітка – це сукупність розрядів та відповідних їм тарифних коефіцієнтів, за якими здійснюється диференціація заробітної плати працівників.
Тарифний розряд характеризує складність виконуваної роботи і рівень кваліфікації робітника. Кількість тарифних розрядів залежить від наявності видів робіт, їх різноманітності, складності та умов виконання, особливостей виробництва і організації праці.
Тарифні коефіцієнти характеризують відношення тарифних ставок того чи іншого тарифного розряду до тарифної ставки першого розряду, розмір якої взято за одиницю. Величина тарифного коефіцієнта показує, у скільки разів робота, відносна до того чи іншого тарифного розряду, складніша від робіт, що тарифікуються першим розрядом. Одночасно він показує у скільки разів рівень оплати робіт (робітників), віднесених до даного конкретного тарифного розряду, перевищує рівень оплати найпростіших робіт, віднесених до першого тарифного розряду, або рівень оплати праці некваліфікованих робітників, яким присвоєно перший тарифний розряд.
У сучасних умовах на більшості підприємств застосовують шести- та восьмирозрядні тарифні сітки (табл..4.1). Тарифні коефіцієнти та їхні співвідношення можуть установлюватися галузевими угодами. Вирізняють чотири групи уніфікованих тарифних сіток, які диференційовані по галузях економіки [6]:
- восьмирозрядна тарифна сітка із співвідношенням тарифів 1-го і 8-го розрядів 1:2,4 —для оплати праці робітників цехів основного виробництва підприємств чорної металургії;
- восьмирозрядна тарифна сітка із співвідношенням 1-го і 8-го розрядів 1,0:2,01 —для оплати праці робітників, безпосередньо зайнятих на виконанні відповідальних робіт підприємств машинобудування, включаючи електротехнічну, електронну, радіотехнічну промисловість і виробництво засобів зв’язку;
- семирозряджна тарифна сітка із співвідношенням тарифів 1-го і 7-го розрядів 1,0:2,01 – для оплати праці робітників, безпосередньо зайнятих обслуговуванням, налагоджуванням і ремонтом основного устаткування теплових та електричних систем атомних, теплових і гідроелектростанцій;
- шестирозрядна сітка із співвідношенням тарифів 1 –го і 6-го розрядів 1,0:1,8 — для всіх інших видів виробництв і робіт.
 
Таблиця 4.1
Характеристика найпоширеніших тарифних сіток

Розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Коефіцієнт

1

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

1,89

2,01

Зростання тарифних коефіцієнтів:

відносне, %

-

8

13

10

14

16

5

6

абсолютне

-

0,8

0,15

0,12

0,19

0,26

0,9

0,12

Коефіцієнт

1

1,08

1,23

1,35

1,53

1,78

 

 

Зростання тарифних коефіцієнтів:

відносне, %

-

8

13

10

14

16

 

 

абсолютне

-

0,8

0,15

0,12

0,18

0,25

 

 

Тарифна ставка визначає розмір заробітку за годину, день або місяць роботи.
Ставка 1-го розряду — це мінімальна заробітна плата працівника, визначена в колективному договорі, тобто вона відбиває законодавче встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче від якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці (обсяг роботи).
Тарифні ставки наступних розрядів (Ті) розраховують множенням тарифної ставки 1-го розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.
Оплата праці керівників, професіоналів, спеціалістів і технічних службовців здійснюється за допомогою посадових окладів, основою яких є мінімальна тарифна ставка.
Праця цієї категорії працівників специфічна за своїм змістом, характером і методами виконання роботи. Основу її становить творчий процес — пошук і прийняття оптимальних технічних, організаційних та економічних рішень. Вона спрямована на досягнення максимальних результатів з найменшими затратами суспільної праці.
Праця професіоналів і фахівців характеризується вищим ступенем відповідальності, порівняно з працею робітників, тому, що правильне і своєчасне прийняття рішень визначає не тільки індивідуальні результати їхньої праці, а і значною мірою кінцеві результати та ефективність праці всього колективу підприємства.
Для встановлення посадового окладу на підприємствах широко застосовуються коефіцієнти співвідношення місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і мінімальної заробітної плати.
Приблизне співвідношення місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців та мінімальної заробітної плати працівників машинобудівної промисловості України наведено у табл.. 4.2 [7].
Таблиця 4.2
Коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців i мінімальної заробітної плати для підприємств машинобудівної промисловості України

