РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 11. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

11.3. Ефективність і сфера інтересів підприємстваОстаннім часом у вітчизняну економічну теорію увійшли два нових терміни: «інтерналія» і «екстерналія». “Інтерналії” (від англ. internal – внутрішній) – це економічні явища (ефекти або збитки), що сприймаються даним підприємством через його економічні показники (тобто його власні витрати або доходи, прибуток). “Екстерналії” (від англ. external – зовнішній), навпаки, економічні явища, що перебувають поза сферою економічних інтересів підприємства, тобто не сприймаються через його власні витрати або доходи.

 

Примітка

Поява у вітчизняній економічній літературі згаданих термінів – не тільки закономірний наслідок запозичення англомовної термінології в ході інтенсивного наукового обміну із Заходом протягом останнього десятиліття. Використання вітчизняними економістами зазначених термінів – це ще і природна необхідність заповнити понятійний вакуум, що утворився за довгі роки існування командної економіки. В умовах «єдиного народногосподарського комплексу» і декларування «єдиних народногосподарських інтересів» просто не існувало термінів, щоб повною мірою позначити відособленість інтересів різних економічних суб'єктів, яка має місце в умовах ринкової економіки.

 

Однією з умов ефективного функціонування ринкової економіки є максимальна відповідальність підприємств за результати своєї діяльності (як позитивні, так і негативні). Ця умова відображена у відомому принципі “інтерналізації екстерналій”. Це означає, що максимальна кількість спричинених підприємством зовнішніх ефектів – екстерналій – повинна бути переведена у внутрішні показники, що відчуваються підприємством (витрати, доходи), – інтерналії.

Із усього зазначеного всі ефекти, що спричиняються підприємством (конкретним господарським заходом), можуть умовно бути диференційовані на такі групи:

внутрішні ефекти підприємства, що сприймаються його системою госпрозрахунку (інтерналії);

зовнішні ефекти (екстерналії), які підприємство в змозі перетворити у внутрішні за допомогою встановлення ціни на вироблені вироби і надані послуги;

зовнішні ефекти (екстерналії), які підприємство зацікавлене перетворити у внутрішні, але може це зробити лише за допомогою економічних інструментів (наприклад, податкових пільг, дотацій та ін.) держави або суб'єкта території (муніципалітету); до подібних екстерналій варто віднести сприятливі ефекти екологічного і соціального характеру, які можуть бути використані в громадських сферах, а також іншими економічними суб'єктами.

зовнішні ефекти/витрати (екстерналії), які підприємство не зацікавлене перетворювати у внутрішні, і про це повинна потурбуватися держава або суб'єкт території; це різні негативні наслідки порушення підприємством природного середовища, що сприймаються всім суспільством.

 

Приклад 6

Сумським підприємством «Газмаш» розроблена малогабаритна автомобільна газонаповнювальна компресорна станція (АГНКС). Використання даних установок дозволяє одержати кілька технічних, соціальних і екологічних результатів, які можуть бути втілені у відповідні економічні ефекти (табл. 11.1) (Литвиненко и др., 2000).

Будь-який господарський захід може бути здійснений лише за умови його вигідності тими економічними суб'єктами, які беруть участь у реалізації заходу. Специфікою розглянутої акції є її висока суспільна корисність. Однак значною проблемою залишається втілення цієї корисності в інтереси конкретних економічних суб'єктів.

Основними потенційними учасниками даного господарського заходу за назвою «Виробництво і використання газонаповнювальних станцій АГНКС» є підприємство-виробник (завод “Газмаш”) і підприємства-споживачі: автогосподарства, які, використовуючи установку, могли б перевести автомобілі з бензинового палива на газ; підприємства, що заправляють газом приватні автомобілі. Відповідно умовою роботи останніх є достатня кількість автолюбителів, які б бажали перейти з бензину на газ.

 

Таблиця 11.1. Результати й економічні ефекти використання АГНКС

Складова результату

Відповідний економічний ефект

   1  Забезпечення використання більш дешевого виду палива

Зниження собівартості транспортних перевезень

   2  Поліпшення    експлуатаційних             характеристик двигунів

Зниження витрат на ремонт двигунів

  3    Можливість заправки автомобілів безпосередньо в автогосподарствах, використовуючи локальні газові мережі

Економія на ліквідації порожніх поїздок до заправки і в зворотній бік

  4     Зменшення забруднення атмосфери за рахунок різниці питомих викидів (на одиницю шляху) двигунів, що працюють на бензині та газі

Зменшення економічних збитків від забруднення атмосфери міст

   5  Можливість утилізації шахтного метану і попутних газів нафтовидобутку

Зменшення імпорту енергоносіїв, підвищення економічного потенціалу національної економіки

 

Зацікавленість автогосподарств полягає, зокрема, у реалізації ефектів, поданих у таблиці 11.1 під номерами 1-3. Ці ефекти (оцінюються величиною 1,0-1,2 млн. грн. на рік) і становлять економічну основу ціни споживача, тобто тієї ціни, за якою споживач готовий придбати установку. Значну частину самих ефектів можуть одержувати і приватні автолюбителі, що “перейшли” на газ.

Умови, за яких завод-виробник зміг би освоїти випуск станцій і забезпечити їх прийнятну ціну (не вище 1 млн. грн. за установку), можна сформулювати так:

а) достатній обсяг замовлень, що дозволяє вийти на серійне виробництво і досягти низької собівартості; б) забезпечення стартового капіталу для освоєння виробництва станцій (включаючи наукову, конструкторську і технологічну підготовку); в) державна підтримка (включаючи субсидування) освоєння родовищ шахтного метану і попутного газу нафтовидобутку; г) пільгові економічні умови господарювання; д) додатковий економічний пресинг забруднювачів атмосфери (автомобільного транспорту) з боку держави.

Необхідні умови в формі економічних важелів для реалізації розглянутого можуть бути створені, якщо впровадити такі інструменти:

• пільгове кредитування виробників і споживачів АГНКС;

• пільгове оподатковування виробників станцій і підприємств, що їх експлуатують;

• інформаційна (рекламна) підтримка акції на муніципальному рівні;

• жорсткість контролю за викидами автотранспорту;

• муніципальна ресурсна підтримка (виділення землі, зниження ціни на землю та ін.) учасникам акції;

• субсидування або дотування освоєння розробок шахтного метану і попутних газів нафтовидобутку.

Читачам пропонується прокоментувати, як кожен із названих інструментів може сприяти переведенню екстерналій (тобто зовнішніх ефектів) у інтерналії для економічних суб'єктів, учасників заходу. Поміркуйте, як це зробити для     3-го і 4-го ефектів табл. 11.1.

 

Наведений вище приклад показує, що економічна ефективність є одним із ключових інструментів формування системи економічних відносин, виконуючи ряд важливих функцій, серед яких основними є:

• регулювання внутрішньогосподарської діяльності підприємств (ключовий інструмент ухвалення рішень з використання ресурсів);

• формування відносин між виробником і споживачем (основа формування ціни споживача);

• переведення загальноекономічних (суспільних) вигод у внутрішні інтереси (інтерналії) конкретних економічних суб'єктів (підприємств і окремих громадян); дана функція досягається завдяки застосуванню державою, територіальними органами або громадськими організаціями системи економічних інструментів: податкових, кредитних, субсидованих, дотаційних та ін. (див. рис. 5.2).

В усіх зазначених напрямках основу виконання економічних розрахунків становлять доходи і витрати господарюючих суб'єктів.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.