РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка виробництва

Тема 6. Ефективність виробництва

6.2. Показники фінансових результатів діяльності підприємстваРізносторонність діяльності підприємства (виробнича, збутова, фінансова) знаходить закінчену вартісну оцінку в системі показників фінансових результатів. До цієї діяльності відносяться: абсолютні показники, такі як дохід та прибуток, та відносні – рентабельність підприємства.
Показник "дохід" означає загальну суму коштів, яку одержує підприємство за певний період і яка, після вира­хування податків, може бути використана на споживання та інвесту­вання. Таким чином, дохід є виторгом підприємства від реалізації продукції, послуг та виконання робіт без урахування податку на додану вартість та акцизного збору.
Загальна сума доходу визначається за формулою:
Д=Д1+Д2+Д3,
де Д – сумарне значення доходу від усіх видів діяльності підпри­ємства; Д1–виторг, від реалізації виготовленої підприємством продукції (послуг) або кошторисна вартість зданих замовнику об'єктів; Д2 – кошти, отримані підприємством від компенсацій замовником витрат, непередбачених кошторисом, від пайової участі у спільних підприємствах, від здавання майна в оренду, операцій з цінними па­перами, товарного кредиту тощо; Д3 – виторг, отриманий від реалізації матеріальних цінностей підприємства та послуг невиробничого характеру. Сюди також входять штрафи та пеня, які отримує підприємство від інших організацій за зірвані поставки.
 
Крім такого трактування загальної величини доходу є ще одне. Згідно з ним джерела утворення доходу розділяються на:
- дохід від реалізації продукції, робіт, послуг Д1,;
- дохід від позареалізаційних операцій Д2,;
- дохід від іншої реалізації Д3
- реалізації матеріальних цінностей, матеріалів, основних фондів і нематеріальних активів.
Але при такому трактуванні дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) обчислюється як різниця між виторгом і матеріальними та прирівняними до них витратами у собівартості реалізованої продукції.
До матеріальних належать витрати, які входять до відповідного елемента, кошторису виробництва. Прирівняними до матеріальних вважаються витрати на: амортизацію основних фондів; відрахування на соціальні потреби; платежі на виплати, які об'єднуються в кошторисі виробництва під назвою "Інші витрати".
Друге трактування доходу дає можливість визначити загальну суму коштів, які можуть бути використані на подальший розвиток виробництва та на оновлення робочої сили.
Прибуток підприємства в загальному значенні являє собою частину вартості додаткового продукту і є складовою доходу підприємства. Усі підприємства, здаючи замовнику готові об'єкти або реалізуючи продукцію, відшкодовують свої витрати на виробництво, купують основні виробничі фонди і нормовані оборотні засоби, та для нормальної діяльності вони повинні й отримувати понад це, ще й певний прибуток.
Таким чином, прибуток — це частина виторгу, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства.
Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і про­дукції, усіх форм інвестування. Він створює фінансову базу для самофінансування , розширення виробництва, рішення проблем соціальних та матеріальних благ трудових колективів.
Показники прибутку є важливі для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємства. Він є джерелом сплати податків. Враховуючи значення прибутку, вся діяльність
 
підприємства спрямована на його утворення. Загальна величина прибутку має ті самі джерела утворення , що й дохід :
- прибуток від реалізації продукції;
- прибуток від позареалізаційних операцій;
- прибуток від іншої реалізації.
Загальний розмір прибутку ( балансовий прибуток ) згідно з Законом України “ Про оподаткування прибутку підприємства “
визначається за формулою:

  де ВД – валовий дохід підприємства; ВВ – валові витрати підприємства, (загальна сума витрат на виробничу і комерційну діяльність); А – амортизаційні відрахування .
Балансовий прибуток підприємства – це прибу­ток, отриманий ним в результаті діяльності всіх господарств, виробничих підрозділів, які перебувають на його балансі. Він враховує прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), прибуток від позареалізаційних операцій та прибуток від іншої реалізації.
Оподаткований прибуток розраховується як:

  

 


де Ппод – оподаткований прибуток; ПДВ – податок на додану вартість; АЗ – акцизний збір.
Чистий прибуток розраховується як різниця між оподаткованим прибутком та податком на прибуток з врахуванням пільг.
З чистого прибутку виплачуються борги і відсотки за довгострокові кредити, а залишок поділяється на дві частини. Перша — прибуток, який розпо­діляється між власниками майна (капіталу) підприємства і спрямовується на заохочувальні виплати його персоналу за результатами роботи та інші потреби (внески у благодійні фонди, формування фондів соціального заохочення та матеріального стимулювання). До другої частини належить прибуток, який залишається на підприємстві і використовується на інвестиційні потреби (фонд розвитку вироб­ництва) та створення резервного фонду.
Порядок розрахунку податку на прибуток та пільги
 
встановлюються для окремих платників податків. Згідно з законом „Про оподаткування прибутку підприємств” на розмір прибутку впливає велика кількість факторів. Ці фактори можна поділити на зовнішні та внутрішні. Зовнішні фактори, які не залежать від розвитку підприємства це:
- інфляційні процеси;
- існуюче законодавство;
- економічний стан держави;
 - розподіл прибутку на підприємствах;
 - науково-технічний та соціальний розвиток регіону;
 - політика оподаткування та ін.
До внутрішніх факторів відносять ті, що залежать від діяльності окремого підприємства. Вони можуть впливати на формування прибутку як безпосередньо, так і опосередковано. До факторів безпосереднього впливу належать:
 - обсяг продукції, що випускається;
 - собівартість виробництва;
 - ціна реалізованої продукції;
 - асортимент продукції;
 - ціна на сировину ;
 - ціна на енергоресурси;
 - витрати на трудові ресурси.
Вплив вищеперелічених факторів на величину прибутку визначається простим арифметичним способом. Величина впливу факторів опосередкованої дії на прибуток обчислюється за допомогою регресійно-кореляційної залежності. До таких факторів відносять:
 - післяпродажний сервіс;
 - збільшення або зниження зносу основних виробничих фондів;
 - рекламу;
 - співвідношення власного та залученого капіталу та ін.
Якщо різні види прибутку показують абсолютний ефект діяльності підприємства без урахування використаних при цьому ресурсів, то відносні показники мають ту перевагу, що вони являють собою різні співвідношення прибутку та вкладено­го капіталу.
Розрізняють загальний рівень рентабельності підприємства,
 
рентабельність виробничих фондів, рентабельність продукції та рентабельність власного капіталу.
Загальний рівень рентабельності визначається за формулою:

  ,
 
де  - балансовий прибуток; Вв – витрати.
Рентабельність виробничих фондів (виробничого капіталу)


визначається за формулою: 

де Со.к – вартість основного капіталу; Соб.к. – вартість оборотного капіталу .
Рентабельність продукції визначається за формулою:

  

 
 


де Sр – собівартість реалізованої продукції.
 
Рентабельність власного капіталу визначається за формулою:

  

 


де Св.к – вартість власного капіталу.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.