Посада

Коефіцієнт співвідношення

Директор

За контрактом

Головний інженер підприємства

6,75 – 10,5

Заступники генерального директора підприємства

5,1 – 9,9

Помічник директора підприємства

4,35 – 7,7

Начальник виробництва

5,5 – 9,5

Начальники відділів спеціалізованих виробництв

3,5 – 8,75

Начальники лабораторій, бюро, зав. секторів

4,0 – 7,5

Начальник, головний інженер відділу капітального будівництва (технічного переозброєння)

5,0 – 7,5

Головний бухгалтер відділу капітального будівництва (технічного переозброєння)

5,26 – 7,0

Провідні професіонали, фахівці: конструктор, технолог з організації i нормування праці, електронік, програміст- математик

5,0 – 7,0

Інші провідні професіонали, фахівці

4,5 – 6,25

Фахівці: конструктор, технолог, електронік, програміст, математик, художник, художник-конструктор (дизайнер):

1-ї категорії

2-ї категорії

3-ї категорії

 

 

 

4,5 – 6,5

4,0 – 6,0

3,76 – 5,5

Посада

Коефіцієнт співвідношення

Фахівці з організації i нормування праці:

1-ї категорії

2-ї категорії

 

4,5 - 6,5

4,0 - 6,0

Інші фахівці:

1-ї категорії

2-ї категорії

 

4,26 - 6,0

3,76 - 5,5

Фахівці усіх спеціальностей без категорій

3,26 - 4,75

Начальник цеху

5,5 - 8,0

Начальник дільниці (зміни, випробувальної станції)

5,0 - 6,75

Механік, енергетик цеху

4,5 - 6,75

Старший диспетчер

4,26 – 6,0

Старший майстер, старший контрольний майстер дільниці

4,0 – 6,25

Майстер, контрольний майстер дільниці

3,0 – 6,0

Певний посадовий оклад визначається множенням коефіцієнта, який встановлено для цієї посади на визначену в галузевій тарифній угоді або у колективному договорі мінімальну тарифну ставку для розрахунку посадових окладів.
Самостійними елементами заробітної плати є: згідно із Законом України «Про оплату праці» умови запровадження і розміри надбавок, доплат, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральними та галузевими (регіональними) тарифними угодами.
За функціональним призначенням доплати і надбавки є самостійними елементами заробітної плати, які призначаються для компенсації або винагороди за суттєві відхилення від нормальних умов роботи, які не враховано в тарифних ставках і посадових окладах. Надбавки і доплати враховують два фактори–компенсаційний і стимулюючий.
За нових економічних умов господарювання значно зростає роль доплат і надбавок працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливих і відповідальних робіт.
 
Найчастіше використовуються такі види надбавок за:
- високу професійну майстерність працівників;
- високі досягнення у праці;
- вислугу років (трудовий стаж);
- виконання особливо важливої роботи (на певний період);
- знання і використання в роботі іноземних мов.
Висококваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо відповідальних роботах, які потребують високої професійної майстерності і великого виробничого досвіду, розміри доплат можуть бути збільшені: робітникам ІV розряду – 16%, V – до 20%, VІ – до 24% тарифної ставки.
До доплат, які пов’язані з характеристикою сфери трудової діяльності і носять компенсаційний характер, відносяться доплати за:
- несприятливі умови праці;
- високу інтенсивність праці (наприклад, на конвеєрах);
- роботу в нічний час;
- за суміщення професій (посад), за розширення порівняно з нормою зон обслуговування;
- виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
- керівництво бригадою, якщо бригадир не звільнений від основної роботи;
- роботу в надурочний час;
- на період освоєння нових норм трудових затрат;
- роз’їзний характер роботи та ін.
Конкретні розміри доплат за умови праці визначаються на основі атестації робочих місць і оцінки фактичних умов зайнятості робітників на цих місцях.
Наприклад, за роботу в несприятливих умовах праці на підприємствах установлюють такі розміри доплат:
- за роботу у важких та шкідливих умовах — до 12%;
- за роботу в особливо важких та особливо шкідливих умовах праці — до 24%-ї тарифної ставки (посадового окладу).

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.